ORDIN nr. 3.610 din 15 decembrie 2016privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) și ale art. 30 alin. (3) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Dispoziții generale(1) Prin prezentul ordin se stabilește competența de administrare a contribuabililor mijlocii deja selectați/actualizați până la data intrării în vigoare a prezentului ordin în sarcina administrațiilor județene ale finanțelor publice, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum și în sarcina Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul București. (la 06-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.716 din 5 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 06 noiembrie 2018 ) (2) Selecția/Actualizarea contribuabililor mijlocii se realizează în funcție de criteriile de selecție prevăzute la art. 3 și de regulile specifice prevăzute la art. 7.  +  Articolul 2 Condiția generală de eligibilitateSe consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:a) persoanele juridice române înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv entitățile rezultate în urma fuziunii cu alți contribuabili;b) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul României;c) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile cu capital majoritar sau integral de stat;d) institutele naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3 Criterii de selecție(1) Selecția contribuabililor mijlocii se realizează între contribuabilii eligibili, în funcție de următoarele criterii:a) criterii specifice;b) criteriul de bază;c) criteriul de continuitate.(2) Sunt contribuabili mijlocii contribuabilii care nu intră în categoria marilor contribuabili, stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază prevăzut la art. 5, selectați în limita unui număr maxim de 15.000 de contribuabili. (la 15-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 2.518 din 12 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1207 din 15 decembrie 2022 ) (3) Criteriile de selecție prevăzute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4 Criterii specifice(1) Din categoria contribuabililor mijlocii fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecție:a) abrogată; (la 15-12-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 2.518 din 12 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1207 din 15 decembrie 2022 ) b) criteriul grupului fiscal unic.(2) Abrogat. (la 15-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 2.518 din 12 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1207 din 15 decembrie 2022 ) (3) Criteriul grupului fiscal unic - se încadrează în categoria contribuabililor mijlocii reprezentantul fiscal și membrii aparținând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca unul dintre aceștia să îndeplinească criteriile de selecție prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5 Criteriul de bază(1) Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții:a) cifra de afaceri - 50%;b) volumul obligațiilor fiscale declarate - 30%;c) volumul cheltuielilor cu personalul –– 20%.(2) Indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) sunt cei raportați în situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecția/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:a) deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;b) declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.(3) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declarațiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecția/actualizarea contribuabililor.  +  Articolul 6 Criteriul de continuitate(1) Contribuabilii mijlocii selectați/actualizați potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul de bază prevăzut la art. 5 nu mai sunt administrați de către administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii și Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.(2) Contribuabilii mijlocii selectați/actualizați potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc regulile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) și (4) nu mai sunt administrați de către administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii și Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste reguli, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.  +  Articolul 7 Reguli specifice(1) Prin excepție de la criteriile de selecție prevăzute la art. 3, contribuabilii mijlocii aflați în administrarea administrațiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii și Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenței în conformitate cu prevederile legislației privind insolvența, în anul fiscal în care se face selecția, vor rămâne în categoria contribuabililor mijlocii.(2) Contribuabilii care nu sunt în administrarea administrațiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii și Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București și care îndeplinesc criteriile de selecție, dar sunt în procedura falimentului în conformitate cu prevederile legislației privind insolvența, cu excepția celor prevăzuți la art. 4 alin. (3), nu intră în categoria contribuabililor mijlocii.(3) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecție și pentru care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentința prin care a fost deschisă procedura falimentului a rămas definitivă vor rămâne în administrarea aceluiași organ fiscal central la care se aflau la data selecției/actualizării, cu excepția celor prevăzuți la art. 4 alin. (3).(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul contribuabililor aflați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, precum și al contribuabililor declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(5) Contribuabilii rezultați în urma divizării/reorganizării unui contribuabil mijlociu vor fi administrați în continuare în condițiile prezentului ordin.(6) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi preluat spre administrare de administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii și de Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operațiuni la registrul comerțului ori de la data reorganizării, după caz.(7) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de către administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operațiuni la registrul comerțului ori de la data reorganizării, după caz.(8) În situația în care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, au fost identificați contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic, aceștia se preiau în administrare de administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecția/actualizarea.(9) Contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecția/actualizarea vor fi preluați spre administrare de administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care organul fiscal central constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.(10) În situația în care din grupul fiscal unic fac parte 2 sau mai mulți contribuabili mijlocii ale căror sedii sociale sunt în raza teritorială a unor direcții generale regionale ale finanțelor publice diferite, competența de administrare revine administrației pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al reprezentatului grupului fiscal unic, indiferent dacă acesta îndeplinește sau nu criteriile de selecție prevăzute la art. 3 ori regulile specifice prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 8 Lista contribuabililor mijlocii, inclusiv a sediilor secundare(1) Stabilirea numărului de contribuabili în funcție de criteriile de selecție prevăzute la art. 3 și de regulile specifice prevăzute la art. 7, precum și lista contribuabililor mijlocii selectați/actualizați conform prevederilor prezentului ordin se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, în a căror administrare se află contribuabilul mijlociu care le-a înființat.(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) și lista sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Lista contribuabililor mijlocii, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizează anual, pe baza criteriilor de selecție prevăzute la art. 3 și a regulilor specifice prevăzute la art. 7, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, și se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) În situația în care, ulterior aprobării listelor contribuabililor mijlocii, se constată erori de selecție/actualizare, acestea se modifică prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 9 Predarea-primirea contribuabililor mijlocii(1) Contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit criteriilor de selecție prevăzute la art. 3 se preiau în administrare de către administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecția, cu excepția celor prevăzuți la art. 7 alin. (6)-(9).(2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii, inclusiv ale celor prevăzuți la art. 7 alin. (6)-(9), precum și ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modificarea competenței de administrare a acestor contribuabili se realizează în baza protocolului de predare-primire, fără modificarea listei contribuabililor mijlocii.(3) Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii este aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Pentru contribuabilii mijlocii care urmează să fie preluați în administrare de către administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, și pentru sediile secundare ale acestora, informațiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanțelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului în care se efectuează selecția/actualizarea.(5) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecția/actualizarea contribuabililor mijlocii, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii și ale sediilor secundare ale acestora.(6) Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificați de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecției/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10 Dispoziții finale(1) Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.649/2015 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Eugen-Dragoș Doroș
    București, 15 decembrie 2016.Nr. 3.610.----