LEGE nr. 357 din 13 decembrie 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022, cu următoarele modificări și completări: 1. La articolul I punctul 1, partea introductivă și litera a) ale alineatului (1) al articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este: a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv; prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:(i) clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv; (ii) clienții casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;(iii) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;(iv) clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.2. La articolul I punctul 1, literele b), c) și d) ale alineatului (1) al articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 și 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depășește 255 kWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh; c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:(i) întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;(ii) operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., precum și aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03;(iv) autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale;(v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale;3. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;4. La articolul I punctul 1, litera f) a alineatului (1) al articolului 1 se abrogă.5. La articolul I punctul 1, după litera f) a alineatului (1) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici și noncasnici care nu sunt prevăzuți la lit. a)-e).6. La articolul I punctul 1, partea introductivă și litera b) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:.......................................b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică; începând cu data de 1 ianuarie 2023, de prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul I punctul 1, alineatul (4) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prețul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților noncasnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.8. La articolul I punctul 1, alineatul (9) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Valorile și tranșele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 3 din anexa nr. 11 și la art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României.9. La articolul I punctul 1, după alineatul (9) al articolului 1 se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)-(14), cu următorul cuprins:(10) În cazul clienților casnici, prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reședință ale clienților finali. Clientul casnic care are atât adresă de reședință, cât și adresă de domiciliu poate beneficia de prețul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reședință, pe baza unei declarații pe propria răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preț plafonat pentru un alt loc de consum.(11) În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, prețul din ofertele-tip pentru clienții prevăzuți la alin. (1) și/sau (2), elaborate și publicate de către furnizorii de energie electrică/gaze naturale, nu poate depăși valoarea prețului final facturat prevăzut la alin. (1) și/sau (2).(12) Pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru perioadele de facturare pentru care consumul se stabilește în baza indexului citit și transmis de către client, încadrarea în tranșele de consum stabilite potrivit prevederilor art. 1 se realizează pe baza consumului de energie electrică determinat, luând în considerare indexul transmis de acesta. În cazul în care intervalul de citire de către operatorul de distribuție, denumit în continuare OD, este cel stabilit prin dispozițiile legale în vigoare, consumul aferent fiecărei perioade de facturare cuprinse între două citiri ale contorului de către OD se stabilește ca produs între numărul de zile al perioadei de facturare și consumul mediu zilnic, încadrarea și facturarea clientului fiind în conformitate cu tranșele de consum aferente. În cazul în care OD realizează citirea contorului la un interval mai mare decât cel de 3 luni prevăzut prin dispozițiile legale în vigoare, suplimentar față de sancțiunea prevăzută de lege și penalitățile prevăzute în standardul de performanță, regularizarea consumului de energie electrică se realizează prin raportare la ultimul index citit și comunicat de către client/OD, încadrarea în tranșele de consum pentru perioada de facturare fiind realizată în baza consumului stabilit ca diferență între indexul citit și comunicat de OD și indexul citit și comunicat de client/OD.(13) În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Nerespectarea de către furnizori a prezentei obligații constituie contravenție și se constată și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(14) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale au obligația să defalce prețul pentru clientul final din ofertele-tip de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, elaborate și publicate de către aceștia, pe următoarele componente:a) prețul energiei electrice/gazelor naturale, care include componenta de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice/gazelor în rețea/sistem, costul de înmagazinare, după caz, și componenta de furnizare);b) componenta de rețea/sistem stabilită pe baza tarifelor reglementate pentru serviciile de rețea/sistem (distribuție, transport);c) taxe, impozite, contribuții stabilite conform dispozițiilor legale în vigoare.10. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins: 1^1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (2), prețul final facturat de către fiecare furnizor de energie electrică/gaze naturale este valoarea minimă dintre:a) prețul final maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) și/sau (2);b) prețul contractual;c) prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6, în cazul gazelor naturale.11. La articolul I, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6;b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA și accize.