CONVENȚIA INTERNATIONALĂ din 7 iulie 1978privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 15 octombrie 1992    Notă
    *) Traducere.
    Părțile la aceasta convenție,dorind sa promoveze siguranța vieții și a bunurilor pe mare și sa protejeze mediul marin, prin stabilirea de comun acord a standardelor internaționale de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart,luînd în considerare faptul ca acest scop poate fi atins în condițiile cele mai bune prin încheierea unei Convenții internaționale referitoare la standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart,au convenit asupra următoarelor:  +  Articolul IObligații generale conform convenției(1) Părțile își asuma responsabilitatea să aplice prevederile convenției și ale anexei**) care constituie parte integrantă a convenției. Orice referire la convenție constituie, în aceeași timp, o referire la anexa.**) Anexa va fi comunicată autorităților competente direct interesate.(2) Părțile își asuma responsabilitatea promulgării tuturor legilor, decretelor, ordinelor și regulamentelor și luării tuturor celorlalte măsuri necesare aplicării integrale a convenției astfel încît să se asigure de faptul ca, din punctul de vedere al siguranței vieții și a bunurilor pe mare și al protecției mediului marin, navigatorii de la bordul navelor sînt atestați și apți pentru efectuarea serviciului.  +  Articolul IIDefinițiiÎn contextul prezentei convenții, cu excepția unor prevederi contrare, s-au formulat următoarele definiții:a) parte desemnează un stat pentru care convenția a intrat în vigoare;b) administrație desemnează guvernul părții care autorizeaza arborarea pavilionului sau;c) dovada de atestare desemnează un document valabil, indiferent de numele sub care acesta este cunoscut, emis de către administrație sau cu autorizația acesteia, sau recunoscut de către administrația care autorizeaza deținătorul acesteia să execute funcția după cum este stabilit în acest document sau după cum se prevede prin regulamentele naționale;d) atestat desemnează atributul de deținere legală a unei dovezi de atestare;e) organizație desemnează Organizația Interguvernamentală Consultativa Maritima (I.M.C.O.);f) secretar general desemnează secretarul general al organizației;g) nava maritima desemnează o nava, excepțind nava care naviga numai în ape interioare sau în ape din zone adapostite sau foarte apropiate acestora unde se aplică regulamentele portuare;h) nava de pescuit desemnează o nava utilizata pentru capturarea de peste, balene, foci, morse sau alte vietati marine;i) Regulamentul de radiocomunicatii desemnează Regulamentul de radiocomunicatii anexat sau considerat ca fiind anexat celei mai recente convenții internaționale de telecomunicații în vigoare în acel moment.  +  Articolul IIIDomeniul de aplicareConvenția se va aplica navigatorilor de la bordul navelor maritime, autorizate sa arboreaza pavilionul unei părți cu excepția celor care efectuează serviciul la bordul:a) navelor militare, navelor auxiliare sau altor nave, care sînt proprietatea unui stat sau exploatate de acesta și sînt angajate numai pentru serviciul guvernamental necomercial; cu toate acestea fiecare parte trebuie să se asigure, prin adoptarea unor măsuri adecvate care să nu afecteze operațiunile sau capacitatile operationale ale acestor nave, ca persoanele care efectuează serviciul la bord îndeplinesc cerințele convenției în măsura în care acest fapt este rațional și posibil;b) navelor de pescuit;c) ambarcatiunilor de agrement care nu sînt angajate în activitatea de comerț;d) navelor cu corp din lemn de o construcție simpla.  +  Articolul IVComunicarea informațiilor(1) Părțile trebuie să comunice cît mai curînd posibil secretarului general:a) textul legilor, decretelor, ordinelor, regulamentelor și instrumentelor promulgate pentru problemele ce se afla în sfera de interes a convenției;b) detaliile complete, acolo unde este cazul, despre conținutul și durata cursurilor de pregătire, precum și sistemul național de examinare și alte cerințe pentru fiecare dovada de atestare emisă conform convenției;c) un număr suficient de modele pentru dovezile de atestare emise conform convenției.(2) Secretarul general va aduce la cunoștința tuturor părților primirea oricăror comunicări sub incidența paragrafului (1) a) și inter alia, în contextul paragrafelor (IX) și (X), le va furniza la cerere orice informații care i-au fost comunicate sub incidența paragrafelor (1) b) și c).  +  Articolul VAlte tratate și interpretarea lor(1) Toate tratatele, convențiile și acordurile anterioare privind standardele de pregătire a navigatorilor, atestarea și efectuarea serviciului de cart, aflate în vigoare între părți, se vor aplica integral pe durata prestabilita:a) navigatorilor cărora nu li se aplică prezenta convenție;b) navigatorilor cărora li se aplică prezenta convenție în ceea ce privește problemele pentru care nu exista prevederi exprese.(2) Cu toate acestea, în măsura în care asemenea tratate, convenții sau acorduri contravin prevederilor convenției, părțile trebuie să-și revizuiasca angajamentele în conformitate cu aceste tratate, convenții și acorduri în scopul de a se asigura că nu exista nici un conflict între aceste angajamente și obligațiile care le revin conform convenției.(3) Toate problemele care nu sînt prevăzute în mod expres în convenție rămîn supuse legislației părților.(4) Nici o dispoziție din prezenta convenție nu va prejudicia codificarea și dezvoltarea Dreptului Marii, de către Conferința Națiunilor Unite asupra Dreptului Marii, conferința convocată urmare a Rezoluției 2750 C (XXV) a Adunării Generale a Națiunilor Unite; de asemenea, convenția nu va prejudicia cerințele actuale sau viitoare, precum și prevederile legale ale oricărui stat în ceea ce privește Dreptul Marii, natura și întinderea jurisdicției statului riveran și a legii pavilionului.  +  Articolul VIDovezi de atestare(1) Dovezile de atestare pentru comandanti, ofițeri și pentru alte categorii de navigatori vor fi eliberate acelor candidați care, conform cerințelor administrației, îndeplinesc condițiile referitoare la stagiu, vîrsta, stare de sănătate, pregătire, atestare și examinare conform prevederilor corespunzătoare din anexa convenției.(2) Dovezile de atestare pentru comandanti și ofițeri eliberate în conformitate cu prezentul articol vor fi vizate de administrația emitenta sub forma prescrisă în Regula 1/2 din anexa. Dacă limba utilizata pe dovada de atestare nu este limba engleza trebuie adăugată o traducere în această limbă.  +  Articolul VIIPrevederi tranzitorii(1) O dovada de atestare a competentei sau pentru serviciul la bord în funcția pentru care convenția cere o dovadă de atestare, care înainte de intrarea în vigoare a convenției pentru o parte a fost emisă conform legilor acelei părți sau Regulamentului de radiocomunicatii va fi considerată valabilă după intrarea în vigoare a convenției pentru partea respectiva.(2) După intrarea în vigoare a convenției pentru o parte, administrația acesteia poate continua sa elibereze dovezi de atestare a competentei conform practicii sale precedente pe o perioadă nu mai mare de 5 ani. Asemenea dovezi de atestare vor fi considerate valabile în sensul convenției. În timpul acestei perioade de tranzitiei asemenea dovezi de atestare vor fi eliberate numai navigatorilor care și-au început serviciul la bord, în compartimentul autorizat prin dovezile de atestare, înainte de intrarea în vigoare a convenției pentru acea parte. Administrația trebuie să se asigure de faptul ca toți ceilalți candidați pentru atestare vor fi examinati și atestați în conformitate cu convenția.(3) În decurs de 2 ani de la intrarea în vigoare a convenției pentru o parte, acea parte poate elibera o dovadă de atestare pentru serviciul la bord navigatorilor care nu poseda nici o dovadă de atestare, conform convenției, sau nici o dovadă de atestare a competentei emisă conform legilor acelei părți înainte de intrarea în vigoare a convenției pentru acea parte, în următoarele condiții:a) candidatul a efectuat serviciul la bordul navei în calitatea pentru care solicită o dovadă de atestare timp de minimum 3 ani din ultimii 7 care au precedat intrarea în vigoare a convenției pentru acea parte;b) candidatul face dovada ca a îndeplinit sarcinile de serviciu în mod satisfăcător;c) candidatul se conformează cerințelor administrației în ceea ce privește starea de sănătate, inclusiv acuitatea vizuala și auditiva, ținînd seama de vîrsta avută la data solicitării dovezii de atestare.În sensul convenției, o dovadă de atestare pentru serviciul la bordul navei, eliberata conform prevederilor acestui paragraf, va fi considerată echivalenta unei dovezi de atestare eliberate conform convenției.  +  Articolul VIIIAcordarea de dispense(1) În condiții de extrema necesitate, administrațiile, atunci cînd apreciază că nu se pun în pericol persoanele, bunurile sau mediul marin, pot emite o dispensa care să permită unui anumit navigator să execute serviciul pe o anumită nava pe durata unei perioade specificate ce nu va depăși 6 luni într-o funcție pentru care nu deține dovada de atestare corespunzătoare dar nu în funcția de radiotelegrafist sau operator radiotelefonist excepțind prevederile contrare din Regulamentul de radiocomunicatie; condiția care se impune este ca persoana în cauza sa posede cunoștințe corespunzătoare funcției vacante pentru care se acordă dispensa și o poate îndeplini în maniera sigura, conform cerințelor administrației. Totuși, nu se vor acorda dispense pentru funcțiile de comandant și șef mecanic, decît în cazuri de forta majoră și atunci numai pentru o perioadă cît mai scurta.