LEGE nr. 363 din 19 decembrie 2022privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1244 din 22 decembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre ale Uniunii Europene care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, în aplicarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul ECRIS-TCN.(2) Termenii și expresiile conținute de prezenta lege au sensul și înțelesul stabilite în Regulamentul ECRIS-TCN și în art. 3^1 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Cadrul organizatoric  +  Articolul 2În aplicarea art. 12 alin. (1) din Regulamentul ECRIS-TCN, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române, este responsabil pentru asigurarea, dezvoltarea, operarea și întreținerea evidenței informatizate a cazierului judiciar și a evidenței informatizate dactiloscopice în scopul conectării acestora la punctul național central de acces.  +  Articolul 3(1) În sensul art. 3 pct. 5 din Regulamentul ECRIS-TCN, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, este autoritatea centrală desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În aplicarea art. 12 alin. (1) lit. d) și art. 19 alin. (3) lit. g) din Regulamentul ECRIS-TCN, Inspectoratul General al Poliției Române stabilește și actualizează periodic lista personalului propriu autorizat să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date din sistemul central ECRIS-TCN, precum și profilul fiecărui utilizator.  +  Articolul 4(1) În aplicarea art. 7 alin. (1) și (2) din Regulamentul ECRIS-TCN, autoritatea centrală utilizează sistemul central ECRIS-TCN atunci când autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 20 alin. (1), (2) și (7) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autorități solicitante, solicită copie de pe cazierul judiciar sau extras de pe cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe, în unul dintre următoarele scopuri, după caz:a) proces penal împotriva persoanei care face obiectul cererii;b) autorizările de securitate;c) obținerea unei autorizații sau a unui permis;d) verificarea în vederea angajării;e) verificarea pentru activitățile de voluntariat care implică contactul direct și periodic cu copii sau persoane vulnerabile;f) obținerea vizei, dobândirea cetățeniei și procedurile în materie de migrație, inclusiv procedurile de azil;g) efectuarea de controale în legătură cu contractele de achiziții publice și examinările publice;h) apărarea securității naționale.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se formulează cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se adresează Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(3) În cazul obținerii unui rezultat pozitiv ca urmare a unei consultări a datelor înregistrate în sistemul central ECRIS-TCN, efectuată potrivit alin. (1), autoritatea centrală procedează potrivit art. 20 alin. (3)-(6) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. În cazul obținerii unui rezultat negativ ca urmare a unei consultări a datelor înregistrate în sistemul central ECRIS-TCN, efectuată potrivit alin. (1), răspunsul la cerere se transmite autorității solicitante în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii.(4) În aplicarea art. 7 alin. (1) din Regulamentul ECRIS-TCN, autoritatea centrală consultă datele înregistrate în sistemul central ECRIS-TCN ori de câte ori un resortisant al unei țări terțe solicită informații referitoare la propriul cazier judiciar, în condițiile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Autoritățile solicitante pot decide că utilizarea sistemului central ECRIS-TCN nu este adecvată/necesară, menționând acest fapt în mod expres în cererea prevăzută la alin. (1), cu excepția solicitărilor formulate în următoarele scopuri:a) verificarea în vederea angajării pe un post care implică contactul direct și periodic cu copiii, potrivit alin. (1) lit. d);b) verificarea pentru activitățile de voluntariat care implică contactul direct și periodic cu copiii, potrivit alin. (1) lit. e);c) obținerea informațiilor referitoare la propriul cazier judiciar de către un resortisant al unei țări terțe, potrivit alin. (4).  +  Articolul 5Posturile necesare pentru redimensionarea structurii prevăzute la art. 3 alin. (1) se asigură prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliției Române din numărul de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 6(1) Inspectoratul General al Poliției Române este responsabil de pregătirea personalului propriu autorizat să prelucreze datele stocate în sistemul central ECRIS-TCN.(2) Inspectoratul General al Poliției Române stabilește norme pentru personalul propriu autorizat, cu privire la securitatea prelucrării datelor stocate în sistemul central ECRIS-TCN, precum și cu privire la monitorizarea acestor prelucrări.  +  Articolul 7În aplicarea art. 5 alin. (1) din Regulamentul ECRIS-TCN, datele alfanumerice se păstrează în Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar prevăzut la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar datele dactiloscopice, respectiv imaginile faciale se păstrează în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice, respectiv în sistemul național de identificare biometrică, sisteme organizate potrivit legii la nivelul Poliției Române.  +  Capitolul III Protecția datelor cu caracter personal  +  Articolul 8(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemului central ECRIS-TCN este monitorizată și se supune controlului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea de supraveghere.(2) În aplicarea art. 19 alin. (3) și art. 21 din Regulamentul ECRIS-TCN, Inspectoratul General al Poliției Române are obligația de a adopta măsurile de securitate necesare în legătură cu utilizarea sistemului central ECRIS-TCN.