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) În cazul în care prețul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienții finali prevăzuți la alin. (1) este mai mic decât prețul final rezultat prin aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prețul contractual.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și art. 3, în cazul producătorilor de energie care transferă energie electrică din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, pentru cantitățile de energie electrică transferate, prețul final este:a) prețul contractual în cazul în care acesta asigură încadrarea în plafoanele de la art. 1 alin. (1);b) prețul plafonat prevăzut la art. 1 alin. (1) în cazul în care prețul contractual este mai mare decât valoarea plafoanelor.(5) În cazul producătorilor care transferă energie din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, componenta de achiziție prevăzută la alin. (1) și art. 3 din contractele de furnizare pentru care se va achiziționa energie electrică din piață va fi determinată luând în calcul exclusiv prețul de achiziție realizat. Pentru cantitatea de energie achiziționată pentru acoperirea acestor contracte producătorii vor întocmi și vor menține o evidență separată de cantitatea transferată din producția proprie.12. După punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Componenta de achiziție se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare lună, denumită luna n, din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și va include:a) contravaloarea gazelor naturale achiziționate, care cuprinde și cantitățile extrase din depozitele de înmagazinare subterană, precum și cele transferate între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează gaze naturale;b) contravaloarea estimată a gazelor naturale necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua următoare/piața intrazilnică;c) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferență între componenta de achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu de achiziție realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). În aceste condiții, prevederea nu se aplică la stabilirea prețului final facturat pentru primele două luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime două luni și va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul clienților prevăzuți la art. 5, preluați în regim de ultimă instanță, componenta de achiziție din prețul final facturat se determină similar prețului mediu de achiziție realizat prevăzut la art. 3 alin. (3).13. La articolul I punctul 6, articolul 7^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) a cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 sau, după caz, determinat conform prevederilor art. 3 alin. (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate, va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.14. După punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 9, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, prevăzute la art. 7 alin. (1), către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei, iar acestea efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării consumurilor realizate după 1 ianuarie 2023, după cum urmează:a) 40% din valoarea solicitată în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de decontare conform prevederilor alin. (5);b) diferența de plată dintre valoarea determinată conform prevederilor art. 8 alin. (1) și valoarea prevăzută la lit. a), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii valorilor aferente compensărilor, conform anexei nr. 4;c) dacă valoarea determinată conform art. 8 alin. (1) este mai mică decât valoarea decontată conform lit. a), furnizorii au obligația returnării diferenței dintre cele două valori în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării valorii determinate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.15. La articolul I punctul 11, alineatele (1) și (2) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025 necesarul de consum al clienților casnici din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, stabilite conform anexei nr. 5.(2) În perioada 1 aprilie 2022-31 august 2022, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 250 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.16. La articolul I punctul 11, după alineatul (2) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 și 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.(2^2) În perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către operatorul de transport și sistem și către operatorii concesionari de distribuție titulari ai unei licențe de operare - operatori de rețea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5.17. La articolul I punctul 11, alineatele (4), (5) și (6) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În funcție de evoluțiile ulterioare de pe piața gazelor naturale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5.(5) În perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, redevența datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantitățile de gaze naturale vândute conform alin. (1), (2), (2^1) și (2^2) pentru acoperirea consumului CC și PET și pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport și distribuție a gazelor, precum și pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie electrică conform alin. (6) se va stabili în baza prețului prevăzut la alin. (1), (2), (2^1), (2^2) și (6) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025, în cazul producătorilor de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de producere de energie electrică utilizând gazele naturale, prețul de transfer al gazelor naturale utilizate la producția de energie electrică este de maximum 100 lei/MWh.18. La articolul I punctul 11, după alineatul (6) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, redevența datorată de producătorii de gaze naturale menționați la alin. (6) pentru cantitățile de gaze naturale transferate și utilizate la producția de energie electrică se va stabili în baza prețului maxim de transfer prevăzut la alin. (6) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.19. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Cantitățile de gaze naturale destinate asigurării consumurilor CC și PET, prevăzute la art. 12, precum și cantitățile de gaze naturale vândute în condițiile art. 12 alin. (2^2) sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată.20. La articolul I punctul 12, alineatul (5) al articolului 14 se abrogă. 21. La articolul I punctul 13, alineatele (1) și (2) ale articolului 15 se modifică și voravea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, precum și partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexele nr. 6, 6.1 și 6.2.(2) Capacităților de producție puse în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).22. La articolul I punctul 13, alineatul (13) al articolului 15 se abrogă.23. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. La articolul 16, alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(9), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) și art. 12 alin. (1), (2), (2^1) și (2^2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării.……………………………………………………………………(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (10), (11), (12) și (14), art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) și (13), art. 15 alin. (3), art. 20 și art. 23 alin. (5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei.……………………………………………………………………(6) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, săvârșite de către furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale, în raport cu clienții noncasnici, precum și nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) și (13), art. 12 alin. (1), (2), (2^1) și (2^2), art. 14 alin. (5) și art. 23 alin. (5) se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Aplicarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri se realizează în condițiile dispozițiilor art. 95 alin. (2) și (3) și ale art. 198 alin. (2) și (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.24. La articolul I punctul 14, alineatul (7) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) și (4) de către producătorii de energie electrică se constată și se sancționează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.25. La articolul I, după punctul 15 se introduc cinci noi puncte, punctele 15^1-15^5, cu următorul cuprins:15^1. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:«(8) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (7^1), (7^2), (7^4), (7^5) și (11) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum și ale art. 29 din ordonanța anterior menționată.15^2. La articolul 16, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înființată și/sau care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională de la 1.000.000 de lei la 10.000.000 de lei.15^3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 2 alin. (3^1) de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale constituie contravenție și se constată și se sancționează de către ANRE cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 1.000.000 de lei.15^4. Articolul 19 se abrogă. 15^5. După articolul 23^1 se introduce un nou articol, articolul 23^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^2(1) Prin procedura de regularizare se înțelege atât procesul de regularizare descris la art. 23, cât și regularizarea volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Regularizarea volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale se determină lunar ca produs între:(i) diferența dintre cantitatea facturată tuturor clienților finali care au beneficiat de plafonare pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și cantitatea distribuită clienților finali plafonați, care a stat la baza calculului sumelor validate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și decontate de la bugetul de stat, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, și (ii) diferența între prețul mediu ponderat calculat în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și plafoanele maxime prevăzute, respectiv de:– 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, și 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare (exclusiv modificările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“), în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022; – 200 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 336 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022;– 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022.(2) În cazul în care cantitatea distribuită este mai mare decât cantitatea facturată, sumele rezultate în vederea regularizării volumelor facturate de energie electrică și gaze naturale sunt negative și furnizorii beneficiari ai schemei de sprijin au obligația restituirii sumelor rezultate către bugetul de stat, prin Ministerul Energiei, iar în cazul în care cantitatea distribuită este mai mică decât cantitatea facturată, sumele rezultate sunt pozitive și furnizorii au dreptul să solicite aceste sume de la bugetul de stat, prin Ministerul Energiei.(3) În vederea verificării încadrării corecte de către furnizori a clienților finali beneficiari ai schemei de compensare, în ceea ce privește prețul final facturat, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, solicită și verifică aleatoriu facturi emise și contracte de furnizare încheiate de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru clienții finali al căror preț contractual este superior plafoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), dar prețul final facturat acestora a fost sub plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2).