NORME METODOLOGICE din 8 mai 2003de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 522 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003.
  Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 prevede:
  Articolul II
  (1) Programele de formare profesională care au început înainte de data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, continuă până la finalizare, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, aflate în vigoare la data începerii acestor programe.
  (2) Examenele de absolvire care sunt în desfășurare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor desfășura în condițiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data programării examenelor de absolvire.
   +  Capitolul IDispoziții generale (la 17-07-2015, Titlul capitolul I a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, denumită în continuare ordonanță. (la 17-07-2015, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 1^1Prin activitățile de formare profesională de interes general, prevăzute la art. 3 din ordonanță, se înțeleg activitățile care:a) se adresează tuturor persoanelor apte de muncă;b) oferă protecție față de riscul de șomaj;c) contribuie la nediscriminare, egalitatea între sexe, ameliorarea standardelor de viață și a calității vieții, precum și la crearea de șanse egale pentru toate persoanele care desfășoară activități pe piața muncii;d) contribuie la dezvoltarea capacității persoanelor de a fi membri activi ai societății;e) contribuie la incluziunea socială, la coeziunea socială a comunităților locale și la solidaritate socială;f) sunt furnizate de furnizori care respectă principiile de asigurare a calității prevăzute la art. 5 din ordonanță;g) sunt planificate și implementate având în vedere cerințele pieței muncii și aspirațiile profesionale ale adulților. (la 17-07-2015, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 1^2Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, prevăzută la art. 4 lit. f) din ordonanță, contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice în domeniul dezvoltării resurselor umane la nivelul angajatorilor:a) asigurarea forței de muncă corespunzătoare cerințelor noilor locuri de muncă;b) reconversia profesională a salariaților pentru a face față transformărilor de la locurile de muncă;c) reducerea impactului social al proceselor de restructurare și reorganizare ale angajatorilor;d) creșterea mobilității profesionale a lucrătorilor;e) crearea de noi locuri de muncă. (la 17-07-2015, Art. 1^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 1^3 Prin programele definite la art. 8 alin. (3) lit. a) și c) din ordonanță se înțelege:a) inițierea este programul care se organizează de un furnizor de formare profesională autorizat pentru o calificare, în vederea dobândirii a cel mult 25% din totalul competențelor prevăzute în standardul ocupațional sau în standardul de pregătire profesională; b) perfecționarea este pregătirea profesională continuă care conduce la actualizarea competențelor deținute de o persoana calificată sau dobândirea de noi competențe, ca urmare a schimbărilor și evoluțiilor înregistrate în activitatea pe care o desfășoară;c) specializarea reprezintă pregătirea profesională care duce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane calificate, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă;d) aria ocupațională grupează ocupații care au caracteristici tehnice/economice/sociale similare și aparțin aceleiași grupe de bază din Clasificarea ocupațiilor din România;e) persoanele care au dobândit certificate de absolvire după finalizarea programelor prevăzute la lit. a) pot valorifica competențele dobândite pentru a obține întreaga calificare. (la 12-04-2022, Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 1^4Prin noțiunea de «persoană fizică», prevăzută la art. 9 din ordonanță, se înțelege persoana care desfășoară activități economice conform prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016. (la 12-04-2022, Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 2^1(1) Formarea profesională, organizată conform art. 10 alin. (3) lit. b) din ordonanță de către angajatori, se finalizează cu certificatele de absolvire prevăzute la art. 21 alin. (3) din ordonanță.(2) Certificatele de absolvire eliberate de angajatori salariaților proprii conțin cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare ale angajatorului care a asigurat formarea;b) numele și prenumele salariatului;c) denumirea ocupației pentru care a fost organizat programul de formare profesională;d) numărul de ore și perioada de desfășurare a programului de formare de care a beneficiat salariatul;e) competențele dobândite prin programul de formare profesională.