NORMĂ nr. 30 din 8 decembrie 2022pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1243 din 22 decembrie 2022    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (8) și (12) și ale art. 43 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 7.12.2022,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Asigurătorii RCA transmit prin sistem informatic către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României informații complete și corecte referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate și pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv: a) valabilitatea contractului RCA;b) data denunțării, rezilierii, suspendării contractului RCA, după caz;c) numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/BI ale conducătorilor auto declarați;d) informații privind decontarea directă, în situația în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părți a modalității de decontare directă și dacă dauna este instrumentată prin această modalitate;e) informații privind răscumpărarea, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 23 din Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare;f) clasa bonus-malus.2. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Asigurătorii transmit prin sistem informatic către baza de date prevăzută la alin. (1) informații complete și corecte referitoare la daunele înregistrate și rezerva de daună avizată.(1^2) Transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1^1) se realizează zilnic pentru toate daunele avizate, iar acestea cuprind: a) datele de identificare ale contractului de asigurare; b) numărul dosarului de daună; c) informații referitoare la tipul daunei, inclusiv componenta de vătămări ale integrității corporale sau ale sănătății ori privind decesul; d) numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/BI ale conducătorului auto responsabil de producerea accidentului și atributul suplimentar, dacă este una dintre persoanele declarate în contractul RCA; e) numărul de identificare a vehiculelor implicate în eveniment, serie caroserie sau serie șasiu; f) data producerii evenimentului; g) locul producerii evenimentului, intern - România sau extern - alte state; h) data avizării daunei; i) data constatării prejudiciilor; j) rezerva de daună avizată înregistrată inițial; k) reevaluarea rezervei de daune avizate, dacă este cazul; l) data reevaluării rezervei de daune avizate, dacă este cazul; m) data înregistrării cererii de despăgubire; n) despăgubirea achitată și dacă plata este parțială sau finală; o) data plății despăgubirii; p) data respingerii pretențiilor de despăgubire, dacă este cazul; q) regres, dacă este cazul; r) litigiu, dacă este cazul; s) data prescrierii dreptului de a solicita plata despăgubirilor, dacă este cazul.3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În scopul supravegherii activității de asigurare desfășurate de către asigurătorii RCA, BAAR pune la dispoziția A.S.F. mijloacele tehnice necesare accesării în timp real a tuturor informațiilor transmise de către societăți în baza de date prevăzută la alin. (1).  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie 2023.  +  Articolul IIIPână la data de 1 martie 2023 asigurătorii RCA transmit informațiile prevăzute la art. I pct. 2 referitor la art. 7 alin. (1^2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aduse prin prezenta normă, conform datelor existente înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentei norme.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 8 decembrie 2022.Nr. 30.----