(4) Furnizarea informațiilor către ANRE se va realiza respectând următoarele termene finale de transmitere:(i) termenul final este la 15 zile de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru depunerea cererilor/declarațiilor și a documentelor justificative, aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în platforma informatică ANRE;(ii) pentru perioada aprilie-august 2022, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 31 decembrie 2022;(iii) pentru perioada septembrie 2022-martie 2025, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 30 iulie 2025.26. După anexa nr. 6.1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6.2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta lege.27. La articolul III, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor concesionate de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică și gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 martie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și, respectiv, consumului tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial....................................(4) Activele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se recunosc în evidențele contabile și în situațiile financiare anuale ale operatorilor de transport și ale operatorilor de distribuție, conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor.28. Articolul VII^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VII^1În situații excepționale cauzate de efectele războiului din Ucraina asupra siguranței în furnizarea cu energie electrică a Republicii Moldova, producătorii de energie electrică au obligația să încheie contracte bilaterale, în limita cantităților disponibile, altele decât cele vândute conform mecanismului de achiziție prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, prioritar cu traderi/furnizori de energie electrică desemnați de către Guvernul Republicii Moldova, în acest sens, la prețul de referință prevăzut în anexa nr. 2, la care se adaugă costul certificatelor de CO2, după caz. Energia electrică vândută în aceste condiții acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova.29. După articolul IX se introduc trei noi articole, articolele X-XII, cu următorul cuprins:  +  Articolul XPreședintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite ordinele prevăzute la art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul XILegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:«e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piața angro de energie, din anul financiar anterior sancționării, pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, 41, 51 și 52;2. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) cu amendă de la 100.000 lei până la 1.000.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 39^1.3. La articolul 143 alineatul (1), litera q) se modifică și va avea următorul cuprins:q) să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.4. La articolul 143, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, potrivit alin. (1) lit. q), vor fi stabilite anual, în condiții transparente și nediscriminatorii, prin decizie a președintelui ANRE, în conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiții de continuitate și siguranță.5. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării, cele de la pct. 44 și 48;6. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) cu amendă de la 100.000 lei până la 1.000.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 24^3.  +  Articolul XIIPentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2023 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, numește furnizor de ultimă instanță pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale fiecărui producător de energie termică ajuns în situația de a nu avea asigurată furnizarea de gaze naturale. Furnizorul de ultimă instanță numit are obligația ca în perioada ianuarie-martie 2023 să asigure furnizarea gazelor naturale la locurile de consum ale producătorului de energie termică alocate acestuia de către ANRE.30. Anexa nr. 1 (anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MOD DE CALCUL
  al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET/PET client direct,
  precum și CT al operatorilor de rețea
  1. Cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii au obligația de a le vinde furnizorilor CC și ai PET/PET client direct și operatorilor de rețea se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:a) 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET, precum și cantitățile necesare consumului lunar al CC;b) 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și PET; c) 1 aprilie 2023-31 martie 2024, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, cantitățile necesare consumului lunar al CC, cantitățile necesare consumului lunar al PET în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, precum și cantitățile destinate CT al operatorilor de rețea pentru perioada de referință;d) 1 aprilie 2024-31 martie 2025, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, cantitățile necesare consumului lunar al CC, cantitățile necesare consumului lunar al PET în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, precum și cantitățile destinate CT al operatorilor de rețea pentru perioada de referință.2. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. a) și b), producătorii, furnizorii și PET care au optat pentru achiziția directă de la producător (PET client direct) au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, următoarele categorii de informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună.3. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. c), producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare și operatorii de rețea, denumiți în continuare OR, au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, până la data de 1 februarie 2023, următoarele informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcat pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie produsă;d) OR transmit operatorului de transport și sistem, denumit în continuare OTS, următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale destinată CT aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024;(ii) cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:în care:Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de rețea m pentru luna i din perioada de referință;CT_i^2022 - consumul tehnologic al operatorului de rețea m pentru luna i din intervalul de referință din perioada 2021/2022, acceptat de ANRE; e) operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;f) OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună.4. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. d), producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare și OR au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, până la data de 1 februarie 2024, următoarele informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2024 -31 martie 2025 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, defalcat pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie produsă;d) OR transmit OTS următoarele informații:(i) cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorilor de rețea aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025;(ii) cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:în care:Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de rețea m pentru luna i din perioada de referință;CT_i^2023 - consumul tehnologic al operatorului m din luna i din intervalul de referință din perioada 2022/2023, acceptat de ANRE; e) operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;f) OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună.5. În cazul participanților noi la piața de gaze naturale, datele prevăzute la pct. 2, 3 și 4 se transmit de la data obținerii licenței de furnizare sau a celei de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la data procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare în cazul clienților finali.6. Producătorii de gaze naturale, furnizorii CC și PET/PET client direct, OR, după caz, sunt direct răspunzători de corectitudinea informațiilor transmise conform prevederilor pct. 2, 3 și 4.7. Cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă rămase disponibile fiecărui producător, după respectarea obligațiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cu livrare în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, precum și cele încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2025, se stabilesc ca diferența dintre cantitățile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada respectivă, și cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada respectivă.8. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete prevăzute la pct. 2, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:unde:Q_Dep(furnizor i/PETj) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;N_consum CC+PET(furnizor i/PETj) - necesarul de consum al CC și PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023;Q_ctr(furnizor i/PETj) - cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior prezentei ordonanțe de urgență, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim și a necesarului de consum CC:unde:Q_Pkdep(furnizor i/PETj) - cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct;N_(consum CC furnizor i) - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;Q_Pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;Q_Pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023:unde:Q_Pkc (furnizor i/PETj) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.9. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete prevăzute la pct. 3 și 4, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim destinat CC și PET în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct, operatorilor de rețea și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct, operator de rețea pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim, a necesarului de consum CC, precum și CT al OR:în care:Q^Prodk_Furi/PETj/ORm - cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv perioadei 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR;Q^Dep_Furi/PETj - cantitatea de gaze naturale destinată stocului minim pe care furnizorul i sau PET client direct j are obligația de a o constitui în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, determinată în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE;Q^CC_Furi - cantitatea de gaze naturale destinată consumului CC al furnizorului i aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv perioadei 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024;∑Q^CTi_ORm - cantitatea de gaze destinată CT aferent operatorului de rețea m pentru perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv pentru perioada 1 aprilie 2024- 31 octombrie 2024;Q^CTR_Furi/Petj/ORm - cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET contractate de către furnizorul i/PET client direct j anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, stabilite pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliul furnizorului sau pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populație/total energie în cazul PET client direct, respectiv cantitățile de gaze naturale contractate de ORm destinate CT, cu livrare în perioadele de referință;Prod_k - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția: cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024- 31 octombrie 2024;∑^n_k=1Prod_k - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția: cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu, precum și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024;c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct, OR și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct/OR pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET, precum și CT în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, respectiv în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025:unde:Q^Prodk_Furi/Petj/ORm - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR, aferentă perioadei 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, respectiv în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025.10. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al CC și PET care au solicitat schimbarea se transferă noului furnizor.11. În cazul în care necesarul de consum lunar al OR, clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor sau PET client direct se modifică cu mai mult de 5%, după caz, ca urmare a punerii în funcțiune a unor noi locuri de consum, operatorul de transport și sistem recalculează cantitatea de gaze naturale destinată furnizorului sau PET client direct în limita cantităților de gaze naturale disponibile.12. În cazul în care clienții CC și PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanță, cantitățile de gaze naturale aferente acestora și, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantități se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanță. Prețul gazelor naturale este cel prevăzut la art. 12 din ordonanța de urgență la care se adaugă tarifele reglementate.13. Furnizorul sau PET client direct transmit la operatorul de transport o solicitare însoțită de următoarele informații:a) perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale/CT;b) fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale/CT.14. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la pct. 13, operatorul de transport și sistem recalculează cantitățile aferente. Aceasta se comunică părților implicate care, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz, pentru transferarea cantităților de gaze naturale.15. În cazul în care cantitățile de gaze naturale rămase disponibile fiecărui producător, stabilite în conformitate cu prevederile pct. 7, se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a modificării cantităților de gaze naturale estimate a fi produse, consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu sau a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, producătorul transmite la operatorul de transport și sistem, până la data de 10 a lunii anterioare celei de producție, următoarele informații:a) perioada pentru care intervine modificarea producției disponibile de gaze naturale;b) fundamentarea majorării/reducerii producției disponibile de gaze naturale.16. În situația în care cantitatea de gaze naturale disponibilă este mai mare cu 5% decât cea comunicată în conformitate cu prevederile pct. 3 și pct. 4, în termen de două zile lucrătoare de la primirea documentelor cu informațiile prevăzute la pct. 15, operatorul de transport și sistem împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei repartizează această cantitate furnizorilor CC și PET/PET client direct/OR, în funcție de situația existentă la momentul respectiv pe piața gazelor naturale. În situația în care cantitatea de gaze naturale rămasă disponibilă este mai mică cu 5% decât cea comunicată în conformitate cu prevederile pct. 3 și pct. 4, producătorul reduce pro rata cantitățile livrate în baza tuturor contractelor încheiate pentru toată perioada în care intervine modificarea producției disponibile și comunică noile cantități OTS și părților implicate odată cu datele prevăzute la pct. 15 lit. a) și b). OTS comunică OR/furnizorilor CC și PET/PET client direct alocați producătorului noile cantitățile repartizate; în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, părțile au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz.17. Livrarea cantităților de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător și furnizorii CC și ai PET/PET client direct/OR. Cumpărătorul are obligația de a constitui în favoarea producătorului o garanție financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor, cu excepția OR.18. La sfârșitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct/OR completează o declarație pe propria răspundere referitoare la destinația gazelor naturale achiziționate în baza prezentei ordonanțe de urgență. Cumpărătorul are obligația de a respecta destinația gazelor naturale cumpărate.19. În situația transferului între furnizori, respectiv între PET client direct și furnizor a cantităților alocate în baza prezentei ordonanțe de urgență, la determinarea acestor cantități se utilizează media zilnică aferentă intervalului, înmulțită cu numărul de zile din fiecare lună.20. În situația în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 8 lit. b) și c) și pct. 9 diferă de totalul producției disponibile a producătorilor pentru perioada respectivă, obligația de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporțional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităților destinate fiecărui furnizor/PET client direct/OR se determină aplicând cantităților calculate pentru aceștia ponderea obligației ajustate în totalul cantităților calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităților destinate înmagazinării pentru CC și PET se realizează proporțional cu ponderea consumului CC și PET în necesarul de consum.21. Pentru simplificarea procesului de contractare, OTS atribuie cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii de gaze naturale au obligația de a le vinde furnizorilor CC și ai PET/PET client direct/OR, conform următoarelor principii:a) primii furnizori cu cota de piață cea mai mare vor achiziționa toate cantitățile pe care producătorii cu cota de piață cea mai mică au obligația să le vândă, după caz, conform alocării OTS;b) diferența necesarului de consum al CC și al PET, după caz, al primilor furnizori cu cota de piață cea mai mare rămasă neacoperită va fi achiziționată proporțional cu cota de piață deținută de primii producători cu cota de piață cea mai mare;c) furnizorii cu cota de piață cea mai mică/PET client direct și OR vor achiziționa cantitățile de gaze naturale necesare consumului CC și PET, după caz, de la producătorii cu cota de piață cea mai mare, conform alocării OTS.
