HOTĂRÂRE nr. 170 din 18 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vamilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 23 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Direcţia Generală a Vamilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, care aplica strategia şi programul Guvernului în domeniul politicii vamale, exercitând atribuţiile stabilite prin reglementările vamale. (2) Sediul Direcţiei Generale a Vamilor este în municipiul Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Direcţia Generală a Vamilor are, în principal, următoarele atribuţii:1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor regionale vamale interjudetene, birourilor vamale de control şi vamuire la interior şi a birourilor vamale de control şi vamuire la frontiera;2. exercita controlul, urmăreşte şi supraveghează pe teritoriul tarii respectarea legislaţiei vamale;3. ia măsuri de prevenire şi combatere, în conformitate cu legea, a oricăror infracţiuni şi contravenţii în domeniul vamal;4. participa împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal şi asigura aplicarea prevederilor privind Tariful vamal de import al României şi a altor acte normative referitoare la acesta;5. aplica măsurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau de comerţ liber încheiate între România, pe de o parte, şi Uniunea Europeană sau ţările aflate în curs de integrare în Uniunea Europeană, pe de altă parte;6. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;7. urmăreşte aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor şi de evaluare în vama a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la taxa pe valoarea adăugată, la accizele şi la alte drepturi vamale;8. elaborează şi adopta norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate;9. elaborează propuneri privind sistematizarea şi armonizarea legislaţiei vamale;10. coordonează programele privind integrarea vamală europeană;11. verifica modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către comisionarul în vama a drepturilor cuvenite bugetului de stat; încasează şi virează aceste drepturi la bugetul de stat; stabileşte din oficiu eventualele diferenţe pe baza controalelor ulterioare şi asigura încasarea acestora; stabileşte formele şi instrumentele de plată şi de garantare a plăţii taxelor şi a drepturilor vamale în conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului;12. coordonează şi îndrumă direcţiile regionale vamale interjudetene, birourile vamale de control şi vamuire pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural naţional; urmăreşte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operaţiuni vamale; încheie, pe bază de mandat, acorduri de cooperare cu autorităţi vamale străine privind schimbul de informaţii pentru prevenirea şi combaterea fraudei vamale;13. controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit şi verifica legalitatea şi regimul vamal al acestora; retine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală;14. verifica, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii în vederea identificarii şi expertizarii mărfurilor supuse vamuirii;15. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, în condiţiile prevăzute de lege, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de către persoane fizice şi juridice; verifica registre, corespondenta şi orice fel de evidenta şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plata, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale; sesizează organele de urmărire penală competente atunci când exista indiciile săvârşirii unor infracţiuni;16. exercita controlul ulterior la sediul agenţilor economici asupra operaţiunilor de comerţ exterior efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vama, urmărind respectarea reglementărilor în domeniul vamal;17. asigura sistemul informatic integrat vamal, precum şi statistica vamală;18. reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale;19. întocmeşte studii, analize şi elaborează proiecte de acte normative privind organizarea structurii şi a activităţii autorităţii vamale;20. prezintă ministrului finanţelor publice avizele la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;21. aplica legislaţia muncii pe linia gestiunii de personal recrutare, angajare, avansare, mobilitate, sancţionare şi încheierea raporturilor de muncă, cu excepţia funcţiilor care sunt în sfera de aprobare a ministrului finanţelor publice;22. organizează la nivelul autorităţii vamale, după caz împreună cu direcţiile regionale vamale interjudetene, programe de formare profesională a personalului vamal;23. elaborează şi fundamentează programul de investiţii, proiectul bugetului activităţii vamale şi proiectul bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, prevăzut de Legea nr. 8/1994, şi asigură realizarea acestora în condiţiile legii;24. organizează şi asigura alocarea, miscarea, evidenta şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotarea autorităţii vamale;25. colaborează, pe bază de protocol, cu Inspectoratul general al poliţiei, Inspectoratul general al poliţiei de frontieră, Direcţia generală pentru paşapoarte, precum şi cu Garda financiară. (2) Direcţia Generală a Vamilor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Direcţiei Generale a Vamilor se exercită de directorul general, care reprezintă autoritatea vamală în raporturile cu agenţii economici, alte persoane juridice şi fizice, precum şi cu organisme vamale din ţara sau din străinătate, şi răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga activitate a sistemului vamal. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi emite decizii, ordine, circulare, norme tehnice de aplicare a reglementărilor vamale.  +  Articolul 4 (1) Aparatul propriu al Direcţiei Generale a Vamilor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se stabileşte numărul posturilor de conducere. (2) Directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii şi adjunctii acestora din aparatul propriu al Direcţiei Generale a Vamilor se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului finanţelor publice. Inspectorul-şef pentru expertiza vamală, şefii de serviciu şi şefii de birou se numesc, potrivit legii, prin decizie a directorului general. (3) Numărul maxim de posturi pentru Direcţia Generală a Vamilor şi unităţile subordonate acesteia este de 4.600. (4) Repartizarea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Direcţiei Generale a Vamilor se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, iar pentru unităţile subordonate acesteia, prin decizie a directorului general.  +  Articolul 5În cazul în care directorul general, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente ministrul finanţelor publice desemnează unul dintre directorii generali adjuncţi sa exercite aceste atribuţii.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a direcţiilor regionale vamale interjudetene, a birourilor vamale de control şi vamuire şi a punctelor vamale se aproba de directorul general prin decizie. (2) Directorii direcţiilor regionale vamale interjudetene şi adjunctii acestora, şefii de servicii şi şefii de birouri, precum şi şefii birourilor vamale de control şi vamuire şi ai altor compartimente din structura acestora se numesc prin decizie a directorului general.  +  Articolul 7Statele de funcţii pentru direcţiile regionale vamale interjudetene şi birourile vamale de control şi vamuire se aproba de directorul general, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Prin reorganizarea Direcţiei Generale a Vamilor brigazile de supraveghere şi control vamal trec în structura direcţiilor regionale vamale interjudetene şi vor fi organizate la nivel de serviciu, urmând să aibă nivelul de salarizare corespunzător direcţiilor regionale vamale interjudetene.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din structura autorităţii vamale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din structura autorităţii vamale se stabilesc prin fişa postului, care se semnează de salariaţi şi de şefii ierarhici.  +  Articolul 10 (1) Direcţia Generală a Vamilor are în dotare mijloace de transport aeriene, navale şi terestre pentru activităţi specifice, în structura, numărul şi consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 2. (2) Repartizarea pe unităţi vamale a mijloacelor de transport se face prin decizie a directorului general. (3) Pentru atribuţii de control antidrog şi materiale explozive Direcţia Generală a Vamilor se doteaza cu caini dresati, potrivit pct. 5 din anexa nr. 2.  +  Articolul 11Personalul care îşi desfăşoară activitatea în vamile de frontieră, situate la distanţe de 5-70 km faţă de localitatea în care domiciliază, beneficiază de transport la şi de la locul de muncă, cu plata unui tarif fix pe zi stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 12Pentru asigurarea necesarului de personal vamal, precum şi pentru perfecţionarea profesională a personalului angajat Direcţia Generală a Vamilor organizează cursuri de pregătire în domeniu prin Şcoala de finanţe publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 13 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii vamale din teritoriu, coordonata de Direcţia Generală a Vamilor. (2) În localităţile în care autoritatea vamală nu dispune de spaţii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii. (3) Direcţia Generală a Vamilor va prevedea în programul propriu de investiţii fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vamilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trimiterile referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 147/1996 din subsolul anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 vor avea în vedere prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1    DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                          a Direcţiei Generale a Vamilor                              ┌──────────────────┐                              │ DIRECTOR GENERAL │                              └────────┬─────────┘                                       │                                       │ ┌─────────────────────┐                                       │ │INSPECTOR-ŞEF PENTRU │                                       ├───────┤ EXPERTIZA VAMALĂ │                                       │ └─────────────────────┘                                       │                                       │      ┌─────────────────┬──────────────┼─────────┬──────────────────┐      │ │ │ │ │┌─────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐ │ ┌─────┴─────────┐ ┌──────┴──────┐│DIRECŢIA*) │ │ DIRECŢIA*) │ │ │DIRECŢIA BUGET,│ │DIRECŢIA DE ││REGIMURI ŞI │ │ SUPRAVEGHERE │ │ │ ORGANIZARE │ │ TEHNOLOGIA ││OPERAŢIUNI │ │VAMALĂ ŞI LUPTA │ │ │ GENERALĂ, │ │ INFORMATIEI,││ VAMALE │ │ IMPOTRIVA │ │ │ GESTIUNE DE │ │ STATISTICA │└─────────────┘ │ FRAUDELOR │ │ │ PERSONAL ŞI │ │ VAMALĂ ŞI │                 │ VAMALE │ │ │ ADMINISTRAREA │ │ GESTIUNEA │                 └────────────────┘ │ │ SERVICIILOR │ │ DATELOR │                                       │ └───────────────┘ └─────────────┘                                       │          ┌──────────────────────┬─────┴─────────┬────────────────┐          │ │ │ │    ┌─────┴───────────┐┌─────────┴─────────┐┌────┴─────┐ ┌────────┴───────────┐    │Serviciul juridic││Serviciul inspecţie││ Serviciul│ │ Serviciul integrare│    │ legislaţie ││ şi control pentru ││ control │ │ vamală europeană │    │vamală, urmărire ││ activitatea vamală││ şi audit│ │ şi relaţii │    │ şi încasare a ││ ││ intern │ │ internaţionale │    │ creanţelor │└───────────────────┘│ │ │ │    │ bugetare │ └──────────┘ └────────────────────┘    └─────────────────┘  +  Anexa 2
       