(3) În vederea monitorizării creșterii gradului de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții, angajatorii transmit trimestrial secretariatului tehnic al comisiei de autorizare în a cărui rază teritorială își au sediul social date cu privire la angajații care au beneficiat de formare profesională, conform tabelului prevăzut la anexa nr. 7. (la 17-07-2015, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 2^2(1) Nivelurile de pregătire prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanță reprezintă nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) Condițiile de acces la programele de formare profesională organizate potrivit prevederilor art. 10 din ordonanță, pe niveluri de calificare, se stabilesc prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, cu completările ulterioare. (la 12-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 2^2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 2^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 2^3Prin noțiunea de «alte forme de pregătire profesională», prevăzută la art. 10 alin. (3) lit. d) din ordonanță, se înțelege:a) instruire sau experiență practică dobândită la locul de muncă;b) schimb de experiență;c) ateliere de lucru;d) autoinstruirea, inclusiv prin învățare la distanță;e) învățarea asistată de calculator;f) participarea la conferințe, prelegeri, seminare. (la 12-04-2022, Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Capitolul I^1 Organizarea formării profesionale a adulților (la 17-07-2015, Capitolul I^1, alcătuit din articolele 3-7, 7^1, 7^2, 8 și 9, a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 3Abrogat. (la 28-11-2013, Art. 3 a fost abrogat de alin. (2) al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013. )  +  Articolul 4Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice solicită, în temeiul art. 11 alin. (1) din ordonanță, ministerelor, agențiilor naționale și altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităților administrației publice locale, să pună la dispoziție strategiile sectoriale și teritoriale de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesională. (la 17-07-2015, Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 5(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională conform art. 14 alin. (1) și (2) din ordonanță.(1^1) Programele de formare profesională se pot desfășura și în sistem online, conform art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții. (la 12-04-2022, Articolul 5 din Capitolul I^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (2) Competențele-cheie prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanță sunt cele prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulților se organizează pentru calificările cuprinse în Registrul național al calificărilor profesionale din România. (la 17-07-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 6(1) Până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Nivelurile de calificare prevăzute în nomenclatorul calificărilor de la alin. (1) se utilizează până la 1 ianuarie 2016.(3) După data de 1 ianuarie 2016, nivelurile de calificare pentru care se vor organiza programe de formare profesională vor fi cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor. (la 17-07-2015, Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 7Potrivit art. 15 alin. (1) din ordonanță, programele de formare profesională se elaborează în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condițiile legii și aflate în vigoare. (la 12-04-2022, Articolul 7 din Capitolul I^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 7^1(1) Standardele ocupaționale prevăzute la art. 15 din ordonanță se elaborează pe baza metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale.(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează și, după caz, actualizează metodologia prevăzută la alin. (1). (la 12-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 7^1 , Capitolul I^1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 340 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 7^1 , Capitolul I^1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (4) Metodologia prevăzută la alin. (1) cuprinde cel puțin următoarele aspecte:a) structura standardului ocupațional;b) etapele și termenele de verificare, validare, aprobare și publicare a standardelor ocupaționale;c) procedura de actualizare a standardelor ocupaționale; d) modalitatea de acordare a asistenței metodologice inițiatorilor proiectelor de standarde ocupaționale. (la 12-04-2022, Articolul 7^1 din Capitolul I^1 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 7^2În vederea autorizării conform art. 16 alin. (1) din ordonanță, furnizorul de formare profesională elaborează programul de formare pe baza proiectului de standard ocupațional validat de comitetul sectorial. (la 17-07-2015, Art. 7^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 7^3Structurarea pe module a programei de pregătire prevăzute la art. 17 alin. (2) din ordonanță se face în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 772/2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare. (la 17-06-2023, Capitolul I^1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.539 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1233 din 21 decembrie 2022 ) Notă
  Conform articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.539 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1233 din 21 decembrie 2022, prevederile art. 7^3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost introduse prin prezenta hotărâre, intră în vigoare la data de 17 iunie 2023.
