ORDIN nr. 807 din 8 decembrie 2022privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1208 din 16 decembrie 2022    Având în vedere dispozițiile:– art. 83 și 90 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare;– art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare;– Referatului comun de aprobare al Direcției generale reglementări, autorizări și al Direcției financiar, contabilitate, administrativ nr. 968.823/2022,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IILa articolul 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Pentru eliberarea autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizației de:a) 3.412 lei pentru unități administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;b) 1.721 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 50.000 și 300.000 de locuitori inclusiv;c) 868 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 10.000 și 50.000 de locuitori inclusiv;d) 364 lei pentru unități administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv.  +  Articolul IIITarifele prevăzute la art. I și II se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
    Ionel Tescaru
    București, 8 decembrie 2022.Nr. 807.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8 la regulament)
    TARIFE
    pentru acordarea și menținerea licențelor
    A.1. Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor sunt cele din tabelul următor:
    - lei -
    Nr. crt.Serviciul/ActivitateaValoare tarif eliberare licență
    Clasa IClasa IIClasa III
    1.serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare39.90017.7502.150
    2.serviciul public de alimentare cu apă26.70013.5001.780
    3.captarea și tratarea apei brute17.7508.9001.270
    4.captarea apei brute7.2003.7501.270
    5.tratarea apei brute10.8005.6001.780
    6.transportul apei potabile și/sau industriale11.7005.900840
    7.distribuția apei potabile și/sau industriale11.7005.900840
    8.serviciul public de canalizare16.1005.6001.110
    9.colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare8.1002.850570
    10.epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar8.1002.850570
    11.colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora 3.4501.350570
    12.evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților3.4501.350570
    13.evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare 3.4501.350570
    14.furnizarea apei potabile2.0501.450570
    15.serviciul public de salubrizare a localităților52.95026.7002.690
    16.precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale35.45017.6502.150
    17.înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora 17.6508.9001.780
    18.colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări*---
    19.organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor***10.6505.450900
    20.măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice12.5006.350920
    21.depozitarea controlată a deșeurilor menajere*---
    22.curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț14.3007.2001.110
    23.sortarea deșeurilor municipale***14.1507.100900
    24.dezinsecția, dezinfecția și deratizarea17.6508.9001.430
    25.serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat**---
    26.producerea energiei termice în sistem centralizat**---
    27.transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse centralizat**---
    28.serviciul de iluminat public local52.95021.4003.520
    * Activități care nu mai au echivalent în activitățile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.** Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*** Activități pentru care A.N.R.S.C. nu a fost abilitată să acorde licențe în perioada iulie 2014-octombrie 2022, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 7 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.
    A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puțin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenței un tarif unic de 531 lei și un tarif anual de menținere a licenței de 178 lei.
    -----