METODOLOGIE din 7 decembrie 2022pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1241 din 22 decembrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 6.374 din 7 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1241 din 22 decembrie 2022.
   +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie se aplică documentelor de formare profesională care atestă dobândirea unor competențe profesionale/rezultate ale învățării, în afara sistemului național de învățământ, la furnizorii de formare profesională autorizați/acreditați în conformitate cu cadrul legal din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, denumiți generic emitenți autorizați/acreditați.(2) În înțelesul prezentei metodologii, formarea profesională este dobândită în sistem formal prin programe de inițiere, perfecționare, specializare, calificare, recalificare sau prin evaluarea competențelor profesionale/rezultatelor învățării obținute la emitenți autorizați/acreditați, de nivel 1-5, conform Cadrului național al calificărilor.(3) Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, atestă valabilitatea și autenticitatea unui document eliberat de un emitent autorizat/acreditat.  +  Articolul 2Prin sintagma documente de formare profesională se înțelege orice diplomă/certificat/atestat sau alt titlu oficial de formare profesională, eliberat de emitenții autorizați/acreditați dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și care certifică absolvirea cursurilor de formare profesională cu dobândirea competențelor/rezultatelor învățării aferente.  +  Articolul 3Atestarea se aplică următoarelor categorii de cetățeni, denumiți în continuare solicitanți:a) cetățenilor români, cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;b) membrilor de familie ai cetățenilor români și europeni, așa cum sunt definiți la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 3 lit. a), b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) cetățenilor din state terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România și beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană;d) cetățenilor din state terțe care beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României;e) cetățenilor din state terțe, alții decât cei menționați la lit. c) și d), numai în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.  +  Articolul 4(1) În vederea eliberării atestatelor pentru documentele de formare profesională dobândite în afara sistemului național de învățământ, în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană, solicitanții prevăzuți la art. 3 depun la ANC un dosar, fie în format fizic la sediul instituției, fie prin poștă sau electronic pe adresa de e-mail oficială, care conține următoarele documente:a) cerere, în limba română sau engleză, în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a președintelui ANC și postat pe pagina oficială a instituției;b) documentul de identitate, în copie și traducere legalizată în limba română;c) certificatul de naștere;d) certificatul de căsătorie/certificatul/hotărârea de divorț, dacă este cazul, în copie și traducere legalizată în limba română;e) documentul de formare profesională, în copie și traducere legalizată în limba română, după caz;f) suplimentul descriptiv, în cazul în care se eliberează de emitentul autorizat/acreditat;g) împuternicire, în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a președintelui ANC și postat pe pagina oficială a instituției, doar pentru persoanele care nu sunt titularii actelor supuse atestării.(2) Documentele de formare profesională supuse atestării sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, iar pentru celelalte state, documentele care atestă calificarea sunt supralegalizate sau însoțite de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 5(1) Cererile de atestare, însoțite de documentele menționate la art. 4, se soluționează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet.(2) În situația în care dosarul nu este complet, solicitantul va fi notificat în acest sens pentru completarea dosarului. În cazul în care acesta nu se conformează în termen de 3 luni de la data notificării, dosarul se clasează, cu înștiințarea solicitantului în acest sens.(3) Durata prevăzută la alin. (1) se prelungește automat cu timpul necesar obținerii informațiilor externe privind emitentul autorizat/acreditat.(4) Decizia de admitere/respingere motivată a cererii de atestare a documentelor de formare profesională se comunică în scris.(5) În cazul respingerii cererii și doar în situația în care se depun documente suplimentare, solicitantul poate depune o cerere de reevaluare a dosarului.(6) Decizia de respingere a cererii de atestare poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6ANC eliberează atestatul pentru documentele de calificare profesională sau duplicatul acestuia solicitantului sau persoanei desemnate de acesta prin procură notarială, exclusiv la sediul instituției.  +  Articolul 7(1) În cazul pierderii/furtului/distrugerii atestatului original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, ANC eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva ANC.(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:a) declarația scrisă, dată de titularul atestatului pentru documentele de calificare profesională, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;b) dovada publicării pierderii/furtului/distrugerii atestatului pentru documentele de calificare profesională în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau într-un ziar de largă circulație;c) copia actului de identitate.(3) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 8(1) Modelul atestatului pentru documentele de calificare profesională este prevăzut în anexa nr. 1 și este postat pe site-ul oficial al instituției.(2) ANC înființează un Registru al atestatelor emise pentru documentele de calificare profesională, a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieMINISTERUL EDUCAȚIEIAUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRIAdresă: piața. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, intrarea B, etaj 2, camera 117, sectorul 1, 010155 București
  ATESTAT
  Seria ...... nr. .......... din ...................
  În temeiul prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 6.374/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană,
  Autoritatea Națională pentru Calificări
  ATESTĂ
  faptul că domnul/doamna ............................, născut/(ă) la data de ...................., având cetățenia ..................., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ............ seria ........ nr. ..........., CNP ..........................., eliberat de ..................... la data de ..................,
  A ABSOLVIT
  programul de formare profesională cu titlul ..............................................................................., în data de ....................., organizat de emitentul autorizat/acreditat ................................................ din țara ......................................., și a obținut documentul de calificare profesională ...................................... seria ........ nr. ……….......... din data de .................... .Titularul documentului de calificare profesională depus pentru atestare își asumă răspunderea cu privire la autenticitatea acestuia.
  Președinte,
  ..........................................
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  REGISTRUL
  atestatelor pentru documentele de calificare profesională dobândite
  în sistem formal la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați
  din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană
  Nr. crt.^1Numele beneficiarului^2Seria atestatuluiNr. atestatuluiData atestatuluiNaționalitatea/Cetățenia^3Documentul de calificare profesională^4Observații
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
  1.
  2.
  ^1 Se completează pornind de la cifra 1.^2 Se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită atestatul; numele titularului, precum și toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate inițialele prenumelui tatălui. Inițialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.^3 Se completează naționalitatea/cetățenia beneficiarilor care pot fi cetățeni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.^4 Se completează cu denumirea tipului de document de calificare profesională atestat.
  ----