ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 171 din 8 decembrie 2022pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 12 decembrie 2022  Proiectele de infrastructură, atât cele de interes local implementate de autoritățile administrației publice locale, cât și cele de interes național implementate de autoritățile publice centrale, constituie o prioritate strategică la nivel național întrucât asigură dezvoltarea României și a comunităților locale pe termen lung, îmbunătățirea condițiilor de locuire și de viață, condițiilor de mobilitate, dar și a celor de dezvoltare economică.Procesul de implementare a proiectelor de infrastructură este unul dificil, format din trei etape principale, și anume: elaborarea documentațiilor tehnico-economice, încheierea contractelor de achiziție publică, precum și implementarea efectivă a proiectelor, proces care în medie durează aproximativ 3-4 ani.Pentru a accelera procesul de implementare a proiectelor de infrastructură la nivel național au fost luate o serie de măsuri pentru a îmbunătăți acest proces, în schimb, la nivel local, pentru autoritățile administrației publice locale procesul de implementare este într-adevăr unul în continuare dificil.Având în vedere necesitatea de a susține absorbția integrală a fondurilor europene alocate statului român pentru perioada 2014-2020 și luând în considerare situațiile concrete cu care beneficiarii publici se confruntă în implementarea proiectelor de infrastructură, cauzate de procedurile existente de emitere a avizelor/acordurilor și întârzierile legate de acestea,ținând cont de problemele majore semnalate în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile, determinate, în principal, de întârzieri sau necorelări între diferitele autorități ale statului în emiterea avizelor/acordurilor pentru autorizarea implementării proiectelor de infrastructură,deoarece pentru perioada de programare 2014-2020 sunt o prioritate strategică proiectele de infrastructură, atât cele la nivel național, cât și cele la nivel local, dar și faptul că la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență sunt în risc de decomitere aproximativ 9,2 miliarde de euro,luând în considerare faptul că, pentru perioada de programare 2021-2027, proiectele de infrastructură de interes local și național sunt de importanță strategică și contribuie la dezvoltarea României pe termen lung, iar finanțarea și derularea într-un timp cât mai scurt a etapelor premergătoare aprobării acestor proiecte asigură implementarea în termenul dat, respectiv absorbția integrală a fondurilor externe nerambursabile alocate,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul metodologic de obținere a acordurilor/avizelor/ certificatelor de către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile pentru proiecte de infrastructură de interes public, care au încheiate contracte de finanțare în condițiile legii. (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin proiecte de infrastructură de interes public se înțelege categoriile de investiții care sunt proprietatea statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale și sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile.(3) În categoria proiectelor de infrastructură de interes public se încadrează și proiectele definite potrivit alin. (2) care sunt în faza de pregătire pentru a fi finanțate din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul II(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin lucrări executate în regie proprie se înțelege acele categorii de lucrări care sunt executate de beneficiari, alții decât operatori regionali astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau de către autoritățile administrației publice locale în baza contractelor de implementare încheiate potrivit art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de interes public a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, cu respectarea normelor tehnice și de calitate în vigoare, prin utilizarea de materiale, forță de muncă, echipamente și utilaje deținute sub orice formă de către beneficiar, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piață, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepția și punerea în funcțiune a unui proiect de infrastructură de interes public. (2) Lucrările în regie proprie pot fi executate de operatori sau executanți de lucrări care se află în coordonarea/sub autoritatea/subordonarea autorităților publice, cu condiția ca acestea să aibă calitatea de acționar unic sau majoritar la capitalul social al operatorului sau executantului.(3) Pentru lucrările de infrastructură de interes public executate în regie proprie de către beneficiari se alocă fonduri din bugetul fondurilor externe nerambursabile, respectiv din bugetul de stat prin bugetul ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management, precum și, după caz, din bugetele locale, în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare pentru perioadele de programare bugetară 2014-2020, pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile din fonduri europene: a) achiziția de stocuri de materiale specifice pentru executarea lucrărilor; b) cheltuielile cu resursa umană utilizată în executarea lucrărilor; c) achiziția de echipamente și utilaje, proprietatea beneficiarilor proiectelor de infrastructură de interes public, precum și cheltuielile cu amortizarea utilajelor utilizate pentru executarea lucrărilor; d) cheltuielile de transport efectuate în interesul proiectului de infrastructură de interes public;e) alte categorii de cheltuieli eligibile. (4) Categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (3) sunt eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile. Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) pot solicita spre rambursare din fonduri externe nerambursabile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (3) reprezentând contravaloarea unor lucrări executate în regie proprie în cadrul unui contract de finanțare cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență.(5) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) au dreptul de a efectua lucrări în regie proprie, în scopul accelerării implementării proiectelor de infrastructură de interes public în cadrul unui proiect, numai dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) lucrările executate în regie proprie reprezintă lucrări de finalizare a unui contract de lucrări, atunci când continuarea acestora de către executantul prevăzut în contractul de lucrări a devenit imposibilă ca urmare a rezilierii sau încetării contractului;b) contractul de lucrări prevăzut la lit. a) este realizat într-un procent de cel puțin 75% la momentul rezilierii sau încetării anticipate;c) costul total estimat, fără TVA, al lucrărilor de finalizare a contractului prevăzut la lit. a) nu depășește 150.000.000 lei;d) beneficiarul nu a mai efectuat anterior lucrări în regie proprie pentru lucrări aferente contractului prevăzut la lit. a);e) valoarea eligibilă totală a cheltuielilor aferente lucrărilor în regie proprie nu depășește 30% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare.(6) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la alin. (5) și beneficiarul prevăzut la alin. (1) decide să realizeze execuția de lucrări în regie proprie, beneficiarul va elabora un referat tehnico-economic privind execuția de lucrări în regie proprie, care va fi supus aprobării de către consiliul de administrație al beneficiarului sau de către organul cu puteri echivalente, în cazul în care nu există consiliu de administrație. Referatul tehnico-economic are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022, cu modificările ulterioare, și prezintă în mod detaliat următoarele elemente:a) justificarea necesității și oportunității de a recurge la lucrări în regie proprie;b) stabilirea valorii maxime a lucrărilor în regie proprie, cu justificările aferente. Stabilirea unei valori maxime a lucrărilor în regie proprie mai mică decât valoarea rezultând din analiza bazată pe prețuri de piață reprezintă analiză de rentabilitate;c) prezentarea capacității beneficiarului de a întreprinde aceste lucrări în regie proprie;d) prezentarea programului de execuție și a resurselor aferente;e) prezentarea planului de achiziții;f) prezentarea structurilor organizatorice pentru execuția lucrărilor;g) prezentarea structurilor organizatorice pentru certificarea realității, cantității și calității lucrărilor;h) prezentarea modului concret de respectare a legislației incidente.(7) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (5), beneficiarul prevăzut la alin. (1) va solicita autorității de management modificarea contractului de finanțare. Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente:a) referatul tehnico-economic prevăzut la alin. (6), aprobat de către consiliul de administrație al beneficiarului sau de către organul cu puteri echivalente, în cazul în care nu există consiliu de administrație;b) angajamentul beneficiarului privind valoarea maximă solicitată pentru lucrările în regie proprie;c) modificarea planului de achiziții al proiectului;d) alte modificări ale contractului de finanțare, după caz.(8) Autoritatea de management, după caz, va analiza solicitarea beneficiarului având în vedere următoarele criterii:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (5), inclusiv aprobarea referatului tehnico-economic prevăzut la alin. (6);b) justificarea valorii maxime solicitate pentru lucrările în regie proprie;c) planul de achiziții al proiectului;d) încadrarea în cadrul proiectului aprobat prin contract de finanțare.(9) Acceptarea de către autoritatea de management a solicitării beneficiarului de executare a lucrărilor în regie proprie va fi consemnată într-un act adițional la contractul de finanțare.(10) Pentru a fi eligibile cheltuielile aferente lucrărilor în regie proprie care se execută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență trebuie să îndeplinească condițiile generale legale de eligibilitate prevăzute la art. 2-4 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, precum și regulile specifice și categoriile de costuri eligibile aferente lucrărilor în regie proprie prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022, cu modificările ulterioare.(11) Cheltuielile aferente lucrărilor în regie proprie pentru finalizarea unui contract de lucrări în condițiile stabilite la alin. (5) sunt eligibile până la valoarea maximă aprobată pentru această destinație în cadrul contractului de finanțare. Sumele care depășesc valoarea maximă nu sunt eligibile.(12) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, documentele justificative aferente perioadei de referință a cererii de plată sau cererii de rambursare, care se atașează de către beneficiar cererilor de plată sau cererilor de rambursare, sunt următoarele:a) situația de lucrări certificată, care conține lista cantităților de lucrări executate în perioada de referință, întocmită de către structura din cadrul beneficiarului însărcinată cu execuția și certificată în ceea ce privește realitatea cantităților și calitatea execuției de către structura însărcinată cu verificarea, structură distinctă de cea responsabilă cu execuția; acest document include detalierea stadiului de execuție aferent;b) facturile și documentele contabile privind costurile suportate de către beneficiar, aferente lucrărilor executate și certificate în perioada de referință, precum și centralizatorul acestor documente;c) în cazul cererilor de rambursare: documentele justificative privind plata aferentă fiecărei cheltuieli solicitate la rambursare, respectiv: ordine de plată și extrase de cont avizate de bancă sau trezorerie, documente justificative cu valoare probatorie echivalentă facturilor în cazul costurilor cu amortizarea;d) procese-verbale la faze determinante și, după caz, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau recepție finală, aferente perioadei de referință, precum și centralizatorul acestora.