LEGE nr. 370 din 20 decembrie 2022privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 20 decembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I 5 și 8 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare experimentală, relevante pentru activitatea desfășurată de către contribuabili.2. La articolul I punctul 5, litera f) a alineatului (1) al articolului 47 se modifică și va avea următorul cuprins:f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», în proporție de peste 80% din veniturile totale;3. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, pct. 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 47, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - „Hoteluri și alte facilități de cazare similare“, 5520 - „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată“, 5530 - „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere“, 5590 - „Alte servicii de cazare“, 5610 - „Restaurante“, 5621 - „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente“, 5629 - „Alte servicii de alimentație n.c.a.“, 5630 - „Baruri și alte activități de servire a băuturilor“ obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II „Impozitul pe profit“, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:a) realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale;b) desfășoară activitățile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i);c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile. Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.(6) Limitele fiscale prevăzute la alin. (5) lit. a) și c) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal, iar calculul și plata impozitului pe profit de către persoanele juridice române care se încadrează în prevederile alin. (5) lit. a)-c) se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul în care sa îndeplinit oricare dintre aceste condiții4. La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice prevederile prezentului titlu.5. La articolul I punctul 25, litera b^1) a punctului 5 al articolului 60 se modifică și va avea următorul cuprins:b^1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea de construcții desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde veniturile din întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României. Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România în scopul realizării de produse și prestări de servicii;6. La articolul I punctul 26, litera b) a punctului 5 al articolului 60 se modifică și va avea următorul cuprins:b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile prevăzute la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală determinată potrivit prevederilor lit. b^1). Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/ înregistrați fiscal în cursul anului, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților prevăzute la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată;7. La articolul I punctul 53, alineatul (2) al articolului 123 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care realizează veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele pentru care venitul net anual se determină în sistem real, arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințele proprietate personală, precum și de cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care determinarea venitului net anual se efectuează potrivit prevederilor art. 72^1, se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil/venitului net anual impozabil, după caz.8. La articolul I punctul 71, literele a) și b) ale alineatului (4) al articolului 148 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară;9. La articolul I punctul 81, literele a)-c) ale alineatului (4) al articolului 170 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară;b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.10. La articolul I, după punctul 100 se introduce un nou punct, pct. 100^1, cu următorul cuprins:100^1. La articolul 342, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2024, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1-5 din anexa nr. 1, nivelul accizelor aplicabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an este nivelul prevăzut în anexa nr. 1, actualizat cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculate în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, față de perioada octombrie 2022-septembrie 2023, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor, de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a fiecărui an.(2^2) Începând cu 1 ianuarie 2024, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, actualizarea anuală a nivelului accizei conform alin. (2^1) va fi limitată la un procent anual care va fi stabilit până la 31 octombrie 2023.11. La articolul I, după punctul 101 se introduce un nou punct, pct. 101^1, cu următorul cuprins:101^1. La articolul 439, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Accizele nearmonizate sunt taxe speciale percepute asupra următoarelor produse cu potențial de risc redus:12. La articolul I punctul 104, anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale“ se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.13. La articolul I, după punctul 106 se introduc două noi puncte, pct. 106^1 și 106^2, cu următorul cuprins:106^1. La articolul 456 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sau a Ministerului Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;106^2. La articolul 456 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:h^1) clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu;14. La articolul I, punctul 117 se abrogă.15. După articolul I se introduce un nou articol, art. I^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul I^1Prevederile pct. 8^1 al art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023.16. La articolul IV, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1-5 din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nivelul prevăzut în coloanele nr. 3 și 4 din această anexă nu se actualizează cu creșterea prețurilor de consum.17. După articolul VI se introduce un nou articol, art. VI^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul VI^1În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii.18. Articolul VII se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (3), (3^1) și (3^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3^1) Obligația de acceptare de către persoanele juridice prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările în numerar din cursul anului respectiv au depășit pragul de 50.000 lei.(3^2) În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul menționat la alin. (3) nu a fost depășit, entitățile desemnate la alin. (3) nu mai au obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, dar pot opta pentru continuarea acceptării acestor instrumente de plată.2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele desemnate din cadrul structurilor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.“19. La articolul IX, literele e) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) prevederile pct. 4, 30, 43, 48, 49, 51-53, 71, 73-75, 81, 83-86 se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023;……………………………………………...............................…i) prevederile pct. 106 și 107-116 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2025.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I pct. 7-9 intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 20 decembrie 2022.Nr. 370.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la titlul VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
  Nrcrt.Denumirea produsului sau a grupei de produseAcciza (lei/U.M.)
