HOTĂRÂRE nr. 1.465 din 8 decembrie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului și pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 12 decembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 24 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1) punctul 5, litera q) se modifică și va avea următorul cuprins: q) în colaborare cu structura din Ministerul Afacerilor Externe cu atribuții în coordonarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), asigură suportul tuturor activităților necesare procesului tehnic al dosarului de aderare a României la OCDE, precum și secretariatul Comitetului național pentru aderarea României la OCDE, respectiv secretariatul Task-Force-ului interinstituțional ca structură de lucru a comitetului. Activitățile sunt coordonate de coordonatorul național pentru aderare la OCDE, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și coordonatorul național adjunct, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului;2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 21^1 se introduce un nou punct, pct. 21^2, cu următorul cuprins: 21^2. asigură monitorizarea executării hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) prin care s-a constatat încălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ca urmare a neexecutării unor hotărâri judecătorești pronunțate împotriva unor debitori publici din România;3. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 31 se introduce un nou punct, pct. 32, cu următorul cuprins: 32. în domeniul gestionării implementării reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din Planul național de redresare și reziliență al României, denumit în continuare PNRR, aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislația în vigoare, îndeplinește următoarele atribuții:a) îndeplinește rolul de coordonator de reforme și/sau investiții și asigură implementarea directă a reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislația în vigoare;b) contribuie la elaborarea și modificarea reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR care se află în responsabilitatea sa și se asigură de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din care se finanțează acestea;c) lansează, după caz, apeluri de proiecte, realizează evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de redresare și reziliență, și asigură monitorizarea acestora;d) asigură implementarea activităților prevăzute în cadrul acordului de finanțare și raportează către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, coordonatorul național al PNRR, progresul în cadrul acestora;e) adoptă sistemul de control intern, adaptat la specificul intervenției, care previne, detectează și constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;f) elaborează și adoptă proceduri proprii de verificare și control, adaptate la specificul intervențiilor, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor și a etapelor contractuale;g) asigură respectarea instrucțiunilor MIPE și utilizarea formularelor elaborate de acesta în scopul implementării PNRR;h) realizează plățile și le centralizează în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din cadrul reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR, care se transmit trimestrial la MIPE;i) monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon și țintă din cadrul reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR;j) asigură transmiterea, prin mijloace electronice, către MIPE a tuturor informațiilor referitoare la proiecte, reforme, investiții și obiective specifice componentelor din PNRR, la condițiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, potrivit obligațiilor stabilite în acordul de finanțare semnat cu MIPE, precum și cu privire la beneficiarul real, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;k) transmite MIPE situațiile privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum și raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele, investițiile și obiectivele specifice componentelor din PNRR, respectiv îndeplinirea jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică;l) îndeplinește și alte atribuții necesare pentru asigurarea implementării reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR care fac obiectul finanțării din PNRR, stabilite prin Comitetul interministerial de coordonare, prin aranjamentele operaționale aprobate de Comisia Europeană sau prin normele de aplicare, procedurile și ghidurile aferente sistemului de management și control;m) asigură colectarea și introducerea datelor și a documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele, investițiile și obiectivele specifice componentelor din PNRR, precum și cu privire la beneficiarul real, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241;n) asigură arhivarea corespunzătoare a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/acordurilor de implementare/convențiilor de finanțare, în conformitate cu funcțiile, atribuțiile și tipurile de documente specifice, și asigură accesul neîngrădit la acestea al entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale;o) asigură îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, prin afișarea emblemei Uniunii Europene și a declarației de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: «finanțat de Uniunea Europeană - Next Generation EU», precum și oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală al PNRR.4. După articolul 8 se introduce un nou articol, art. 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1Structura organizatorică și numărul maxim de posturi sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.5. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.6. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei conținut este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre se realizează cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIILa articolul 11 din Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 5 aprilie 2022, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizație al cărei cuantum brut lunar reprezintă 25% din indemnizația acordată unui secretar de stat. (4^2) Fondurile pentru acordarea indemnizației sunt asigurate din bugetul Secretariatului General al Guvernului  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 decembrie 2022. Nr. 1.465.  +  ANEXĂ*)(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2020*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Secretariatului General al Guvernului
  ----