(13) Beneficiarul prevăzut la alin. (1) se asigură că progresul financiar este corelat în mod rezonabil cu progresul fizic și, la solicitarea autorității de management, prezintă justificările necesare. În cazul în care progresul financiar este mai mare decât progresul fizic, autoritatea de management poate să suspende procesul de plată aferent lucrărilor în regie proprie.(14) Progresul financiar are înțelesul prevăzut la art. III alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022, cu modificările ulterioare. (15) Prin progres fizic se înțelege totalul lucrărilor în regie proprie certificate până la sfârșitul perioadei de referință, exprimat ca procent din totalul lucrărilor în regie proprie de executat pentru finalizarea contractului de lucrări.(16) Actelor adiționale la contractele de finanțare încheiate pentru lucrările în regie proprie le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind cererile de plată, cererile de rambursare sau prefinanțare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(17) Prin excepție de la prevederile alin. (5), lucrările în regie proprie executate de administratorul infrastructurii rutiere prin structurile teritoriale pot face obiectul unui proiect de infrastructură de interes public. În această situație, prevederile alin. (6)-(16) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul III(1) Pentru proiectele de infrastructură de interes public a căror valoare este de peste 10.000.000 euro și ai căror beneficiari sunt unitățile administrativ-teritoriale, finanțate sau propuse spre finanțare din fonduri externe nerambursabile, elaborarea temelor de proiectare, urmărirea întocmirii documentațiilor tehnico-economice și recepția documentațiilor tehnico-economice se realizează de către comisii tehnico-economice constituite la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.(2) Comisiile tehnico-economice se vor constitui în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Comisiile tehnico-economice se constituie din minimum 3 membri, personal din cadrul unităților administrativ-teritoriale sau prestatori de servicii externi.(4) Membrii comisiei tehnico-economice vor avea studii superioare de specialitate tehnică sau economică și vor urmări ca tema de proiectare și documentațiile tehnico-economice elaborate să respecte prevederile legislației/normativelor în vigoare și să fie corelate între ele, astfel încât să fie asigurat un nivel de calitate corespunzător, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(5) Comisiile tehnico-economice conțin minimum un membru din fiecare specialitate a studiilor prevăzute la alin. (4).  +  Articolul IVLegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 25, alineatele (8), (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la dispozițiile art. 2 alin. (2) și anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la alin. (5), pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, în scopul implementării acestor proiecte se conferă beneficiarilor proiectelor un drept legal de administrare temporară asupra terenurilor din domeniul public al apelor, fără a face anterior dovada deținerii terenului, exclusiv pe durata implementării și monitorizării proiectelor prevăzute în contractele de finanțare. Dreptul de administrare temporară asupra terenurilor se înscrie în cartea funciară și se radiază din cartea funciară la solicitarea beneficiarilor publici care implementează proiecte. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului.(9) Dreptul legal de administrare temporară se consemnează în avizul de gospodărire a apelor și încetează la data finalizării duratei de implementare sau, după caz, la data finalizării duratei de monitorizare a proiectelor prevăzute la alin. (8).(10) După încetarea dreptului legal de administrare temporară al beneficiarilor proiectelor prevăzute la alin. (8), bunurile imobile reprezentând terenuri afectate de drepturile prevăzute la alin. (8) și (9), inclusiv noua albie, noua linie de apărare contra inundațiilor și noile lucrări hidrotehnice de natura administrării exclusive a Administrației Naționale «Apele Române», realizate conform studiului de fezabilitate și proiectului, se dau în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Națională «Apele Române». Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Națională «Apele Române» și ministerele de resort operează modificările în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 25, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:(12) La încetarea dreptului de administrare temporară între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Națională «Apele Române» și autoritățile administrației publice locale se încheie un protocol de colaborare în privința terenurilor prevăzute la alin. (8) pentru desfășurarea de activități de întreținere sau reparații și realizarea de investiții, respectiv pentru a suporta din bugetele locale cheltuielile necesare acestor categorii de activități.  +  Articolul VArticolul 43^3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^3Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (2), ca urmare a emiterii autorizației de construire aferente infrastructurii de transport de interes național, potrivit art. 43 lit. b), respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii, a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, pentru construcțiile aflate pe terenurile situate pe coridorul de expropriere, nu mai este necesară emiterea autorizației de desființare. Autorizația de construire dă dreptul la desființarea construcțiilor existente pe coridorul de expropriere. Autoritățile publice emitente sunt obligate să menționeze în autorizația de construire construcțiile existente pe coridorul de expropriere care urmează a fi desființate.