PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2022privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1190 din 12 decembrie 2022    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.420 din 24 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1190 din 12 decembrie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:A. se află în cel puțin una din următoarele situații:a) au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare;b) au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;c) au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 102/2022;d) au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 280/2022;e) au obținut categoriile de venituri asimilate salariilor (remunerații, indemnizații, alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau oricare alte activități desfășurate în funcții similare) pentru activitatea desfășurată în străinătate;f) au obținut venituri din pensii din străinătate;B. nu au declarat în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate și/sau impozitul pe venit aferente indemnizațiilor și/sau veniturilor din străinătate încasate, menționate la situațiile de la lit. A.a)-f).2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România.3. Stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale obligatorii, respectiv a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuții în administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent, potrivit legii, denumit în continuare compartiment de specialitate. 4. Pentru veniturile prevăzute la pct. 1, la stabilirea obligațiilor fiscale se aplică următoarele reguli:a) calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de obligațiile aferente veniturilor realizate de persoana fizică din desfășurarea activității;b) calculul impozitului pe venit, potrivit prezentei proceduri, se efectuează numai în cazul veniturilor prevăzute la pct. 1 lit. A.a)-d);c) veniturile de la pct. 1 nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul anual prevăzut la art. 148 alin. (2) și art. 170 alin. (2) din Codul fiscal.  +  Capitolul II Procedura de stabilire din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații acordate reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune5. Identificarea contribuabililor care au realizat veniturile prevăzute la pct. 1 lit. A.a)-d) se face pe baza informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.6. Pe baza informațiilor prevăzute la pct. 5, compartimentul de specialitate, prin intermediul aplicației informatice, întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizațiile prevăzute la pct. 1 lit. A.a)-d) pentru care se datorează obligații fiscale.7. Lista prevăzută la pct. 6 conține următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume și prenume, domiciliu fiscal);b) indemnizația socială încasată;c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizației;d) luna/lunile din anul pentru care a încasat indemnizația.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale8. Din lista prevăzută la secțiunea 1 se elimină:a) contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizație, la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I;b) persoanele fizice care nu datorează contribuții de asigurări sociale în România în anul de impunere, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;c) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii.9. În urma eliminărilor de la pct. 8 rezultă Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale.10. (1) Din lista de la pct. 9 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidențele fiscale ca fiind decedate.(2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.11. Lista persoanelor decedate de la pct. 10 alin. (2) se verifică de organul fiscal competent în ceea ce privește existența succesorilor, în conformitate cu prevederile art. 96 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.12. Compartimentul de specialitate notifică fiecare contribuabil înscris în lista de la pct. 10 alin. (1) și asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte în vederea audierii. Modelul și conținutul notificării sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.13. Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.14. În termen de 15 zile de la data comunicării notificării de la pct. 12, organul fiscal central competent elimină din lista de la pct. 10 alin. (1) contribuabilii care, în urma notificării, și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal central competent.15. Pentru fiecare contribuabil din lista rezultată la pct. 14, care nu s-a prezentat pentru audiere, organul fiscal central competent solicită prezența în vederea unei noi audieri, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte la organul fiscal, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. În cadrul audierii acesta are dreptul să își exprime în scris punctul de vedere sau să notifice renunțarea la acest drept. Contribuabilii care, în urma audierii, și-au îndeplinit obligațiile declarative sau depun documente justificative care atestă faptul că nu datorează contribuție de asigurări sociale sunt eliminați din lista menționată.16. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 12-15, precum și pentru persoanele din lista de la pct. 10 alin. (2) se estimează baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale la nivelul indemnizației brute încasate și se întocmește Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se verifică și se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.17. Baza lunară de calcul se stabilește la nivelul indemnizației brute lunare încasate, comunicată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.18. Contribuția de asigurări sociale datorată se stabilește prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei lunare de calcul prevăzute la pct. 17.19. Pentru stabilirea obligației totale de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale se însumează obligațiile lunare stabilite de organul fiscal.20. În situația în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 10 alin. (2), existența unor moștenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate21. Din lista prevăzută la secțiunea 1 se elimină:a) contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizație la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I;b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere, respectiv care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.22. În urma eliminărilor de la pct. 21 rezultă Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate.23. (1) Din lista de la pct. 22 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidențele fiscale ca fiind decedate.