CONVENŢIE din 6 martie 1948privind crearea Organizaţiei maritime consultative interguvernamentale, încheiată la Geneva, la 6 martie 1948*)
EMITENT
  • ORGANIZAŢIA MARITIMA CONSULTATIVA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 22 martie 1965    Notă *) Traducere. Textul prezentei Convenţii a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 12 din 12 aprilie 1965.Statele participante la prezenta Convenţie hotărăsc sa creeze Organizaţia maritima consultativa interguvernamentală (denumita ma jos "Organizaţia").  +  Partea I Scopurile Organizaţiei  +  Articolul 1Scopurile Organizaţiei sînt: a) sa instituie un sistem de colaborare între guverne în domeniul reglementării şi al practicilor guvernamentale privind chestiunile tehnice de orice natura care interesează navigaţia comercială internationala şi sa încurajeze adoptarea generală de norme cat mai ridicate în ce priveşte securitatea maritima şi eficacitatea navigaţiei; b) sa încurajeze abandonarea măsurilor discriminatorii şi a restrictiilor fără caracter indispensabil aplicate de guverne navigaţiei comerciale internaţionale, spre a pune resursele serviciilor maritime la dispoziţia comerţului mondial fără discriminare; ajutorul şi încurajarea data de un guvern în vederea dezvoltării marinei sale comerciale naţionale şi pentru teluri de securitate nu constituie prin ele însele o discriminare, cu condiţia ca acest ajutor şi aceasta încurajare sa nu fie întemeiate pe măsuri concepute în vederea rastrangerii libertăţii navelor aflate sub orice pavilion de a participa la comerţul internaţional; c) sa examineze, potrivit părţii a II-a, chestiunile relative la practicile restrictive neloiale ale întreprinderilor de navigaţie maritima; d) sa examineze toate chestiunile relative la navigaţia maritima cu care ar putea fi sesizată de oricare organ sau instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite; e) sa înlesnească schimburile de informaţii între guverne cu privire la chestiunile studiate de Organizaţie.  +  Partea A II-A Funcţiile  +  Articolul 2Organizaţia are ca funcţie examinarea chestiunilor asupra cărora este consultata şi emiterea de avize.  +  Articolul 3În vederea atingerii scopurilor arătate în partea I, se încredinţează Organizaţiei următoarelor funcţii: a) sa examineze, sub rezerva dispoziţiilor articolului 4, chestiunile figurand la alineatele a), b) şi c) ale articolului 1, care i se vor putea supuse de oricare membru, de orice organ, de orice instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de orice alta organizaţie interguvernamentală, precum şi chestiunile care îi vor fi supuse conform alineatului d) al articolului 1 şi să facă recomandări în privinta lor; b) sa elaboreze proiecte de convenţii, de acorduri sau de alte instrumente corespunzătoare, să le recomande guvernelor şi organizaţiilor interguvernamentale şi sa convoace conferinţele pe care le va socoti necesare; c) sa instituie un sistem de consultări între membrii şi de schimburi de informaţii între guverne.  +  Articolul 4Pentru chestiunile pe care le socoteşte ca susceptibile de reglementare prin metodele comerciale obişnuite în materie de transporturi maritime internaţionale, Organizaţia recomanda acest mod de reglementare. Dacă este de părere ca o chestiune privind practicile restrictive neloiale ale întreprinderilor de navigaţie maritima nu este susceptibilă de reglementare pe calea metodelor comerciale obişnuite în materia transporturilor maritime internaţionale sau dacă se va dovedi ca rezolvarea ei nu s-a putut face prin aceste metode, Organizaţia, sub rezerva ca problema sa fi făcut în prealabil obiectul unor negocieri directe între membrii interesaţi, examinează problema la cererea unuia dintre ei.  +  Partea A III-A Membrii  +  Articolul 5Toate statele pot deveni membri ai Organizaţiei, în condiţiile prevăzute în partea a III-a.  +  Articolul 6Membrii Organizaţiei Naţiunilor Unite pot deveni membri ai organizaţiei prin aderare la Convenţie conform dispoziţiilor articolului 57.  +  Articolul 7Statele care nu sînt membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite şi care au fost invitate sa trimită reprezentanţi la Conferinţa maritima a Organizaţiei Naţiunilor Unite, convocată la Geneva, la 19 februarie 1948, pot deveni membri prin aderare la Convenţie, conform dispoziţiilor articolului 57.  +  Articolul 8Oricare stat care nu are calitatea de a deveni membru în temeiul articolelor 6 sau 7 poate cere, prin intermediul secretariatului general al Organizaţiei, sa devină membru; el va fi admis ca membru după ce va adera la Convenţie conform dispoziţiilor articolului 57, cu condiţia ca, pe baza recomandarii Consiliului, cererea sa de admitere sa fi fost încuviinţată de două treimi din membrii Organizaţiei, alţii decât membrii asociaţi.  +  Articolul 9Oricare teritoriu sau grup de teritorii căruia Convenţia i-a devenit aplicabilă, conform articolului 58, prin membrul care asigura relaţiile sale internaţionale sau prin Organizaţia Naţiunilor Unite, poate deveni membru asociat al Organizaţiei printr-o notificare scrisă, adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite de către membrul responsabil sau de Organizaţia Naţiunilor Unite, după caz.  +  Articolul 10Membrul asociat are drepturile şi obligaţiile recunoscute oricărui membru de către Convenţie. Totuşi, el nu poate lua parte la votul Adunării şi nici face parte din Consiliul sau din Comitetul securităţii maritime. Sub aceasta rezerva, cuvântul "membru", în cuprinsul prezentei Convenţii, este socotit, afară de cazul cînd exista vreo indicaţie contrară în text, ca desemnând deopotrivă şi pe membri asociaţi.  +  Articolul 11Nici un stat sau teritoriu nu poate să devină sau sa rămînă membru al Organizaţiei, împotriva unei rezoluţii a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Partea A V-A Adunarea  +  Articolul 13Adunarea se compune din toţi membrii.  +  Articolul 14Adunarea se întruneşte în sesiune ordinară o dată la doi ani. Va fi ţinuta o sesiune extraordinară, după un preaviz de 60 de zile, ori de câte ori o treime din membri va notifica cererea secretariatului general, sau la oricare altă dată, dacă Consiliul o găseşte necesară, după un preaviz tot de 60 de zile.  +  Articolul 15Pentru constituirea quorum-ului la întrunirile Adunării, este necesară majoritatea membrilor, cu excepţia membrilor asociaţi.  +  Articolul 16Funcţiunile Adunării sînt următoarele: a) sa aleagă la fiecare sesiune ordinară dintre membrii săi, în afară de cei asociaţi, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care vor rămîne în funcţie pînă la sesiunea ordinară următoare; b) să-şi stabilească regulamentul interior, sub rezerva dispoziţiilor contrare ale Convenţiei; c) sa stabilească, dacă considera necesar, orice organe auxiliare temporare, sau la recomandarea Consiliului, permanente; d) sa aleagă membrii care vor fi reprezentaţi în Consiliu, conform articolului 17, şi în Comitetul securităţii maritime, conform articolului 28; e) sa primească şi sa examineze rapoartele Consiliului şi să se pronunţe asupra oricărei chestiuni cu care este sesizată de acesta; f) sa voteze bugetul şi sa determine funcţionarea financiară a Organizaţiei, conform părţii a IX-a; g) sa examineze cheltuielile şi sa aprobe conturile Organizaţiei; h) sa îndeplinească funcţiile revenind Organizaţiei, sub rezerva ca Adunarea va trimite Consiliului chestiunile menţionate la paragrafele a) şi b) din articolul 3 spre a formula asupra lor recomandări sau a propune mijloacele