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 21 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul IX, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul IX(1) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin derogare de la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile competente pentru emiterea certificatelor de urbanism au obligația eliberării certificatelor în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii notificării eliberării acestora de către beneficiarul lucrărilor.(2) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii finanțate din fonduri externe nerambursabile, entitățile care emit avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv cele referitoare la relocările de utilități, cu excepția autorităților competente pentru protecția mediului, au obligația eliberării avizelor în 10 zile calendaristice de la data depunerii notificării eliberării acestora de către beneficiarul lucrărilor.2. La articolul IX, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public, definite potrivit legii, finanțate din fonduri externe nerambursabile, certificatele de urbanism și avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, emise la faza de studiu de fezabilitate, își păstrează valabilitatea, dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestora, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală.(2^2) Pentru contractele de implementare, încheiate în condițiile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, certificatele de urbanism și avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, emise la faza de studiu de fezabilitate în numele operatorilor regionali de apă și apă uzată, își păstrează valabilitatea, dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestora, până la finalizarea executării lucrărilor corespunzătoare pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală corespunzător.3. La articolul IX, alineatele (3), (4), (5) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public, definite potrivit legii, a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin derogare de la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile competente pentru emiterea autorizației de construire au obligația eliberării autorizației în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii notificării eliberării acestora de către beneficiarul lucrărilor.(4) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public, a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, autoritatea competentă pentru protecția mediului are obligația de emitere a actului de reglementare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a finalizat dezbaterea publică prevăzută la art. 19 din anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.(5) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru proiectele de infrastructură implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru proiectele de infrastructură de interes public, definite potrivit legii, a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin certificatul de urbanism sunt solicitate avizele/acordurile care se referă strict la tipul de lucrări necesare pentru realizarea proiectului de infrastructură, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic și legal în raport cu obiectul proiectului. Proiectele de infrastructură prevăzute la alin. (1) sunt scutite de la plata oricăror taxe sau tarife solicitate prin certificatele de urbanism și stabilite prin hotărârile consiliilor locale sau județene................................................................................................(11) Pentru proiectele prevăzute la alin. (2) a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, în situația în care avizele nu sunt emise în condițiile alin. (10), acestea se consideră a fi acordate, iar beneficiarii proiectelor au obligația de a începe execuția lucrărilor, după emiterea autorizației de construire.  +  Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Costurile investițiilor de bază pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele generale pentru contractele de lucrări a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu indicele de cost în construcții, total, lunar, valabil, publicat de INS la data actualizării devizului general.2. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18.3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 120 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) și a documentelor justificative aferente.4. La articolul 20, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură în conformitate cu prevederile anexei nr. 5;5. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Pentru stabilirea costului revizuit, respectiv a devizului general de investiție în conformitate cu prevederile anexei nr. 5, beneficiarul fondurilor externe nerambursabile stabilește valoarea totală a costurilor eligibile, respectiv a costurilor neeligibile care fac parte din devizul general de investiție, ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului de infrastructură și stabilește impactul financiar asupra categoriilor de cheltuieli prin ajustarea cu ajutorul indicelor de cost în construcții total a valorii contractului de finanțare sau deciziei de finanțare, precum și a valorii estimate, respectiv a costului investiției pentru proiectele de infrastructură ale căror proceduri de atribuire sunt nepublicate sau pentru proceduri de atribuire aflate în situația de fi reluate.6. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul VIIILa articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alin. (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sumele necesare unităților administrativ-teritoriale în vederea finanțării pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul infrastructurii de transport care se vor implementa în perioada de programare 2021-2027, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate cu beneficiarii prevăzuți la alin. (2), astfel cum acestea sunt reglementate prin art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IXLa articolul 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020, cu modificările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:(6) Până la semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cheltuielile totale efectuate de unitățile administrativ-teritoriale necesare pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul infrastructurii de transport se asigură de la o poziție distinctă de transferuri în cadrul titlului 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare în cadrul programului operațional, cu reîntregirea fondurilor externe nerambursabile în contul de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul XLa articolul 19 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) clădiri publice - clădirile aflate în legătură cu efectuarea proceselor funcționale existente sau viitoare privind serviciul sau managementul populației.  +  Articolul XILa articolul 3 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2020, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:25. clădire de interes și utilitate publică - clădire cu o suprafață utilă totală de peste 250 mp frecvent vizitată de public, ocupată sau care urmează a fi ocupată de autorități ale administrației publice, în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități de interes public național, județean sau local sau în care se desfășoară activități comerciale, respectiv se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități social-culturale, de învățământ, educație, asistență medicală, activități desfășurate inclusiv prin structuri aflate în coordonarea sau sub autoritatea ori în subordonarea autorităților administrației publice centrale sau locale, respectiv se desfășoară activități sportive, financiar-bancare, de cazare și alimentație publică, prestări de servicii și altele asemenea;  +  Articolul XII(1) Prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de interes public definite potrivit legii a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, în scopul implementării acestor proiecte, se conferă beneficiarilor proiectelor instituții publice sau entități cu capital majoritar de stat un drept legal de administrare temporară asupra terenurilor din domeniul public al statului, constituit pe baza unui protocol de delegare încheiat între administratorul de drept și beneficiarul proiectului, exclusiv pe durata implementării și monitorizării prevăzută în contractele de finanțare aferente proiectelor. Dreptul de administrare temporară asupra terenurilor se înscrie în cartea funciară și se radiază din cartea funciară, la solicitarea beneficiarilor care implementează proiectele. Dreptul de administrare temporară încetează odată cu finalizarea duratei de implementare sau, după caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului.(2) În scopul facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile în mod descentralizat și al implementării proiectelor privind infrastructura de interes public local, derulate din aceste fonduri de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, de către asociații de dezvoltare intercomunitară, prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la dispozițiile art. 2 alin. (2) și anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, de la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, de la art. 3 lit. a) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cărora sau prin care s-a instituit un administrator de drept asupra unor terenuri proprietate publică sau privată a statului, precum și de la orice alte dispoziții legale speciale care instituie un astfel de administrator de drept, pe perioada și în scopul implementării proiectelor de infrastructură de interes public local anterior menționate se deleagă unităților administrativ-teritoriale/asociațiilor de dezvoltare intercomunitară un drept de administrare temporară asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului pe care se implementează proiectul. Durata dreptului de administrare temporară este egală cu durata implementării și, după caz, cu durata de monitorizare a proiectului, iar dreptul de administrare temporară se constituie pe baza unui protocol de delegare încheiat între administratorul de drept și unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, la solicitarea acestora. Dreptul de administrare temporară încetează în toate cazurile la data finalizării implementării, după caz, la data finalizării monitorizării proiectelor de infrastructură de interes public local.(3) Prin protocolul de delegare prevăzut la alin. (1) și (2) se stabilesc:a) denumirea și datele de identificare ale părților protocolului; b) obiectul protocolului, respectiv dreptul de administrare temporară delegat în favoarea beneficiarului; c) durata protocolului și a dreptului de administrare temporară;d) drepturi și obligații ale beneficiarului, cu respectarea regimului categoriei de folosință a terenului, conform legislației incidente;e) situația și delimitarea terenului care face obiectul protocolului și datele de identificare ale acestuia; f) starea în care se află terenul; g) obligații ale implementatorului privind respectarea regulilor de eligibilitate ale finanțatorului și privind obligativitatea asigurării pistei de audit și asigurarea disponibilității documentelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare; h) alte categorii de informații necesare pentru delegarea dreptului de administrare temporară și implementarea proiectului.