ANEXE din 28 noiembrie 2022pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.177 bis din 8 decembrie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.365 din 28 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1177 din 8 decembrie 2022.
   +  Anexa nr. 1
  Tarifele
  pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile
  efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
  la navele maritime și pentru personalul navigant maritim
  Nr. crtDenumirea prestației sau a operațiunii specificeU.M.Tarif (euro/U.M.)Observații
  01234
  11) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a navelor în construcție/scoaterea din evidență a acestora:TB - tonajul brut al navei
  a) navă maritimă TB > 500Document480
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500Document240
  c) navă maritimă TB ≤ 15Document120
  d) ambarcațiune de pescuitDocument60
  2) Înscrierea modificărilor în registrul de evidență a navelor înconstrucțieOperațiune60
  3)Transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi realeOperațiune50
  2Emiterea/ prelungirea valabilității permisului provizoriu de arborare a pavilionului român:
  a) navă maritimăDocument180
  b) ambarcațiune de pescuitDocument60
  3Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru nave maritime angajate în voiaje internaționale:Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) TB < 500Operațiune600
  b) 500 ≤ TB < 10000Operațiune600+0.36(TB-500)
  c) 10000 ≤ TB < 30000Operațiune4020+0.24(TB-10000)
  d) TB ≥ 30000Operațiune8820+0.12(TB-30000)
  4Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru nave maritime angajate în voiaje interne:TB - tonajul brut al naveiTariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) navă maritimă TB > 500Operațiune420
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500Operațiune240
  c) navă maritimă ≤ 15 TBOperațiune120
  5Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturireale pentru ambarcațiunea de pescuitOperațiune120Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  6Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru nave maritimeOperațiune120Tariful include și emiterea documentului de evidență
  7Emiterea autorizației de modificare constructivă:
  a) navă maritimăDocument60
  b) ambarcațiune de pescuitDocument36
  8Emiterea autorizației de dezmembrare a navei:TB - tonajul brut al navei
  a) TB ≤ 500Document60
  b) 500 < TB ≤10000Document240
  c) TB > 10000Document480
  d) ambarcațiune de pescuitDocument36
  9Emitere registru sinoptic permanentDocument120
  10Verificare disponibilitate și rezervare nume navă/ ambarcațiune de pescuit; navă/ ambarcațiune de pescuit în construcțieOperațiune60
  11Preschimbare / emitere duplicat:În cazul în careproprietarul/operatorul depune la căpitania portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbăriidocumentului
  a) act de naționalitateDocument60
  b) document de evideță navăDocument24
  c) alte documenteDocument12
  12Schimbare formular:În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului
  a) act de naționalitateDocument15
  b) document de evidență navăDocument9
  13Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:
  a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidență al navelor în construcțieDocument120
  b) registrul de evidență naveDocument60
  14Emitere copie conformă cu originalul de pe înscrisuri, evidențe sau documente statistice, create de Autoritatea Navală RomânăDocument12
  15Emitere adeverință privind confirmarea de date, situații care rezultă din documente deținute de Autoritatea Navală RomânăDocument10
  16Emitere document cu informații despre nave, conforme evidențelor Autorității Navale RomânePagină/document10
  17Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea navei/ ambarcațiunii de pescuit; suspendarea/ prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român; scoaterea din evidență a navei:Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu.TB - tonajul brut al navei
  a) navă maritimă TB > 500Operațiune120
  b) navă maritimă 15 < TB ≤ 500Operațiune60
  c) navă maritimă TB ≤ 15Operațiune24
  d) ambarcațiune de pescuitOperațiune6
  181) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanțiilor reale asupra navei/ambarcațiunii de pescuit înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență:Tariful include și emiterea actului de naționalitate documentului de evidență
  a) navăOperațiune240
  b) ambarcațiune de pescuitOperațiune120
  2) Transcrierea actului adițional la contractul de garanție reală
  a) navăOperațiune90
  b) ambarcațiune de pescuitOperațiune60
  191)Transcriere/radiere: contract de închiriere, bare-boat, leasing, management, comodat, etc., drept de administrare asupra navelor/ambarcațiunilor de pescuit înmatriculate/înscrise; administrator judiciar / lichidator judiciar; încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii; proces-verbal de sechestru:Tariful include și emiterea actului de naționalitate/documentului de evidență
  a) navăOperațiune240
  b) ambarcațiune de pescuitOperațiune120
  2) transcriere act adițional la contract
  a) navăOperațiune90
  b) ambarcațiune de pescuitOperațiune60
  20Orice tip de operațiune efectuată pentru ambarcațiunile de pescuit, propulsate prin forță umanăOperațiune6Operațiune înmatriculare, înscriere, transcriere si altele asemenea.Tariful nu include prețul imprimatului
  21Copie certificată “Conform cu originalul” pentru documentele în limba română ale navei și ale proprietarului/ operatoruluiDocument2Operațiune efectuată de către personalul Autorității Navale Române
  22Emiterea de:
  a) foaie matricolă pentru personalul navigantDocument12
  b) brevet certificat de capacitateDocument24
  c) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrementDocument12
  d) carnet de marinarDocument24
  e) certificat/atestat specialDocument12
  f) atestat de confirmare a brevetului/certificatului de capacitate pentru personalul navigantDocument12
  g) atestat de confirmare a certificatului de operator de radiocomunicații GMDSSDocument12
  h) atestat de recunoaștere a brevetului/certificatului de capacitate pentru personalul navigantDocument72
  i) atestat de recunoaștere a certificatului de operator de radiocomunicații GMDSSDocument48
  j) confirmare autenticitate documente navigatori româniDocument12
  k) cerificat specializare personal navigant conform prevederilor Convenției MLCDocument30
  23Adnotare stagiu de îmbarcare personal navigantPerioada4
  24Reconfirmarea brevetului/certificatului de capacitateOperațiune6
  25Prelungirea valabilității carnetului de marinarOperațiune6
  26Înscriere certificat medico-psihologic în carnetul de marinar fărăvizăOperațiune4
  27Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținere:
  a) brevet de comandant/șef mecanicExamen720
  b) brevet de ofițer punte secund/ofițer mecanic secundExamen600
  c) brevet de ofițer punte/mecanic/electricianExamen120
  d) certificat de capacitate maritim portuarExamen72
  e) certificat de capacitateExamen60
  f) brevet de pilot maritimExamen360
  g) certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement:
  g1) clasa A sau BExamen180
  g2) clasa C sau DExamen120
  h) atestat de recunoaștereExamen60
  i) certificat de capacitate de Skipper navă de pescuitExamen120
  28Înscrierea în vederea participării la susținerea examenului de reconfirmare, de diferență și de restanță pentru:
  a) brevet maritim managerial/pilot maritimDisciplină90
  b) brevet maritim operaționalDisciplină60
  c) certificat de capacitate maritim portuarDisciplină36
  d) certificat de capacitateDisciplină12
  29Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare:
  a) curs organizat de un furnizor de educațieCurs1.300
  b) curs de formare profesională (calificare)Curs1.040
  c) curs de perfecționare sau specializare opționalCurs1.170
  d) curs de promovare obligatoriuCurs650
  e) curs obligatoriu în materie de siguranță maritimăCurs1.950
  f) curs de pregatire conducător ambarcațiune de agrementCurs650
  30Supravegherea și monitorizarea anuală/intermediară a cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționareCurs390
  31Reinspecția cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru remedierea deficiențelor constatate la supravegherea sau monitorizareaprivind respectarea condițiilor de aprobareCurs130
  32Supravegherea și monitorizarea anuală/intermediară a cursurilor de pregătire aprobate pentru conducător de ambarcațiune deagrementCurs130
  33Participarea unui reprezentant ANR la examenul practic de promovare al cursului organizat de un furnizor de educație, formare profesională sau de perfecționare, aprobat de ANR în vederea obținerii certificatelor internaționale de conducător deambarcațiune de agrement.Sesiune100
  34Inspecția în vederea aprobării noilor sedii pentru desfășurarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționareSediu130
  35Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționareCurs50% din tarifele de aprobare
  36Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de transport naval sau care prestează servicii de recrutare și plasare a navigatorilorDocument360
  37Supravegherea și monitorizarea anuală/intermediară a agențiilor de furnizare navigatoriDocument260
  38Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizareOperațiune130
  39Emiterea de duplicat și preschimbarea autorizației pentru desfășurarea activității de transport naval sau care prestează servicii de recrutare și plasare a navigatorilorOperațiune60
  40Reconfirmarea anuală a autorizației pentru prestarea serviciilor de recrutare și plasare navigatoriDocument120
  41Vizarea și parafarea actelor de bord și a altor documenteDocument5
  42Însoțirea transportului special și alte categorii de activități pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de portOră150
  43Vizarea expertizei tehnice și a raportului de expertizăDocument10% din valoarea expertizei
  44Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului de avarii cu/fară declarații:
  a) trei exemplare originaleDocument60
  b) o copie de pe documentul existent în arhiva Autorității Navale RomâneDocument15
  45Vizarea procesului-verbal încheiat între terți privind diverse operațiuni în port sau la bordul navelor (la cerere)Document30
  46Emiterea de copii de pe raportul final de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere)Document48
  47Autorizare încarcare/descărcare produse petroliere și alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajateNavă360
  48Controlul liniilor de încarcare (la cerere)Navă156
  49Determinarea cantității de marfă în navă (la cerere)Navă300
  50Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere)Operațiune520
  51Constatarea stării de curațenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere)Magazie/navă195
  52Emiterea documentelor de confirmare/informaționale (la cerere)Document120Altele decat cele de la punctul 14 Vezi Nota pct. 20
  53Emiterea autorizației de reparații pentru navele la care aceste lucrări se execută în alte locuri decât în locurile special destinate reparațiilor:Vezi nota 20
  a) cu imobilizarea navei/imobilizarea motorului principalNavă130
  b) alte lucrăriNavă130
  54Autorizare probe motor principal la cheu (la cerere)Navă12