potrivite, precum şi sub rezerva ca toate instrumentele sau recomandările supuse de către Consiliu Adunării şi pe care aceasta nu le va accepta, să fie retrimise Consiliului pentru o noua examinare, însoţite eventual de orbservatiile Adunării; i) sa recomande membrilor adoptarea unor reguli relative la securitatea maritima sau a unor amendamente la aceste reguli, pe care Comitetul securităţii maritime i le va supune prin intermediul Consiliului; j) sa trimită Consiliului, spre examinare sau spre a decide, orice problema de competenţa Organizaţiei, cu excepţia sarcinii de a face recomandări, prevăzută la alineatul i) al prezentului articol, care nu poate fi delegată.  +  Partea A VI-A Consiliul  +  Articolul 17Consiliul este alcătuit din şaisprezece membri, repartizaţi după cum urmează: a) şase vor fi guvernele ţărilor celor mai interesate în a furniza servicii internaţionale de navigaţie maritima; b) şase vor fi guvernele altor tari care sînt cele mai interesate în comerţul maritim internaţional; c) doi vor fi aleşi de Adunare dintre guvernele ţărilor avînd un interes important în a furniza servicii internaţionale de navigaţie maritima; d) iar doi vor fi aleşi de Adunare dintre guvernele altor tari avînd un interes important în comerţul internaţional maritim.În aplicarea principiilor enunţate în prezentul articol, primul Consiliu va fi compus conform Anexei I a prezentei Convenţii.  +  Articolul 18În afară de cazul prevăzut la Anexa I a prezentei Convenţii, Consiliul determina, în vederea aplicării alineatului a) al articolului 17, acei membri guverne ale ţărilor care sînt cele mai interesate sa furnizeze servicii internaţionale de navigaţie maritima; el determina, de asemenea, în vederea aplicării alineatului c) al articolului 17, acei membri guverne ale ţărilor avînd un interes important sa furnizeze astfel de servicii. Aceste determinări vor fi făcute cu majoritatea voturilor Consiliului, care trebuie să întrunească majoritatea voturilor membrilor reprezentaţi în Consiliu conform alineatelor a) şi c) ale articolul 17.Consiliul determina apoi, în vederea aplicării alineatului b) al articolului 17, membrii guverne ale ţărilor celor mai interesate în comerţul maritim internaţional. Fiecare consiliu stabileşte aceste determinări într-un termen potrivit înaintea fiecărei sesiuni ordinare a Adunării.  +  Articolul 19Membrii reprezentanţi în Consiliu, conform articolului 17, rămîn în funcţie pînă la închiderea următoarei sesiuni ordinare a Adunării. Membrii al căror mandat expira sînt reeligibili.  +  Articolul 20 a) Consiliul îşi numeşte preşedintele şi îşi stabileşte regulile de procedura, sub rezerva dispoziţiilor contrare ale prezentei convenţii. b) Quorum-ul este alcătuit din doisprezece membri ai Consiliului. c) Consiliul se întruneşte, în urma unui preaviz de o luna, la convocarea preşedintelui sau sau la cererea a cel puţin patru membri, ori de câte ori va fi necesar pentru buna îndeplinire a misiunii sale. El se întruneşte în orice loc pe care îl socoteşte potrivit.  +  Articolul 21Dacă Consiliul examinează o chestiune care interesează în mod deosebit pe unul din membrii Organizaţiei, îl invita sa participe, fără drept de vot la deliberările sale.  +  Articolul 22 a) Consiliul primeşte recomandările şi rapoartele Comitetului securităţii maritime. El le transmite Adunării, iar dacă aceasta nu este în sesiune, membrilor, spre informare, insotindu-le de observaţiile şi recomandările sale. b) Chestiunile prevăzute de articolul 29 nu vor fi examinate de Consiliul decât după ce vor fi fost studiate de Comitetul securităţii maritime.  +  Articolul 23Consiliul, cu aprobarea Adunării, numeşte pe secretarul general. Consiliul ia orice dispoziţii utile în vederea recrutarii personalului necesar. El fixează condiţiile de lucru ale secretarului general şi ale personalului, inspirandu-se cat mai mult posibil din dispoziţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale instituţiilor ei specializate.  +  Articolul 24La fiecare sesiune ordinară, Consiliul raportează Adunării asupra lucrărilor Organizaţiei efectuate de la precedenta sesiune ordinară.  +  Articolul 25Consiliul supune Adunării prevederile de cheltuieli şi conturile Organizaţiei însoţite de observaţii şi de recomandările sale.  +  Articolul 26Consiliul poate încheia acorduri sau adopta dispoziţii privind relaţiile cu alte organizaţii, conform prevederilor părţii a XII-a. Aceste acorduri şi dispoziţii vor fi supuse aprobării Adunării.  +  Articolul 27În intervalul dintre sesiunile Adunării, Consiliul exercita toate funcţiile ce revin Organizaţiei, cu excepţia indatoririi de a face recomandări, prevăzută de alineatul i) al articolului 16.  +  Partea A VII-A Comitetul securităţii maritime  +  Articolul 28 a) Comitetul securităţii maritime este alcătuit din patrusprezece membri aleşi de Adunare dintre membrii guverne ale ţărilor avînd interese importante în domeniul securităţii maritime. Cel puţin opt dintre aceste tari trebuie să fie acelea care au cele mai importante flote comerciale; alegerea celorlalte trebuie să asigure o reprezentare adecvată, pe de o parte a membrilor guverne ale altor tari avînd interese importante în domeniul securităţii maritime, cum sînt ţările ai căror cetăţeni compun, în mare număr, echipajele sau care sînt interesate la transportul unui mare număr de pasageri calatorind în cabine sau pe punte, iar pe de altă parte a principalelor regiuni geografice. b) Membrii Comitetului securităţii maritime sînt aleşi pe o perioadă de patru ani şi sînt reeligibili.  +  Articolul 29 a) Comitetul securităţii maritime trebuie să examineze toate chestiunile de competenţa Organizaţiei, cum sînt sprijinirea navigaţiei maritime, construcţia şi echiparea navelor, chestiunile privind echipajul în măsura în care interesează securitatea regulamentelor destinate prevederii abordajelor, manipularea incarcaturilor periculoase, reglementarea securităţii pe mare, informaţiile hidrografice, jurnalele de bord şi documentele interesand navigaţia maritima, anchetele asupra accidentelor pe mare, salvarea bunurilor şi a persoanelor, precum şi orice alte chestiuni în legătură directa cu securitatea maritima. b) Comitetul securităţii maritime ia toate măsurile necesare pentru a duce la bun sfîrşit sarcinile care îi sînt încredinţate prin Convenţie sau de către Adunare, sau care îi vor putea fi încredinţate în cadrul prezentului articol de oricare alt instrument interguvernamental. c) Ţinându-se seama de dispoziţiile părţii a XII-a, Comitetul securităţii maritime trebuie să păstreze raporturi strânse cu celelalte organisme interguvernamentale care se ocupa de transporturi şi de comunicaţii, susceptibile de a ajuta Organizaţia să-şi atinga scopul sporind securitatea pe mare şi usurand, din punct de vedere al securităţii şi al salvării, coordonarea activităţilor în domeniile navigaţiei maritime, aviaţiei, telecomunicatiilor şi meteorologiei.  +  Articolul 30Comitetul securităţii maritime, prin intermediul Consiliului: a) supune Adunării, în sesiunile sale ordinare, propunerea de reglementare a securităţii sau de amendamente la regulamentele de securitate existente, prezentate de membri, o dată cu comentariile sau recomandările sale; b) raportează Adunării despre lucrările sale efectuate de la ultima sesiune ordinară a Adunării.  +  Articolul 31Comitetul securităţii maritime se întruneşte o dată pe an sau în alte ocazii, la cererea a cinci membri ai Comitetului. El îşi alege Biroul la fiecare sesiune anuală şi adopta regulamentul sau interior. Quorum-ul este constituit de majoritatea Comitetului.  +  Articolul 32Dacă Comitetul securităţii maritime examinează o chestiune care interesează în mod deosebit pe unul din membrii Organizaţiei, îl invita sa participe, fără drept de vot, la deliberările sale.  +  Partea a VIII-ASecretariatul  +  Articolul 33Secretariatul este alcătuit din secretarul general, secretarul Comitetului securităţii maritime şi din personalul de care poate avea nevoie Organizaţia. Secretarul general este cel mai înalt funcţionar al Organizaţiei şi numeşte personalul sus-menţionat, sub rezerva dispoziţiilor articolului 23.  +  Articolul 34Secretarul are însărcinarea sa ţină la zi toate arhivele necesare îndeplinirii sarcinilor Organizaţiei şi sa pregătească, sa centralizeze şi sa distribuie notele, documentele, ordinele de zi, procesele-verbale şi informaţiile utile lucrărilor Adunării, Consiliului. Comitetului securităţii maritime şi ale celorlalte organe subsidiare care pot fi create de Organizaţie.  +  Articolul 35Secretarul general stabileşte şi supune Consiliului conturile anuale precum şi un buget pe doi ani, arătând separat prevederile corespunzătoare fiecărui an.  +  Articolul 36Secretarul general are sarcina de a tine pe membri la curent cu activitatea Organizaţiei. Oricare membru poate acredita unul sau mai mulţi reprezentanţi pentru a tine legătură cu secretarul general.  +  Articolul 37În îndeplinirea sarcinilor lor, secretarul general şi personalul nu cer şi nu acorda instrucţiuni de la nici un guvern şi de la nici o autoritate exterioară Organizaţiei. Ei se vor abţine de la orice act incompatibil cu situaţia lor de funcţionari internationali şi nu sînt răspunzători decât faţă de Organizaţie. Fiecare membru al Organizaţiei se obliga să respecte caracterul exclusiv internaţional al funcţiilor secretarului general şi al personalului şi sa nu incerce să-i influenteze în îndeplinirea sarcinilor lor.  +  Articolul 38Secretarul general asuma orice alte funcţii care îi pot fi încredinţate de Convenţie, de Adunare, de Consiliu şi de Comitetul securităţii maritime.  +  Partea A IX-A Finanţele  +  Articolul 39Fiecare membru suporta salariile, cheltuielile de deplasare şi celelalte cheltuieli ale delegaţiei sale la Adunare şi ale reprezentanţilor săi la Consiliu, la Comitetul securităţii maritime ca şi la celelalte comitete şi la organele auxiliare.  +  Articolul 40Consiliul examinează conturile şi prevederile bugetare stabilite de secretarul general şi le supune Adunării, insotindu-le de observaţiile şi recomandările sale.  +  Articolul 41 a) Sub rezerva oricărui acord care ar putea fi încheiat între Organizaţie şi Organizaţia Naţiunilor Unite, Adunarea examinează şi aproba prevederile bugetare; b) Adunarea repartizează totalul cheltuielilor între toţi membrii după un barem stabilit de ea, ţinînd seama de propunerile Consiliului în aceasta privinta.  +  Articolul 42Oricare membru care nu-şi îndeplineşte obligaţiile financiare faţă de Organizaţie în termen de un an de la data scadentei, nu are dreptul de a vota nici în Adunare, nici în Consiliu, nici în Comitetul securităţii maritime; Adunarea poate totuşi dacă doreşte, sa deroge de la aceste dispoziţii.  +  Partea a X-aVotul  +  Articolul 43Votul în Adunare, în Consiliu şi în Comitetul securităţii maritime este reglementat prin următoarele dispoziţii: a) fiecare membru dispune de un vor, b) dacă prin Convenţie sau prin vreun acord internaţional conferind atribuţii Adunării, Consiliului sau Comitetului securităţii maritime nu se dispune altfel deciziile acestor organe sînt luate cu majoritatea membrilor prezenţi, care au luat parte la vot; cînd este cerută majoritatea de două treimi, deciziile sînt luate cu majoritatea de două treimi din membrii prezenţi; c) în prezenta Convenţie, prin expresia "membri prezenţi care iau parte la vot" se înţelege "membri prezenţi exprimand un vot afirmativ sau negativ". Membrii care se abtin sînt socotiţi că nu votează.  +  Partea A XI-A Sediul organizaţiei  +  Articolul 44 a) Sediul Organizaţiei este stabilit la Londra. b) La nevoie, Adunarea, cu majoritate de două treimi, poate stabili sediul Organizaţiei în alt loc. c) Adunarea se poate întruni în oricare alt loc dacat sediul sau, dacă Consiliul socoteşte ca este necesar.  +  Partea A XII-A Relaţiile cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu celelalte organizaţii  +  Articolul 45În conformitate cu articolul 57 al Cartei, Organizaţia va fi legată de Organizaţia Naţiunilor Unite, în calitate de instituţie specializată în domeniul navigaţiei maritime. Relaţiile vor fi stabilite printr-un acord încheiat cu Organizaţia Naţiunilor Unite pe baza articolului 63 al Cartei şi conform dispoziţiilor articolului 26 al Convenţiei.  +  Articolul 46Organizaţia va colabora cu oricare instituţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la cheltuielile prezentând un interes comun pentru Organizaţie şi instituţia respectiva, ea va proceda la examinarea problemelor şi va lua măsuri în privinta lor, de acord cu aceasta instituţie.  +  Articolul 47În privinta oricărei chestiuni intrand în competenţa ei, Organizaţia poate colabora cu alte organizaţii interguvernamentale care, fără a fi instituţii specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, au interese şi exercită activităţi asemănătoare scopurilor urmărite de Organizaţie.  +  Articolul 48Organizaţia poate încheia orice aranjamente utile pentru a se consulta şi colabora cu organizaţiile internaţionale neguvernamentale asupra tuturor chestiunilor de competenţa sa.  +  Articolul 49Sub rezerva aprobării de către Adunare, cu majoritate de două treimi a voturilor, Organizaţia este autorizata sa preia de la toate celelalte organizaţii internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale, atribuţiile, mijloacele şi obligaţiile intrand în componenta sa, care i s-ar transfera pe bază de acorduri sînt asigurate de membri, decât dacă declaraţia în acest scop este facuta în numele lor, conform dispoziţiilor paragrafului a) din prezentul articol. c) Orice declaraţie facuta în conformitate cu paragraful a) din prezentul articol va fi comunicată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite care o trimite în copie, tuturor statelor invitate la Conferinţa maritima a Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi tuturor celorlalte state care vor deveni membri. d) În cazurile în care, în baza unui acord de tutela, Organizaţia Naţiunilor Unite este autoritatea însărcinată de a administra anumite teritorii, ea poate accepta Convenţia în numele unuia, a mai multor sau a tuturor teritoriilor sub tutela conform procedurii arătate în articolul 57.  +  Articolul 59Retragerea a) Membrii se pot retrage din Organizaţie după ce vor fi trimis o notificare scrisă secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta avizează de îndată pe ceilalţi membri şi pe secretarul general al Organizaţiei. Notificarea de retragere poate interveni în orice moment după expirarea unei perioade de dousprezece luni de la data intrării în vigoare a Convenţiei. Retragerea îşi produce efectele după douasprezece luni de la data la care notificarea scrisă a ajuns la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. b) Aplicarea prezentei convenţii la teritoriile sau la grupurile de teritorii vizate de articolul 58 poate inceta oricînd, prin notificarea scrisă adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite de către membrul însărcinat cu relaţiile