(2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă denumită lista persoanelor decedate.24. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.25. Compartimentul de specialitate, pentru fiecare contribuabil înscris în lista rezultată în urma eliminărilor de la pct. 23 alin. (1), parcurge în mod similar etapele prevăzute la pct. 12-17 cu privire la notificarea, audierea contribuabililor, estimarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, stabilirea obligației totale de plată.26. Pentru persoanele decedate din lista de la pct. 23 alin. (2) se parcurg în mod similar prevederile pct. 16, 17 și 20.27. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 156 din Codul fiscal asupra bazei lunare de calcul prevăzute la pct. 17.28. Pentru stabilirea obligației totale de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate se însumează obligațiile lunare stabilite de organul fiscal.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de stabilire din oficiu a impozitului pe venit datorat29. Din lista prevăzută la secțiunea 1 se elimină contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat impozitul pe venit datorat pentru indemnizație la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I, rezultând Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind impozitul pe venit.30. (1) Din lista de la pct. 29 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidențele fiscale ca fiind decedate.(2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.31. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.32. Pentru persoanele fizice înscrise în lista de la pct. 30 alin. (1) compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 12-15 cu privire la notificarea și audierea contribuabililor.33. (1) Pentru contribuabilii din lista prevăzută la pct. 32, rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 12-15, precum și pentru persoanele din lista de la pct. 30alin. (2) se estimează venitul bază de calcul al impozitului și se întocmește Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în care se consemnează elementele care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitului pe venit, precum și rezultatul analizei efectuate în scopul stabilirii, din oficiu, a impozitului pe venit.(2) Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul unității fiscale.34. Venitul bază de calcul al impozitului se stabilește prin scăderea din indemnizația lunară încasată a contribuțiilor sociale datorate, respectiv a contribuției de asigurări sociale stabilite potrivit pct. 18 și a contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 27.35. Impozitul pe venit datorat se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului bază de calcul al impozitului prevăzut la pct. 34.36. Pentru stabilirea obligației totale de plată reprezentând impozit pe venit datorat se însumează obligațiile lunare stabilite de organul fiscal.37. În situația în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 30 alin. (2), existența unor moștenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.  +  Capitolul III Procedura de stabilire din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate și venituri din pensii din străinătate  +  Secţiunea 1 Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate38. Identificarea persoanelor fizice care obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate pentru care se stabilește din oficiu contribuția de asigurări sociale se face în baza următoarelor surse de informații:a) schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate, prin intermediul aplicației informatice naționale „Automatic Exchange of Information“ (AEOI);b) secțiunea corespunzătoare a cap. I din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;c) alte surse de informații din evidența fiscală.39. Pe baza informațiilor prevăzute la pct. 38, organul fiscal central competent întocmește Lista contribuabililor care au realizat veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate prevăzute la pct. 1 lit. A.e), pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.40. Lista prevăzută la pct. 39 trebuie să conțină următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume și prenume, domiciliu fiscal);b) categoria de venit pentru care contribuabilul are obligația declarării;c) țara în care s-a realizat venitul;d) anul la care se referă obligația de declarare.41. Din lista prevăzută la pct. 39 se elimină:a) contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale datorată pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I;b) persoanele fizice care nu datorează contribuții de asigurări sociale în România în anul de impunere, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.42. În urma eliminărilor de la pct. 41 rezultă Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale.43. (1) Din lista de la pct. 42 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidențele fiscale ca fiind decedate.(2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.44. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.45. Pentru persoanele fizice înscrise în lista de la pct. 43 alin. (1) compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 12-15 cu privire la notificarea și audierea contribuabililor.46. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor de notificare și audiere prevăzute la pct. 12-15, precum și pentru persoanele din lista de la pct. 43 alin. (2) se estimează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale la nivelul câștigului brut realizat din venituri asimilate salariilor și se întocmește Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se verifică și se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.47. Contribuția de asigurări sociale datorată se stabilește prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei anuale de calcul prevăzute la pct. 46.48. În situația în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 43 alin. (2), existența unor moștenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate49. Identificarea persoanelor fizice care obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate pentru care se stabilește din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și întocmirea Listei contribuabililor care au realizat venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate se fac în mod similar potrivit pct. 38-40.50. Din lista prevăzută la pct. 49 se elimină:a) contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I;b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere, respectiv care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.51. În urma eliminărilor de la pct. 50 rezultă Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate.52. (1) Din lista de la pct. 51 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidențele fiscale ca fiind decedate.