ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 181 din 19 decembrie 2022pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 20 decembrie 2022  Având în vedere prevederile Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, care preiau dispozițiile anterior prevăzute în Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 având ca obiect interdicțiile privind deținerea controlului asupra operatorilor de transport și de sistem, transpuse prin art. 40 și următoarele din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de faptul că Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, cu un rol-cheie pe piața de energie electrică din România, care administrează și operează sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit, ca membru al ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrică), precum și de faptul că aceasta este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului electroenergetic național (SEN),având în vedere că Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului național de transport gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă,luând în considerare că lipsa unei reglementări în privința delimitării clare și fără echivoc a unor competențe instituționale este de natură să afecteze funcționarea eficientă a sistemelor de transport, cu consecințe asupra pieței energiei electrice și a gazelor naturale,ținând cont de imperativul consolidării cadrului legal și necesitatea stabilirii identității cerute de legiuitor între autoritatea administrației publice concedentă și autoritatea administrației publice cu rol de expropriator în numele statului pentru lucrările de interes național și de dezvoltare a transportului de energie electrică,întrucât neluarea măsurilor imediate conduce la destabilizarea gravă a pieței de transport de energie electrică prin adâncirea deficiențelor semnalate și având în vedere interesele statului român de asigurare a siguranței energetice, mai ales în contextul actual,întrucât neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecințe negative iminente, de natură să afecteze funcționarea pieței de transport de energie electrică din România, și ar putea cauza dificultăți în implementarea unor proiecte majore de infrastructură de transport de energie electrică,în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 6 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepția activității de transport al energiei electrice care este realizată de către Ministerul Economiei, în condițiile prezentei legi;  +  Articolul IILa articolul 2 alineatul (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, litera d^1) se modifică și va avea următorul cuprins:d^1) Ministerul Economiei, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., pentru lucrările de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică, și prin Societatea Națională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaș, pentru lucrările de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului național de transport al gazelor naturale;  +  Articolul IIIProcedurile de expropriere în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se continuă de către Secretariatul General al Guvernului, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 19 decembrie 2022.Nr. 181.----