(2) Orice dispensa pentru o funcție se va acorda numai unei persoane atestate în mod corespunzător sa îndeplinească funcția imediat inferioară.Acolo unde nu se cere, conform convenției, o atestare pentru o funcție inferioară se poate emite o dispensa unei persoane a carei calificare și experienta sînt, din punct de vedere al administrației, corespunzătoare cerințelor funcției care urmează a fi îndeplinite. În cazul în care persoana nu deține o dovadă de atestare corespunzătoare, persoana respectiva trebuie să dea un test acceptat de administrație ca dovada ca o atare dispensa i se poate acorda în deplina siguranța. În plus, administrațiile trebuie să se asigure ca postul în discuție va fi ocupat de către deținătorul unei dovezi de atestare corespunzătoare, în timpul cel mai scurt.(3) Părțile trebuie să trimită secretarului general, imediat ce e posibil, după data de 1 ianuarie a fiecărui an, un raport care să conțină informații asupra numărului total de dispense eliberate pe parcursul anului, navelor maritime, pentru fiecare din funcțiile pentru care se cere o dovadă de atestare cît și informații asupra numărului de nave sub și peste 1600 TRB.  +  Articolul IXEchivalente(1) Convenția nu va interzice unei administrații sa păstreze sau sa adopte alte sisteme de pregătire și educație, inclusiv serviciul pe navele maritime și sistemul organizat la bord adaptat progresului tehnic și tipurilor speciale de nave și de comerț cu condiția ca nivelul serviciului, cunoștințele și eficienta în ceea ce privește manevrarea navei și manipularea mărfii să asigure gradul necesar de siguranță pe nava și să aibă un efect preventiv în raport cu poluarea cel puțin echivalente cu prevederile convenției.(2) Detaliile referitoare la astfel de forme de organizare vor fi raportate cît mai curînd posibil secretarului general, care le va transmite tuturor părților.  +  Articolul XControlul(1) Navele, cu excepția celor excluse prin art. III în timp ce se afla în porturile unei părți, sînt supuse controlului de către ofițerii legal autorizați de acea parte, care vor verifica dacă toți navigatorii imbarcati, care trebuie să posede o dovadă de atestare conform convenției, sînt atestați corespunzător sau dețin dispensa adecvată. Asemenea dovezi de atestare trebuie acceptate, în afară cazului în care exista motive întemeiate pentru a considera ca o dovadă de atestare a fost obținută în mod fraudulos sau ca deținătorul acesteia nu este persoana căreia dovada de atestare i-a fost eliberata inițial.(2) În situația în care se constata carente în raport cu dispozițiile paragrafului (1) sau cu procedurile specificate în Regula 1/4 - "Proceduri de control", ofițerul care executa controlul va informa în scris, imediat, pe comandantul navei și pe consul sau, în absenta acestuia, cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau autoritate maritima a statului al cărui pavilion îl arboreaza nava, astfel încît să se poată lua măsuri corespunzătoare. O asemenea comunicare trebuie să specifice detalii referitoare la carentele constatate și motivele în baza cărora partea hotărăște ca aceste carente prezintă un pericol pentru persoane, bunuri sau mediul marin.(3) La exercitarea controlului conform paragrafului (1), avîndu-se în vedere mărimea și tipul navei, precum și lungimea și natura voiajului dacă se constată că nu s-au reglementat carentele menționate în paragraful (3) din Regula 1/4 și este evident ca acest fapt prezintă un pericol pentru persoane, bunuri sau mediul marin. Partea care executa controlul trebuie să ia măsuri ca nava sa nu navigheze pînă cînd nu s-a conformat acestor cerințe și pericolul a fost îndepărtat. Faptele referitoare la acțiunile întreprinse vor fi raportate prompt secretarului general.(4) Atunci cînd se exercită controlul în conformitate cu acest articol trebuie depuse toate eforturile posibile ca nava sa nu fie reținută sau intirziata în mod nejustificat. În caz contrar nava are dreptul la despăgubiri pentru orice fel de pierderi sau daune rezultate.(5) prezentul articol va fi aplicat în asa maniera încît navele autorizate sa arboreaza pavilionul unui stat ce nu este parte la convenție sa nu beneficieze de un regim preferențial față de navele autorizate sa arboreaza pavilionul unei părți.  +  Articolul XIPromovarea cooperării tehnice(1) Părțile la convenție trebuie să asigure, prin consultare și cu ajutorul organizației, sprijinul acelor părți care solicită asistența tehnica pentru:a) pregătirea personalului administrativ și tehnic;b) crearea instituțiilor pentru pregătirea navigatorilor;c) furnizarea echipamentului și a dotărilor necesare instituțiilor destinate pregătirii;d) organizarea și urmărirea programelor de pregătire corespunzătoare, incluzind pregătirea practica la bordul navelor maritime;e) facilitarea altor măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii și calificării navigatorilor; toate aceste măsuri sînt de preferat să se ia pe o baza naționala, subregionala sau regionala, pentru a se putea atinge scopurile pe care și le propune prezenta convenție, tinindu-se seama de necesitățile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare.(2) În ceea ce privește organizația, aceasta își va dirija eforturile mai sus menționate, prin consultare sau prin asociere cu alte organizații internaționale, mai ales cu Organizația Internationala a Muncii.  +  Articolul XIIAmendamente(1) Convenția poate fi amendata prin una din următoarele metode:a) amendamente după discutarea în cadrul organizației:(i) orice amendament propus de către o parte va fi înaintat secretarului general care după aceea îl va difuza tuturor membrilor organizației, tuturor părților, precum și directorului general al Biroului Internațional al Muncii cu cel puțin 6 luni înainte de discutarea acestuia;(ii) orice amendamente propuse și difuzate astfel vor fi înaintate Comitetului pentru Siguranța Maritima - I.M.C.O. spre analiza;(iii) părțile, fie ca sînt sau nu membre ale organizației, vor avea dreptul sa participe la întrunirile Comitetului pentru Siguranța Maritima în vederea analizarii și adoptării amendamentelor;(iv) amendamentele trebuie să fie adoptate cu o majoritate de 2/3 din părțile prezente și cu drept de vot în Comitetul Largit pentru Siguranța Maritima, după cum se prevede în alin. a) (iii), denumit de aici incolo Comitetul Largit pentru Siguranța Maritima, cu condiția ca cel puțin 1/3 din părți să fie prezenta în momentul votării;(v) amendamentele astfel adoptate vor fi comunicate de către secretarul general tuturor părților pentru accept;(vi) un amendament adus unui articol trebuie considerat ca fiind acceptat la data la care acesta va fi acceptat de 2/3 din părți;(vii) un amendament adus anexei trebuie considerat ca fiind acceptat:1. la îndeplinirea unei perioade de 2 ani de la data la care a fost comunicat părților pentru acceptare; sau2. la expirarea unei alte perioade de timp de minimum un an dacă în acest mod s-a hotărît la momentul adoptării amendamentului de către o majoritate de 2/3 din părțile prezente și cu drept de vot în Comitetul Largit pentru Siguranța Maritima.Cu toate acestea, amendamentele nu sînt considerate a fi acceptate dacă în decursul unei perioade specificate de timp apare una dintre următoarele situații: sau mai mult de 1/3 din părți anunta pe secretarul general ca au obiecții la amendament sau părțile ale căror flote maritime comerciale combinate constituie minimum 50% din tonajul brut al flotei maritime mondiale, compuse din nave de la 100 TRB în sus, anunta pe secretarul general despre obiecțiile lor la respectivul amendament;(viii) un amendament adus unui articol va intra în vigoare pentru acele părți care l-au acceptat la 6 luni după data la care acesta este considerat ca fiind acceptat; pentru oricare parte care accepta amendamente după această dată, amendamentul va intra în vigoare la 6 luni după acceptul acelei părți;(ix) cu excepția părților care au avut obiecții față de un amendament, conform alin. a) (vii), și care nu și-au retras aceste obiecții, un amendament adus anexei va intra în vigoare pentru toate părțile la 6 luni după data la care se considera ca amendamentul a fost acceptat.Înainte de data hotarita pentru intrarea în vigoare, oricare parte poate anunta secretarul general că nu va aplica acel amendament în decursul unui an de la data intrării în vigoare sau pentru o perioadă mai lungă de timp, după cum poate fi hotărît printr-o majoritate de 2/3 a părților prezente și cu drept de vot în Comitetul Largit pentru Siguranța Maritima, la data adoptării amendamentului;b) amendament printr-o conferința:(i) la solicitarea unei părți, susținută de cel puțin 1/3 a celorlalte părți, organizația va convoca, prin asociere sau consultare cu directorul general al Biroului Internațional al Muncii, o conferința a părților pentru a discuta amendamentele la convenție;(ii) oricare amendament adoptat printr-o astfel de conferința cu o majoritate de 2/3 a părților prezente și cu drept de vot va fi comunicat de către secretarul general tuturor părților în vederea acceptării;(iii) cu excepția unor hotărîri contrare ale conferintei, amendamentul se va considera ca fiind acceptat și va intra în vigoare conform procedurilor specificate în alin. a) (vi) și a) (viii) sau, respectiv, alin. a) (vii) și a) (ix) cu condiția ca referirile din aceste alineate la Comitetul Largit pentru Siguranța Maritima să fie considerate ca referiri la conferința.