  55Solicitarea reținere navă:TB - tonajul brut al navei
  a) navă maritimă > 500 TBSolicitare480
  b) navă maritimă ≤ 500 TBSolicitare120
  56Emiterea certificatului de echipaj minim de siguranțăNavă120
  57Emitere documente privind evidența activităților ce se desfășoară la bord (jurnal de bord, sau alte jurnale conform legii)Document15
  58Supravegherea navigației și managementul traficului naval în porturi și formalități de sosire plecare:TB - tonajul brut al naveiP - puterea instalată de propulsie exprimată în Kw
  a) navă maritimă pentru mărfuri generale (solide)Navă0.16x TBDar nu mai puțin de 240 euro/navă
  b) navă maritimă port containerNavă0.12x TBDar nu mai puțin de 360 euro/navă
  c) navă maritimă pentru mărfuri lichide (produse petroliere, gaze lichefiate, substanțe lichide nocive)Navă0.22x TBDar nu mai puțin de 360 euro/navă (Navelor de bunkeraj nu li se aplică baremul minim de 360 euro/navă)
  d) navă maritimă pentru pasageriNavă0.06x TB
  e) remorcher maritim angajat în voiaje internaționaleNavă0.10x P
  f) navă care efectuează curse între porturi și platformelepetroliere și remorcherele maritime care se deplasează între porturile românești pentru manevre portuareNavă0.04x P/cursăCursă-un voiaj dus-întors
  g) navă care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice saucercetări științifice în marea teritorială și care efectuează multiple intrări/ieșiri în/din portNavă0.05x P/zi
  h) navă de pasageri tip RO/RONavă0.08xTBDar nu mai puțin de 200 euro/navă
  i) navă care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice sau cercetări științifice în porturile româneștiNavă0.13xTBDar nu mai puțin de 200 euro/navă
  59Efectuarea reinspecției la controlul PSC/FSC:
  a) prima reinspecțieNavă520
  b) a-II-a reinspecțieNavă780
  c) a-III-a reinspecție și următoareleNavă1.040
  60Aprobarea și supravegherea buncherării/transferului buncărului în alte locuri decât în dane dotate cu instalații specializate:TB - tonajul brut al navei
  a) TB < 500Navă65
  b) TB între 500 si 2000Navă130
  c) TB > 2000Navă195
  61Supravegherea navigației și managementul traficului navei maritime:
  a) radă interioară (pentru predare reziduri/hidrocarburi, slop, bunkeraj, adăpost)Navă/Zi60
  b) radă exterioarăNavă/Zi24
  62Emiterea titlului executoriu-act de confirmare a operațiunilor de asistență și/sau de salvare a naveiDocument1.200
  63Activitați ISM:
  1) Verificarea SMS a companiei în vederea eliberării DOCprovizoriuActivitate500
  2) Verificarea SMS a navei în vederea eliberării SMC provizoriuActivitate500
  3) Efectuarea auditului
  a) inițial/reînnoire la companieActivitate1.950Nu include emiterea certificatului
  b) anual la companieActivitate780Nu include viză certificat
  c) suplimentar la companieActivitate390Nu include viză certificat
  d) inițial/ reînnoire la navăActivitate1.170Nu include emiterea certificatului
  e) intermediar la navăActivitate910Nu include viză certificat
  f) suplimentar la navăActivitate390Nu include viză certificat
  4) Eliberare/vizare certificate ISM
  a) eliberare DOC provizoriuDocument300
  b) eliberare DOCDocument400
  c) viză anuală DOC/intermediară SMCDocument200
  d) eliberare SMC provizoriuDocument300
  e) eliberare SMCDocument400
  f) eliberare duplicat DOC/SMC - DOC/SMC provizoriuDocument100
  g) viză suplimentară DOC/SMCDocument200
  5) Emitere/vizare certificate ISM când auditul se face de către o Organizație Recunoscută
  a) document de conformitate(DOC) companie:
  a1) pentru un singur tip de navăDocument840
  a2) pentru fiecare tip suplimentar de navă (definiții SOLAS)Tip navă360
  b) viză anuală DOCDocument240
  c) DOC provizoriu companieDocument120
  d) certificat de management al siguranței la navă (SMC)
  d1) navă transport marfă în vracDocument360
  d2) navă tanc petrolierDocument480
  d3) navă tanc transport gaze lichefiateDocument540
  d4) navă tanc transport substanțe chimiceDocument500
  d5) navă de pasageriDocument600
  d6) unitate mobilă de foraj marinDocument600
  d7) alt tip de navăDocument300
  e) viză intermediară SMCDocument180
  f) viză suplimentară DOC/SMCDocument200
  g) SMC provizoriuDocument180
  6) Eliberare duplicat DOC/SMC - DOC provizoriu/SMC provizoriuDocument60
  64Activități ISPS:
  1) Aprobarea planului de securitate al naveiActivitate300
  2) Avizarea evaluării de securitate a navei/Avizareamodificărilor aduse planului de securitate al naveiActivitate100
  3) Verificarea în vederea eliberării Certificatului InternaționalInterimar de Securitate a Navei (CISN provizoriu)Activitate500
  4) Efectuare audit:
  a) initial/reînnoire la navăActivitate1.170Nu include emiterea certificatului
  b) intermediar la navăActivitate910Nu include viză certificat
  c) suplimentar la navăActivitate390Nu include viză certificat
  5) Emitere/vizare Certificat Internațional de Securitate a Navei
  a) eliberare CISN provizoriuDocument300
  b) eliberare CISNDocument400
  c) viză intermediară CISNDocument200
  d) viză suplimentară CISNDocument200
  e) eliberare duplicat CISN/ CISN provizoriuDocument100
  6) Emitere/vizare CISN, atunci când auditul se face de către o Organizație de Securitate Recunoscută
  a) CISN initial/reînnoireDocument600
  b) viza intermediară CISNDocument180
  c) CISN provizoriu navăDocument120
  d) viză suplimentară CISNDocument200
  e) duplicat CISN/CISN provizoriuDocument60
  7) Efectuare reinspecție la navele sub pavilion străin în urma unei inspecții de securitate
  a) prima reinspecțieActivitate480
  b) a doua reinspecție și următoareleActivitate720
  65Inspecție în vederea emiterii permisului de operare pentru:
  a) navă tancNavă780
  b) barjă tancNavă260
  66Supravegherea pe timpul operării:
  a) navă tancOră/supraveghere26
  b) barjă tancOră/supraveghere10
  67Emiterea permisului de lucru pentru lucrări de scafandrerieActivitate120
  68Inspecție în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalului de produse petroliere, substante lichide nocive și gaze lichefiateTerminal2600/terminal cu o instalație pe o categorie de produse manipulate declaratePentru terminalele cu mai multe instalații, tariful se majorează cu 1300 euro pe fiecare instalație.În cazul manipulării mai multor categorii de produse, tariful se va majora cu 1300 euro pentru fiecare instalație specifică fiecarui produs
  69Reinspecția terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiateTerminal50% din tariful de inspectie
  70Inspecție în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free pentru nave tip tanc:
  a) navă pana la 50.000 m31.000 m3 de voluminspectat45Dar nu mai puțin de 390 euro/navă
  b) navă peste 50.000 m31.000 m3 de volum inspectat pentru ce depașeste 50.000 m352
  71Inspecția navelor în vederea emiterii permisului Hot workNavă195
  72Inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas- free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere, substante lichide nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive100 m3 de volum inspectat65Dar nu mai puțin de 390 euro/navă
  73Supravegherea navigației și managementul traficului în cazul corpurilor de nave, remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:
  a) navă cu lungimea max.< 100 mNavă650
  b) navă cu lungimea max. 100 - 150 mNavă1.300
  c) navă cu lungimea max. > 150 mNavă2.600
  74Emitere autorizație privind transporturile specialeDocument120
  75Consultanță de specialitate în domeniuOră72
  76Emiterea certificatului CLCDocument240
  77Eliberarea certificatului BUNKERS 2001Document240
  78Eliberarea certificatului Wreck RemovalDocument240Certificatul Wreck Removal se va elibera dupa publicarea Normelor Metodologice de aplicare a Convenției internaționale de la Nairobi privind îndepărtarea epaveloradoptată
  79Avizarea documentațiilor/planurilor de construcții sau amenajăriportuare, montări cabluri, conducte subacvatice, extracții balastiere, relocare platforme de extracție, etcDocument420
  80Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea certificatului de atestare a conducatorului de ambarcațiune de agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercialExamen60
  81Emiterea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement ce desfășoară activități de agrement în scop comercialDocument12
  82Vizarea la un interval de 2,5 ani a certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercial.Document12
  83Inspecția inițială a navei în vederea eliberării Certificatului de muncă în sectorul maritimDocument1.040
  84Inspecția navei pentru eliberarea Certificatului provizoriu de muncă în sectorul maritim provizoriuDocument650
  85Eliberarea Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritimDocument480Include:a) eliberarea, de către autoritatea competentă, a Parții a-I-a a Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritimb) certificarea, de către autoritatea competentă, a Parții a-II-a a Declarației de conformitate a muncii în sectorul maritim
  86Inspecția intermediară efectuată pentru a asigura continuitatea respectării cerințelor interne de aplicare a ConvențieiDocument325
  87Inspecția pentru reînnoirea Certificatului de muncă în sectorul maritimDocument910
  88Inspecția suplimentară efectuată pentru verificarea respectării normelor care au stat la baza eliberării Certificatului de muncă în sectorul maritimDocument325
  89Inspecția navei cu TB<500 pentru eliberarea Raportului de inspecție care atestă îndeplinirea cerințelor Convenției MLC
  a) inițialăDocument390
  b) reînnoireDocument325
  c) suplimentarăDocument195
  90Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele maritimeNavă130
  91Supravegherea operațiunilor de ridicare sau lansarea la apă de pe cală ori doc a unei:
  a) nave maritimeNavă150
  b) nave fluviale cu propulsieNavă100
  c) nave fluviale fără propulsie și instalații plutitoareNavă50
  92Supravegherea operațiunii de scoatere a unei nave pe uscat în alte locuri decât pe doc sau cală navăNavă10
  93Inspecție în vederea autorizării navei de transport animale vii pentru călătorii maritime care depășesc 10 mileNavă500
  NOTĂ
  1Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.
  2Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente/certificate precum și pentru alte asemenea operațiuni, solicitate și solutionate în „Regim de urgență”, tariful se majoreaza cu 100%. Prin ” Regim de urgență” se înțelege soluționarea cererii în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepția punctelor 22, 23, 24, 25 care vor fi soluționate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.
  3Operațiunea prevazută la pct. 41 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.
  4Tarifele prevăzute la pct. 53 nu se aplică navelor din șantierele navale. Autorizația este valabilă 10 zile pentru navele cu operațiuni portuare și 30 zile pentru cele fara operațiuni. După expirarea termenelor este necesară o noua autorizație.
  5În cazul pct. 55 dacă solicitarea vine din partea echipajului, tariful este de 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.
  6Tarifele prevăzute la pct. 60 nu se aplică șalupelor, remorcherelor și navelor tehnice maritime portuare.
  7Operațiunile prevăzute la pct. 63 alin.(5) și pct.64 alin.(6) includ și analiza documentației SMC, respectiv analiza și avizarea evaluării de risc a planului de securitate a navei.
