HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 28 august 1970privind organizarea ergoterapiei în unităţile medico-sanitare şi de asistenţa socială
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 3 septembrie 1970    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi a muncipiului Bucureşti pot organiza ergoterapia, în funcţie de posibilităţi în unităţile medico-sanitare sau în unităţile de asistenţa socială în care se interneaza sau se tratează ambulatoriu deficientii, precum şi bolnavii avînd afecţiuni cu evoluţie prelungită ori în care sînt asistaţi bătrînii.Ergoterapia constituie o metoda de tratament prin munca, urmărind recuperarea şi reincadrarea în munca a unor bolnavi cronici şi a unor deficienti; prin ergoterapie se asigura totodată prevenirea şi intirzierea proceselor degenerative la batrini. Ergoterapia se desfăşoară fie nemijlocit în unităţile medico-sanitare sau în unităţile de asistenţa socială, fie în ateliere şi gospodării agrozootehnice organizate în cadrul acestora.Stabilirea activităţilor prin care se realizează ergoterapia se va face de către fiecare unitate în raport cu specificul ei şi cu posibilităţile bolnavilor sau asistatilor, la propunerea specialiştilor din acea unitate şi cu acordul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile medico-sanitare sau al Ministerului Muncii, pentru cele de asistenţa socială.  +  Articolul 2Atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie se organizează şi vor funcţiona, dacă prin prezenta hotărîre nu se prevede altfel, conform normelor legale privind înfiinţarea, organizarea şi finanţarea gospodariilor anexe de pe lîngă instituţii, întreprinderi şi organizaţii economice de stat sau potrivit normelor privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare.Forma de organizare şi funcţionare se aproba de Ministerul Sănătăţii, pentru atelierele şi gospodăriile agrozootehnice şi ergoterapie din cadrul unităţilor medico-sanitare şi de către Ministerul Muncii, pentru cele din cadrul unităţilor de asistenţa socială.  +  Articolul 3Produsele obţinute nemijlocit în unităţile medico-sanitare şi de asistenţa socială, precum şi în atelierele şi gospodăriile agrozootehnice organizate în cadrul acestora, se livreaza unităţilor medico-sanitare şi unităţilor de asistenţa socială sau direct organizaţiilor comerciale socialiste; cît priveşte prestaţiile de servicii, ele pot fi efectuate de către bolnavii sau asistatii care desfăşoară o activitate în aplicarea ergoterapiei, în însăşi unitatea medico-sanitară ori de asistenţa socială sau în orice organizaţie socialistă.Preţurile pentru produsele obţinute sau tarifele pentru serviciile prestate, potrivit alineatului precedent, vor fi cele stabilite conform normelor legale. Pentru produsele şi serviciile care nu au stabilite preţuri sau tarife, acestea se stabilesc de unităţile medico-sanitare sau de asistenţa socială în care se desfăşoară ergoterapia, cu avizul comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, tinindu-se seama de preţurile şi tarifele practicate pentru produsele şi serviciile similare.Produsele obţinute şi serviciile prestate de către atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie sînt scutite de impozitul pe circulaţia mărfurilor.Atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie organizate ca gospodării anexe nu întocmesc planuri de producţie, nu vărsa beneficii la buget, nu calculează şi nu vărsa amortisment asupra fondurilor fixe.  +  Articolul 4Bolnavii internati în unităţile medico-sanitare şi asistaţi din unităţile de asistenţa socială care desfăşoară o activitate în aplicarea ergoterapiei beneficiază, dacă munca lor a putut fi valorificată, de o cota de 30%, iar bolnavii trataţi ambulator, de o cota de 70% din contravaloarea muncii efectuate.Contravaloarea muncii efectuate de bolnavi şi asistaţi se va determina, în funcţie de aportul fiecăruia la produsele valorificate şi serviciile prestate, după deducerea din veniturile realizate a cheltuielilor pentru materiale şi a cheltuielilor generale.Bolnavii care desfăşoară o activitate în aplicarea ergoterapiei în timpul tratamentului ambulator primesc masa de prinz la unităţile medico-sanitare, suportînd echivalentul alocaţiei de hrana şi cheltuielile de regie.Bolnavii şi asistatii beneficiază de echipament de lucru şi de protecţie corespunzător locului şi condiţiilor de muncă, potrivit unui barem ce va fi stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii cu avizul Ministerului Finanţelor, iar costul se suporta, după caz, din fondurile unităţilor medico-sanitare ori de asistenţa socială sau ale atelierelor şi gospodariilor agrozootehnice organizate în cadrul acestora.  +  Articolul 5Sumele obţinute prin depăşirea veniturilor faţă de cheltuielile de atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie organizate potrivit articolului 2 rămîn la dispoziţia unităţii medico-sanitare sau de asistenţa socială în cadrul căreia funcţionează şi vor fi folosite pentru dezvoltarea ergoterapiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare şi de întreţinere a bolnavilor şi asistatilor.Soldurile în numerar, disponibile în conturile bancare la încheierea anului bugetar, se reportează în anul următor.  +  Articolul 6Stimularea salariaţilor din unitate care participa la organizarea, îndrumarea, supravegherea şi deprinderea unor activităţi ergoterapice se va face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 7Atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie care funcţionează ca gospodării anexe se doteaza cu mijloacele circulante de la buget. Atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie care funcţionează pe principiul mijloacelor extrabugetare vor primi pentru nevoile temporare de fonduri avansuri din planurile de cheltuieli ale unităţilor medico-sanitare în cadrul cărora sînt organizate.  +  Articolul 8Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor transmite unităţilor medico-sanitare sau de asistenţa socială terenurile agricole necesare organizării gospodariilor agrozootehnice de ergoterapie din terenurile rezerva de stat aflate în administrarea lor şi care nu sînt dintre acelea care să poată fi transmise organizaţiilor agricole socialiste.  +  Articolul 9Se recomanda Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti ca, în cadrul cooperativelor şi secţiilor de invalizi, sa ia măsuri spre a se realiza condiţii de muncă protejata pentru bolnavii şi deficientii care şi-au recuperat parţial capacitatea de muncă prin ergoterapie.Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii vor sprijini, prin asistenţa de specialitate, realizarea condiţiilor de muncă protejata. Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor sprijini Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti la realizarea acestor condiţii.  +  Articolul 10Articolul 8 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 454/1957 privind asistenţa batrinilor pensionari şi nepensionari, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri, se abroga.PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ION GHEORGHE MAURER-----------