(3) Inspectoratul General al Poliției Române furnizează toate informațiile solicitate de Autoritatea de supraveghere, acordă acesteia accesul la evidențele proprii și îi permite în orice moment accesul la toate incintele utilizate în scopul prelucrării datelor din sistemul central ECRIS-TCN.(4) În aplicarea art. 28 alin. (2) din Regulamentul ECRIS-TCN, Autoritatea de supraveghere realizează, cel puțin o dată la 3 ani, un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor în baza de date națională a cazierului judiciar și datelor dactiloscopice referitor la schimbul de date cu ECRIS-TCN.(5) În scopul realizării monitorizării și controlului prevăzute la alin. (1), Autoritatea de supraveghere îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, de Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date și de Regulamentul ECRIS-TCN.(6) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (4) se alocă suplimentar Autorității de supraveghere 5 posturi bugetate, iar sumele și resursele necesare se suportă de la bugetul de stat și sunt prevăzute distinct anual, cu această destinație, în bugetul Autorității de supraveghere.(7) Prin derogare de la prevederile legale ce instituie interdicția ocupării posturilor în sectorul bugetar, Autoritatea de supraveghere este abilitată să organizeze concursuri în vederea ocupării posturilor în funcție de nevoile determinate de îndeplinirea atribuțiilor sale.  +  Articolul 9(1) Prelucrarea datelor în sistemul central ECRIS-TCN de către autoritatea centrală în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018.(2) Pentru prelucrările de date cu caracter personal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și cele ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10În aplicarea art. 23 alin. (1) din Regulamentul ECRIS-TCN, precum și în sensul art. 4 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 și în baza Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, se desemnează Inspectoratul General al Poliției Române în calitate de operator de date cu caracter personal pentru prelucrările de date efectuate în cadrul sistemului central ECRIS-TCN.  +  Articolul 11(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal din sistemul central ECRIS-TCN se exercită potrivit art. 25 din Regulamentul ECRIS-TCN.(2) Cererile formulate în exercitarea drepturilor persoanelor vizate se adresează Inspectoratului General al Poliției Române și sunt valide doar în situația în care respectivele persoane fac dovada identității prin atașarea copiei unui document de identitate.(3) Cererile prevăzute la alin. (2), redactate, datate și semnate de persoanele vizate, se transmit Inspectoratului General al Poliției Române prin oricare dintre următoarele mijloace:a) depunere personală la sediul Inspectoratului General al Poliției Române;b) poștă sau curierat;c) fax sau poștă electronică.  +  Articolul 12(1) Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se adresează cu o cerere potrivit art. 11 și care este nemulțumită de răspunsul primit din partea Inspectoratului General al Poliției Române referitor la exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal din sistemul central ECRIS-TCN se poate adresa Autorității de supraveghere sau poate contesta măsurile luate cu privire la persoana sa, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București.(2) Curtea de Apel București se pronunță, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condițiile alin. (1). Hotărârea instanței este definitivă.  +  Articolul 13(1) În aplicarea art. 20 din Regulamentul ECRIS-TCN, orice persoană care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare sau a oricărei acțiuni care contravine Regulamentului ECRIS-TCN, realizată de autoritatea centrală ori de autoritățile solicitante potrivit prezentei legi, are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.(2) Utilizarea abuzivă a datelor din sistemul ECRIS-TCN, prelucrarea acestora sau schimbul de informații care contravine Regulamentului ECRIS-TCN, constatate ca urmare a investigărilor desfășurate de către personalul Autorității de supraveghere cu atribuții în acest scop, se sancționează potrivit Legii nr. 102/2005, republicată, Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 363/2018.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 14Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, și ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.2. Articolul 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Termenii și expresiile conținute de prezenta lege au sensul și înțelesul stabilite în Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726, denumit în continuare Regulamentul ECRIS-TCN.(2) În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) certificatul de cazier judiciar - documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora;b) extrasul din cazierul judiciar - documentul emis cu ocazia schimbului de informații din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre și statele terțe;c) extrasul de pe cazierul judiciar - documentul eliberat instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;d) copia de pe cazierul judiciar - documentul eliberat autorităților române competente;e) Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) - sistemul informatic descentralizat pentru schimbul de informații privind condamnările, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru, stabilit în scopul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare și alcătuit din:(i) aplicația de referință a ECRIS; și(ii) o infrastructură comună de comunicații între autoritățile centrale, care asigură o rețea criptată;f) sistemul centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN) - sistemul informatic instituit prin Regulamentul ECRIS-TCN;g) aplicația de referință a ECRIS - programul informatic dezvoltat de către Comisia Europeană pus la dispoziția statelor membre pentru schimbul de informații privind cazierele judiciare prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS);h) date