(2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.53. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.54. Pentru persoanele fizice înscrise în lista de la pct. 52 alin. (1) compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 12-15 cu privire la notificarea și audierea contribuabililor.55. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 12-15, precum și pentru persoanele din lista de la pct. 52 alin. (2) se estimează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul câștigului brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate și se întocmește Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se verifică și se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.56. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 156 din Codul fiscal asupra bazei anuale de calcul prevăzute la pct. 55.57. În situația în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 52 alin. (2), existența unor moștenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri din pensii din străinătate58. Identificarea persoanelor fizice care obțin venituri din pensii din străinătate pentru care se stabilește din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate se face în baza următoarelor surse de informații:a) schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate, prin intermediul aplicației informatice naționale „Automatic Exchange of Information“ (AEOI);b) secțiunea corespunzătoare a cap. I din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;c) alte surse de informații din evidența fiscală.59. Pe baza informațiilor prevăzute la pct. 58, organul fiscal central competent întocmește Lista contribuabililor care au realizat venituri din pensii din străinătate.60. Lista prevăzută la pct. 59 trebuie să conțină următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume și prenume, domiciliu fiscal);b) țara în care s-a realizat venitul;c) anul la care se referă obligația de declarare.61. Din lista prevăzută la pct. 59 se elimină:a) contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I;b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere, respectiv care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României;c) persoanele care au realizat venituri din pensii de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv.62. În urma eliminărilor de la pct. 61 rezultă Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate.63. (1) Din lista de la pct. 62 compartimentul de specialitate elimină persoanele care figurează în evidențele fiscale ca fiind decedate.(2) Persoanele eliminate conform alin. (1) se includ într-o listă distinctă, Lista persoanelor decedate.64. Pentru Lista persoanelor decedate se aplică în mod similar prevederile pct. 11.65. Pentru persoanele fizice înscrise în lista de la pct. 63 alin. (1) compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 12-15 cu privire la notificarea și audierea contribuabililor.66. Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 12-15, precum și pentru persoanele din lista de la pct. 63 alin. (2) se estimează baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului din pensii din străinătate și se întocmește Referatul privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se verifică și se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.67. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește pentru fiecare drept de pensie prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 156 din Codul fiscal asupra bazei de calcul prevăzute la pct. 66.68. În situația în care organul fiscal constată, pentru persoanele din lista de la pct. 63 alin. (2), existența unor moștenitori care au acceptat succesiunea decedatului, se aplică corespunzător prevederile art. 23 din Codul de procedură fiscală.  +  Capitolul IV Dispoziții finale69. Pe baza datelor din referatul prevăzut la pct. 16, 33, 46, 55 și 66, care a fost emis pe baza listelor rezultate în urma parcurgerii etapelor de notificare și audiere, organul fiscal competent emite formularul 672 „Decizie privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate“, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.70. Dispozițiile art. 96 alin. (2) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.71. Decizia privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate se emite în două exemplare, dintre care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală.72. În situația în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, contribuabilul își îndeplinește obligațiile declarative, decizia se anulează.73. În aplicarea măsurii de la pct. 72, organul fiscal central competent emite formularul 662 „Decizie de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate“. Modelul și conținutul deciziei de anulare sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin. Decizia de anulare se emite și în situația în care contribuabilul face dovada, ulterior comunicării deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de documente, că nu avea obligația plății obligațiilor fiscale în anul de impunere.74. Decizia de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul unității fiscale.75. După aprobarea deciziei de către conducătorul organului fiscal central competent, un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală.76. În cazul în care contribuabilul depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul impunerii din oficiu după termenul prevăzut la art. 107 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului faptul că sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se mențin. 77. Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. ----