(4) La data finalizării implementării sau, după caz, la data finalizării duratei de monitorizare a proiectului de infrastructură de interes public local, implementatorul are obligația de a preda către administratorul de drept terenul proprietate publică sau privată a statului afectat de realizarea proiectului de interes local, pe baza unui protocol de predare-primire. În protocolul de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data finalizării implementării proiectului de infrastructură de interes local se vor consemna: datele de identificare ale părților, obiectul protocolului de predare-primire, drepturi și obligații ale părților, starea tehnică și juridică a terenului, precum și orice alte informații pe care părțile le consideră necesare pentru implementarea proiectului.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), dacă prin implementarea proiectului de infrastructură de interes public local s-au generat active, respectiv bunuri care nu fac obiectul activității administratorului de drept stabilit conform legii, protocoalele de delegare prevăzute la alin. (1) și (2) se pot încheia pe perioada existenței activelor sau bunurilor generate ca urmare a implementării proiectului de interes public. Pe perioada în care s-a delegat dreptul de administrare temporară, autoritățile administrației publice locale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară exercită atribuțiile specifice calității de administrator, respectiv desfășoară activități de mentenanță/ reparații/investiții și alte categorii de activități și suportă din bugetele proprii cheltuielile generate de aceste activități.(6) În cazul în care, în vederea implementării unor proiecte prevăzute la alin. (2), unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară identifică terenuri proprietate publică a statului pentru care nu a fost stabilit nici conform dreptului comun, nici prin dispoziții legale speciale un administrator de drept sau titularul unui alt drept real, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot formula o cerere către Secretariatul General al Guvernului pentru darea în administrarea unităților administrativ-teritoriale, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, precum și, după caz, unor regii autonome de interes național sau instituții publice centrale/locale a terenurilor vizate, prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea procedurilor prevăzute de dreptul comun. Hotărârea Guvernului se inițiază de către Secretariatul General al Guvernului pe baza documentației întocmite de către unitățile administrativ-teritoriale. Ca urmare a înregistrării cererii, Secretariatul General al Guvernului întreprinde toate verificările necesare privind situația juridică a terenului, atât la nivelul Guvernului, cât și la nivelul companiilor naționale, societăților naționale sau societăților aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităților prevăzute la art. 303 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Entitățile sesizate de către Secretariatul General al Guvernului au obligația de a răspunde în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care au fost sesizate; în caz contrar, se consideră că acestea au răspuns în mod tacit.  +  Articolul XIIIÎn termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 21 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 171.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022)
  Recalcularea valorii estimate în prețuri actualizate și a rezervei de ajustare a prețurilor
  1. Calculul valorii estimate, respectiv al costului investiției revizuit, în prețuri actualizate, se realizează utilizând:a) valoarea estimată în lei, exprimată în anul de bază (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sau 2021, după caz). Aceasta este valoarea în prețuri constante, fără TVA și fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de prețuri;b) indicii costurilor în construcții total pentru fiecare an, coeficienți publicați de către Institutul Național de Statistică pentru perioada 2014-2021, din tabelul următor:
  An bază20142015201620172018201920202021
  Indice bază101,7799,72110,4101,21107,92124,11134,54136,06
  c) ultimul indice de cost în construcții total, publicat de către Institutul Național de Statistică, la data actualizării devizului general al investiției;d) coeficientul de ajustare al devizului general al investiției va fi egal cu raportul dintre ultimul indice al costului în construcții total, lunar, definitiv, publicat de Institutul Național de Statistică la data actualizării devizului general, și indicele mediu de bază raportat la anul în care a fost întocmit devizul general inițial. [Exemplu: pentru actualizarea la data de 14 octombrie 2022 a unui deviz general al unei investiții la nivelul anului 2016, indicele folosit va fi egal cu raportul dintre ultimul indice de cost în construcții total, publicat de INS (187,1 - pentru iulie 2022), și indicele mediu de bază raportat la anul 2016 (110,4 - conform tabelului), respectiv 187,1/110,4 = 1,6947]2. Calculul rezervei de ajustare a prețurilor se realizează utilizând:a) costul investiției revizuit (determinat conform pct. 1) pentru procedurile de achiziție publicate/nepublicate, respectiv pentru proceduri de achiziție publică în situația de fi reluate;b) creșterea costului în construcții (%) - media anuală pentru anul 2022, respectiv anul 2023, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici“ la „Evoluția prețurilor și a cursului de schimb“, la data actualizării devizului general al investiției.
  ----