   +  Articolul 8(1) Persoanele cu nevoi speciale prevăzute la art. 17 alin. (3) din ordonanță sunt persoane care se încadrează, în condițiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap. (la 17-07-2015, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. ) (2) Programele de formare profesională la care participa persoanele cu nevoi speciale respecta particularitățile acestei categorii de persoane atât în privința condițiilor materiale, cât și a programei de pregătire.  +  Articolul 9Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel național încheie cu participanții la aceste programe, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonanță, contracte de formare profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (la 17-07-2015, Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 9^1Pentru respectarea prevederilor art. 57 din ordonanță, furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de absolvire recunoscute la nivel național încheie cu fiecare participant la aceste programe un contract de formare profesională, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice. (la 12-04-2022, Capitolul I^1 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )
   +  Capitolul II Autorizarea furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 10Abrogat (la 17-07-2015, Art. 10 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 11(1) Potrivit art. 21 alin. (1) din ordonanță sunt supuși autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională.(2) Furnizorii de formare profesională neautorizați organizează programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii care nu au recunoaștere națională. (la 12-04-2022, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 11^1Prin activitatea de autorizare se înțelege procedura prin care furnizorii de formare profesională, prevăzuți la art. 21 alin. (1) din ordonanță, fac demersurile necesare în scopul obținerii autorizației pentru exercitarea activității de formare profesională a adulților finalizată cu certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională. (la 17-07-2015, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 11^2Autorizarea furnizorilor de formare profesională se realizează la sediul social sau la sediul profesional, după caz. (la 12-04-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 12Instituțiile de învățământ superior se supun autorizării potrivit prezentelor norme pentru programele de formare profesională care fac obiectul ordonanței, cu excepția programelor prevăzute la art. 21 alin. (2) din ordonanță. (la 17-07-2015, Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 12^1Lista prevăzută la art. 21^1 alin. (2) din ordonanță se actualizează anual, în concordanță cu cerințele pieței muncii, la solicitarea persoanelor interesate. (la 12-04-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 13Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin direcția de specialitate, în temeiul art. 22 alin. (1) din ordonanță, coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în scopul desfășurării în mod unitar a acesteia, după cum urmează:a) face demersuri pentru înființarea în subordinea sa a comisiilor de autorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) din ordonanță;b) emite deciziile de înființare a comisiilor de autorizare;c) asigură resursele financiare necesare desfășurării activității comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice;d) elaborează și transmite instrucțiuni comisiilor de autorizare și secretariatelor tehnice;e) monitorizează activitatea desfășurată de comisiile de autorizare, secretariatele tehnice ale comisiilor de autorizare, evaluatorilor de furnizori și programe de formare și specialiștilor pe domenii ocupaționale;f) controlează activitatea de autorizare și ia măsuri în vederea respectării prevederilor legale;g) elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice;h) soluționează contestațiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare. (la 12-04-2022, Articolul 13 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 14(1) În vederea constituirii comisiilor de autorizare prevăzute la art. 23 alin. (1) din ordonanță, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale solicită Ministerului Educației, organizațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nominalizarea reprezentanților titulari și supleanți în respectivele comisii. (la 12-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (2) Nominalizarea membrilor titulari și a supleanților în comisiile de autorizare se realizează pe baza următoarelor criterii:a) studii superioare;b) experiență relevantă în domeniul educației și/sau formării profesionale a adulților;c) vechime în muncă de minimum 5 ani.(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) se detaliază în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora.(4) Decizia de constituire a comisiei de autorizare județeană/a municipiului București este transmisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în termen de 15 zile de la data emiterii, Ministerului Educației, organizațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, precum și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. (la 12-04-2022, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 15(1) În sensul art. 23 alin. (1) lit. d) și e) din ordonanță, reprezentative la nivel județean sunt organizațiile sindicale și patronale care reprezintă în plan județean organizațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Organizațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național stabilesc prin consens organizațiile ai căror reprezentanți vor fi desemnați în comisiile de autorizare la nivelul fiecărui județ și al municipiului București și le comunică Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în termen de 20 de zile de la primirea solicitării prevăzute la art. 14 alin. (1). (la 12-04-2022, sintagma: Autorității Naționale pentru Calificări a fost înlocuită de Litera a), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 16 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 15-11-2004, Art. 17 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 18 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 19(1) Comisiile de autorizare își desfășoară lucrările în prezența a cel puțin 3 membri, titulari sau, după caz, supleanți, din care unul să fie președintele comisiei de autorizare și unul să fie reprezentantul partenerilor sociali. (la 21-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.539 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1233 din 21 decembrie 2022 ) (2) Rezultatele lucrărilor comisiei de autorizare se consemnează în procesul-verbal semnat de participanți.