  31. La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), titlul se modifică și va avea următorul cuprins:MODUL DE CALCULal contribuției la Fondul de Tranziție Energetică datorate de producătorii de energie electrică pentru activitatea de producție/entitățile agregate32. La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entitățile agregate calculează contribuția la Fondul de Tranziție Energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menționate anterior.33. La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), literele b) și c) ale alineatului (2) al articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice produse, pe piețele de electricitate de către operatorii economici prevăzuți la lit. a);c) definirea cheltuielilor lunare;34. La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), articolele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea producătorilor de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entităților agregate.  +  Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către toți producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență/entitățile agregate, în perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025.35. La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), următoarele definiții de la articolul 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:Cantitate lunară vândută - C_l (MWh) - cantitatea livrată lunar pe piețele de electricitate de producătorul de energie electrică/entitatea agregată din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare Venituri lunare - V_l (lei) – veniturile obținute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie și/sau din transferarea acesteia din portofoliul de producție în cel de furnizareCheltuieli lunare - Che_l (lei) - sunt incluse următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile cu dezechilibrele, în procent de maximum 5% din valoarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie;b) cheltuieli în baza contractelor cu instrumente financiare derivate din domeniul energiei (hedging);c) cheltuielile cu certificatele de CO_2 aferente energiei electrice produse și vândute în alte condiții decât prin mecanismul prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 27/2022.Nu se includ cheltuielile efective de producție pentru obținerea unui MWh de energie electrică.Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv (lei/MWh) - prețul rezultat din diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare raportată la totalul cantității de energie livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare în luna respectivăContribuția la Fondul de Tranziție Energetică - C_s (lei) - diferența dintre prețul lunar de vânzare și prețul de referință înmulțită cu cantitatea lunară livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare.36. La anexanr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), articolele 6-9 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv se calculează ca raport între venitul net lunar și cantitatea produsă și livrată fizic lunar pe piețele de electricitate și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare:P_lv = V_nl/C_l,unde:V_nl = V_l – Che_l  +  Articolul 7Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică - C_s se determină în condițiile în care P_lv > 450 lei/MWh și se calculează ca produs între diferența dintre prețul lunar de vânzare și 450 de lei/MWh și cantitatea lunară livrată fizic din producția proprie și/sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare - C_l.C_s= (P_lv – 450) * C_l  +  Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 și 7 se realizează lunar de către producătorii de energie electrică prevăzuți la art. 15 din prezenta ordonanță de urgență/entitățile agregate.  +  Articolul 9Producătorii de energie electrică/Entitățile agregate pot depune declarații rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare.37. La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), după articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10Contractele cu instrumente financiare derivate (hedging) prevăzute la art. 5 se raportează Autorității de Supraveghere Financiară și/sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, respectiv în două zile lucrătoare de la semnare de către părți.38. La anexa nr. 3 (anexa nr. 6.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), titlul se modifică și va avea următorul cuprins:MODUL DE CALCULal contribuției la Fondul de Tranziție Energetică datorate de entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică pentru activitatea de trading39. La anexa nr. 3 (anexa nr. 6.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:
  Preț de referințăprețul mediu lunar de achiziție a energiei electrice, gazelor naturale la care se adaugă o cotă de profit de 2%
  Piața angro de energie electricăpotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Q_livrată lunarcantitatea livrată pe piața angro de energie electrică, gaze naturale, de către toți operatorii economici care desfășoară activitatea de trading. La calculul cantității livrate sunt luate în considerare toate cantitățile tranzacționate cu livrare în luna de referință, indiferent de data încheierii contractului, cu excepția cantităților provenite din import și/sau din spațiul intracomunitar, la prima tranzacționare
  Preț_mediu – vzprețul mediu ponderat lunar de vânzare a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referință
  Preț_mediu aczprețul mediu ponderat lunar de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referință
   +  Articolul IIDispozițiile art. I pct. 11 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul IIIDispozițiile art. I pct. 20 intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 13 decembrie 2022.Nr. 357.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6.2 la Ordonanța de urgență nr. 27/2022)
  MODUL DE CALCUL
  al Contribuției la Fondul de Tranziție Energetică cu reținere la sursă
  din veniturile entităților rezidente/nerezidente
  realizate în baza contractelor de hedging
   +  ARTICOL UNICProducătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, vor reține prin stopaj la sursă și vor plăti contribuția la Fondul de Tranziție Energetică din veniturile obținute de entități rezident/nerezident, aferente produselor de acoperire a riscurilor de piață pe termen lung, în conformitate cu art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (hedging), cu modificările și completările ulterioare, conform formulei:C_TE = (Preț_variabil el – 450) x Q_lunară,unde: Preț_variabil el = preț variabil electricitate conform contract hedging;Q_lunară = cantitate de electricitate aferentă lunii de decontare conform contract hedging.
  ----