  8Pentru navele la care nu este obligatorie aplicarea prevederilor codurilor ISM si ISPS, activitătile prevăzute la pct. 63 și pct. 64 se pot efectua la cerere pe baza de comanda, iar tariful este de 50% din tariful prevăzut în prezenta anexa.
  9Pentru activitațile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la punctele 58, 61, 65, 66.
  10În înțelesul tarifării prevăzute la pct. 68, sunt nominalizate 3 categorii de produse – petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate.
  11Substanța lichidă nocivă – înseamna orice substanță care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de MARPOL 73/78, Anexa II.
  12În cazul în care se solicită inspecții și constatări în rada portului sau în afara limitelor portului tariful se majoreaza cu 30%, cu excepția inspecțiilor prevăzute la pct. 70.
  13În cazul inspecțiilor prevăzute la pct. 70, atunci cand se solicită inspecții în rada portului, tariful se majorează cu 10%.
  14Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant maritim (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Navale Române sunt gratuite.
  15Tarifele din prezenta anexă includ și costul imprimatului dacă la rubrica observații nu se prevede altfel.
  16Numele navelor/ambarcațiunilor de pescuit se rezervă pentru o perioada de maximum 90 de zile.
  17Pentru navele de linie angajate în traficul de pasageri, RO-RO sau RO-RO-pasageri, ce desfasoară minim 8 voiaje pe lună, tariful aplicat pentru operațiunile prevăzute la pct. 58 se diminuează cu 50%.
  18Pentru navele tanc care urmează să intre în reparații în porturile Mangalia sau Midia și intră în portul Constanța să predea rezidurile, tariful aplicat pentru operațiunile prevăzute la pct. 58 se aplică o singură dată.
  19Tarifele pentru inspecțiile tehnice efectuate la ambarcațiunile de pescuit sunt prevăzute în Anexa 4. Document de confirmare/informațional – certificat de conservare, atestare operațiuni în porturi romanești, atestare condiții meteo document a stării navei și alte asemenea.
  20Pentru operațiunea prevăzută la punctul 53 expresia ”alte lucrări” se referă printre altele la următoarele situații (reparații la corp punți și magazii, reparații la instalațiile de manevră – legare și acostare, guvernare, propulsie, ancorare, piturare marcă de bord liber, scări pescaj, nume navă, etc.)
   +  Anexa nr. 2
  Tarifele
  pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile
  efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
  la navele de navigație interioară și pentru personalul navigant fluvial
  Nr.crt.Denumirea prestației sau a operațiunii specificeU.M.Tarif (euro/U.M.)Observații
  01234
  11) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a navelor în construcție/ scoaterea din evidență a acestora:Δ - deplasamentul maxim al naveiCI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu ∆ > 15t sau CI ≥ 15 tDocument180
  b) navă de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 t sau CI < 15 tDocument120
  c) ambarcațiune de pescuitDocument60
  2) Înscrierea modificărilor în registrul de evidență a navelor în construcțieOperațiune48
  3) Transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi realeOperațiune40
  2Emiterea/prelungirea valabilității permiselor provizorii de arborare a pavilionului român pentru:
  a) navă de navigație interioarăDocument180
  b) ambarcațiune de pescuitDocument60
  3Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului deproprietate sau a altor drepturi reale:Tariful include și emiterea actului de naționalitateΔ - deplasamentul maxim al naveiCI - capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu ∆ > 15 t sau CI ≥ 15 tOperațiune120
  b) navă de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 t sau CI < 15 tOperațiune120
  c) ambarcațiune de pescuitOperațiune24
  4Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale – navă de navigație interioarăOperațiune120
  5Emiterea autorizației de modificare constructivă:
  a) navă de navigație interioarăDocument60
  b) ambarcațiune de pescuitDocument36
  6Emiterea autorizației de dezmembrare a navei:CI - capacitatea maximă de încărcare a naveiΔ - deplasamentul maxim al navei
  a) CI < 100 t sau Δ < 100 tDocument30
  b) 100 t ≤ CI ≤ 500 t sau 100 t ≤ Δ ≤ 500 tDocument60
  c) CI > 500 t sau Δ > 500 tDocument120
  d) ambarcațiune de pescuitDocument36
  7Preschimbare/ emitere duplicat:În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitania portului de înmatriculare/ înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului
  a) act de naționalitateDocument60
  b) document de evidență navăDocument24
  c) alte documenteDocument12
  8Verificare disponibilitate și rezervare nume navă/ambarcațiune de pescuit; navă/ambarcațiune de pescuit în construcțieOperațiune30
  9Schimbare formulare:În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului
  a) act de naționalitateDocument15
  b) document de evidență navăDocument9
  10Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:
  a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidență alnavelor în construcțieDocument120
  b) registrul de evidență naveDocument60
  11Emitere copie conformă cu originalul de pe înscrisuri, evidențe sau documente statistice, create de AutoritateaNavală RomânăDocument10
  12Emitere adeverință privind confirmarea de date, situații care rezultă din documentele deținute de Autoritatea Navală RomânăDocument10
  13Emitere document cu informații despre nave, conforme evidențelor Autorității Navale RomânePagină document10
  14Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea navelor/ambarcațiunilor de pescuit;suspendarea/prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român; scoaterea din evidență a navei:Tariful se aplică indiferent de motiv Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiuΔ – deplasamentul maxim al naveiCI – capacitatea maximă de încărcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu ∆ > 15 t sau CI ≥ 15 tOperațiune24
  b) navă de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 tsau CI < 15 tOperațiune12
  c) ambarcațiune de pescuitOperațiune6
  151) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii garanțiilor reale asupra navelor/ambarcațiunilor de pescuit înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență:Tariful include si emiterea actului de nationalitate/documentului de evidenta
  a) navăOperațiune120
  b) ambarcațiune de pescuitOperațiune60
  2) Transcrierea actului adițional la contracul de garanție reală
  a) navăOperațiune60
  b) ambarcațiune de pescuitOperațiune36
  161) Transcriere/radiere: contract de închiriere, bare-boat, leasing, management, comodat, etc., drept deadministrare asupra navelor/ambarcațiunilor de pescuit înmatriculate/ înscrise; administrator judiciar/ lichidator judiciar; încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii; proces-verbal de sechestru:Tariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) navăOperațiune120
  b) ambarcațiune de pescuitOperațiune60
  2) Transcriere act adițional la contract:
  a) navăOperațiune60
  b) ambarcațiune de pescuitOperațiune36
  17Orice tip de operațiune efectuată pentru ambarcațiunile de pescuit, propulsate prin forță umanăOperațiune6Operațiune-înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemeneaTariful nu include prețul imprimatului
  18Emiterea certificatului de apartenență a navei la navigația pe RinDocument120
  19Emitere duplicat certificat de apartenență a navei la navigația pe RinDocument50
  20Emiterea Certificatului de cabotaj pentru nava de navigație interioarăDocument120Vezi Nota, pct. 20
  21Emitere duplicat al Certificatului de cabotaj pentru nava de navigație interioarăDocument50
  22Copie certificată “Conform cu originalul” pentru documentele în limba română ale navei și ale proprietarului/ operatoruluiDocument2Operațiune efectuată de către personalul Autoritații Navale Române
  23Emiterea de:
  a) foaie matricolă pentru personalul navigantDocument12
  b) certificat conducător de navă și certificate de calificare naționaleDocument24
  c) certificat international de conducator de ambarcatiune de agrementDocument12
  d) autorizații și operațiuni specificeDocument6
  e) certificat de pregătire profesională pentru consilieri desigurantă pentru transportul marfurilor periculoase, expert ADNDocument18
  f) carnet de serviciuDocument24
  g) carnet de serviciu (document unic)Document60
  h) înscriere calificare în documentul unicDocument30
  24Adnotare stagiu de îmbarcare personal navigant (ambarcări, debarcări)Operațiune3
  25Reconfirmare certificate de calificare ale Uniunii și certificate de calificare naționaleOperațiune3
  26Prelungirea valabilității carnetului de serviciu și prelungirea valabilității documentului unicOperațiune6
  27Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare:
  a) curs organizat de un furnizor de educațieCurs1300
  b) curs de formare profesională (calificare/specializare/ promovare)Curs1040
  c) curs de perfecționare sau specializare opționalCurs1170
  d) curs special obligatoriuCurs1950
  28Supravegherea și monitorizarea anuală/intermediară a cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționareCurs390
  29Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționareCurs50% din tarifele de aprobare
  30Reinspecția cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru remedierea deficiențelor constatate la supravegherea sau monitorizarea privind respectarea condițiilor de aprobareCurs130
  31Înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținere:
  a) certificate de calificare ale Uniunii, autorizații/certificate specifice, operațiuni specifice și certificate specialeExamen120
  b) certificate de calificare naționaleExamen90
  c) certificat internațional de conducator de ambarcațiune de agrement:
  c1) clasa A sau BExamen180
  c2) clasa C sau DExamen120
  d) brevet de pilot pe sectorul maritim al DunăriiExamen360
  32Înscrierea în vederea participării la susținerea examenului derestanță pentru certificatele de calificare ale Uniunii și certificatele de calificare naționaleDisciplina60
  33Participare la examenul practic pe simulator, la programele de formare profesională care se finalizează cu examen practic pe simulator, în vederea eliberării certificatului de examinare practicăZi/Expert150
  34Aprobarea simulatoarelor utilizate pentru evaluarea competențelor profesionaleSimulator500
  35Testarea anuală a simulatoarelor în vederea verificării respectării standardelor de aprobare inițială sau în vederea ridicării suspendării aprobăriiSimulator250
  36Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de transport navalDocument390
  37Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizareOperațiune130
  38Emiterea de duplicat și preschimbarea autorizației pentru desfășurarea activității de transport navalDocument60
  39Vizarea și parafarea actelor de bord și a altor documenteDocument5
  40Avizarea:
  a) operării în puncte izolateDocument120
  b) punctelor de trecere a căilor navigabile interioare în afara porturilorDocument120
  c) operare mărfuri la mal neamenajatDocument100
  d) operațiuni de încărcare/descărcare mărfuri în dană industrialăDocument100
  41Însoțirea transportului special și alte categorii de activități pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de portOră/supraveghere130
  42Vizarea expertizei tehnice și a raportului de expertizăDocument10% din valoareaexpertizei
  43Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului de avarii cu/făra declarații:
  a) trei exemplare originaleDocument30
  b) o copie de pe documentul existent în evidența Autorității Navale RomâneDocument6
  44Vizarea procesului-verbal încheiat între terți privind diverse operațiuni în port sau la bordul navelor (la cerere)Document30
  45Emitere copii de pe raporul final de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere)Document30
  46Autorizare încarcare/descarcare produse petroliere și alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajateDocument360
  47Emitere autorizație privind transporturile speciale:
