HOTĂRÂRE nr. 84 din 13 decembrie 2022privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1200 din 14 decembrie 2022    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 158, alineatele (1), (2), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 158(1) Ședințele Camerei Deputaților se transmit, se înregistrează și se difuzează de către Camera Deputaților prin mijloace electronice și se stenografiază prin grija personalului de specialitate din serviciile Camerei Deputaților.(2) Ședințele Biroului permanent și Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Camera Deputaților prin mijloace electronice și se stenografiază prin grija personalului de specialitate din serviciile Camerei Deputaților...............................................................................................(5) Este interzisă transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Camerei Deputaților, Biroului permanent, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare sau comisiilor prin alte mijloace decât cele menționate la alin. (1)-(4). Prin excepție de la teza anterioară, deputații pot transmite sau înregistra ședința Camerei Deputaților și ședințele comisiilor numai în perimetrul din sala de ședințe alocat grupului parlamentar ai căror membri sunt sau, în cazul deputaților neafiliați, în perimetrul alocat acestora.(6) Este interzisă utilizarea violenței fizice constând în gesturi agresive ori a violenței verbale constând în țipete, injurii, amenințări, invective sau calomnie la adresa unui alt deputat sau a oricărei persoane prezente la activitățile parlamentare.2. Articolul 245^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 245^1Este interzisă participarea la desfășurarea unui banner în sala de ședințe în plen sau în sălile comisiilor Camerei Deputaților, înregistrarea sau transmiterea în direct a ședințelor Camerei Deputaților, Biroului permanent, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare sau comisiilor, utilizarea violenței fizice sau a violenței verbale constând în țipete, injurii, amenințări, invective sau calomnie la adresa unui alt deputat sau a oricărei persoane prezente la activitățile parlamentare.3. La articolul 246 alineatul (1), literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) diminuarea indemnizației cu până la 50% pe o perioadă de maximum 6 luni pentru nerespectarea prevederilor art. 129 alin. (2) sau ale art. 245^1; h) reducerea duratei luării de cuvânt la cel mult 10 secunde/intervenție pe o perioadă de maximum 3 luni în cadrul ședințelor Camerei Deputaților, începând cu ziua aplicării sancțiunii disciplinare pentru săvârșirea abaterii prevăzute la art. 158 alin. (6) teza a II-a;4. La articolul 246 alineatul (1), litera i) se abrogă.5. La articolul 246 alineatul (1), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) retragerea și punerea la dispoziția secretarului general al Camerei Deputaților pe o perioadă de maximum 6 luni a personalului angajat și a autoturismelor repartizate grupului parlamentar care prin acțiunile sale pune în pericol buna funcționare și siguranța autorității publice, a demnitarilor sau angajaților acesteia în incinta Camerei Deputaților.6. La articolul 246, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Abaterile care implică aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e)-j) se constată de către Comisia juridică, de disciplină și imunități, la solicitarea președintelui Camerei Deputaților ori la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar sau a unui deputat. Sesizarea se adresează președintelui Camerei Deputaților în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul IIRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    VASILE-DANIEL SUCIU
    București, 13 decembrie 2022.Nr. 84.----