  U.M.20222023202420252026
  01234567
  Alcool și băuturi alcoolice
  1Bere, din care:hl/1 grad Plato3,964,204,204,204,20
  1.1. Bere produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200 mii hl2,182,312,312,312,31
  2Vinurihl de produs
  2.1. Vinuri liniștite0,000,000,000,000,00
  2.2. Vinuri spumoase56,8660,3160,3160,3160,31
  3Băuturi fermentate, altele decât bere și vinurihl de produs
  3.1. liniștite, din care:476,21505,07505,07505,07505,07
  3.1.1. cidru de mere și de pere0,000,000,000,000,00
  3.1.2. hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă0,000,000,000,000,00
  3.1.3. obținute din fructe de pădure, fără alte adaosuri de arome sau alcool0,000,000,000,000,00
  3.2. spumoase56,8660,3160,3160,3160,31
  3.2.1. cidru de mere și de pere0,000,000,000,000,00
  4Produse intermediarehl de produs476,21505,07505,07505,07505,07
  5Alcool etilic, din care:hl de alcool pur3.968,384.208,864.208,864.208,864.208,86
  5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii1.984,192.104,432.104,432.104,432.104,43
  Tutun prelucrat
  6Țigarete1.000 țigarete594,97625,97656,97687,97718,97
  7Țigări și țigări de foi1.000 bucăți346,50550578606634
  8Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigaretekg548,61550578606634
  9Alte tutunuri de fumatkg548,61550578606634
  Produse energetice
  10Benzină cu plumbtonă2.530,172.530,172.530,172.530,172.530,17
  1.000 litri1.948,231.948,231.948,231.948,231.948,23
  11Benzină fără plumbtonă2.151,132.151,132.151,132.151,132.151,13
  1.000 litri1.656,361.656,361.656,361.656,361.656,36
  12Motorinătonă1.796,531.796,531.796,531.796,531.796,53
  1.000 litri1.518,041.518,041.518,041.518,041.518,04
  13Păcurătonă
  13.1. utilizată în scop comercial71,0771,0771,0771,0771,07
  13.2.utilizată în scop necomercial71,0771,0771,0771,0771,07
  14Gaz petrolier lichefiattonă
  14.1. utilizat drept combustibil pentru motor607,70607,70607,70607,70607,70
  14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire537,76537,76537,76537,76537,76
  14.3. utilizat în consum casnic*)0,000,000,000,000,00
  15Gaz naturalGJ
  15.1. utilizat drept combustibil pentru motor12,3212,3212,3212,3212,32
  15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire
  15.2.1. în scop comercial0,810,810,810,810,81
  15.2.2. în scop necomercial1,521,521,521,521,52
  16Petrol lampant (kerosen)**)
  16.1. utilizat drept combustibil pentru motortonă2.640,922.640,922.640,922.640,922.640,92
  1.000 litri2.112,732.112,732.112,732.112,732.112,73
  16.2. utilizat drept combustibil pentru încălziretonă2.226,352.226,352.226,352.226,352.226,35
  1.000 litri1.781,071.781,071.781,071.781,071.781,07
  17Cărbune și cocsGJ
  17.1. utilizate în scopuri comerciale0,710,710,710,710,71
  17.2. utilizate în scopuri necomerciale1,421,421,421,421,42
  18ElectricitateMwh
  18.1. Electricitate utilizată în scop comercial2,372,372,372,372,37
  18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial4,744,744,744,744,74
  *) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.**) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.
  ----