HOTĂRÂRE nr. 1.452 din 8 decembrie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Sunt eligibili pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I candidații care sunt:a) absolvenți de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele internaționale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau mențiune și care sunt înmatriculați într-o instituție de învățământ superior din România începând cu anul universitar 2022-2023;b) absolvenți de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele naționale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau mențiune și care sunt înmatriculați într-o instituție de învățământ superior din România începând cu anul universitar 2022-2023.2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Olimpiadele internaționale și naționale, prevăzute la alin. (1), se referă la olimpiadele școlare naționale organizate în România și olimpiadele școlare internaționale în domeniul matematicii și al științelor, al limbii și literaturii române, al limbilor și al literaturilor materne și al limbilor moderne, al disciplinelor din ariile curriculare om și societate, arte, sport și educație fizică, tehnologii, lingvistică, astronomie și astrofizică.3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Întocmirea listei candidaților eligibili, cu încadrarea pe fiecare dintre categoriile prevăzute la alin. (1), se realizează de către Ministerul Educației, se verifică și se validează de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și se face publică de către acesta până cel târziu la data de 1 octombrie a anului în care se înmatriculează la unitățile de învățământ superior candidații eligibili.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Grantul REGELE CAROL I se acordă fiecărui candidat cuprins în lista prevăzută la art. 3 alin. (2), înmatriculat într-o instituție de învățământ superior acreditată din România pe întreaga durată a studiilor universitare din ciclul 1 - licență și, după caz, conform cererii depuse de student, și din ciclul 2 - masterat, cu începere din anul pentru care studentul depune cererea, și are o valoare anuală al cărei cuantum este stabilit în funcție de performanța maximă obținută de către fiecare candidat, astfel:a) pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă suma de 6.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, 3.500 euro pentru mențiune;b) pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, 2.500 euro pentru mențiune.(2) Suplimentar față de prevederile alin. (1) se mai pot acorda:a) 1.000 euro/an, pentru fiecare beneficiar de grant, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală;b) maximum 3.500 euro/an/echipă formată din cel puțin 2 studenți, dintre care cel puțin unul este olimpic în sensul art. 3 alin. (1), provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.(3) Sumele, în cuantumurile prevăzute la alin. (1), se asigură de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în lei, la cursul stabilit de Banca Națională a României în prima zi din anul universitar respectiv, și se plătesc către instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul, care le virează în contul bancar al studentului respectiv în două tranșe, din care prima de 80% din valoarea anuală a grantului până la încheierea anului financiar, iar diferența înainte de finalizarea anului universitar respectiv. Sumele se vor derula prin contul de disponibil al instituțiilor de învățământ superior acreditate «Sume de mandat și în depozit». Sumele neutilizate și rămase la sfârșitul exercițiului bugetar se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(4) Sumele, în cuantumurile prevăzute la alin. (2), se asigură de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în lei, la cursul stabilit de Banca Națională a României în data începerii anului universitar din anul respectiv, care le virează instituției de învățământ superior, în condițiile și la termenele prevăzute printr-un contract-cadru multianual.(5) Cheltuielile cu operațiunile de transfer bancar și efectuarea plății granturilor prin virament bancar sunt calculate și suportate de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și reprezintă cheltuieli cu organizarea și desfășurarea Programului.5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării stabilește anual, în bugetul propriu, plafoanele de angajare a cheltuielilor pentru Grantul REGELE CAROL I și detalierea pe categorii de cheltuieli, respectiv granturi noi și granturi în continuare.(1) Plafoanele și detalierea pe categorii de cheltuieli, noi granturi și granturi în continuare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în ultimele 4 luni ale anului bugetar, pentru anul bugetar următor.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Aplicantul eligibil din lista prevăzută la art. 3 alin. (2) depune o cerere de acordare a Grantului REGELE CAROL I la instituția de învățământ superior acreditată din România la care se înmatriculează, până la data-limită de 10 octombrie din anul absolvirii cu diplomă de bacalaureat a cursurilor liceale.(2) Instituția de învățământ superior transmite Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, până la data de 17 octombrie a fiecărui an, cererile de acordare a Grantului REGELE CAROL I și solicitarea de finanțare.(3) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării încheie, până la data de 1 noiembrie a anului universitar respectiv, câte un contract-cadru multianual cu fiecare dintre instituțiile de învățământ superior acreditate din România la care au fost depuse cereri de către candidați.(4) Instituțiile de învățământ superior iau măsurile necesare astfel încât cererea de acordare a Grantului REGELE CAROL I și documentația aferentă să poată fi depuse în format electronic.7. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Modelul cererii pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I prevăzute la art. 6 alin. (1) și, respectiv, al contractului-cadru multianual prevăzut la art. 6 alin. (3), precum și procedurile de verificare și validare a listei candidaților eligibili prevăzute la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate din România care au înmatriculat studenții beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I încheie cu fiecare student în parte, până la data de 15 noiembrie, în baza contractului-cadru multianual încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, un contract de finanțare multianual, până la termenul de încetare a contractului asumat de părți, în care se vor stipula în mod obligatoriu:a) dreptul studentului de a primi, corespunzător performanței realizate prin locul ocupat la olimpiadă, cuantumul sumei prevăzute la art. 4 alin. (1), conform eșalonării prevăzute la art. 4 alin. (3), în contul bancar comunicat de acesta, fără alte formalități prealabile sau documente justificative;b) dreptul studentului de a beneficia de un mentor, cadru didactic universitar sau personal de cercetare-dezvoltare, pe durata grantului, ales de student conform intereselor și obiectului cercetării desfășurate în cadrul grantului;c) obligația studentului de a realiza un raport științific de maximum 10 pagini cu privire la activitatea de cercetare desfășurată în cadrul grantului, pe care îl va depune obligatoriu în scris, cu confirmare de primire, sau în format electronic în baza de date a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării prevăzută la art. 8 alin. (1);d) dreptul studentului de a prezenta raportul prevăzut la lit. b) în cadrul cursurilor și seminarelor din cadrul facultății sau al altei manifestări științifice stabilite de conducerea instituției de învățământ superior;e) obligația studentului de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1 - licență, după caz, și pentru ciclul 2 - master;f) obligația instituției de învățământ superior de a furniza, la solicitarea studentului beneficiar, sume în avans pentru realizarea de cheltuieli pentru destinațiile prevăzute la art. 4 alin. (2) și de a asigura decontarea acestora conform regulilor și documentelor justificative aplicabile pentru instituțiile publice;g) obligația instituțiilor de învățământ superior semnatare ale contractelor-cadru de a facilita constituirea de echipe multidisciplinare de cercetători dintre studenții beneficiari ai grantului și colaborarea acestora cu personalul de cercetare-dezvoltare;h) obligația instituției de învățământ superior de a recupera integral, atât pe durata studiilor, cât și pe durata perioadei de angajare obligatorie, stabilită conform contractului, sumele plătite studentului, în cazul nerespectării de către acesta a obligațiilor prevăzute la lit. c), și de a returna aceste sume în contul comunicat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;i) obligația studentului/absolventului beneficiar al Grantului REGELE CAROL I de a plăti, în contul instituției de învățământ superior în care este/a fost înmatriculat, sumele comunicate de aceasta, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea acesteia privind încălcarea de către student a contractului.8. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Studentul poate să își schimbe mentorul pe durata grantului, dacă acesta nu mai corespunde intereselor și obiectului cercetării, prin cerere scrisă formulată către organizația al cărei cadru didactic universitar sau personal de cercetare-dezvoltare este mentorul, cu obligația de a-și găsi un înlocuitor în maximum 30 de zile de la formularea cererii. Condițiile de numire, schimbare și renunțare a mentorului, precum și modelul-cadru al contractului de mentorat se stabilesc prin ordinul prevăzut la alin. (1).9. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării realizează baza de date cu entitățile și studenții beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I și anual face public un raport cu privire la impactul prezentei inițiative.(2) Absolvenții beneficiari ai granturilor REGELE CAROL I notifică obligatoriu în scris, cu confirmare de primire, sau în format electronic Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și instituțiile de învățământ superior la care au absolvit studiile universitare despre unitatea sau instituția din domeniul CDI din România și funcția în care sunt încadrați în urma finalizării grantului, dacă aceștia au optat pentru o astfel de activitate.10. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.11. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Ministerul Educației asigură evaluarea impactului implementării Grantului REGELE CAROL I, după primii 10 ani de implementare, iar în baza evaluării supun Guvernului spre aprobare măsuri privind modul de continuare a acestuia.12. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru beneficiarii granturilor REGELE CAROL I, transferul pe durata studiilor universitare sau, după caz, suspendarea studiilor, la inițiativa beneficiarului Grantului REGELE CAROL I, se face cu notificarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și, după caz, a instituției de învățământ superior la care este/a fost înmatriculat, în termen de 15 zile de la transferare sau, respectiv, de la începerea suspendării.(2) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării realizează și acordă absolvenților beneficiari ai grantului însemnul «Grantul REGELE CAROL I». Cheltuielile privind proiectarea, producerea și multiplicarea însemnelor se asigură din bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare «Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I», cu modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2022-2023, lista candidaților eligibili se va face publică pe siteul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării până cel târziu la data de 15 decembrie 2022.(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2022-2023, aplicantul eligibil din lista prevăzută la art. 3 alin. (2) depune cererea pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I la instituția de învățământ superior acreditată la care este înmatriculat până la data-limită de 25 decembrie 2022.(3) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul universitar 2022-2023, instituția de învățământ superior transmite către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării cererile de acordare a Grantului REGELE CAROL I și solicitarea de finanțare până la data de 10 ianuarie 2023.(4) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2022-2023, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării încheie un contractcadru multianual cu fiecare instituție de învățământ superior acreditată din România la care există candidați eligibili până la data de 17 ianuarie 2023.(5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul universitar 2022-2023, instituțiile de învățământ superior acreditate din România care au înmatriculat studenți beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I încheie cu fiecare student în parte, în baza contractului-cadru multianual încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, un contract de finanțare multianual, până la termenul de încetare a contractului asumat de până la data de 1 februarie 2023.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării prevăzut la art. I pct. 7 se aprobă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVStudenții care sunt beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 1.452.----