(2) Orice declarație de acceptare sau de obiectie, privitoare la un amendament sau orice alta comunicare facuta conform paragrafului (1) a) (ix) va fi înaintată în scris secretarului general, care va informa toate părțile asupra acestei comunicări și a datei primirii.(3) Secretarul general va informa toate părțile despre orice amendament care intră în vigoare, precum și data de la care acest amendament se va aplica.  +  Articolul XIIISemnare, ratificare, acceptare, aprobare, aderare(1) Convenția va rămîne deschisă pentru semnat la sediul organizației de la 1 decembrie 1978 pînă la 30 noiembrie 1979, iar după aceea va rămîne deschisă pentru aderare. Oricare stat poate deveni parte prin:(a) semnarea fără rezerve, în ceea ce privește ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau(b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sau(c) aderare.(2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se vor efectua prin depunerea unui instrument în acest scop la secretarul general.(3) Secretarul general va informa toate statele care au semnat convenția sau au aderat la ea, precum și pe directorul general al Biroului Internațional al Muncii pentru orice semnare sau pentru depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare și despre data depunerii acestuia.  +  Articolul XIVIntrarea în vigoare(1) Convenția va intra în vigoare la 12 luni de la data la care minimum 25 de state, ale căror flote comerciale combinate constituie minimum 50% din tonajul brut al flotei maritime mondiale compuse din nave de la 100 TRB în sus, au semnat convenția fără rezerva în ceea ce privește ratificarea, acceptarea sau aprobarea sau au depus instrumentele necesare de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare în conformitate cu art. XIII.(2) Secretarul general va informa toate statele care au semnat convenția sau a aderat la aceasta despre data la care convenția va intra în vigoare.(3) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus în intervalul celor 12 luni menționate în paragraful (1), se va aplica în momentul intrării în vigoare a convenției sau la 3 luni de la data depunerii instrumentului, dacă aceasta este ulterioară convenției.(4) Orice instrument de ratificare, acceptare sau aderare depus după data intrării în vigoare a convenției va avea efect după 3 luni de la data depunerii.(5) După data la care se considera un amendament ca fiind acceptat conform art. XII, oricare instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus se va aplica la convenția amendata.  +  Articolul XVDenunțare(1) Convenția poate fi denunțată de oricare parte la orice data, după 5 ani de la data la care convenția a intrat în vigoare pentru acea parte.(2) Convenția va fi denunțată prin comunicare scrisă către secretarul general, care va informa toate celelalte părți și pe directorul general al Biroului Internațional al Muncii despre oricare asemenea comunicare primită, precum și despre data primirii sale și despre data la care denunțarea intră în vigoare.(3) O denunțare se va aplica la 12 luni după primirea, de către secretarul general, a comunicării de denunțare sau după o alta perioada de timp mai îndelungată, conformă prevederilor din comunicare.  +  Articolul XVIDepunere și înregistrare(1) Convenția va fi depusa la secretarul general, care va transmite copiile legalizate ale acestuia tuturor statelor care au semnat convenția sau care au aderat la ea.(2) Imediat ce convenția intră în vigoare, secretarul general va transmite textul acesteia secretarului general al Națiunilor Unite pentru înregistrare și publicare, în conformitate cu art. 102 din Carta Națiunilor Unite.  +  Articolul XVIILimbile oficialeConvenția este redactată într-un singur exemplar în limbile chineza, engleza, franceza, rusa și spaniola, fiecare text avînd aceeași putere legală. Traducerile oficiale în limbile arabă și germană vor fi pregătite și depuse împreună cu originalul semnat.Pentru conformitate subsemnații, fiind pe deplin autorizați de către respectivele lor guverne pentru acest scop, au semnat convenția.Încheiată la Londra, astăzi șapte iulie una mie noua sute șaptezeci și opt.-----