(3) Pe baza procesului-verbal se emit deciziile comisiei de autorizare semnate de președinte. (la 17-07-2015, Art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 20Deciziile se iau cu minimum 3 voturi exprimate, din care cel puțin un vot să fie al partenerilor sociali. (la 17-07-2015, Art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 20^1Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în baza sesizărilor primite și a analizei documentelor care atestă o situație de revocare, constată existența unei situații din cele prevăzute la art. 23 alin. (4) din ordonanță și solicită instituțiilor publice, organizațiilor sindicale sau patronale revocarea membrului titular ori supleant, precum și nominalizarea altei persoane. (la 12-04-2022, sintagma: Autoritatea Națională pentru Calificări a fost înlocuită de Litera a), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 20^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 20^2Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice, prevăzut la art. 13 lit. g), cuprinde și următoarele elemente:a) modalitatea de nominalizare, revocare și înlocuire a reprezentanților în comisia de autorizare prevăzuți la art. 23 alin. (1) din ordonanță;b) procedura de avizare a certificatelor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. (la 12-04-2022, Articolul 20^2 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 21(1) Potrivit art. 23 alin. (7) din ordonanță, la evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare utilizează evaluatori de furnizori și programe de formare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de evaluare.(2) Condițiile ce trebuie îndeplinite de evaluatorii de furnizori și programe de formare sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin instrucțiuni semnate de ministru sau de persoana delegată expres să le semneze. (la 12-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 21 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 22(1) Tarifele prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2) din ordonanță se stabilesc și se actualizează periodic prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în funcție de modificările legislative privind salarizarea personalului din instituțiile publice.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se stabilesc pentru prestația: a) președintelui comisiei de autorizare;b) membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanților acestora;c) evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională;d) specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare.(3) Cheltuielile de deplasare ale evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați în comisiile de examinare, pe perioada deplasării în interesul desfășurării activității, se stabilesc în condițiile și limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului. (la 12-04-2022, Articolul 22 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 23(1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în conturile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București. (la 12-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (2) Taxele de autorizare plătite de către furnizorii de formare profesională se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.(3) Abrogat. (la 15-11-2004, Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. )  +  Articolul 24Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 24 alin. (3) din ordonanță se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. (la 12-04-2022, Articolul 24 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 25Pentru buna desfășurare a activităților comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice ale acestora, conform art. 23 alin. (8) din ordonanță, agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București pun la dispoziția acestora, la sediul lor, un spațiu corespunzător ca dimensiuni și dotări, specifice activității, inclusiv mobilier și aparatură IT. (la 12-04-2022, sintagma: direcțiile județene de muncă și securitate socială, respectiv a municipiului București a fost înlocuită de Litera b), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 25 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 25^1(1) Furnizorii de formare profesională care doresc să fie autorizați pot îndeplini prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), prevăzut la art. 25 alin. (3) din ordonanță, formalitățile și procedurile necesare pentru dobândirea dreptului de furnizare a serviciilor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională pentru formalitățile prevăzute la art. 27 lit. a), b) și la art. 28 alin. (1) lit. a), b), c) și e) din ordonanță.(2) Verificarea privind dotările, echipamentele și materialele necesare furnizorului de formare profesională care dorește să se autorizeze se face numai la fața locului de către evaluatorii de furnizori și programe de formare desemnați de comisiile de autorizare.(3) Formalitățile prevăzute la alin. (1) se detaliază în metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților. (la 12-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 25^1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 25^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 26(1) Prin decizie a comisiei de autorizare se stabilesc:a) evaluatorii de furnizori și programe de formare care pot desfășura activități de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării;b) specialiștii care pot desfășura activități de examinare a participanților la programele de formare profesională.(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare prevăzuți la alin. (1) lit. a) se înscriu în Registrul evaluatorilor de furnizori și programe de formare.(2^1) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) lit. b) se înscriu în Registrul specialiștilor pe domenii ocupaționale desemnați în comisiile de examinare, prevăzut la art. 37 alin. (1) din ordonanță. (la 12-04-2022, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (2^2) Emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1) este condiționată de acordul prealabil al evaluatorilor prevăzuți la alin. (1) lit. a) și al specialiștilor prevăzuți la alin. (1) lit. b) pentru înscriere în registrele prevăzute la alin. (2) și (2^1) în vederea publicării pe site-ul instituției. (la 12-04-2022, Articolul 26 din Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor, comisiile de autorizare:a) emit decizii;b) transmit, trimestrial, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale copiile deciziilor menționate la alin. (1); (la 12-04-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 26 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) c) transmit Ministerului Muncii și Solidarității Sociale informații privind activitatea de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională; (la 12-04-2022, sintagma: Autorității Naționale pentru Calificări a fost înlocuită de Litera a), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) d) abrogată; (la 12-04-2022, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 26 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) e) transmit Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, trimestrial, datele centralizate la nivel județean, prevăzute la art. 2^1 alin. (3); (la 12-04-2022, sintagma: Autorității Naționale pentru Calificări a fost înlocuită de Litera a), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) f) desfășoară și alte activități prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora. (la 17-07-2015, Art. 26 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 27(1) Secretariatele tehnice județene, respectiv al municipiului București, ale comisiilor de autorizare ajuta comisiile în exercitarea atribuțiilor ce le revin, asistând la lucrările comisiei și întocmind documentele în care se consemnează conținutul și rezultatele acestor lucrări.