lor externe sau de către Organizaţia Naţiunilor Unite, dacă este vorba despre un teritoriu sub tutela a cărui administrare revine Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite anunta de îndată pe toţi membrii şi pe secretarul general al Organizaţiei. Notificarea îşi produce efectele după douasprezece luni de la data la care ajunge la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Partea A XVII-A Intrarea în vigoare  +  Articolul 60Prezenta convenţie va intra în vigoare după aderarea, potrivit dispoziţiilor articolului 57, a douăzeci şi unu de natiuni, din care şapte vor trebui sa posede, fiecare, un tonaj global de cel puţin un milion de tone brute.  +  Articolul 61Toate statele invitate la Conferinţa maritima a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi toate celelalte state care vor fi devenit membri vor fi informate de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra datei la care fiecare stat va deveni Parte la Convenţie, precum şi asupra datei la Convenţia va intra în vigoare.  +  Articolul 62Prezenta Convenţie, ale carei text în limbile engleza, franceza şi spaniola fac deopotrivă credinţa, va fi depusa la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va trimite copii certificate pentru conformitate fiecăruia dintre statele invitate la Conferinţa maritima a Organizaţiei Naţiunilor unite, precum şi celorlalte state care vor fi devenit membri.  +  Articolul 63Organizaţie Naţiunilor Unite este autorizata sa înregistreze Convenţia de îndată ce va intra în vigoare.Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod cuvenit de guvernele respective în acest scop, au Convenţia.Încheiată la Geneva, la 6 martie 1948.  +  ANEXELa Convenţia privind crearea Organizaţiei maritime consultative interguvernamentale  +  Anexa 1(menţionată la articolul 17)Compozitia primului ConsiliuÎn aplicarea principiilor la articolul 17, primul Consiliu va fi compus după cum urmează: a) cei şase membri prevăzuţi la alineatul a) al articolului 17 sînt: Statele Unite, Grecia, Norvegia, Olanda, Regatul Unit, Suedia. b) cei şase membri prevăzuţi la alineatul b) al articolului 17 sînt: Argentina, Australia, Belgia, Canada, Franţa, India. c) doi membri aleşi de Adunare, conform alineatului c) al articolului 17, dintr-o lista propusă de cei şase membri arătaţi la alineatul a) al prezentei anexe. d) doi membri aleşi de Adunare, conform alineatului d) al articolului 17, dintre membrii avînd un interes important în comerţul maritim internaţional.  +  Anexa 2(menţionată la articolul 51)Capacitatea juridică, privilegiile şi imunităţileAtît timp cat nu vor fi aderat la Convenţia generală asupra privilegiilor şi imunităţilor instituţiilor specializate, cu privire la Organizaţie, membrii vor aplica Organizaţiei sau în privinta acesteia următoarele dispoziţii relative la capacitatea juridică, la privilegii şi imunităţi:  +  Secţiunea I Organizaţia se bucura, pe teritoriul fiecăruia dintre membrii săi, de capacitatea juridică necesară pentru realizarea scopurilor sale şi exercitarea funcţiilor sale.  +  Secţiunea II a) Organizaţia se bucura, pe teritoriul fiecăruia dintre membrii săi, de privilegiile şi imunităţile necesare pentru realizarea scopurilor sale şi exercitarea funcţiilor sale. b) Reprezentanţii membrilor, inclusiv supleanţii, consilierii, funcţionarii şi angajaţii Organizaţiei se bucura, de asemenea, de privilegiile şi imunităţile necesare exercitării, în deplina libertate, a funcţiilor pe care le au în cadrul Organizaţiei.  +  Secţiunea III În vederea aplicării dispoziţiilor din Secţiunile 1 şi 2 ale prezentei Anexe, membrii se vor conformă, pe cat posibil, clauzelor tip ale Convenţiei generale asupra privilegiilor şi imunităţilor instituţiilor specializate.────────────