  a) transportul agabariticDocument120
  b) transportul marfurilor periculoase care se încadrează în Clasa 1 - explozivi, diviziunea 1.1 și 1.2, echipamente și tehnică militară, precum și altele asemeneaDocument360
  c) transportul marfurilor periculoase care se încadrează în Clasa 7 - substanțe radioactive (inclusiv combustibil nou sau uzat)Document1200
  48Controlul liniilor de încarcare (la cerere)Document156
  49Determinarea cantității de marfă în navă (la cerere)Document52
  50Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere)Operațiune130
  51Constatarea stării de curațenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere)Magazie/navă65
  52Emiterea documentelor de confirmare/informaționale (la cerere)Document120Altele decât cele de la punctul 11 Vezi Nota pct. 17și pct. 20
  53Solicitarea reținere navă:Δ – deplasamentul naveiCI – capacitatea de încarcare a navei
  a) navă de navigație interioară cu ∆ > 15 t sau CI ≥ 15 tSolicitare480
  b) navă de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 t sau CI < 15 tSolicitare120
  54Emitere certificat de echipaj minim de siguranțăNavă150
  55Emitere documente privind evidența activităților ce se desfășoară la bord (jurnal de bord, sau alte jurnale conform legii)Document15
  56Supravegherea navigației și managementul traficului naval la intrarea/ieșirea în/din porturi/Canalul Dunăre Marea Neagră/puncte izolate/locuri de operare pe căi navigabile interioare:Navele care efectuează manevre în port și radă sunt scutiteP-puterea instalată de propulsie exprimată în KwSe taxează o singură dată la intrarea în port/radă/canal/puncte izolate/locuri de operare
  a) împingător/remorcher când navighează singurNavă0.02xP
  b) navă de navigație interioară autopropulsată, precum și împingător și remorcher angajat în operațiuni de remorcaj/ împingereNavă0.04xP
  c) navă de pasageri pentru curse de zi regulate/linieNavă/Zi6
  d) navă de pasageri cu cabine care efectuează croaziereNavă120
  57Supravegherea și managementul traficului naval la nava care efectuează transport de pasageri/vehicule, de pe un mal pe altul, în punctele de trecere internă sau în punctele de frontierăConvoi/Navă/Zi10Unitatea formată dintr-o navă propulsată și bac se taxează ca o navă
  58Întocmirea formalităților de sosire/plecare:Se taxează puterea instalată de propulsie exprimată în KwTC – tone capacitateDar nu mai puțin de 5 euroTarifele pentru formalitățile de sosire/plecare se percep o singură dată la sosirea navei
  a) navă de navigație interioară de pasageri pentru curse de ziNavă/Zi10
  b) navă cu propulsieNavă0.30 la 100Kw
  c) navă autopropulsată și navă nepropulsată de transport marfăNavă0.20 la TC
  d) navă care efectuează transport de pasageri/vehicule, de pe un mal pe altul, în punctele de trecere internă sau punctele de frontierăConvoi/Navă/Zi10
  e) navă de navigație interioară de pasageri cu cabine care efectuează croaziereNavă120
  f) alte nave nepropulsateNavă10
  g) navă care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice sau cercetări științifice în marea teritorială și care efectuează multiple intrări / ieșiri în / din portNavă/zi50
  59Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele de navigație interioară oprite din navigațieNavă130
  60Emiterea permisului de lucru pentru lucrări de scafandrerieActivitate60
  61Inspecția în vederea emiterii permisului de operare pentru navă/barja-tancNavă260
  62Supravegherea navei/barjei-tanc pe timpul operăriiOră/supraveghere10
  63Inspecția în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiateTerminal1300/terminal cu o instalație pe o categorie de produs manipulatPentru terminale cu mai multe instalații tariful se majorează cu 650 euro pe fieacare tip de instalație în cazul manipulării mai multor categorii de produse (petroliere, substanțe lichide nocive, gaze lichefiate), tariful se va majora cu 650 euro pentru fiecare instalație specifică fiecarui produs
  64Reinspecția terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiateTerminal50% din tariful de inspecție
  65Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free / Non Gas-free pentru barje-tanc:Dar nu mai puțin de 200 euro/navă
  a) navă / barjă pâna la 1.000 m3200 mc de volum inspectat46
  b) navă / barjă peste 1.000 m3200 mc de volum inspectat pentru ce depășește 1.000mc52
  66Inspecția navelor în vederea emiterii permisului Hot workNavă130
  67Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free/Non Gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere, substanțe lichide nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive100 mc de volum inspectat65
  68Supravegherea navigației și managementul traficului naval în cazul corpurilor de nave remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:
  a) navă cu lungimea < 100 mNavă300
  b) navă cu lungimea max. 100 – 150 mNavă600
  c) navă cu lungimea > 150 mNavă1200
  69Avizarea documentației/planului de construcții sau amenajări portuare, montări cabluri, conducte subacvatice, extracții balastiere pe căile navigabile interioare, etc.Document420
  70Inscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercialExamen60
  71Emiterea certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercialDocument12
  72Vizarea la un interval de 2,5 ani a certificatului de atestare a conducătorului de ambarcațiune de agrement care desfășoară activități de agrement în scop comercialDocument12
  73Emiterea autorizației de reparații pentru navele la care aceste lucrări se execută în alte locuri decât în locurile special destinate reparațiilor:
  a) cu imobilizarea naveiNavă50
  b) alte lucrăriNavă50
  74Autorizare probe motor principal la cheu în dane aprobate (la cerere)Navă50
  NOTĂ
  1Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.
  2Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente/certificate, precum și pentru alte asemenea operațiuni, solicitate și soluționate în regim de urgență tariful se majorează cu 100%. Prin ”Regim de urgență” se întelege soluționarea cererii în termen de maximum 2 zile lucrătoare de ladata înregistrării, cu excepția punctelor 23, 24, 25, 26 care vor fi soluționate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.
  3Operațiunea prevăzută la pct. 39 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.
  4În cazul pct. 53, dacă solicitarea vine din partea echipajului tariful este 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.
  5Tarifele prevăzute la pct. 56 și 58 nu se percep pentru navele aparținând Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați: drage,șalande pentru deservirea dragelor, navele de semnalizare, navele de masurători topohidrografice și de debite, navele de verificare a condițiilor de navigație, remorchere, împingătoare, navele de transport fară propulsie, macarale plutitoare etc., implicate în lucrările de întreținere și asigurare a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe brațele navigabile ale acesteia, navele aparținând Ministerului Sanătății Publice, precum și navele sanitare deambulanță și navele de inspecție sanitară.
  6Tariful prevăzut la pct. 57 nu se aplică navelor de pasageri care efectuează transport cu caracter social.
  7Tariful prevăzut la pct. 58 lit.a) nu se aplică navelor de pasageri având ca proprietari persoane fizice sau juridice romane și care efectuează transporturi publice subvenționate de la bugetul de stat sau local.
  8Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevazute în prezenta anexa la pct. 56, 57, 58, 61, 62, 68.
  9În înțelesul tarifării prevăzute la pct. 64, sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, lichide nocive și gaze lichefiate.
  10Substanța lichidă nocivă înseamnă orice substanța care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de Marpol 73/78, Anexa II.
  11În cazul în care se solicită inspecții în rada portului sau în afara limitelor portului, tariful se majorează cu 10%.
  12Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant fluvial (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații AutoritățiiNavale Române sunt gratuite.
  13Tarifele din prezenta anexa includ și costul imprimatului, dacă la rubrica observații nu se prevede altfel.
  14Numele navei/ ambarcațiunii de pescuit se rezervă pentru o perioadă de maximum 90 de zile.
  15Tariful prevăzut la pct. 56 nu se aplică în cazul navelor folosite pentru operațiunile de spart gheață.
  16Tarifele pentru inspecțiile tehnice efectuate la ambarcațiunile de pescuit sunt prevăzute în Anexa 4.
  17Document de confirmare/informațional – certificat de conservare, atestare operațiuni în porturi românești, atestare condiții meteo, document al stăriinavei și alte asemenea.
  18Pentru operațiunea prevăzută la punctul 73 lit. b) expresia ”alte lucrări” se referă printre altele la următoarele situații (reparații la corp punți și magazii, reparații la instalațiile de manevră – legare și acostare, guvernare, propulsie, ancorare, piturare marcă de bord liber, scări pescaj, nume navă, etc,)
  19Pentru operațiunea prevăzută la punctul 75 aprobarea se dă pentru navele care nu pot opera într-o dană specializată.
  20Certificatul de cabotaj pe căile navigabile interioare este certificatul reglementat de Regulamentul (CEE) nr.3921/91 al Consiliului din 16.12.1991.
   +  Anexa nr. 3
  Tarifele
  pentru operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile efectuate
  în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română la ambarcațiunile de agrement
  Nr. crt.Denumirea prestației sau a operațiunii specificeU.M.Tarif (euro / U.M.)Observații
  01234
  11) Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență a ambarcațiunilor în construcție/scoaterea din evidență a acestora:Pentru toate categoriile de ambarcațiuni propulsate cu motor, vele, forța umană.L - lungimea maximă a ambarcațiuniiP - puterea instalată de propulsie exprimată în kW
  a) ambarcațiune construită în regie proprie cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kWDocument72
  b) ambarcațiune construită în regie proprie cu L < 7 m și P< 15 kWDocument36
  2) Înscrierea modificărilor în registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement în construcțieOperațiune48
  3) Transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi realeOperațiune40
  2Emiterea/prelungirea valabilității permisului provizoriu de navigație pentru ambarcațiunea de agrementDocument60Pentru cazul în care ambarcațiunea este pusă în circulație o perioadă scurtă de timp
  3Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului român/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale pentru ambarcațiuni:L - lungimea maximă a ambarcațiuniiP - puterea instalată de propulsie exprimată în kWTariful include și emiterea actului de naționalitate
  a) ambarcațiune cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kWOperațiune120
  b) ambarcațiune cu L < 7 m și P < 15 kWOperațiune60
  4Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale:L - lungimea maximă a ambarcațiunii P - puterea instalată de propulsie exprimată în kWTariful include și emiterea documentului de evidență
  a) ambarcațiune cu L ≥ 7 m și/sau P ≥ 15 kWOperațiune120
  b) ambarcațiune cu L < 7 m și P < 15 kWOperațiune36
  c) ambarcațiune cu vele cu L ≥ 7 mOperațiune60
  d) ambarcațiune cu vele cu L < 7 mOperațiune24
  5Emitere autorizație de modificare constructivă ambarcațiune de agrementDocument36În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  6Emitere autorizație de dezmembrare ambarcațiune de agrementDocument36În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  7Verificare disponibilitate și rezervare nume ambarcațiune de agrement/ambarcațiune de agrement în construcțieOperațiune30
  8Emitere duplicat document ambarcațiuneDocument12În cazul deteriorării sau pierderii documentului
  9Preschimbare document ambarcațiune:În cazul în care proprietarul/operatorul depune la căpitania portului de înmatriculare/înscriere o cerere privind înscrierea mai multor modificări, se percepe un singur tarif, corespunzător preschimbării documentului.
