HOTĂRÂRE nr. 43 din 16 ianuarie 2020privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 28 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 6 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, al art. 62 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, economie verde, infrastructură de mediu, reziliență ecologică, meteorologie, schimbări climatice, protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetățenilor la riscurile de mediu, economia circulară și gestionarea deșeurilor, gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase, evaluarea și gestionarea calității aerului și zgomotului ambiant, controlul poluării industriale și managementul riscului, protecția atmosferei, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, siguranța construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, protecția, conservarea și refacerea capitalului natural din domeniul apelor și pădurilor, sistemul de management de mediu și audit - EMAS, eticheta UE ecologică și infrastructura națională pentru informații spațiale din domeniul de competență, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităților specifice ale autorităților publice, precum și a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spațiale și aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.(3) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor realizează politica la nivel național în domeniile protecției mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversității, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice, economiei circulare și gestionării deșeurilor, gospodăririi apelor, siguranței construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, silvic și cinegetic, cu privire la toate sectoarele și subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control în aceste domenii.(4) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind planificarea strategică, mediu, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, siguranța construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, meteorologie, în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.(5) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asigură îndeplinirea condiționalităților ex-ante și respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru sectoarele mediu și pentru domeniile gospodăririi apelor, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020.(6) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, implementare, monitorizare și revizuire a politicii naționale privind dezvoltarea durabilă din domeniul de competență.(7) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind protecția mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.(8) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007.(9) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat operator de program, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, pentru programele RO02 - Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, RO04 - Reducerea substanțelor periculoase și RO07 - Adaptarea la schimbările climatice.(10) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat operator de program pentru Programul RO-Mediu „Mediu, adaptarea la schimbările climatice și ecosisteme“, conform Memorandumului de înțelegere privind punerea în aplicare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei și Guvernul României, semnat la București la 13 octombrie 2016.(11) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune.(12) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asigură coordonarea interministerială a procesului de implementare a Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006.(13) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asigură coordonarea interministerială a implementării măsurilor pentru protecția și conservarea sturionilor din Bazinul Dunării, elaborate în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, precum și a Planului de acțiune pentru conservarea sturionilor, de pe poziția de membru a structurii naționale de implementare, elaborată de Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator național.(14) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat agenție de implementare pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți și în această calitate are întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea lui, conform Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 46/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016, ratificat prin Legea nr. 46/2017.(15) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat coordonator de reforme și investiții în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României pentru domeniul de competență, în conformitate cu prevederile anexei la Decizia Consiliului Uniunii Europene 2021/0.309 (NLE) din 28 octombrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, și este responsabil pentru implementarea și monitorizarea stadiului de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă, cu respectarea anexei la decizia Consiliului. (la 22-03-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 369 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 22 martie 2022 )  +  Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5, și/sau în alte sedii secundare, în condițiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului și fostul Minister al Apelor și Pădurilor sunt parte, pentru domeniul de competență.  +  Articolul 4Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor exercită, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență, următoarele funcții:a) de strategie și planificare;b) de reglementare și avizare;c) de reprezentare;d) de autoritate de stat;e) de monitorizare, inspecție și control;f) de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate;g) de administrare.  +  Articolul 5Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor exercită, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:a) organizează, împreună cu celelalte ministere și cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;b) colaborează cu asociațiile profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;c) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea relațiilor de colaborare dintre acestea;d) participă, cu experți proprii desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;e) participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale, europene și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;f) asigură, în funcție de necesități, finanțarea activității de reglementare din domeniile sale de activitate;g) finanțează, în condițiile legii, versiunile în limba română ale standardelor și, după caz, ale anexelor naționale din domeniile sale de activitate;h) susține și promovează constituirea de parteneriate la nivel central și local în domeniile sale de activitate;i) susține tranziția economiei românești către o economie verde și economia circulară, rezilientă la efectele schimbărilor climatice, prin politici de creștere