dactiloscopice - datele privind impresiunile în plan și cele prelevate prin apăsarea degetului de la un capăt al unghiei la celălalt ale amprentelor digitale ale fiecărui deget al unei persoane;i) imagine facială - o imagine digitală a feței unei persoane;j) stat membru - statul membru al Uniunii Europene;k) stat membru de condamnare - statul membru în care se pronunță o condamnare;l) stat terț - statul care nu este membru al Uniunii Europene;m) resortisant al unei țări terțe - o persoană care nu este cetățean al Uniunii Europene în sensul art. 20 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau care este apatrid ori o persoană a cărei cetățenie este necunoscută.3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea structurii competente din cadrul Ministerului Justiției, actualizează permanent informațiile prevăzute în actele de punere în aplicare a Directivei (UE) 2019/884 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului.4. La articolul 5, alineatul (6) se abrogă.5. La articolul 8, alineatele (1^1) și (1^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Pentru înscrierea în evidențele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinților, data și locul nașterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, sexul, cetățenia sau cetățeniile dacă acestea au mai multe. În cazul în care cetățenia persoanei fizice este necunoscută sau aceasta este apatrid, în evidențele cazierului judiciar este menționat acest fapt...................................................................................................(1^3) Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sancțiunii aplicate, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, denumirea infracțiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, data săvârșirii faptei, încadrarea juridică, numărul și data ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, numărul ordonanței de clasare sau renunțare la urmărirea penală, numărul sentinței penale, al deciziei penale, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data pronunțării și data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat, hotărâri ulterioare care modifică executarea pedepsei.6. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru resortisanții unei țări terțe, actele prevăzute la art. 12 și 13 sunt trimise Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care, în calitate de autoritate centrală, înscrie în cazierul judiciar datele respective și le transmite automat către sistemul central ECRIS-TCN potrivit legii.7. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetățeni ai unui stat membru, altul decât România, se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetățenie, obținut în condițiile art. 30. La certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanților unei țări terțe se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care dețin informații cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor, obținut în condițiile art. 30.8. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul în care solicitarea prevăzută la alin. (3) vizează un resortisant al unei țări terțe, determinarea statului sau a statelor membre care dețin informații cu privire la cazierul judiciar al persoanei care face obiectul solicitării se realizează prin utilizarea în condițiile legii a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), urmând ca cererea de informații extrase din cazierul judiciar să fie transmisă în condițiile alin. (3) către statul membru/statele membre indicat/indicate.9. La articolul 20, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar sau extras din cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.10. La articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii formulate în scopul unei proceduri penale și în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii cererii formulate în alte scopuri.11. La articolul 25, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de statele membre în alt scop decât cel al procesului penal, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative nu atașează comunicările cu privire la care statul de condamnare a informat că nu pot fi retransmise în niciun alt scop decât cel al procesului penal. În acest caz, în ceea ce privește astfel de condamnări, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative informează statul membru solicitant în legătură cu statul membru care a transmis astfel de informații, pentru a permite statului membru solicitant să adreseze cererea direct statului membru de condamnare.12. La articolul 26, alineatele (4)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1) se va face respectând următoarele cerințe:a) informații care se transmit obligatoriu, cu excepția situației în care, în cazuri individuale, autoritatea centrală nu deține respectivele informații:(i) informații despre persoana condamnată, respectiv numele complet, data nașterii, locul nașterii (orașul și țara), sexul, cetățenia și, dacă este cazul, numele anterior/numele anterioare;(ii) informații privind natura condamnării, respectiv data condamnării, denumirea instanței, data la care hotărârea a devenit definitivă;(iii) informații privind infracțiunile care au determinat condamnarea, respectiv data săvârșirii infracțiunii care a atras condamnarea și denumirea sau încadrarea juridică a infracțiunii, precum și o trimitere la dispozițiile legale aplicabile; și(iv) informații privind conținutul condamnării, și anume hotărârea, precum și orice sancțiuni suplimentare, măsuri de siguranță și hotărâri ulterioare care modifică executarea hotărârii;b) informații care se pot transmite în cazul în care au fost introduse în cazierul judiciar:(i) numele părinților persoanei condamnate;(ii) numărul de referință al condamnării;(iii) locul infracțiunii; și(iv) interdicțiile rezultate din condamnare;c) informații care se transmit autorității centrale dacă sunt disponibile (informații suplimentare):(i) numărul actului de identitate al persoanei condamnate sau numărul și tipul documentului de identificare al persoanei condamnate;(ii) amprentele care au fost luate persoanei respective;(iii) dacă este cazul, pseudonimul și/sau numele de împrumut; și(iv) imaginea facială;(5) La cererea autorităților competente din statele terțe se pot atașa și condamnările transmise de un alt stat membru și de statele terțe.