  a) certificat de ambarcațiune de agrementDocument60
  b) carte de identitate a ambarcațiunii de agrementDocument12
  c) alte documenteDocument10
  10Schimbare formular ambarcațiune:În cazul în care prin act normativ se reglementează schimbarea modelului și conținutului formularului.
  a) certificat de ambarcațiune de agrementDocument15
  b) carte de identitate a ambarcațiunii de agrementDocument9
  11Emitere certificat conform evidențelor Autorității Navale Române:
  a) registrul de evidență al ambarcațiunilor în construcțieDocument120
  b) registrul matricol al ambarcațiunilorDocument120
  c) registrul de evidență al ambarcațiunilorDocument12
  12Emitere copie conformă cu originalul de pe înscrisuri,evidențe sau documente statistice, create de Autoritatea Navală RomânăDocument12
  13Emitere adeverință privind confirmarea de date, situații care rezultă din documente deținute de Autoritatea Navală RomânăDocument10
  14Emitere document cu informații despre ambarcațiuni, conform evidențelor ANRPagină document10
  15Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român și/sau radierea ambarcațiunii de agrement; scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrementOperațiune6Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu.În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  16a)Transcrierea constituirii,transmiterii sau stingerii garanțiilor reale; Transcrierea/radierea contractelor de închiriere/bare-boat/ leasing/comodat etc., dreptului de administrare asupra ambarcațiunii înmatriculate/înscrise în registrul matricol/registrul de evidență; transcrierea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar; transcrierea încheierii deîncuviințare privind autorizarea efectuării de călătoriiOperațiune60În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată/înscrisă
  b) Transcriere act adițional contractOperațiune36
  17Transcrierea/radierea procesului-verbal de sechestruOperațiune60
  18Copie certificată “Conform cu originalul” pentru documenteleîn limba română/traduse în limba română ale navei și ale proprietarului/operatoruluiDocument2
  19Emiterea, la cerere, a Raportului cu date tehnice în vederea înmatricularii/luarii în evidență sau ca urmare a modificării constructive sau a schimbării motorului ambarcațiuniiDocument24
  20Orice tip de operațiune efectuată pentru ambarcațiunile de agrement, propulsate prin forță umanăOperațiune6Operațiune-înmatriculare, înscriere, transcriere și altele asemenea.Tariful nu include prețul imprimatului
  21Inspecția tehnică:Tariful include și emiterea permisului de navigațiek - coeficient de corecție funcție de puterea motoruluik = 1,56 - pentru P>250 kWk = 1.43 - pentru 250≥P>200 kWk = 1.30 - pentru 200≥P>150 kWk = 0.91- pentru 150≥P>100 kWk = 0.78 - pentru 100≥ P>75 kWk = 0.65 - pentru 75≥ P>55 kWk = 0.52 - pentru 55≥ P>40 kWk = 0.39 - pentru 40≥ P>25 kWk = 0.26- pentru P≤25 kWS - suprafața în mp a velei principaleL – lungimea maximă a ambarcațiunii
  a) inițială pentru toate ambarcațiunile cu motoare cu puterea:
  a1) P>150 kWOperațiune130+kxP+S
  a2) 55Operațiune110.5+kxP+S
  a3) P≤55 kWOperațiune91+kxP+S
  b) inițială pentru ambarcațiune propulsată prin forță umanăOperațiune7
  c) anuală pentru ambarcațiune cu motor (inclusiv emitere raport)Operațiune39
  d) reînnoire (la 5 ani) permis de navigație pentru ambarcațiunile cu motoare cu puterea :
  d1) P>150 kWOperațiune104+kxP+S
  d2) 55Operațiune91+kxP+S
  d3)P≤55 kWOperațiune78+kxP+S
  e) inspecție ocazională pentru eliberare certificat de stare tehnicăOperațiune130 + k x P+S
  f) supraveghere tehnică pe timpul construcției ambarcațiunii în regie proprie (inclusiv probe și emitere documente date tehnice pentru luarea în evidență sau înmatriculare)Operațiune130 +1.95L(B+D)+0.98PB – lățimea maximă a ambarcațiuniiD – înălțimea de construcție a ambarcațiunii
  22Emiterea avizului pentru desfășurarea activității de agrement nauticDocument180
  NOTĂ
  1Ambarcațiune de agrement – orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al carei corp are lungimea de 2,5 m pâna la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative.
  2Sunt considerate ambarcațiuni de agrement și motovehiculele nautice.
  3Ambarcațiunile care au două sisteme de propulsie, motor și vele, se taxează ca ambarcațiune cu motor.
  4Raportul de inspecție tehnică anuală al unei ambarcațiuni conține date tehnice în urma verificării mașinilor, instalațiilor mecanice, electrice și a corpului exterior al ambarcațiunii.
  5Ambarcațiunea cu vele care, conform certificatelor ambarcațiunii, are în dotare motor de manevră este considerată și se tarifează ca ambarcațiune cu vele.
  6Pentru operațiunile specifice activității de eliberare/emitere documente/certificate precum și pentru alte asemenea operațiuni, solicitate și soluționate, înregim de urgență, tariful se majorează cu 50%. Prin "Regim de urgență" se înțelege soluționarea cererii în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării
  7Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%.
  8Numele ambarcațiunilor de agrement se rezervă pentru o perioadă de maximum 90 de zile.
   +  Anexa nr. 4
  Tarifele
  pentru inspecțiile tehnice și alte activități și operațiuni specifice aferente
  efectuate de către Autoritatea Navală Română la navele maritime și navele de navigație interioară
  Nr. Crt.CodDenumirea prestației sau a operațiunii specificeU.M.Tarif (euro/U.M.)Observații
  012345
  INSPECȚII TEHNICE CORP, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI CORP NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  1A-110Inspecție inițială - construcții noiLx(B+D)mp203 + 4,70 x Lx(B+D)L - lungimea maximăB - lățimea maximăD - înălțimea de construcțiePentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-120.Tariful A-160 nu se aplică în cazul aplicării tarifelor A-110.Tariful A-140 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor tehnice expirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propulsie proprii sau în stare remorcată. Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-110, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-120.În funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de:- 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine.- 40% la platforme mobile de foraj; nave RO-RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice sau gaze lichefiate, nave pentru transport auto, nave de pasageri și alte nave care transportă peste 12 persoane în afara membrilor de echipaj.La navele cu o vechime de 20 de ani sau mai mult tariful se aplică majorat cu 40%.Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate propulsate cu motor de putere P sub 36,8Kw (50CP), se aplică o reducere 50% la tarifele A-120, A-130.
  2A-120Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar
  Lx (B+D) ≤ 2000Lx(B+D)mp268 + 0,40 x L x(B+D)
  Lx (B+D) > 2000Lx(B+D)mp642 + 0,22 x L x (B+D)
  3A-130Inspecție pentru confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  Lx (B+D) ≤ 2000Lx(B+D)mp68 + 0,10 x L x (B+D)
  Lx (B+D) > 2000Lx(B+D)mp161 + 0,055 x L x (B+D)
  4A-140Inspecție specială pentru emitere certificat de stare tehnică
  L x(B+D) ≤ 2000Lx(B+D)mp94 + 0,41 x L x(B+D)
  L x (B+D) > 2000Lx(B+D)mp226 +0,077 x L x ( B+D)
  5A-160Inspecție a operei vii în doc/pe uscatLx(B+D)mp26 + 0,07 x Lx(B+D)
  INSPECȚII TEHNICE MAȘINI ȘI INSTALAȚII MECANICE NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  6A-210Inspecție inițială - construcții noiP- puterea totală a mașinilor cu arderere internă (Kw)Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t. inspecția inițială se va calcula conform A-220.La navele nepropulsate, care au montate pe ele agregate mecanice diverse cum ar fi, pompe, ventilatoare, compresoare, vinciuri etc., care se inspectează, se consideră P egal cu zero și se aplică formula de calcul pentru acest caz.Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-210, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va plica integral tariful A-220.În funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de :- 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine.- 40% la nave de pasageri; nave RO-RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj.Tariful A-240 se aplică în cazul inspecțiilor de prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor tehnice expirate cu mai mult de 3 luni datorită neefectuării inspecției anuale sau la 2 ani obligatorii, sau în cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj special navelor ale căror certificate lipsesc sau sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propusie proprii sau în stare remorcată cu echipaj la bord.Tariful A-250 nu se va aplica la navele de navigație interioară, în cazul aplicării tarifelor A-210, A-220, A-230 sau A-240.Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate propulsate cu motor de putere P sub 36,8Kw (50CP), se aplică o reducere de 50% la tarifele A-220 și A-230.
  P ≤ 2000 kwP559 + 1,40 x P
  P > 2000 kwP2328 + 0,52 x P
  7A-220Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitar
  P ≤ 400 kwP52 + 1,24 x P
  400 < P ≤ 2000 kwP346 + 0,52 x P
  P > 2000 kwP1152 + 0,09 x P
  8A-230Inspecție confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  P ≤ 400 kwP12 + 0,27 x P
  400 < P ≤ 2000 kwP75 + 0,10 x P
  P > 2000 kwP255 + 0,02 x P
  9A-240Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică
  P ≤ 400 kwP16 + 0,38 x P
  400 < P ≤ 2000 kwP105 + 0,14 x P
  P > 2000 kwP356 + 0,027 x P
  10A-250Insp. conf. Reg. ANR pt prevenirea poluări cu hidrocarburiP18+ 0,05 x P
  INSPECȚII TEHNICE ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  11A-310Inspecție inițială - construcții noiP(E) - puterea totală a generatoarelor electrice,care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (Kw)Pentru navele cu un deplasament de până la 15 mc sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t inspecția inițială se va calcula conform A-320.Pentru inspecția inițială la navele în serviciu preluate se aplică 40% din tariful A-310, cu excepția navelor de navigație interioară care dețin certificate comunitare de navigație interioară sau certificate conforme regulamentului de navigație pe Rin emise de autorități ale unui stat membru U.E., preluate la pavilionul român, la care se va aplica integral tariful A-320.