economică durabilă cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și utilizare eficientă a resurselor naturale;j) inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine perfecționarea continuă a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;k) realizează cercetări de opinie publică, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;l) poate contracta servicii specializate, în condițiile legii, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor, informațiilor și raportărilor, necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;m) editează, direct sau prin unitățile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;n) organizează și sprijină activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;o) dezvoltă, monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;p) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;q) asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;r) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;s) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile sale de competență, prin activități specifice;ș) asigură transparența și accesul publicului la informațiile de mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind domeniile sale de activitate;t) desfășoară activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;ț) poate contracta, în condițiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanță și reprezentare juridică internă și internațională, de traduceri, documentare și arhivare de documente;u) încheie protocoale, acorduri, convenții de colaborare și schimb de informații, la nivel național și internațional, cu alte instituții publice și private, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale, în condițiile legii;v) emite dispoziții obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale, potrivit legii;w) solicită informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;x) efectuează acte de control și inspecție, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naționale, europene și regulamentului propriu de organizare și funcționare, în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții mandatați solicită documentele și informațiile necesare, iar entitățile controlate sau inspectate au obligația să le pună la dispoziție în termenul solicitat, în condițiile legii;y) organizează și administrează activități de voluntariat, în condițiile legii.  +  Articolul 6În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:I. în exercitarea funcției de strategie și planificare:1. elaborează, actualizează și coordonează și monitorizează aplicarea strategiilor, planurilor și programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează:a) Strategia națională și Planul național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice;b) Strategia națională și Planul național privind contribuția României în atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050;c) Planul național de gestionare a deșeurilor;d) Planul național de prevenire a generării deșeurilor;e) Strategia privind gestionarea substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole;f) Strategia națională și Planul național privind gestionarea siturilor contaminate din România;g) Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității;h) Strategia națională privind biosecuritatea;i) Strategia națională pentru securitatea mediului;j) Planul național de implementare a prevederilor Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, ratificată prin Legea nr. 261/2004, cu modificările ulterioare;k) Planul național de tranziție pentru instalațiile de ardere din domeniul emisiilor industriale, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;l) Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;m) Strategia națională și Planul național de acțiune pentru gospodărirea apelor;n) Strategia de management integrat al zonei costiere și Planul strategic de acțiune pentru reabilitarea și protecția Mării Negre;o) Strategia forestieră națională și Planul de acțiune în domeniul forestier;p) Strategia națională și Planul de acțiune în domeniul silviculturii;q) Programul național de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populațiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creștere, ameliorare, calificare și perfecționare a efectivelor de cabaline în rasă pură;r) Planul național integrat pentru energie și schimbări climatice, în colaborare cu autoritatea publică centrală competentă în domeniul energiei, pentru componenta privind schimbările climatice;s) Strategia națională privind acțiunea de responsabilizare climatică și planul național de acțiune;ș) Planul național de achiziții publice verzi - conform Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi;t) alte strategii și planuri ce decurg din angajamentele europene și internaționale în domeniile sale de activitate, precum și din cele stabilite la nivel național, prin alte acte normative;2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;3. asigură elaborarea de cercetări, studii, evaluări de risc și prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniile sale de activitate;4. asigură cadrul juridic și instituțional pentru obținerea și colectarea datelor necesare îndeplinirii obligațiilor de raportare asumate de România la nivel european și internațional, în domeniile sale de activitate;5. asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;II. în exercitarea funcției de reglementare și avizare:1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum și pentru asigurarea armonizării legislației naționale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific și cerințele la nivel european și internațional;2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale care au legătură cu sfera sa de competență;3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;4. coordonează și monitorizează implementarea legislației europene și naționale în domeniul său de competență;5. stabilește metodologia și măsurile necesare implementării privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;6. aprobă instrucțiuni privind elaborarea planurilor locale și regionale de acțiune în domeniile sale de activitate;7. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;8. stabilește metodologia și procedura sistemului de plăți a programelor și proiectelor derulate și finanțate prin Fondul pentru mediu;9. aprobă conținutul-cadru al Raportului național anual privind starea mediului în România, conform cerințelor Raportului european de starea mediului (SOER), potrivit prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;10. aprobă ghidurile pentru domeniul emisiilor industriale, conform prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;11. aprobă metodologii în domeniul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător, conform prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;12. aprobă metodologii și ghiduri în domeniul privind emisii de poluanți atmosferici, conform prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;13. aprobă Ghidul privind protocoalele de monitorizare și metodologiile unitare de monitorizare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar, în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice (Directiva Habitate 92/43/CEE), transpusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;14. aprobă Ghidul cu protocoalele de monitorizare și metodologii unitare de monitorizare a stării de conservare a habitatelor de interes comunitar, în conformitate cu prevederile Directivei Habitate 92/43/CEE, transpusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;15. aprobă Ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile Directivei Habitate 92/43/CEE, transpusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;16. aprobă Ghidul standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România ce include 17 protocoale de monitorizare, în conformitate cu prevederile Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări 2009/147), transpusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;17. aprobă ghiduri și metodologii pentru domeniul conservării biodiversității și protecției naturii, în conformitate cu prevederile Directivei Habitate 92/43/CEE, transpusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;18. elaborează și aprobă Lista roșie națională a speciilor de păsări din România, în conformitate cu prevederile Directivei Păsări 2009/147, transpusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;19. elaborează și aprobă Lista speciilor de păsări de interes comunitar pentru care România are o responsabilitate mare în asigurarea conservării acestora, în conformitate cu prevederile Directivei Păsări 2009/147, transpusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;20. elaborează și aprobă Lista roșie a habitatelor carpatice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, convenție ratificată prin Legea nr. 389/2006;21. elaborează și aprobă Lista roșie a speciilor carpatice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, convenție ratificată prin Legea nr. 389/2006;III. în exercitarea funcției de reprezentare, reprezintă Guvernul în relațiile cu instituțiile și organismele, organizațiile și asociațiile interne, europene și internaționale din domeniile sale de activitate, promovând interesul național;IV. în exercitarea funcției de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. asigură realizarea acțiunilor necesare îndeplinirii condiționalităților ex-ante în conformitate cu planurile de măsuri asumate, în domeniile sale de activitate;3. coordonează, monitorizează și asigură participarea României în procesul de negociere și promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene;4. asigură compatibilitatea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene în domeniul său de competență, precum și implementarea acesteia;5. asigură implementarea tratatelor internaționale, convențiilor, acordurilor, memorandumurilor și protocoalelor la care România este parte, în domeniul său de competență;6. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și internațional, și promovarea intereselor naționale în domeniile sale de activitate, precum și pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;7. propune și recomandă autorităților ori instituțiilor competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, instituționale, administrative și economico-financiare pentru stimularea și accelerarea integrării principiilor obiectivelor din domeniile de competență în celelalte politici sectoriale;8. coordonează activitatea de raportare către instituțiile europene și internaționale în domeniile sale de competență;9. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competență;10. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanțare și monitorizare a investițiilor din domeniile sale de competență;11. asigură la nivel național controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor din domeniile sale de competență;12. organizează și coordonează elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile sale de competență;13. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătățirea activității în domeniile sale de activitate;14. inițiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează și implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;15. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de învățământ, știință și cultură, cu reprezentanții mijloacelor de informare a publicului și societății civile;16. solicită autorităților administrației publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, în domeniile sale de activitate, și propune, după caz, revizuirea planurilor de acțiune în scopul atingerii țintelor stabilite prin strategie;17. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaționale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorități responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;18. coordonează realizarea inventarului național anual al consumurilor de energie defalcate pe tipuri de combustibili și al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite din instalații de ardere care intră sub incidența domeniului privind emisiile industriale, a inventarelor instalațiilor care intră sub incidența prevederilor legale din domeniul emisiilor industriale și a inventarelor amplasamentelor care intră sub incidența prevederilor legale din domeniul managementului riscului;19. coordonează elaborarea inventarelor naționale de emisii de poluanți atmosferici, urmărește respectarea plafoanelor naționale de emisii stabilite și a angajamentelor de reducere a emisiilor pentru anumiți poluanți atmosferici și asigură măsurile pentru corelarea cu cerințele legislației naționale și europene în domeniu;20. coordonează realizarea inventarului național privind emisiile de poluanți în atmosferă, în conformitate cu prevederile Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificată prin Legea nr. 8/1991;21. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea și promovarea la nivel național a sistemului UE de management de mediu și audit (EMAS);22. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea și promovarea la nivel național a sistemului UE privind etichetarea ecologică;23. colaborează cu autoritățile pentru protecție civilă și cu celelalte autorități competente, potrivit legii, în ceea ce privește activitatea în domeniul managementului riscului și al controlului asupra pericolelor de accidente de mediu majore;24. coordonează elaborarea Raportului național anual privind starea mediului în România, conform cerințelor legislației europene, în conformitate cu prevederile art. 75 lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;25. asigură dezvoltarea unui sistem național privind proiecțiile emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu prevederile europene în domeniu;26. asigură coordonarea implementării Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România;27. administrează, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, conturile naționale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și ale reglementărilor internaționale în vigoare;28. asigură adaptarea cadrului național în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020;29. asigură coordonarea procesului de raportare, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE;30. elaborează și actualizează, în conformitate cu principiile europene, politica națională de adaptare la efectele schimbărilor climatice și asigură coordonarea implementării acesteia la nivel național, precum și raportarea rezultatelor conform cerințelor europene și internaționale;31. asigură Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice;32. coordonează activitățile privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, în colaborare cu celelalte autorități competente;33. coordonează Sistemul național de evaluare și gestionare a calității aerului și administrează Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, obiectiv de interes public național;34. organizează și coordonează evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător, potrivit legii;35. asigură menținerea sau îmbunătățirea calității aerului înconjurător, după caz, prin urmărirea aplicării de către autoritățile și organismele competente a măsurilor pentru gestionarea calității aerului înconjurător;36. analizează și aprobă propunerile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pentru sistemele de măsurare, metodele, echipamentele, rețelele și laboratoarele utilizate pentru monitorizarea calității aerului înconjurător și metodele, sistemele și echipamentele pentru controlul și măsurarea emisiilor;37. asigură realizarea, pe domeniul propriu de competență, a datelor spațiale și a serviciilor facilitate de rețea, împreună cu metadatele aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată;38. coordonează monitorizarea radioactivității, în colaborare cu Laboratorul Național de Referință de Radioactivitate și cu celelalte autorități competente potrivit legii;39. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor legale privind substanțele și preparatele periculoase ca atare, în amestecuri și articole, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;40. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor legale privind prevenirea generării și gestionarea deșeurilor, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;41. elaborează reglementări, implementează și controlează politica și programul de reciclare, precum și valorificarea energetică a deșeurilor;42. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;43. organizează și coordonează activitatea referitoare la protecția și conservarea naturii, a diversității biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale în acord cu politicile și practicile specifice aplicate la nivel european și internațional;44. asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate din rețeaua națională prin structuri de administrare special constituite, funcționând în una dintre următoarele forme: în subordine, sub autoritate, în coordonare sau în relație contractuală;45. asigură monitorizarea, evaluarea și controlul în domeniul administrării ariilor naturale protejate, cu excepția celor de interes județean sau local, precum și a activităților desfășurate în interiorul acestora;46. constituie și coordonează Comisia Patrimoniului Speologic, cu competențe în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic, potrivit prevederilor art. 43 alin. (5^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;47. stabilește, dezvoltă și actualizează împreună cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate bazele de date privind Rețeaua națională de arii naturale protejate, stabilește limitele ariilor naturale protejate din cadrul acestei rețele, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor, hărțile topografice, regiunile biogeografice, actualizează lista națională a ariilor protejate;48. înștiințează deținătorii și administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate și organizează consultări cu toți factorii interesați;49. atestă persoanele juridice și fizice care întocmesc studiile de meteorologie;50. stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor meteorologice periculoase;51. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;52. coordonează activitățile privind introducerea pe piață a substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole și cooperează în acest sens cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, în condițiile stabilite în legislația europeană în domeniu;53. urmărește aplicarea măsurilor necesare pentru întreținerea și asigurarea accesului la baza de date și informații cu caracter confidențial a Agenției Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki;54. stabilește, în condițiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și unitățile din subordinea și de sub autoritatea acestuia reglementează introducerea pe piață a substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole, precum și proceduri pentru desfășurarea activităților solicitate de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activități remunerate de către această instituție;55. susține inițierea și dezvoltarea de scheme și programe de investiții verzi, cu respectarea reglementărilor legale;56. îndeplinește funcțiile de secretariat pentru tratatele, convențiile, acordurile și memorandumurile bilaterale/ internaționale din domeniile sale de responsabilitate, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care România este parte;57. asigură plata contribuțiilor obligatorii, la cererea secretariatelor tratatelor și convențiilor internaționale în domeniile sale de activitate la care România este parte, sau a contribuțiilor voluntare;58. inițiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma și însemnele specifice obligatorii pentru instituțiile și administrațiile din subordinea sa și eliberează legitimațiile de control;59. inițiază și avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecție a mediului;60. aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului condițiile de elaborare a raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului, a bilanțului de mediu, a raportului privind situația de referință, a raportului de securitate și a studiului de evaluare adecvată, regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența comisiei de atestare, precum și criteriile de atestare, conform prevederilor art. 12 alin. (3) și ale art. 33 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;61. asigură, prin compartimentele proprii, prin unitățile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităților din domeniile sale de competență;62. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici și strategii privind educația ecologică și conștientizarea publicului în domeniile sale de competență;63. inițiază și sprijină perfecționarea continuă a personalului, inclusiv a celui aparținând administratorilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;64. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor legale din domeniile privind reglementarea emisiilor industriale, limitarea emisiilor de poluanți atmosferici, infrastructura pentru informații spațiale, prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;65. stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;66. coordonează elaborarea și reactualizarea planurilor de management și amenajare a bazinelor hidrografice;67. coordonează activitățile de protecție și reabilitare a mediului marin al Mării Negre și de elaborare a programelor de măsuri necesare;68. atestă persoanele juridice care întocmesc studiile de gospodărire a apelor, hidrologie, hidrogeologie și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;69. asigură baza metodologică a studiilor și proiectelor de gospodărire a apelor, precum și a documentațiilor pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor, digurilor de apărare împotriva inundațiilor și a altor lucrări hidrotehnice;70. coordonează activitatea de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor sau digurilor de apărare împotriva inundațiilor existente, a documentațiilor de proiectare care privesc realizarea, modificarea soluțiilor constructive sau a regimului de exploatare, postutilizarea sau dezafectarea barajelor sau digurilor de apărare împotriva inundațiilor, precum și activitatea de emitere a autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță sau a acordurilor, după caz, pentru situațiile sus-menționate, în conformitate cu prevederile Legii siguranței digurilor nr. 259/2010, republicată, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranța barajelor, republicată, cu modificările ulterioare;71. stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare-alarmare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;72. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;73. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundațiilor, a planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, a hărților de hazard și de risc la inundații și a planurilor de management al riscului la inundații;74. organizează și certifică corpul de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor, încadrate în categoriile de importanță A și B, precum și activitatea de avizare a specialiștilor pentru asigurarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor, încadrate în categoriile de importanță C și D;75. aprobă lista definitivă a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță și a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor cu risc sporit și a celor din categoria de importanță majoră, precum și fișele de evidență a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor deținute de deținătorii cu orice titlu;76. certifică personalul de conducere și coordonare din domeniul activității de urmărire a comportării în timp a barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor și controlează activitatea acestuia;77. elaborează lista de specificații tehnice și asigură adoptarea la nivel național de metode standardizate și de metodologii și ghiduri tehnice pentru analiza și monitorizarea integrată a stării apelor;78. elaborează, coordonează și monitorizează aplicarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase în ape de suprafață;79. organizează sistemul informațional specific domeniului gospodăririi apelor și evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;80. elaborează și promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcțiile apei privind calitatea apei brute pentru apă potabilă, calitatea apei necesare susținerii vieții organismelor din mediul acvatic de apă dulce și marin, a peștilor și crustaceelor;81. colaborează cu instituțiile abilitate pentru realizarea activităților legate de funcționarea Sistemului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, cu modificările ulterioare;82. coordonează activitatea comitetelor de bazin;83. îndeplinește funcțiile de secretariat pentru tratatele, convențiile, acordurile și memorandumurile bilaterale/ internaționale din domeniile sale de responsabilitate, precum și de punct focal național/coordonator de arie prioritară 5 „gestionarea riscurilor de mediu“ în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale în domeniile ape și păduri la care România este parte;84. organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora și asigură folosirea rezultatelor obținute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;85. elaborează strategii specifice diferitelor domenii ale sectorului forestier și cinegetic într-o concepție unitară, prin corelarea acestora cu obiectivele Strategiei naționale pentru gospodărirea durabilă a pădurilor;86. exercită atribuțiile autorității de reglementare în domeniul silviculturii în activitățile de formare profesională specifice acestui domeniu;87. asigură evidența rapoartelor statistice din domeniul forestier;88. exercită atribuțiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier național, potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în fondul cinegetic, potrivit Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;89. coordonează și controlează activitatea de elaborare și avizare, în concepție unitară, a amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 19 și 21 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;90. aprobă solicitările de schimbare a categoriei de folosință silvică pentru terenurile forestiere, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;91. aprobă solicitările de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;92. realizează continuu și actualizează periodic elaborarea inventarului forestier național, conform prevederilor art. 89 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;93. aprobă sau avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din circuitul silvic a unor terenuri, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;94. atestă unitățile specializate pentru activitatea de amenajare a pădurilor, ocoalele silvice și structurile de rang superior, conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;95. atestă persoane juridice pentru lucrări de regenerare, întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor;96. autorizează confecționarea și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, conform prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;97. coordonează tehnic acțiunile de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;98. elaborează Programul național de împădurire, conform prevederilor art. 88 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;99. autorizează ocoalele silvice prin înscrierea în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, ținut la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit legii, conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;100. încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, de Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;101. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;102. asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;103. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;V. în exercitarea funcției de monitorizare, inspecție și control:1. efectuează controlul și inspecția activităților și serviciilor din domeniile sale de activitate;2. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;3. exercită activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea sa;4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și asigură comunicarea cu acestea;5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;6. asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;7. asigură, prin compartimentele proprii sau unitățile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, controlul respectării legislației în domeniile sale de activitate, constată contravențiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancțiunile și, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;8. coordonează și monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;9. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;10. organizează periodic acțiuni tematice de verificare a stării tehnice și funcționale a barajelor, digurilor de apărare împotriva inundațiilor, iazurilor de decantare din industria extractivă, haldelor de depozitare industriale, precum și a altor lucrări hidrotehnice, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;11. organizează periodic exerciții de simulare a producerii unor situații de urgență generate de riscurile specifice domeniului de activitate, cu implicarea tuturor componentelor abilitate ale Sistemului Național al Situațiilor de Urgență, în vederea verificării funcționării fluxului informațional-decizional și a capacității de răspuns;VI. în exercitarea funcției de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate:1. asigură informarea și consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative și de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel național, european și internațional;2. pune la dispoziția publicului informațiile referitoare la evaluarea de mediu pentru planuri/programe, evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte, evaluarea adecvată pentru planuri/programe/proiecte, autorizarea activităților cu impact asupra mediului și informația de mediu;3. pune la dispoziția publicului informații generale și documente de interes public în domeniile sale de activitate;4. organizează campanii de informare și conștientizare a publicului în ceea ce privește promovarea și implementarea politicilor, strategiilor și legislației din domeniile sale de competență, în vederea sensibilizării opiniei publice și facilitării înțelegerii și respectării acestora;VII. în exercitarea funcției de administrare:1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare, conform prevederilor legale;2. primește în administrare sau închiriază, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică ori privată a statului;3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;4. asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparțin domeniului public al statului sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora și urmărește îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin.  +  Articolul 7(1) Atribuțiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorități ori instituții publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa ori prin alte autorități, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor poate solicita și obține, fără plata tarifelor, informații privind datele înregistrate în Registrul comerțului computerizat, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.(3) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 8În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și cu orice alte persoane juridice.  +  Articolul 9(1) Organigrama Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este de 591, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. (la 20-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.534 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 20 decembrie 2022 ) (3) În organigrama Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se organizează și funcționează, în subordinea ministrului și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.(4) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.(5) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.(6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 10(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unitățile prevăzute în anexa nr. 2.(2) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și mandatați să conducă unitățile și sunt eliberați din funcție, după caz, direct prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului mediului, apelor și pădurilor, conform legislației aplicabile în cazul fiecărei unități.(3) Regulamentele de organizare și funcționare și statele de funcții din unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în limita numărului maxim de posturi.  +  Articolul 11(1) În subordinea și/sau în structura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectului și unități de implementare a proiectului, conduse de câte un director/manager de proiect, pentru implementarea proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în acest sens.(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.(3) Ministrul mediului, apelor și pădurilor numește personalul unităților prevăzute la alin. (1) și stabilește competențele directorului/managerului de proiect.  +  Articolul 12(1) Pe lângă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor funcționează următoarele organisme:a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național;b) Comisia pentru eticheta UE ecologică;c) Comitetul EMAS;d) Comisia tehnico-economică;e) Comisia națională privind schimbările climatice;f) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom;g) Comisia interministerială pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați;h) Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU);i) Comisia națională pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB);j) Comisia națională pentru siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor (CONSIDIG);k) Comitetul național român pentru Programul hidrologic internațional;l) Consiliul interministerial al apelor;m) Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură;n) Consiliul Național de Vânătoare;o) Centrul român pentru reconstrucția ecologică a râurilor.(2) Comitetul prevăzut la alin. (1) lit. f) are, în principal, următoarele atribuții:a) decide asupra măsurilor pe care le ia Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru asumarea responsabilității execuției obligațiilor de mediu asumate prin contractul de privatizare, pe baza propunerilor structurii de specialitate cu atribuții în acest sens;b) aprobă realizarea expertizelor acolo unde situația o impune;c) analizează referatul elaborat de către structura de specialitate cu atribuții privind notificările preliminare și intermediare, precum și pentru notificările de plată primite de la Societatea Comercială „Petrom“ - S.A., punctele de vedere, observațiile și recomandările exprimate asupra acestora și decide asupra lor;d) decide asupra aprobării sau refuzului plăților prevăzute în notificările de plată.