(2) Membrii secretariatelor tehnice ai comisiilor de autorizare județene, respectiv al municipiului București, prevăzuți la art. 23 alin. (9) din ordonanță, realizează următoarele activități:a) oferă informații publicului interesat despre procesul de autorizare, furnizorii de formare profesională autorizați și despre organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire la finalizarea programelor de formare profesională;b) întocmesc documentele necesare desfășurării ședințelor comisiei de autorizare;c) rezolvă lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare;c^1) în vederea organizării evidenței dosarelor de autorizare, introduc în platforma electronică a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale documentele depuse în format fizic de către furnizorii de formare profesională care au fost autorizați. (la 12-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul II a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) d) întocmesc și actualizează lunar Registrul județean al absolvenților programelor autorizate de formare profesională a adulților;e) asigură comunicarea dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesională, evaluatorii de furnizori și programe implicați în activitățile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării și specialiștii implicați în activitățile de examinare a participanților la programele de formare profesională; (la 12-04-2022, sintagma: Autoritatea Națională pentru Calificări a fost înlocuită de Litera a), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) f) întocmesc și actualizează lunar, la nivel județean, registrele menționate la art. 32 din ordonanță și le publică pe site-ul agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București; (la 12-04-2022, sintagma: direcției județene de muncă și securitate socială, respectiv a municipiului București a fost înlocuită de Litera b), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) g) întocmesc și actualizează anual registrele menționate la art. 26 alin. (2) și (2^1); (la 12-04-2022, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) h) centralizează trimestrial datele transmise de toți furnizorii de formare profesională neautorizați care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, conform art. 60 din ordonanță;i) centralizează trimestrial datele transmise de angajatori conform tabelului prevăzut la anexa nr. 7;j) administrează bazele de date;k) îndeplinesc și alte activități prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora. (la 17-07-2015, Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 28(1) Fiecare comisie de autorizare dispune de ștampilă proprie și dispozitiv de aplicare a timbrului sec.(2) Modelele ștampilei și timbrului sec se stabilesc de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.(3) Cheltuielile necesare pentru achiziționarea ștampilei și a dispozitivului de aplicare a timbrului sec, tipizatelor și a celorlalte imprimate necesare în activitatea de autorizare se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în condițiile art. 24 alin. (3) din ordonanță.(4) Persoana care aplică ștampila și timbrul sec prevăzute la alin. (1) se desemnează prin decizie a președintelui comisiei de autorizare județeană, respectiv a municipiului București. (la 12-04-2022, Articolul 28 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 12-04-2022, Articolul 29 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 30(1) Forma, conținutul și regimul de eliberare ale autorizației, prevăzute la art. 26 alin. (2) din ordonanță, pentru fiecare tip de program, sunt cuprinse în Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile și procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizației.(3) Metodologia de autorizare prevăzută la alin. (1) se modifică și se completează de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației. (la 12-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 30 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 30 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 30^1Valabilitatea autorizației eliberate furnizorilor de formare profesională încetează: a) la expirarea perioadei de 4 ani, prevăzută la art. 26 alin. (1) din ordonanță;b) la data renunțării furnizorului de formare profesională de a desfășura programe de formare, prin depunerea autorizației la comisia care a eliberat-o;c) la data retragerii, în condițiile art. 31 alin. (1) din ordonanță. (la 12-04-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 31(1) Furnizorii de formare care doresc să organizeze programe de formare profesională autorizate pentru profesii reglementate prin legi speciale trebuie să solicite anterior autorizării avizul autorității de reglementare.(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se poate depune direct la comisia de autorizare sau prin PCU.(3) Abrogat. (la 12-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 31 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 31^1Condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 27 din ordonanță sunt considerate a fi îndeplinite și în condițiile în care reprezentantul furnizorului de formare profesională prezintă, în vederea autorizării, o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică în fața notarului, din care rezultă că îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite la art. 27 lit. a) și b) din ordonanță. (la 17-07-2015, Art. 31^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 32(1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c) din ordonanță constă în verificarea sistematică a respectării de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării programului de formare profesională. (la 12-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 32 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (2) În procesul de monitorizare furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte toate documentele care să ateste că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 27 din ordonanță.(3) Procedura de monitorizare, criteriile și procedura de retragere a autorizației fac parte integrantă din metodologia de autorizare. (la 17-07-2015, Art. 32 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 33(1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui furnizor de formare profesională, acesta poate contesta decizia la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. (la 12-04-2022, sintagma: Autoritatea Națională pentru Calificări a fost înlocuită de Litera a), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (2) Modalitatea de soluționare a contestației este cuprinsă în metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (3). (la 17-07-2015, Art. 33 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 33^1(1) Registrul prevăzut la art. 32 lit. a) din ordonanță cuprinde toți furnizorii autorizați. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 3.(2) Registrul prevăzut la art. 32 lit. b) din ordonanță cuprinde informații privind furnizorii neautorizați, cu sediul sau, după caz, cu domiciliul în România, care organizează activitățile de formare profesională prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. a), c) și d) din ordonanță. (la 12-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 33^1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (3) Registrul prevăzut la art. 32 lit. c) din ordonanță cuprinde furnizorii neautorizați care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier.(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(3) se afișează pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. (la 12-04-2022, sintagma: Autorității Naționale pentru Calificări a fost înlocuită de Litera a), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (la 17-07-2015, Art. 33^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 33^2(1) Modalitatea de colectare a datelor cuprinse în registrele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. e), art. 32 și art. 37 alin. (1) din ordonanță, precum și a celor prevăzute la art. 60 din ordonanță se stabilesc prin instrucțiuni ale ministrului muncii și solidarității sociale.(2) Gestionarea datelor prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor. (la 12-04-2022, Articolul 33^2 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 33^3Procedurile de notificare prevăzute la art. 34 și 35 din ordonanță sunt descrise în Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București, și al secretariatelor tehnice ale acestora. (la 17-07-2015, Art. 33^3 a fost introdus de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 34Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 34 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Capitolul III Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților  +  Articolul 35Organizarea examenelor de absolvire susținute de participanții la programele de formare profesională, în temeiul art. 41 și 42 din ordonanță, se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației. (la 12-04-2022, Articolul 35 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 35^1(1) Contravaloarea serviciilor prestate de specialiștii pe domenii ocupaționale desemnați în comisia de examinare, conform art. 42 alin. (2) lit. a) din ordonanță, este suportată de furnizorul de formare profesională, în condițiile art. 24 alin. (4) din ordonanță. (2) Dovada achitării serviciilor prevăzute la alin. (1) se depune de către furnizorul de formare profesională la comisia de autorizare județeană/a municipiului București în momentul solicitării aplicării timbrului sec pe certificatele de calificare sau absolvire, după caz. (la 12-04-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 36(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaștere națională, prevăzute la art. 44 din ordonanță, sunt imprimate-tip, înseriate și numerotate, tipărite pe hârtie specială cu filigran, prevăzută cu elemente de siguranță. (la 12-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (1^1) Certificatul de calificare este tipărit pe hârtie specială de culoare galben deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice. (la 12-04-2022, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (1^2) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de inițiere este tipărit pe hârtie specială de culoare roz deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A. (la 12-04-2022, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (1^3) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de specializare este tipărit pe hârtie specială de culoare bleu deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B. (la 12-04-2022, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (1^4) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de perfecționare este tipărit pe hârtie specială de culoare oranj deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5C. (la 12-04-2022, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (1^5) Certificatul de absolvire eliberat pentru competențe-cheie este tipărit pe hârtie specială de culoare gri deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5D. (la 12-04-2022, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (2) Certificatele prevăzute la alin. (1) se eliberează însoțite de o anexa denumita "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competentele profesionale dobândite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2^1) Suplimentul descriptiv al certificatului se completează cu unitățile de competență profesională prevăzute în standardul ocupațional, respectiv în standardul de pregătire profesională. (la 15-11-2004, Alin. (2^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. ) (2^2) Abrogat. (la 12-04-2022, Alineatul (2^2) din Articolul 36 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (2^3) Abrogat. (la 12-04-2022, Alineatul (2^3) din Articolul 36 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (3) Cheltuielile pentru tipărirea certificatelor de calificare profesională și de absolvire, precum și a anexelor acestora sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. (la 17-07-2015, Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. ) (la 12-04-2022, sintagma: Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Litera c), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (4) Tipărirea certificatelor prevăzute la alin. (1^1)-(1^5), precum și a anexelor acestora se efectuează de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. (la 12-04-2022, Articolul 36 din Capitolul III a fost completat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 37(1) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 45 din ordonanță, stabilește modalitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale, în cadrul centrelor de evaluare a competențelor profesionale, precum și metodologia de autorizare și monitorizare a acestora.(2) Centrele de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale sunt persoane juridice de drept public sau privat, autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări.(3) Abrogat. (la 12-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 37 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) (4) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică la propunerea Autorității Naționale pentru Calificări și se aprobă prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale. (la 12-04-2022, Alineatul (4) din Articolul 37 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) Notă
  Conform articolului III din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă ordinul comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale prevăzut la art. 37 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta hotărâre.