  P(E) ≤ 100 kwP(E)390 + 5,95 x P(E)
  100 < P(E) ≤ 500 kwP(E)611 + 3,52 x P(E)
  P(E) > 500 kwP(E)1768 + 1,17 x P(E)
  12A-320Inspecție reînnoire certificat tehnic sau certificat comunitarPentru nave care nu sunt dotate cu generatorare electrice și au dotări pentru alimentare cu energie de la mal sau de la altă navă, « P(E)» este puterea totală a motoarelor electrice instalate la bord.Pentru nave care nu sunt dotate cu generatoare electrice și au dotări pentru alimentare cu energie electrică de la mal sau de la altă navă, fără a avea montate la bord motoare electrice se aplică tariful A-340.În funcție de tipul navelor la tarife se aplică o majorare de :- 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere, vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe, pilotine.- 40% la nave de pasageri, platforme; nave RO -RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru substanțe lichide nocive sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj.
  P(E) ≤ 50 kwP(E)52 + 4,16 x P(E)
  50 < P(E) ≤ 400 kwP(E)221 + 0,86 x P(E)
  P(E) > 400 kwP(E)481 + 0,16 x P(E)
  13A-330Inspecție confirmare anuală sau la doi ani certificat tehnic
  P(E) ≤ 50 kwP(E)20 + 0,75 x P(E)
  50 < P(E) ≤ 300 kwP(E)43 + 0,25 x P(E)
  P(E) > 300 kwP(E)104 + 0,04 x P(E)
  14A-340Inspecție instalație cu alimentare de la mal, de la altă navă sau de la baterii cu acumulatori.ambarcațiune/navă20
  15A-350Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică
  P(E) ≤ 50 kwP(E)27 + 1,05 x P(E)
  50 < P(E) ≤ 300 kwP(E)60 + 0,35 x P(E)
  P(E) > 300 kwP(E)146 + 0,05 x P(E)
  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII FRIGORIFICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  16A-410Inspecție inițială - construcții noi – magazii de marfăW650 + 0,3 x WW = volumul magaziilor de marfă (metri cubi)Nf = Numărul containerelor înmulțit cu lungimea containerelor (în picioare)La navele existente, care solicită arborare pavilion românesc, se aplică 40% din tarif.
  17A-420Inspecție inițială - construcții noi – containereNf936 + 0,8 x Nf
  18A-430Inspecție reînnoire certificat tehnic magazii de marfăW161 + 0,03 x W
  19A-440Inspecție reînnoire certificat tehnic containereNf109 + 0,3 x Nf
  20A-450Inspecție confirmare anuală certificat tehnic – magazii de marfăW98 + 0,03 x W
  21A-460Inspecție curentă – containereNf68 + 0,15 x Nf
  22A-470Inspecție specială pentru certificat de stare tehnică – magazii demarfăW135 + 0,04 x W
  23A-480Inspecție specială pt certificat de stare tehnică– containereNf91 + 0,18 x Nf
  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII AUTOMATIZĂRI LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  24A - 510Inspecție inițialăP117+ 0,14 x PP - puterea totală a mașinilor cu arderere internă (Kw).Pentru inspecția inițială la navele existente, care solicită arborare pavilion românesc, se aplică 40% din tarif.La navele de navigație interioară se aplică 80% din tarif.
  25A - 520Inspecție reînnoire certificat tehnicP52 + 0,07 x P
  26A - 530Inspecție confirmare anuală certificat tehnicP26 + 0,05 x P
  INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII DE RIDICAT LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  27A – 610Inspecție inițială - construcții noiN46 + 111 x NN = numărul de instalații de ridicatNumai pentru proba de sarcină se percepe 40% din tarif A-620. P - puterea totală a mașinilor cu arderere internă (kW).Pentru instalațiile cu generator de gaz inert tariful se majorează cu 20%. Pt. instalațiile de stocare a gazului inert se aplică 50% din tarif.
  28A – 620Inspecție reînnoire certificat tehnic20 + 111 x N
  29A – 630Inspecție confirmare anuală certificat tehnic20 + 84 x N
  30A-700Inspecții instalații gaz inert la navele petroliere maritime și nave de navigație interioarăP468 + 0,09 x P
  TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE CU NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  31A-711Inspecție inițială – emitere certificatLx(B+D)203 + 0,47 x L x (B+D)L - lungimea maximă;B - lățimea maximă;D - înălțimea de construcție
  32A-721Inspecție de reînnoire certificat117 + 0,08 x L x (B+D)
  33A-731Inspecție confirmare anuală certificat52 + 0,05 x L x (B+D)
  INSPECȚII CĂLDĂRI ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE
  34A-810Căldare principală ignitubularăbuc130Tariful se aplică separat pentru :inspecție exterioarăinspecție interioarăproba hidraulică Tariful se multiplică cu numărul căldărilor sau recipientelor sub presiune inspectate la bordul navei.
  35A-820Căldare principală acvatubulară suprafața încălzire sub 400 mp130
  36A-830Căldare principală acvatubulară suprafață încălzire 401 - 1000 mp156
  37A-840Căldare principală acvatubulară suprafața de încălzire de peste 1001mp.182
  38A-850Căldare auxiliară cu combustibil lichid sau gaze arse13
  39A-860Căldare auxiliară cu alimentare combinată20
  40A-870Recipient sub presiune cu un volum sub 1 mc13
  41A-880Recipient sub presiune cu un volum de și peste 1 m320
  SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ȘI INSPECȚII LUCRĂRI REPARAȚII, RECONSTRUCȚII, MODERNIZĂRI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  42A-901V(L) ≤ 20.000 EUROV(L)104+ 0.04 x V(L)V(L) = valoarea totală facturată a lucrărilor, comunicată de armator sau șantier.Pentru lucrări efectuate în regie proprie sau care nu sunt comunicate la cerere, se percepe 150% din tariful prevazut la A-120, A-220, A-320Tariful include examinarea și aprobarea listei de lucrări, încercarea materialelor folosite la lucrări, probe, măsurători, inspecții vizuale, eliberare documente.
  43A-90220.001 EURO ≤ V(L) ≤ 60.000 EURO260+ 0.033 x V(L)
  44A-90360.001EURO ≤ V(L) ≤ 200.000 EURO650+ 0.03 x V(L)
  45A - 904V(L) ≤200.001EURO1300+ 0.02 x V(L)
  INSPECȚII OCAZIONALE
  46A-1000Inspecție casare corpLx(B+D)273+0,14 x L x (B+D)L - lungimea maximă;B - lățimea maximă;D - înălțimea de construcțieP - puterea totală a mașinilor principale (kW).P(E) - puterea totală a generatoarelor electrice,care se pot cupla într-un tablou electric de distribuție (kW)N = număr de echipamente sau perechi de echipamente de ridicareN(O) = numărul de ore consumate pentru inspecție și eliberare documenteN(T) = numărul total de inspecțiiPentru nave tancuri petroliere tariful se majorează cu 20%.Pentru inspecția unui număr mai mare de 5 magazii sau 6 tancuri de marfă tariful se diminuează cu 20%.
  47A-1010Inspecție casare mașiniP164 + 0,47 x P
  48A-1020Inspecție casare electricP(E)192 + 0,12 x P(E)
  49A-1030Inspecție arbore portelice / intermediar extrasP27 + 0,04 x P
  50A-1040Insp. arbore portelice / intermediar neextrasP20 + 0,03 x P
  51A-1050Inspecție după avarie instalația de încărcareN34 + 65 x N
  52A-1060Insp. după avarie nave sub pavilion românL x(B+D)xN(O)[30 + 0,015 x L x (B+D)] x N(O)
  53A-1070Inspecții magazii / tancuri marfă (curățenie, vopsire, etanșare, probe hidraulice, etc.)N(T)59 x N(T)
  54A-1080Alte prestații, care nu se regăsesc în tarifeoră78 EURO pentru o oră sau fracțiune de oră
  55A-1100Emitereaa documentului cu date tehnice pentru înmatriculare sau înscriere nave maritime și de navigație interioarăP16 + 0,03 x P+ 0,15 x P(E)
  INSPECȚII PENTRU BORDUL LIBER
  Inspecții conform Convenție internaționale din 1966 asupra liniilor de încărcare
  56B - 101Inspecție inițială – eliberare certificatL x(B+D)328 + 0,015 x L x (B+D)L - lungimea maximă;
  57B - 102Inspecție de reînnoire certificat274 + 0,015 x L x (B+D)B - lățimea maximă;
  58B - 103Inspecție anuală248 + 0,015 x L x (B+D)D - înălțimea de construcție
  59B - 104Inspecție scutire261 + 0,015 x L x (B+D)
  60B - 105Inspecție ocazională/Inspecție modificare mărci bord liber104
  Inspecții conform reguli naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaje internaționaleL - lungimea maximă;B - lățimea maximă;D - înălțimea de construcție
  61B - 106Inspecție inițialăL x(B+D)65 + 0,015 x L x (B+D)
  62B - 107Inspecție anuală26 + 0,015 x L x (B+D)
  63B - 109Inspecție ocazională/ modificare mărci bord liber78
  64B -110Inspecție la 5 ani52 + 0,015 x Lx (B+D)
  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE SOLAS 74
  SIGURANȚA PENTRU NAVA DE PASAGERI
  65B - 211Inspecție inițială – eliberare certificatL x(B+D)1244 + 0,07 x L x (B+D)La navele petroliere tariful se majorează cu 20%.Pentru stivuirea mărfii numai pe punte se percepe 40% din tarif.Pentru stivuirea mărfii numai sub punte se percepe 60% din tarif.L - lungimea maximă;B - lățimea maximă;D - înălțimea de construcție.
