REGULAMENT din 28 iulie 1977de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi a comisiilor de expertiza medico-militară
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 85 din 7 august 1977     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În vederea respectării stricte a prevederilor legale referitoare la trecerea în rezerva, pensionarea şi expertizarea medicală a militarilor din cadrele permanente, funcţionează potrivit Decretului privind pensiile militare de stat, următoarele comisii: a) comisiile de pensii de pe lîngă comandamentele de armata, similare; b) Comisia centrala de pensii a Ministerului Apărării Naţionale, respectiv a Ministerului de Interne; c) comisiile de expertiza medico-militară de pe lîngă spitalele militare; d) Comisia centrala de expertiza medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, respectiv a Ministerului de Interne.  +  Articolul 2În exercitarea atribuţiilor lor, membrii comisiilor de pensii şi al comisiilor de expertiza medico-militară răspund întocmai dispoziţiilor legale privind pensionarea cadrelor militare şi a celor referitoare la stabilirea şi încadrarea în grade de invaliditate.  +  Articolul 3Unităţile militare au obligaţia de a asigura, pentru militarii din cadrele permanente ţinerea unei evidente corecte a vechimii în serviciu, a retributiei şi a celorlalte elemente necesare la stabilirea pensiei.  +  Capitolul 2 Comisiile de pensii de pe lîngă comandamentele de armata, arma şi similare  +  Articolul 4 (1) Comisiile de pensii se organizează şi funcţionează pe lîngă comandamentele de armata, arma şi similare stabilite prin hotărîre a Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naţionale respectiv al Ministerului de Interne. (2) Comisiile de pensii se constituie din 7 membri şi au următoarea componenta:Preşedinte: - un loctiitor al comandamentului:Membri: - un ofiţer superior din Consiliul politic;- un ofiţer superior din statul major;- şeful organului de cadre;- un ofiţer financiar;- un jurist;- un medic. (3) Componenta nominală a comisiilor de pensii se stabileşte prin hotărîre a Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Ministerului de Interne.  +  Articolul 5 (1) Comisiile de pensii de pe lîngă comandamentele de armata, arma şi similare au următoarele atribuţii: a) analizează starea capacităţii de muncă a militarilor din cadrele permanente propuşi să fie trecuţi în rezerva sau direct în retragere, cu drept la pensie de serviciu; b) analizează propunerile cu privire la trecerea în rezerva sau direct în retragere, pe baza concluziilor comisiilor de expertiza medico-militară, a militarilor din cadrele permanente care şi-au pierdut capacitatea de muncă; c) analizează rapoartele militarilor din cadrele permanente care solicită menţinerea în activitate după împlinirea virstei de 60 ani bărbaţii şi 55 ani femeile; d) urmăresc şi sprijină întocmirea la timp a dosarelor de pensionare în cazul militarilor trecuţi în rezerva cu drept la pensie de serviciu sau de invaliditate ori acordarea pensiei de urmaş. (2) Concluziile comisiilor prevăzute la alin. 1 împreună cu avizul comandantilor de armata, arma şi similare, se prezintă prin Direcţia cadre şi învăţămînt, ministrului apărării naţionale, respectiv ministrului de interne sau celorlalte organe competente, pentu a dispune trecerea în rezerva sau direct în retragere cu drept la pensie a militarilor din cadrele permanente sau menţinerea în cadrele permanente a celor care solicită sa continue activitatea după împlinirea virstei de pensionare.  +  Articolul 6 (1) Pe baza ordinului de trecere în rezerva sau direct în retragere a militarilor din cadrele permanente cu drept la pensie şi a dosarelor de pensionare, comisia de pensii de pe lîngă Ministerul Apărării Naţionale, respectiv Ministerul de Interne emite decizii de pensie de serviciu pentru activitatea depusa, de invaliditate sau de urmaş. (2) Comisia de pensii prevăzută la alin. 1 are următoarea componenta:Preşedinte: - un loctiitor de comandant (şef);Membri: - un ofiţer superior din Consiliul politic;- un ofiţer superior de stat major;- un ofiţer cu activitatea de cadre;- un ofiţer financiar;- un jurist;- un medic;3) Componenta nominală a comisiei de pensii prevăzută la alin. 1 se stabileşte prin hotărîre a Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Ministerului de Interne.  +  Articolul 7 (1) Deciziile de pensie se comunică organului de pensii şi persoanelor în cauza, în cel mult 15 zile. (2) Împotriva deciziilor de pensie se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia centrala de pensii.  +  Capitolul 3 Comisia centrala de pensii  +  Articolul 8Comisia centrala de pensii funcţionează la Ministerul Apărării Naţionale, respectiv la Ministerul de Interne, şi are următoarea componenta:Preşedintele: - un adjunct al ministrului;Membru: - un loctiitor al şefului Marelui Stat Major;- un secretar adjunct al Consiliului politic superior; - şefii direcţiilor: cadre şi învăţămînt, financiară şi medicală;- şeful oficiului juridic.  +  Articolul 9 (1) Comisia centrala de pensii este organ de apel şi de control. În aceasta calitate, comisia judeca şi hotărăşte asupra cererilor de revizuire a deciziilor date de comisiile de pensii şi urmăreşte aplicarea corecta a legislaţiei de pensii. (2) În îndeplinirea sarcinilor sale, Comisia centrala de pensii are următoarele atribuţii: a) examinează şi soluţionează apelurile pentru revizuirea deciziilor de pensie; b) îndrumă şi controlează comisiile de pensii de pe lîngă comandamentele de armata, de arma şi similare, urmărind respectarea de către acestea a legalităţii în domeniile lor de activitate; c) urmăreşte aplicarea corecta a legislaţiei de pensii de către unităţile militare, organul de pensii şi comisiile de pensii. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale de îndrumare şi control, Comisia centrala de specialitate foloseşte personal de specialitate din Ministerul Apărări Naţionale, respectiv Ministerul de Interne.  +  Articolul 10 (1) Lucrările de evidenta şi de secretariat ale Comisiei centrale de pensii sînt asigurate de Direcţia financiară din minister. (2) Hotărîrile comisiei se comunică persoanelor în cauza şi organului de pensii al Ministerului Apărării Naţionale respectiv al Ministerului de Interne, în termen de 30 de zile.  +  Capitolul 4 Comisiile de expertiza medico-militară de pe lîngă spitalele militare  +  Articolul 11Comisiile de expertiza medico-militară funcţionează pe lîngă spitalele militare şi sînt alcătuite din 5-7 membri.  +  Articolul 12 (1) din comisiile de expertiza medico-militară fac parte:- comandantul spitalului militar;- 1-3 ofiţeri din unităţile militare din garnizoana;- un medic şef de secţie;- 2 medici de specialitate din cadrul spitalului militar. (2) Componenta nominală a comisiei de expertiza medico-militară de pe lîngă spitalele militare se stabileşte prin ordin al şefului Direcţiei medicale din Ministerul Apărării Naţionale, respectiv al sefilor Serviciului sanitar din Ministerul de Interne.  +  Articolul 13Comisiile de expertiza medico-militară au următoarele atribuţii: a) verifica temeinicia şi legalitatea propunerilor făcute de către secţiile spitalului militar privind aptitudinea pentru Îndeplinirea obligaţiilor militare; pentru fundamentarea diagnosticului şi stabilirea concluziilor medicale comisiile dispun prezentarea la comisie a persoanei în cauza ori completarea documentaţiei medicale; b) stabileşte cauza invaliditatii, graduli de invaliditate şi termenul de revizuire medicală, potrivit Decretului privind pensiile militare de stat e) efectuează revizuirea medicală.  +  Capitolul 5 Comisia centrala de expertiza medico-militară  +  Articolul 14Comisia centrala de expertiza medico-militară funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Ministerului de interne, şi este alcătuită din 5-7 membri.  +  Articolul 15 (1) Din Comisia centrala de expertiza medico-militară face parte:- un ofiţer din Consiliul politic superior;- un ofiţer din Direcţia cadre şi Învăţămînt;- un ofiţer din Oficiul juridic;- un ofiţer medic din Direcţia medicală, care lucrează pe linie de expertiza medico-militară;- 1-3 medici primari sau principali de specialitate. (2) Componenta nominală a Comisiei centrale de expertiza medico-militară se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, respectiv al ministrului de interne.  +  Articolul 16Comisia centrala de expertiza medico-militară are următoarele atribuţii: a) avizează propunerile de încadrare în grade de invaliditate făcute de către comisiile de expertiza medico-militară de pe lîngă spitalele militare; b) controlează şi îndrumă activitatea comisiilor de expertiza medico-militară; c) soluţionează contestaţiile făcute împotriva hotărîrilor medicale de către persoanele în cauza sau de Direcţia medicală.  +  Capitolul 6 Producerea generală de lucru a comisiilor  +  Articolul 17 (1) Dosarul de pensionare pentru militarii din cadrele permanente, precum şi pentru urmaşii acestora, se întocmeşte de către: a) unitatea militară de care militarul aparţine la data iesirii din cadrele permanente, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de pensionare la data trecerii în rezerva sau direct în retragere; b) centrul militar în raza căruia domiciliază, în cazul militarilor care îndeplinesc condiţiile de pensionare după data iesirii din cadrele permanente. Pentru cadrele ce aparţin Ministerului de Interne, în asemenea cazuri se aplică prevederile alin. 1 lit. a). (2) Dosarul de pensionare trebuie să cuprindă fişa de pensie şi alte acte oficiale prevăzute de Decretul privind pensiile militare de stat, din care să rezulte vîrsta, data în rezerva sau direct în retragere, vechimea în serviciu, retribuţiile avute şi celelalte elemente de calculare a drepturilor de pensionare. Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie să conţină în mod obligatoriu şi concluziile comisiei de expertiza medico-militară. (3) Unitatea militară şi centrul militar poarta întreaga răspundere pentru exactitatea datelor pe care le conţine fişa de pensie.  +  Articolul 18 (1) Dosarele complete se înaintează de către unităţile militare sau centrele militare, organului de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, respectiv Ministerului de Interne, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de pensionare. (2) Organul de pensii este obligat sa verifice, în termen de 40 de zile, dacă dosarul de pensionare conţine toate datele necesare pentru stabilirea pensiei şi sa propună comisiei prevăzute la art. 6 emiterea deciziei de pensie sau restituirea dosarului unităţii militare ori centrului militar, dacă nu sînt îndeplinite condiţiile legale.  +  Articolul 19Pentru militarii care îndeplinesc condiţiile de pensionare ulterior iesirii din cadrele permanente şi pentru care, potrivit art. 17 alin. 1 lit. b), dosarele de pensionare se întocmesc de centrele militare, acestea se vor trimite direct organului de pensii.  +  Articolul 20Docizia de pensie se emite în doua exemplare, din care un exemplar se trimite persoanei în cauza, iar unul rămîne la dosarul de pensionare ce se transmite organului de pensii.  +  Capitolul 7 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 21 (1) Pentru militarii în termen, elevii militari ai instituţiilor de învăţămînt militare şi civile, precum şi pentru rezervistii concentraţi sau mobilizati care au contractat invaliditati în timpul îndeplinirii obligaţiilor militare, precum şi pentru urmaşii acestora, dosarele de pensie se întocmesc de către centrele militare, pe baza documentelor de trecere în rezerva şi a hotărîrilor comisiilor de expertiza medico-militară din care rezultă diagnosticul şi legătură cauzala a bolii sau accidentului cu îndeplinirea obligaţiilor militare, trimise de către unităţile militare din care cei în cauza au făcut parte. (2) Dosarele de pensionare se depun, în cel mult 30 de zile de la primirea documentelor de trecere în rezerva, organelor de pensii teritoriale, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, prin organele medicale de specialitate, şi emiterii deciziei de pensionare în baza Legii nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială.  +  Articolul 22Concluziile, propunerile şi hotărîrile, după caz, ale comisiilor prevăzute în prezentul regulament, sînt valabile dacă ele au întrunit acordul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor care le compun.  +  Articolul 23Deciziile comisiilor de pensii, necontestate în termen, şi ale Comisiei centrale de pensii, sînt definitive.  +  Articolul 24Prevederile prezentului regulament se intregesc cu celelalte dispoziţii legale, în aceasta materie, cuprinse în legislaţia privind pensiile militare de stat.-----------