  (la 17-07-2015, Art. 37 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )
   +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 38Abrogat. (la 15-11-2004, Art. 38 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. )  +  Articolul 39Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulților, prevăzută la art. 61 alin. (2) din ordonanță, se elaborează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme. (la 17-07-2015, Art. 39 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 40Abrogat. (la 17-07-2015, Art. 40 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Articolul 41(1) Activitatea de control al autorizării furnizorilor de formare profesională, prevăzută la art. 340^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin direcția cu atribuții în domeniul controlului.(2) Direcția prevăzută la alin. (1) transmite o copie a raportului de control la direcția cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților. (la 12-04-2022, Articolul 41 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Articolul 42Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală sau civilă a persoanelor vinovate, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme. (la 17-07-2015, Art. 43 a fost modificat de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015. )  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceAbrogată (la 28-11-2013, Anexa 1 la normele metodologice a fost abrogată de alin. (2) al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013. )  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceCONTRACTde formare profesională(model)Nr. ........... din .............1. Părțile contractante:A. ......................., în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin ......................, având funcția de ..........................., cu sediul în .................................., str. ............................. nr. ......, județul (sectorul) ..................., telefon .................., fax ..............., e-mail .............., cod fiscal/cod unic de înregistrare ...................., cont bancar ...................... la ........................., posesor al autorizației de furnizor de formare profesională pentru ocupația/calificarea ...................., seria .............. nr. ......., înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. ......../............ (la 12-04-2022, Litera A. din Punctul 1. Părțile contractante, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) B. ..............., în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în ..................., str. .......... nr. ...., județul (sectorul) ....., telefon ............2. Obiectul contractului:Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru ocupația de .............. .3. Durata contractului:Durata contractului este de ...... luni, reprezentând ............ ore de pregătire teoretică și .................... ore de pregătire practica; derularea contractului începe la data de ........................ .4. Valoarea contractului:Valoarea totală a contractului este de ....................... lei. Beneficiarul va achită aceasta suma reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în ............... transe, până la data de ........, prima transa fiind achitată până la data de .........., iar celelalte transe la datele de ....................... . Valoarea contractului, precum și modalitățile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul părților, prin acte adiționale la prezentul contract.5. Obligațiile părților:A. Furnizorul se obliga:a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității de formare profesională;c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practica;d) să asigure instructajul privind protecția muncii;e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare profesională.B. Beneficiarul se obliga:a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioada. Înregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susține examenul de absolvire;b) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;c) să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;d) să respecte normele privind protecția muncii.6. Răspunderea contractualăÎn cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forță majoră, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forță majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puțin de 10%.În cazul în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de formare profesională îi revine organizatorului. (la 15-11-2004, Pct. 6 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 15 noiembrie 2004. ) 7. Forța majorăForța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile legii.Partea care, din cauza de forța majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situației de forța majoră.8. Soluționarea litigiilorPărțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibila, părțile se pot adresa instanței de judecata competente, potrivit legii.9. Modificarea, suspendarea și încetarea contractuluiContractul poate fi modificat numai prin acordul de voința al părților, exprimat prin act adițional la prezentul contract.Părțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitată a contractului.Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;b) prin acordul de voința al părților;c) prin reziliere.În cazul în care una dintre părți nu își respecta obligațiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.10. Clauze specialePărțile contractante pot stabili prin act adițional și alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.11. Dispoziții finalePrezentul contract reprezintă acordul de voința al părților și a fost încheiat astăzi, ...................., în doua exemplare, din care unul pentru furnizor și unul pentru beneficiar.Furnizor, Beneficiar,............... ...................  +  Anexa nr. 3la normele metodologiceMINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (la 12-04-2022, sintagma: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI a fost înlocuită de Litera a), Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 ) REGISTRUL NAȚIONALal furnizorilor de formare profesională a adulților
  Programul de formare autorizat Autorizatia DuplicatRetrage-rea autorizatie
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  (la 17-07-2015, Anexa nr. 3 la normele metodologice a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )
   +  Anexa nr. 4la normele metodologicePARTEA STÂNGA A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ ROMÂNIA MMSS MECSERIA .....NR .................... CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂDl/D-na................................cod numeric personal ...............născut(a) în anul ........luna ........ziua ..... în localitatea ...............jud./sect. .............. fiul (fiica) lui..................și al (a)............a participat în perioada ..............la programul de calificare/recalificareucenicie .....................................................................cu durata de ...... ore, organizatde ....................................cu sediul în localitatea ..............Județul .................. înmatriculatîn RNFFPA cu nr. ........../...........și a promovat examenul de absolvire înanul ... luna ... ziua ... cu media ...obținând calificarea de....................................................... DIRECTOR, LSNr. ..... Data eliberării .............Semnătura absolvent....................PARTEA DREAPTA A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ ROMÂNIA Ministerul Muncii, Familiei, Ministerul Educației și Cercetării Protecției Sociale și Științifice Persoanelor Vârstnice ┌─────────────────────┐ │SERIA...... NR:..... │ TS └─────────────────────┘ CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂDl/D-na. ...................... cod numeric personal .....................născut(a)în anul .... luna .... ziua .... în localitatea .................județul/sectorul ...........fiul(fiica) lui ............ și al (a) ..... a participat în perioada ....la programul de calificare/recalificare/ucenicie ................................................................................................................................. ............ cu durata de ............ ore,organizat de .................................... cu sediul în localitatea...................... județul ................. înmatriculat în Registrulnațional al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. .../...și a promovat examenul de absolvire în anul ..... luna ...... ziua.......cu media ................. obținând calificarea de ....................... Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000, republicată și este însoțit de suplimentul descriptiv alcertificatului. DIRECTOR*) PREȘEDINTE**) LS Secretar, Nr. ................ Data eliberării: anul ...... luna ...... ziua ........-------------- *) Directorul furnizorului de formare **) Președintele comisiei de examinare (la 17-07-2015, Anexa nr. 4 la normele metodologice a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 12-04-2022, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 5Anorme metodologice (la 12-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 5Bla normele metodologice (la 12-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 5Cla normele metodologice (la 12-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 5Dla normele metodologice (la 12-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 )  +  Anexa nr. 6la normele metodologiceROMÂNIA SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI
  1. Certificatultipul .......................... seria ................ nr. ................... calificarea/ocupația*^1) .............................., cod COR .................................... cod Nomenclator/Registrul național al calificărilor profesionale din România ............................................................
  2. Autoritățile naționale responsabile*^2)Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Ministerul Educației
  3. Denumirea furnizorului de formare profesională care a eliberat certificatul ............................................................................ Nr. de înmatriculare în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților ......................................................
  4. Nivelul de calificare certificat ....................................................................
  5. Sistemul de evaluarenote: ......................... calificative: ...............
  6. Baza legală pentru eliberarea certificatului.........................................................................
  7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesională...........................................................................................
  8. Tipul de program de formare profesională...........................................................................Durata (ore) …………………. total: ......................... din care: pregătire teoretică ............ pregătire practică .............
  9. Competențe profesionale dobândite
  Nr. crt.CompetențaNr. credite transferabile
  10. Credite transferabile.....................................................
  Director*),
  .............
  Președinte**),
  .............
  LS
  Secretar,
  .............
  *) Directorul furnizorului de formare.**) Președintele comisiei de examinare. (la 21-12-2022, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.539 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1233 din 21 decembrie 2022 ) Notă
  Conform articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.539 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1233 din 21 decembrie 2022, prevederile pct. 10 din anexa nr. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost introduse prin prezenta hotărâre, intră în vigoare la data de 17 iunie 2023.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceAngajatorul (denumirea completă) ...................Sediul: localitatea ............, str. ........ nr. ..., cod poștal ......, sectorul/județul ..........Cod unic de înregistrare ...........tel./fax ...../.........., e-mail ........TABELcu salariații proprii care au beneficiat deformare profesională organizată de angajator în condițiileart. 21 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulțilorAnul ..... Trimestrul ......Număr total salariați/din care beneficiari de formare profesională în condițiile art. 21 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată ....../.......
  Nr. crt. Numele și prenumele salariatului care a beneficiat de formare profesională Codul COR al ocupației salariatului Denumire program de formare*) Număr orede formareMotivul pentru care s-a organizat formarea**)Observații
  Data: ................ Semnătura reprezentantului legal .............................. L.S. ........................... Notă
  *) Se va introduce, după caz, unul dintre următoarele coduri, astfel:1. program de formare profesională organizat pentru îmbunătățirea competențelor necesare practicării ocupației;2. program de formare profesională organizat pentru competențe profesionale comune mai multor ocupații - în acest caz se introduc codurile COR pentru acele ocupații;3. program de formare profesională organizat pentru competențe-cheie.
  **) Se va introduce, după caz, unul dintre următoarele coduri, astfel:1. dacă programul de formare se organizează la cererea angajatului;2. dacă programul de formare se organizează din inițiativa angajatorului pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale salariatului;3. dacă programul de formare se organizează de angajator pentru evitarea concedierii;4. dacă programul de formare se organizează de angajator prin efectul legii (în acest caz se specifică legea care obligă salariatul la formarea profesională);5. alte situații; în acest caz se va menționa în clar situația.
  (la 17-07-2015, Anexa nr. 7 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015, având conținutul prevăzut în anexa din același act normativ. )