  66B - 212Inspecție de reînnoire certificat1170 + 0,07 x L x (B+D)
  SIGURANȚA CONSTRUCȚIEI PENTRU NAVA DE MĂRFURI
  67B-221Inspecție inițială – eliberare certificatL x(B+D)655 + 0,03 x L x (B+D)
  68B-222Inspecție de reînnoire certificat507 + 0,03 x L x (B+D)
  69B-223Inspecție anuală300 + 0,015 x L x (B+D)
  70B-224Inspecție intermediară413 + 0,015 x L x (B+D)
  SIGURANȚA ECHIPAMENT PENTRU NAVA DE MĂRFURI
  71B - 231Inspecție inițială – eliberare certificatL x(B+D)550 + 0,03 x L x (B+D)
  72B - 232Inspecție de reînnoire certificat392 + 0,03 x L x (B+D)
  73B - 233Inspecție anuală249 + 0,015 x L x (B+D)
  74B - 234Inspecție periodică300 + 0,015 x L x (B+D)
  SIGURANȚA RADIO PENTRU NAVA DE MĂRFURI
  75B - 241Inspecție inițială – eliberare certificatL x(B+D)225 + 0,015 x L x (B+D)
  76B - 242Inspecție de reînnoire certificat170 + 0,015 x L x (B+D)
  77B - 243Inspecție periodică125 + 0,015 x L x (B+D)
  78B - 245Certificat de scutireL x(B+D)333 + 0,04 x L x (B+D)
  79B - 250Autorizare pentru transport cerealeL x(B+D)143 + 0,02 x L x (B+D)
  Verificare și aprobare: manual de încărcare cereale, informațiaasupra stabilității, eliberare autorizație pentru transport cereale
  80TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE
  81B - 261Inspecție inițială – eliberare DOCLx(B+D)176 + 0,015 x L x (B+D)
  82B - 262Inspecție de reînnoire DOC130 + 0,015 x L x (B+D)
  83B - 263Inspecție intermediarăDOC85 + 0,015 x L x (B+D)
  84B - 270Manualul de asigurare a mărfiiLx(B+D)111 + 0,015 x L x (B+D)
  Examinare inițială/aprobare CSM
  INSPECȚII CONFORM CODURI I.M.O. LA CARE FACE TRIMITERE CONVENȚIA SOLAS 74
  TRANSPORT PRODUSE CHIMICE PERICULOASE ÎN VRAC – TANCURI CHIMICEL - lungimea maximă;B - lățimea maximă;D - înălțimea de construcție.
  85B - 281Inspecție inițială – construcție nouăLx(B+D)702 + 0,08 x L x (B+D)
  86B -282Inspecție inițială – navă existentă832 + 0,09 x L x (B+D)
  87B -283Reînnoire “Certificate of Fitness”624 + 0,07 x L x (B+D)
  88B -284Inspecție anuală221 + 0,03 x L x (B+D)
  89B -285Inspecție intermediară247 + 0,03 x L x (B+D)
  TRANSPORT GAZE LICHEFIATE – TANC GAZE LICHEFIATE
  90B -286Inspecție inițială – construcție nouăLx(B+D)910 + 0,10 x L x (B+D)
  91B -287Inspecție inițială – navă existentă1079 + 0,12 x L x (B+D)
  92B -288Reînnoire “Certificate of Fitness”806 + 0,09 x L x (B+D)
  93B -289Inspecție anuală299 + 0,04 x L x (B+D)
  94B -290Inspecție intermediară351 + 0,05 x L x (B+D)
  95B -291Transport în siguranță a mărfurilor în vrac – cod BC130 + 0,015 x L x (B+D)
  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE MARPOL
  PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI (I.O.P.P.)/ANEXA 1 MARPOLP - puterea totală a mașinilor cu arderere internă (kW).La tancuri pentru gaze lichefiate tariful se multiplică cu 0,8.
  96B - 311Inspecție inițială – eliberare certificat IOPPP428 + 0,03 x P
  97B - 312Inspecție de reînnoire certificat IOPP256 + 0,015 x P
  98B - 313Inspecție anuală174 + 0,015 x P
  99B - 314Inspecție intermediară255 + 0,015 x P
  100B - 315Examinare inițială/aprobare SOPEPnavă177
  PREVENIREA POLUĂRII CU SUBSTANȚE NOCIVE LICHIDE ÎN VRAC /ANEXA 2 MARPOL
  101B - 321Inspecție inițială – eliberare certificat NLSP133 + 0,03 x PLa navele de pasageri tariful se multiplică cu 2.
  102B - 322Inspecție de reînnoire certificat NLS116 + 0,015 x P
  103B - 323Inspecție anuală82 + 0,015 x P
  104B - 324Inspecție intermediară116 + 0,015 x P
  PREVENIREA POLUĂRII CU APE UZATE /ANEXA 4 MARPOL
  105B - 331Inspecție inițială – eliberare certificat ISPPP96 + 0,015 x PLa tancuri petroliere tariful se multiplică cu 1,5.
  106B - 332Inspecție de reînnoire certificat ISPP87 + 0,015 x P
  PREVENIREA POLUĂRII CU GUNOI /ANEXA 5 MARPOL
  107B - 333Inspecție certificare conformitate cu Anexa 5navă65
  PREVENIREA POLUĂRII AERULUI DE CĂTRE NAVE / ANEXA 6 MARPOL
  108B - 334Inspecție inițială (I.A.P.P.)P234 + 0,03 x PP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).
  109B - 335Inspecție de reînnoire certificate (I.A.P.P.)156 + 0,015 x P
  110B - 336Inspecție intermediară (I.A.P.P.)104 + 0,015 x P
  111B - 337Inspecție anuală (I.A.P.P.)78 + 0,015 x P
  112B - 338Inspecție pentru emiterea Certificatului Internațional de EficiențăEnergetică navă existentă325 + 0.03 x PP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).
  113B - 339Inspecție pentru emiterea Certificatului Internațional de EficiențăEnergetică navă nouă sau considerată nou-construită ori care a suferit o transformare importantă585 + 0.03 x PP - puterea totală a mașinilor cu ardere internă (kW).
  INSPECȚII CONFORM CONVENȚIE ILO LA INSTALAȚIILE DE RIDICARE DE LA BORDUL NAVELOR
  114B - 401Examinare, testare și certificare inițialăbuc130 + 0,14 x SS = capacitatea maximă a instalației de ridicare, tf.
  115B - 402Examinare la 5 ani104 + 0,12 x S
  116B - 403Examinare anuală78 + 0,08 x S
  117B - 404Examinare și retestare după avarie/reparație26 + 0,14 x S
  INSPECȚII PRIVIND MĂSURAREA, CERTIFICAREA TONAJULUI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
  118B - 501Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj 1969 Londra la nave maritimeLx (B+D)200 + 0,5 x L x (B+D)L - lungimea maximă;B - lățimea maximă;D - înălțimea de construcție.În cazul inspecțiilor în care se reeliberează Certificatul de tonaj sau se prelungește valabilitatea certificatului existent, pentru navele care nu au suferit transformări/modificări, tarifele se aplică prin multiplicare cu coeficientul 0,25.
  119B - 502Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj 1966 Geneva la nave de navigație interioară166 + 0,5 x L x (B+D)
  120B - 503Inspecție și emitere certificat pentru nave de pescuit cu lungimeamax. egală cu 15m sau mai mare, dar cu lungimea între perpendiculare mai mică de 24 m, conform legislației naționale .133 + 0,5 x L x (B+D)
  121B - 504Inspecție și emitere certificat pentru nave /ambarcațiuni de pescuitcu lungimea maximă mai mică de 15 m, inclusiv bărci, lotci, luntrii și altele conform legislației naționale.13În cazul inspecțiilor în care se eliberează Certificatul de tonaj 69 la docurile plutitoare se va aplica 10% din tarif.
  122B - 505Inspecție și emitere certificat conform legislației naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaje internaționale.98+0,5xLx(B+D)
  INSPECȚII LA PLATFORME DE FORAJ MARIN CONFORM MODU CODE
  123B - 601Inspecție inițială eliberare certificatbuc1105+0,07xL(B+D)
  124B - 602Inspecțiede reînoire certificat910+0,07xL(B+D)
  125B - 603Inspecție anuală780+0,015xL(B+D)
  126B - 604Inspecție intermediară845+0,015xL(B+D)
  INSPECȚII ECHIPAMENTE CONFORM CERINȚE RIPAM (COLREG) LA NAVE MARITIME CARE NU EFECTUEAZĂ VOIAJE INTERNAȚIONALE
  127B - 701Inspecția inițialăL = lungimea maximă a navei
  L < 12 mL(m)52
  12 m ≤ L < 50 m104
  L ≥ 50 m156
  128B -702Inspecția la 5 ani
  L < 12 mL(m)26
  12 m ≤ L < 50 m52
  L ≥ 50 m78
  129B - 703Inspecția anuală
  L < 12 mL(m)20
  12 m ≤ L < 50 m33
  L ≥ 50 m46
  INSPECȚII SISTEME ANTIVEGETATIVE LA NAVE CONFORM CONVENȚIEI AFS SAU REGULAMENTULUI UNIUNII EUROPENE
  130B - 704Inspecția inițială sau inspecția de reînoireLx (B+D)156+0,07xL(B+D)L - lungimea maximă;B - lățimea maximă;D - înălțimea de construcție.Contravaloarea activităților de prelevare a eșantioanelor și a analizelor de laborator se va taxa separat.
  131B - 705Inspecția de confirmare65+0,015xL(B+D)
  INSPECȚII PRIVIND RECICLAREA NAVELOR
  132B - 706Inspecția inițială sau inspecția de reînoireL x (B + D)120 + 0,05x L (B + D)L - lungimea maximă;B - lățimea maximă;D - înălțimea de construcție;
  133B - 707Inspecția suplimentară40 + 0,05x L (B + D)
  134B - 708Inspecția finală100 + 0,01x L (B + D)
  PRODUSE LAMINATE (verificare materiale)
  135C1-101Oțeluri de rezistență normală pentru construcții navalet9
  136C1-102Oțeluri de înaltă rezistență pentru construcții navale13
  137C1-103Oțeluri pt construcții și oțeluri de înaltă rezistență pt. construcții8
  138C1-104Oțeluri pt. căldări și recipiente sub presiune, oțeluri pentrutemperaturi scăzute13
  139C1-105Oțeluri pentru lanțuri de ancoră8
  140C1-106Oțeluri înalt aliate (elemente de aliere>5%)33
  141C1-107Table placate40
  142C1-108Cupru și aliaje de cupru33
  143C1-109Aliaje de aluminiu33
  144C1-110PIESE FORJATE, PIESE TURNATE(verificare calitate material și control final)bucGreutate piesă finită (t)Pentru verificarea numai a calității materialului sau pentru efectuarea numai a verificării finale se aplică 50% din tarif.
  Până la 0,1 t17
  De la 0,1 t la 0,5 t33
  De la 0,5 t la 1 t49
  De la 1 t la 2 t82
  De la 2 t la 3 t147
  De la 3 t la 5 t204
  Peste 5 t488
  145C1-120ARBORI COTIȚI(verificare calitate material și control final)bucGreutate piesă finită (kg)Pentru verificarea numai a calității materialului sau pentru efectuarea numai a verificării finale se aplică 50% din tarif.Pentru piesa forjată sau turnată se aplică tarif cod C1-110.
  Până la 500 kg105
  De la 500 kg la 1000 kg127
  De la 1000 kg la 2000 kg182
  De la 2000 kg la 3000 kg241
  De la 3000 kg la 4000 kg325
  De la 4000 kg la 5000 kg394
  Peste 5000 kg488
  146C1-130ȚEVI PENTRU CAZANE, RECIPIENTE SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚII(verificare materiale, inspectare)tMaterialPentru țevi sudate tariful se majorează cu 25%.Pentru țevi pentru construcții tariful se aplică 50% din tarif.
