ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 173 din 8 decembrie 2022privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1192 din 12 decembrie 2022  Având în vedere necesitatea modificării și completării cu celeritate a cadrului legal care să permită utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în corelare directă cu obținerea de rezultate și implementarea reformelor și a investițiilor asumate de România,luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care a fost asumată îndeplinirea a 507 jaloane și ținte asociate investițiilor-cheie și reformelor majore aferente celor șase piloni principali stabiliți prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,ținând cont că lipsa reglementării unitare și complete a cadrului instituțional și financiar general aplicabil fondurilor externe nerambursabile/rambursabile aferent Mecanismului de redresare și reziliență generează întârzieri în implementarea acestuia, cu impact asupra termenelor de depunere a cererilor de plată și a gradului de absorbție a fondurilor alocate României din Mecanismul de redresare și reziliență, și de faptul că elementele menționate vizează interesul public și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară,având în vedere necesitatea clarificării cât mai urgente atât a mecanismelor și fluxurilor aplicabile investițiilor și proiectelor finanțate din Planul național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR, cât și a rolurilor diferitelor structuri implicate, precum și termenele strânse de finalizare a proiectelor aferente investițiilor,în scopul evitării blocajului implementării investițiilor, respectiv al atingerii țintelor și jaloanelor sunt necesare modificarea și completarea reglementărilor care să vizeze aspectele menționate anterior cu privire la mecanismele și fluxurile aplicabile structurilor implicate în implementarea PNRR și care să asigure o corectă utilizare a fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.Având în vedere că elementele mai sus menționate sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional pentru participarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate din Planul național de redresare și reziliență, componenta 10 - Fondul local: investiția I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, componenta 11 - Turism și cultură: investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, investiția 2. Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale și investiția 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete, componenta C14 - Buna guvernanță: investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor și componenta 15 - Educație: investiția 1. Construirea, operaționalizarea și echiparea a 110 creșe.  +  Articolul 2(1) Pentru proiectele aferente investiției I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice din cadrul componentei 10 - Fondul local, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate organiza și derula procedurile de atribuire a contractelor în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale finanțate în cadrul apelurilor de proiecte din componenta 10.(2) În vederea realizării activităților specificate la alin. (1) se încheie un acord de parteneriat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de lider de parteneriat, și una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, în calitate de partener, care va conține cel puțin următoarele clauze:a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor de furnizare, montare și/sau operare a punctelor/stațiilor de reîncărcare vehicule electrice, în condițiile legii;b) unitățile administrativ-teritoriale partenere:(i) încheie contractul de furnizare/instalare cu operatorul economic declarat câștigător;(ii) asigură terenul corespunzător pentru montarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului, liber de sarcini și în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, fapt atestat și prin extrasul de carte funciară pentru informare;(iii) asigură toate condițiile tehnice, administrative și legale necesare montării echipamentelor aferente punctelor/stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice și racordării acestora la rețeaua electrică de interes public;(iv) asigură funcționalitatea echipamentelor achiziționate și preluate în baza parteneriatului și utilizarea acestora conform destinației stabilite, pe toată perioada de durabilitate a proiectului de finanțare, precum și pe toată durata de valabilitate a ordinelor de finanțare emise de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației în scopul finanțării investiției;(v) înscriu bunurile achiziționate în cadrul proiectului în evidențele contabile, conform prevederilor legale în vigoare, după recepția și punerea în funcțiune a acestora.(3) În situația în care unitatea administrativ-teritorială parteneră nu își îndeplinește obligațiile asumate prin acordul de parteneriat, aceasta este responsabilă pentru toate sancțiunile prevăzute de contractul de achiziție în baza căruia au/a fost efectuate/efectuată furnizarea, montarea și/sau operarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice, precum și pentru toate consecințele legale care decurg din neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în contractul de finanțare.  +  Articolul 3După articolul 11^1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 11^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^2Se pot executa fără autorizație de construire lucrările pentru amplasarea și racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal și/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea administrației publice locale competente să emită autorizația de construire conform prevederilor art. 4.  +  Articolul 4(1) Implementarea proiectelor de investiții aferente investiției 1. Construirea, operaționalizarea și echiparea a 110 creșe din cadrul componentei 15 - Educație, respectiv investiției 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete din cadrul componentei 11 - Turism și cultură se realizează de către Compania Națională de Investiții - C.N.I - S.A., denumită în continuare C.N.I., în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care are rolul de structură de implementare definită conform art. 3 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea implementării proiectelor prevăzute la alin. (1):a) C.N.I., în calitate de structură de implementare, respectiv unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de beneficiar, încheie un protocol de implementare;b) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de reformă și/sau investiții, C.N.I., în calitate de structură de implementare, respectiv unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de beneficiar, încheie contracte de finanțare.  +  Articolul 5(1) Implementarea proiectelor de investiții aferente investiției 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale și investiției 2. Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale din cadrul componentei 11 - Turism și cultură poate fi realizată de către C.N.I., în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care are rolul de structură de implementare definită conform art. 3 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea implementării proiectelor prevăzute la alin. (1):a) C.N.I., în calitate de structură de implementare, respectiv beneficiarii selectați în cadrul apelului de proiecte încheie un protocol de implementare;b) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator de reformă și/sau investiții, C.N.I., în calitate de structură de implementare, respectiv beneficiarii selectați pentru finanțare încheie contract de finanțare.  +  Articolul 6(1) Implementarea proiectelor de investiții aferente investiției 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor din cadrul componentei C14 - Buna guvernanță se realizează de către C.N.I., în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care are rolul de structură de implementare definită conform art. 3 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea implementării proiectelor prevăzute la alin. (1):a) C.N.I., în calitate de structură de implementare, respectiv beneficiarii selectați în urma apelului de proiecte încheie un protocol de implementare;b) Ministerul Justiției, în calitate de coordonator de reformă și/sau investiții, C.N.I., în calitate de structură de implementare, respectiv beneficiarii selectați încheie contracte de finanțare.  +  Articolul 7(1) În calitate de structură de implementare, C.N.I. desfășoară următoarele activități principale:a) întocmește documentațiile de achiziție publică în vederea contractării de servicii și/sau execuție de lucrări;b) organizează procedurile de achiziție publică;c) încheie contractele de servicii și/sau execuție de lucrări;d) monitorizează implementarea contractelor de execuție de lucrări și contractelor de prestări de servicii, în vederea efectuării decontărilor, și urmărește obiectivul de investiții în perioada de garanție;e) monitorizează serviciile de supraveghere a lucrărilor;f) păstrează evidența privind obiectivele, desfășurarea și rezultatele activităților derulate;g) orice alte activități necesare pentru implementarea proiectelor.(2) După realizarea obiectivului de investiții și recepția la terminarea lucrărilor, C.N.I. predă beneficiarului amplasamentul împreună cu obiectivul realizat, pe bază de protocol.(3) C.N.I. are obligația de a asigura deschiderea unui cont distinct de disponibil la Trezoreria Municipiului București pentru PNRR. Sumele necesare realizării investițiilor finanțate în cadrul Planului național de redresare și reziliență, existente în contul C.N.I., nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare, cu excepția situațiilor în care executarea silită privește creanțe bugetare stabilite în cadrul PNRR.(4) Pe baza contractelor de finanțare încheiate cu coordonatorii de reforme și/sau investiții și beneficiarii, respectiv a protocoalelor de implementare încheiate cu beneficiarii, C.N.I. include în buget propunerile de credite de angajament și bugetare și depune, în numele beneficiarilor, cereri pentru aprobarea transferului sumelor destinate plăților care urmează a fi efectuate.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), după semnarea contractelor de finanțare, C.N.I. poate depune cereri de transfer pentru plățile efectuate reprezentând cheltuieli eligibile: cote, taxe, avize.(6) Prevederile referitoare la obligațiile beneficiarului prevăzute în capitolul IV - Utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă și din împrumuturi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile C.N.I. în calitatea sa de structură de implementare responsabilă de realizarea obiectivelor de investiții, raportat la activitățile desfășurate.(7) Obligațiile beneficiarului prevăzute în capitolul VIII - Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile C.N.I. în calitatea sa de structură de implementare responsabilă de realizarea obiectivelor de investiții, raportat la activitățile desfășurate.  +  Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) și (2) și ale art. 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea/reaprobarea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectelor care se realizează prin C.N.I., în calitate de structură de implementare, se efectuează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de ordonator principal de credite, sub autoritatea căruia C.N.I. își desfășoară activitatea.(2) În cazul în care valoarea proiectului implementat de C.N.I. depășește valoarea finanțării nerambursabile, diferența va fi suportată din bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții.  +  Articolul 9(1) Prețul contractelor de achiziție publică de lucrări aferente proiectelor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și implementate de C.N.I., în calitate de structură de implementare, în cadrul componentei 11 - Turism și cultură: investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, investiția 2. Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale și investiția 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete, componentei C14 - Buna guvernanță: investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor și componentei 15 - Educație: investiția 1. Construirea, operaționalizarea și echiparea a 110 creșe, se ajustează utilizându-se următoarea formulă:unde:– V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport între valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport între valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICC reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar ICC_data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.(2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.(3) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale.(4) În situația în care pentru indicele ICC, prevăzut la alin. (1), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritatea contractantă, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.(5) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contractele de achiziție publică de lucrări aflate în derulare, contractanții transmit autorității contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru toate contractele de achiziție publică de lucrări la care sunt parte.(6) Autoritatea contractantă este obligată să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări prin încheierea de acte adiționale la acestea, în termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5). Modificările contractelor de achiziție publică de lucrări, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se încadrează în situația prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevăd în mod obligatoriu:a) restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, determinat cantitativ și valoric;b) documentele în baza cărora se determină restul rămas de executat, care devin anexe la actul adițional;c) formula prevăzută la alin. (1), după caz;d) valoarea avansului, exprimat procentual și valoric;e) profitul, exprimat procentual și valoric, diferențiat pe categorii de contracte, în funcție de obiect, respectiv stadiul de execuție al acestora;f) data de referință prevăzută la alin. (1).(7) Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în termenul prevăzut la alin. (5) atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 10(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru procedurile aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în situația în care în cuprinsul documentațiilor de atribuire este prevăzută existența unui preț ferm sau a unei clauze de revizuire/actualizare a prețului, stabilite în raport cu rata inflației, inclusiv clauza de ajustare prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, sau clauza de ajustare prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.(2) În situația în care procedurile de atribuire sunt înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă este obligată să întreprindă diligențele necesare în vederea modificării documentațiilor de atribuire cu includerea clauzei de ajustare stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(3) În situația în care procedurile de atribuire sunt într-o etapă ulterioară etapei depunerii ofertelor, după finalizarea procedurilor, contractele se încheie conform documentațiilor de atribuire, iar ulterior contractantul depune adresa prin care solicită ajustarea valorii pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 15 zile de la încheiere, indiferent de durata contractului, sub sancțiunea decăderii prevăzute la art. 9 alin. (7). Actul adițional se încheie în termen de 10 zile de la depunerea solicitării.  +  Articolul 11În cazul contractelor de achiziție publică de lucrări, indiferent de durata de execuție a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a prețului stabilite în raport cu rata inflației, inclusiv clauza de ajustare a prețului în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, sau clauza de ajustare prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, prin actul adițional prevăzut la art. 9 alin. (6), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la același alineat, părțile convin ca formula introdusă în contract să fie înlocuită cu formula prevăzută la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 12(1) Sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică de lucrări pot fi suportate de către beneficiar din devizul general anexă la contractul de achiziție publică de lucrări de la capitolul „Diverse și neprevăzute“, din economiile la contractul de finanțare sau din bugetul de stat prin bugetele coordonatorilor de reformă și/sau investiții, în ordinea enumerării.(2) În vederea cuprinderii sumelor necesare în bugetele coordonatorilor de reformă și/sau investiții, C.N.I. depune la aceștia, în perioada de valabilitate a contractului de achiziție publică de lucrări, solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului, însoțite de următoarele documente:a) actele adiționale încheiate la contractele cuprinzând clauza de ajustare;b) nota justificativă din care să rezulte modalitatea de determinare a sumelor suplimentare solicitate și elementele de calcul utilizate.  +  Articolul 13La articolul 8 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru acoperirea cheltuielilor realizate de C.N.I., în calitate de structură de implementare pentru anumite obiective de investiții finanțate în cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență, în numele beneficiarilor, precum și de furnizor de servicii de interes economic general, în devizul general parte a documentației tehnico-economice se prevede o cotă în cuantum de 4% din valoarea devizului. Acest procent se aplică la valoarea situațiilor de plată prezentate de antreprenor pentru a fi decontate periodic, conform stadiilor fizice realizate, și se suportă din fonduri alocate din bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 173.----