LEGE nr. 360 din 16 decembrie 2022pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1212 din 16 decembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.  +  Articolul 2(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2023 de minus 4,40%, iar în anul 2024 de minus 2,95%.(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 8,2% în anul 2023 și de 7,9% în anul 2024.  +  Articolul 3(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2023, este de 49,8% din produsul intern brut.(2) În anul 2023, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.600 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 2.000 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum:a) 50 milioane lei, în cazul comunelor;b) 100 milioane lei, în cazul orașelor;c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.(4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2023, este de 40.000 milioane lei.(5) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2023, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, stabilite potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din aceeași lege, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(6) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2023 sunt stabilite plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat și sunt prevăzute în anexa nr. 2.(7) În anul 2023, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 39.207,9 milioane lei.  +  Articolul 4(1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de minus 1% din produsul intern brut.(2) Prin derogare de la prevederile art. 6, 7 și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezentul act normativ nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se continuă și în anul 2023.(3) În anul 2023, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.  +  Articolul 5Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 16 decembrie 2022.Nr. 360.  +  Anexa nr. 1
  Plafoanele nominale ale cheltuielilor totale
  și ale cheltuielilor de personal pe anul 2023*)
  - milioane lei -
  Cheltuieli totaledin care:
  Cheltuieli de personal
  Bugetul general consolidat536.824,5127.628,3
  Bugetul de stat295.202,563.180,6
  Bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale**)119.812,540.091,2
  Bugetul asigurărilor sociale de stat111.465,6479,4
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj1.727,9166,0
  Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**)54.067,5327,3
  Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii**)41.057,622.500,0
  Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)15.839,9883,8
  *) Nu includ asistența financiară din partea UE sau altor donatori.**) Estimări.
   +  Anexa nr. 2
  Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat
  și ale principalelor bugete componente pentru anul 2023
  - milioane lei -
  Bugetul general consolidat – 68.292,4
  din care:
  Bugetul de stat– 77.949,9
  Bugetul asigurărilor sociale de stat44,4
  Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate0,0
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj1.853,2
  Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii2.161,6
   +  Anexa nr. 3
  Plafoanele soldului structural anual al administrației publice
  % din PIB
  2020*)2021*)2022*)2023*)2024*)2025*)
  Sold structural anual al administrației publice– 7,70– 6,14– 5,66– 3,79– 2,71– 3,00
  *) Estimări.
  ----