(3) Președintele Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom este desemnat prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.(4) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom are în structura sa reprezentanți ai direcțiilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Naționale „Apele Române“, Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ai altor ministere cu atribuții în acest domeniu în baza legii, precum și experți externi solicitați, după caz.(5) Componența nominală a comitetului prevăzut la alin. (1) lit. f), atribuțiile specifice și regulamentul de organizare și funcționare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.(6) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) nu sunt remunerați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau de unitățile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.(7) Regulamentele de organizare și funcționare a organismelor prevăzute la alin. (1), precum și componența acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor sau prin ordin comun al ministerelor componente, după caz.  +  Articolul 13(1) Conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se asigură de către ministrul mediului, apelor și pădurilor.(2) Ministrul mediului, apelor și pădurilor reprezintă ministerul în justiție, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.(3) Ministrul mediului, apelor și pădurilor este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 alin. (1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul mediului, apelor și pădurilor emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, care pot avea caracter normativ sau individual.(5) Prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pot fi delegate atribuții și persoanelor cu funcții de conducere, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 14(1) Ministrul mediului, apelor și pădurilor este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat, numiți prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de trei secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii. (la 20-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.534 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 20 decembrie 2022 ) (2) Ministrul mediului, apelor și pădurilor poate delega atribuții, în condițiile legii, secretarilor de stat, secretarului general și secretarilor generali adjuncți.(3) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(4) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.  +  Articolul 15(1) Pe lângă ministrul mediului, apelor și pădurilor funcționează ca entitate consultativă Colegiul ministerului.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale entității consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.  +  Articolul 16În cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt încadrați funcționari publici cu funcții generale, funcționari publici cu funcții specifice și personal angajat cu contract individual de muncă, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 17(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Pentru activități specifice de control la unitățile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în caz de alte urgențe de gospodărire a apelor, precum și pentru inspecțiile silvice se utilizează un număr de 34 de autovehicule.  +  Articolul 18(1) Patrimoniul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Mediului și al Ministerului Apelor și Pădurilor pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. (3) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului pe noile funcții se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) art. 1-20 din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 17 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 43.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  (la 20-12-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.534 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 20 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚI
  care funcționează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  1. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
  1Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  2Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“
  3Garda Națională de Mediu
  4Garda Forestieră Națională
  II. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  1Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
  III. Unități fără personalitate juridică
  1Unități de management al proiectului (UMP)
  2Unități de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 3.869, din care:– Garda Națională de Mediu - 809 de posturi;– Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine - 1.882 de posturi;– Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ - 171 de posturi;– Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordine - 1.007 posturi.
  2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  1Administrația Națională de Meteorologie
  2Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
  3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  Unități finanțate din venituri proprii
  1Administrația Fondului pentru Mediu
  2Administrația Națională „Apele Române“
  (la 20-12-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.534 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 20 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 3
  Schema parcului auto al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aparat propriuTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1Parc auto miniștri, secretari de stat, secretari generali, secretari generali adjuncțiautoturism9
  2Parc auto comunautoturism3
  3Parc auto situații de urgență, activități de control, delegații, transport persoane, transport marfăautoturism microbuz34
  4AutolaboratoareAutovehicul special N14
  5Remorcă autolaboratoareRemorcă special 014
  Numărul de autoturisme de la parcul comun poate varia în funcție de numărul posturilor la nivelul ministerului și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:I. Autoturismele din parcul auto al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau alte categorii de salariați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Alte categorii de salariați vor conduce autoturismele ministerului cu aprobarea ordonatorului principal de credite.II. Cotele privind consumul lunar de carburanți vor fi aprobate de către ordonatorul principal de credite. (la 20-12-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.534 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 20 decembrie 2022 )
  -----