(6) Comunicările, cererile, răspunsurile și celelalte informații relevante se transmit autorităților centrale din celelalte state membre prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), respectând modalitățile de organizare și de facilitare a schimbului de informații prevăzute de Decizia-cadru 2009/315/JAI, de Directiva (UE) 2019/884 și de actele de punere în aplicare.13. La articolul 26, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în cazul în care din motive tehnice nu este posibilă transmiterea prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative transmite toate informațiile prevăzute la alin. (6) prin intermediul poștei electronice, la adresele de contact furnizate de către autoritățile centrale din celelalte state membre. În cazul în care imposibilitatea de transmitere a informațiilor prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) vizează o perioadă mai mare de 24 de ore, Inspectoratul General al Poliției Române informează celelalte state membre și Comisia Europeană cu privire la această imposibilitate.(8) Inspectoratul General al Poliției Române efectuează modificările tehnice necesare pentru a putea utiliza formatul standardizat și informează Comisia Europeană cu privire la data de la care vor putea fi transmise altor state membre, pe cale electronică, prin intermediul ECRIS, toate informațiile menționate la art. 26.14. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Pentru obținerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenți ori resortisanți ai statului român sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea cazierului.(3) Când cetățeanul unui stat membru adresează o cerere pentru obținerea unui certificat de cazier judiciar la una dintre unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a cererii către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(4) Când un resortisant al unei țări terțe adresează o cerere pentru obținerea unui certificat de cazier judiciar la una dintre unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a cererii către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Determinarea statului membru sau a statelor membre care dețin informații cu privire la cazierul judiciar al persoanei solicitante se realizează prin utilizarea în condițiile legii a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și apatrizilor (ECRIS-TCN).(5) În vederea obținerii datelor necesare, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române adresează, în condițiile art. 26 alin. (6), autorității centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului în condițiile alin. (1)/de cetățenie în condițiile alin. (3)/indicat de sistemul ECRIS-TCN în condițiile alin. (4) o cerere de informații și date conexe extrase din cazierul judiciar.(6) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru solicitat se eliberează solicitantului prin intermediul unității de poliție la care a fost depusă cererea, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.(7) În cazul cererilor depuse în condițiile alin. (3), precum și în cazul obținerii unui rezultat pozitiv la interogarea sistemului ECRIS-TCN efectuată în condițiile alin. (4), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru se atașează la certificatul de cazier judiciar emis de autoritățile române și se eliberează solicitantului de către unitatea de poliție la care a fost depusă cererea, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.(8) În cazul obținerii unui rezultat negativ la interogarea sistemului ECRIS-TCN efectuată în condițiile alin. (4), certificatul de cazier judiciar se eliberează solicitantului în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, fără a conține alte documente atașate.15. La articolul 34, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alin. (2^2) și (2^3), cu următorul cuprins:(2^2) Autoritățile centrale ale statelor membre nu au acces direct la Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar.(2^3) Aplicația de referință a ECRIS și Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar funcționează sub responsabilitatea Inspectoratului General al Poliției Române.16. După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 34^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1Prevederile prezentei legi, care reglementează schimbul de informații extrase din cazierul judiciar cu statele membre, se aplică și în cazul schimbului de informații extrase din cazierul judiciar efectuat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, stat terț conectat la Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), conform Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte.  +  Articolul 15Cheltuielile pentru punerea în aplicare, administrarea, utilizarea și întreținerea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar și cele privind instalarea și utilizarea aplicației de referință a ECRIS se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 16În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prevederilor art. 14, referirile la Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI se consideră a fi făcute la Directiva (UE) 2019/884 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului și la Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/884 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 151 din 7 iunie 2019.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 decembrie 2022.Nr. 363.----