    DOTĂRI
    I.Mijloace de transport
             
    Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim de mijloace de transport aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant
             
    1.Direcţia Generală a VămilorAutoturisme6350 litri
        Autovehicule pentru transport de marfă şi de persoane (activităţi de aprovizionare, deplasare a personalului operativ)3350 litri
    2.Direcţia supraveghere vamală şi luptă împotriva fraudelor vamale; activitatea de supraveghere în zonele speciale prevăzute în art. 17 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al RomânieiAutoturisme68350 litri
    Autospeciale (activităţi pentru depistarea drogurilor şi a altor substanţe cu regim special, inclusiv pentru transportul câinilor)12350 litri
    Autoturisme pentru supraveghere în zonele speciale46350 litri
    Elicopter1Consum mediu de 50 l/h pentru maximum 75 de ore de zbor lunar
    3.Birouri vamale de control şi vămuireAutoturisme (unul pentru fiecare birou vamal)106350 litri
    Autovehicule pentru transport de persoane şi de valori la birourile vamale de control şi vămuire cu sucursale situate între 5-70 km26350 litri
    Autoturisme pentru birourile vamale de control şi vămuire din aeroporturile internaţionale Bucureşti-Otopeni şi Bucureşti-Băneasa2350 litri
    Autovehicule pentru birourile vamale de control şi vămuire la frontieră, necesare în vederea asigurării transportului salariaţilor la şi de la serviciu (birourile vamale situate la 5-70 km faţă de localităţile de referinţă)241.100 litri
    Şalupe pentru patrulare, control şi supraveghere în teritoriul de supraveghere vamală22Consum mediu pe oră/navă de 100 litri pentru maximum 100 de ore de funcţionare lunar a fiecărei nave
    4.Direcţiile regionale vamale interjudeţeneAutoturisme (câte unul pentru fiecare direcţie regională vamală interjudeţeană)12350 litri
    Autovehicule pentru transport de marfă şi de persoane (activităţi de aprovizionare, deplasare a personalului operativ)12350 litri
       
    II.Câini
           
    Nr. crt.UnitateaDenumireaNumărul maxim
    5.Direcţia supraveghere vamală şi luptă împotriva fraudelor vamaleCâini dresaţi pentru Serviciul antidrog şi materiale explozive60
  NOTĂ:Lista cuprinzând birourile vamale de frontieră, situate în afară localităţilor la distanţe de 5-70 km de acestea, şi birourile vamale cu puncte vamale se aproba de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor la propunerea directorilor direcţiilor regionale vamale interjudetene.Nu se considera depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace de transport aprobat pentru Direcţia Generală a Vamilor, direcţiile regionale vamale interjudetene şi birourile vamale de control şi vamuire.------------