ORDIN nr. 1.983 din 19 decembrie 2022privind modificarea procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation - ROMANIA", aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.111/2022
EMITENT
  • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1242 din 22 decembrie 2022    Având în vedere:– prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352 din 24.12.2013, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 142.316/DGAPF din 13.12.2022,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările ulterioare,ministrul antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation - ROMANIA“, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.111/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 și 635 bis din 28 iunie 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6.6, alineatul (10) va avea următorul cuprins:(10) În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2024, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii rambursare (anexa nr. 7), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură, și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.2. La anexa nr. 6, articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Acordul se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul acord intră în vigoare la data de ...................................... (se completează de către AIMMAIPE/se preia automat de aplicație).Acordul se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive, astfel:– o perioadă de implementare de maximum 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a Acordului de finanțare până la depunerea cererii de rambursare (anexa nr. 7), dar nu mai târziu de data de 15.11.2024. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul plății/achitării cererii de rambursare a ajutorului de minimis;– o perioadă de 3 ani de monitorizare, de la finalizarea implementării.Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maximum 5 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
    Cătălin Canciu,
    secretar de stat
    București, 19 decembrie 2022.Nr. 1.983.----