  Oțel slab aliat,33
  Cu, Cu-Zn, Al33
  Oțel aliat, Cu-Ni73
  147C1-140ELICE MONOBLOC(verificare materiale, control final)bucGreutate elice finită (t)Tariful este pentru elici din oțeluri inoxidabile sau din aliaje de cupru.Pentru elici din fontă și oțeluri nealiate sau slab aliate se aplică 75% din tarif.Pentru elice cu pas variabil se majorează cu coeficientul 1,25.
  Până la 0,1 t33
  De la 0,1 t la 0,5 t49
  De la 0,5 t la 1 t82
  De la 1 t la 2,5 t195
  De la 2,5 t la 5 t285
  Peste 5 t569
  148C1-150LANȚURI DE ANCORĂ(inspectare, verificare la sarcina de probă și la sarcina de rupere)tCalibru lanț ancoră (mm)Tariful este pentru lanțuri de categoria a 2-a.
  Până la 50 mm82
  De la 51 mm la 100 mm60Pentru lanțuri de categoria 1 se aplică 90% din tarif.
  Peste 101 mm33Pentru lanțuri de categoria a 3-a tariful se majorează cu 10%.
  149C1-151ACCESORII PENTRU LANȚURI DE ANCORĂ(inspectare, verificare la sarcină)tCalibru lanț ancoră (mm)Tariful se aplică accesoriilor care sunt verificate separat, fără lanțuri.
  Până la 50 mm5
  Peste 51 mm8
  150C1-160PARÂME(verificare materiale, control final)tParâme din oțel49
  Parâme din fibre naturale sausintetice105
  151C1-170BUCȘE PENTRU ARBORI ȘI AXE(verificare materiale, verificare dimensională, verificare la presiune)Greutatea piesei (kg)
  Până la 20040
  De la 200 la 40065
  De la 400 la 60090
  De la 600 la 800114
  De la 800 la 1000138
  152C1-180PANEL (verificare materiale, inspectare)mp0,57
  153C1-190AUTORIZAREA PRODUCĂTORILORPrivind capabilitatea tehnică de a produce o anumită categorie de oțel sau de aliaj neferos, de a forja piese navale și de a efectua în laboratoare proprii încercări metalice, analize chimice și metalografice, nedistructive.bucAutorizare pentru:Autorizarea laboratoarelor este inclusă în autorizarea producătorilor.
  produse laminate2275
  produse forjate277
  lanțuri de ancoră/parâme1138
  laboratoare de încercări813
  154C1-197MATERIALE, TEHNOLOGII ȘI CONTROL SUDAREtip /tehnologie/ 5 filme/orăAcceptare de tip materiale pentrusudare EURO/tip1073
  Supraveghere fabricațiemateriale pentru sudare5% din valoarea cantitățiisupravegheatePentru recunoașterea acceptărilor și certificărilor realizate de alte organizații se aplică 50% din tarif.
  Acceptare tehnologie sudareEURO/tehnolgie650
  Interpretare radiografiiEURO/5 filme25
  Examinare nedistructivă și verificare EURO/oră98
  155C1-198AUTORIZARE SUDORI PENTRU CONSTRUCȚII NAVALEpersoană130Prelungirea pe un an : 70% din tarif.Pentru sudorii care efectuează lucrări la structuri marine, recipienți sub presiune sau lucrări subacvatice tariful se majorează cu 50%.Pentru recunoașterea autorizărilor eliberate de alte organizații se aplică 50% din tarif.
  ELEMENTE STRUCTURALE ALE CORPULUI ȘI ECHIPAMENTE DE PUNTE
  Tarif în funcție de greutatea elementului structural supravegheat:
  156C2-201Secții plane (supravegherea execuției la producător)t7Încercarea materialelor se va taxa separat
  157C2-202Secții de volum, suprastructuri, rufuri, tancuri structurale(supravegherea execuției la producător)t8Încercarea materialelor se va taxa separat
  158C2-203Postamenți, grinzi și similare (supravegherea execuției laproducător)t17
  159C2-204Etambou, suportul lagărului cârmei (supravegherea execuției laproducător)t20
  160C2-205Secțiuni de pereți gofrați, table fasonate-pregătite pentru sudare(supravegherea execuției la producător)t5
  161C2-206Profile sudate (supravegherea execuției la producător)t7Încercarea materialelor se va taxa separat
  162C2-207Capace guri de magazii, punți pt. transp. vehicule pe roți, platforme, porți de încărcare și componente similare (suprav. execuție laproducător, insp. și încercări)mp8
  163C2-208Uși etanșe (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)bucUși etanșe în pereți decompartimentare82
  Uși etanșe în pereți de suprastructuriși rufuri8
  164C2-209Ferestre și hublouri (supravegherea execuției la producător, inspecțiiși încercări)buc12
  165C2-210Catarge, coloane, bigi, crucete, coloane macara, brațe macara, cabine macara, catarge radar(supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări)t40Încercarea materialelor se va taxa separat
  166C2-211Cârme (supravegherea execuției ans. la producător)t49Încercarea materialelor se va taxa separat
  167C2-212Ajutaje pentru elice(duze) (supravegherea execuției la producător)bucDiametru interior (m)
  Până la 2 m114
  De la 2 m la 3 m228
  Peste 3 m342
  168C2-213Stabilizatoare de ruliu (supravegherea execuției la producător)buc413Incercarea materialelor se va taxa separat
  169C2-214Tancuri de apă(supravegherea execuției la producător)tancCapacitate tanc (l)
  Până la 750 litri tanc66Tariful include inspecția exterioară, interioară și încercarea la presiune.
  De la 750 litri la 2000 litri tanc95Pentru inspecție exterioară și interioară fără probă de încercare la presiune se aplică 80 % din tarif.
  Peste 2000 litri tanc121Pentru inspecție exterioară fără inspecție interioară și probă de încercare la presiune se aplică 50 % din tarif.
  170C2-221Instalații de grui, scări, scări de acces la bord (supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări la navele în exploatare)bucGrui bărci, macara pentru barca187
  Rampe lansare liberă bărci187
  Accesorii lansare liberă bărci764
  Grui scări acces la bord, scări accesla bord, scări pilot, scări pasarele și schele114
  171C2-222Macarale de bord și poduri rulante (supravegherea execuției la producător)bucMacarale cu deschidere fixă Pentru macarale cu deschidere fixă cu vinci manual tarifele se reduc cu 20%.
  Până la 2,5 t277
  De la 2,5 t la 10 t463
  Peste 10 t610
  Macarale cu deschidere variabilă
  Până la 2,5 t472
  De la 2,5 t la 10 t837
  De la 10 t la 16 t1203
  De la 16 t la 30 t1463
  Peste 30 t1869
  Macarale cu braț mobil2357
  Macarale capră
  Până la 16 t277
  Peste 16 t610
  Macarale capră cu deplasare pe șine cu braț cu deschidere variabilă2690
  172C2-223Accesorii pt. instalații de ridicare și dispozitive de lansare bărci(supravegherea execuției la producător)buc0,04 x VpVp = valoarea produsului
  173C2-224Ancore (supravegherea execuției la producător)bucGreutate ancoră finită (t)Tariful este pentru ancore cu ținere normală
  Până la 1 t57Pentru ancore cu capacitate de ținere mare tariful se majorează cu 25 %.
  De la 1 t până la 3 t147
  De la 3 t până la 5 t195
  De la 5 t până la 7 t293
  De la 7 t până la 10 t277
  Peste 10 t488
  174C2-225Cârlige de remorcă (supravegherea execuției la producător sau la bordul navelor)bucSarcina de lucru în siguranță (t)
  Până la 5 t73
  De la 5 t până la 20 t98
  De la 20 t până la 100 t147
  Peste 100 t244
  175C2-226Vinci de ancoră (supravegherea execuției la producător)bucCalibru lanț ancoră (mm)La vinciuri cu parâme în loc de lanțuri se va asimila Ø parâmă cu calibrul lanțului.
  Până la 30 mm147
  De la 31 mm la 50 mm244
  De la 51 mm la 75 mm325
  De la 76 mm la 100 mm488
  Peste 100 mm569
  176C2-227Vinciuri (supravegherea execuției la producător)bucSarcina de lucru (tf)Pentru vinciuri cu acționare manuală tariful se multiplică cu 0,5.
  Până la 0,5 tf105
  De la 0,5 tf până la 2,5 tf130
  De la 2,5 tf până la 5 tf163
  De la 5 tf până la 10 tf203
  De la 10 tf până la 25 tf293
  De la 25 tf până la 50 tf439
  De la 50 tf până la 100 tf602
  De la100 tf până la 150 tf813
  Peste 150 tf959
  177C2-228Furtun de încărcare (supravegherea execuției la producător, încercări inițiale)bucDiametru nominal (mm)
  Până la 100 mm40Tariful este pentru furtunuri cu lungimea de până la 10 m.
  De la 101 mm la 150 mm49Pentru furtunuri cu lungimi mai mari de 10 m tariful se înmulțește cu 1,5.
  Peste 150 mm59
  178C2-230Mijloace de salvare (supravegherea execuției la producător)buc0,04 x VpVp = valoarea produsului
  179C2-241Elemente de ghidare containere în magazii (supravegherea execuțieila producător, inspecții și încercări)t0,04 x VpÎncercarea materialelor se va taxa separat
  180C2-242Elemente de stivuire și de amarare containere (supraveghereaexecuției la producător, inspecții prin sondaj)lot
  181C2-243Elemente de stivuire si de amarare containere (supraveghereaexecuției la producător, inspecție piesă cu piesă)lot
  182C2-244Elemente de stivuire si de amarare containere (încercarea pieselorpe un dispozitiv de încercare la cel puțin 2% din lot)buc
  DISPOZIȚII TARIFARE GENERALE ACȚIONĂRI PRINCIPALE
  183C3-301Motoare cu ardere internă / mașini cu abur pentru propulsie și auxiliare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)bucPuterea kw Pentru valori intermediare ale puterilor valoarea prestației se determină prin interpolare liniară.Tarifele sunt calculate pentru puterea maximă continuă declarată de producător. Tarifele includ și probele de stand ale motoarelor/turbinelor.Pentru verificările și probele la cerere a unor motoare/turbine existente în stare asamblată tariful se aplică în pondere de 50%.
  10252
  20277
  40309
  60342
  80390
  100439
  120488
  160577
  200667
  240755
  280845
  340992
  4201138
  4801284
  5601438
  6201600
  7001772
  8001975
  9002194
  10002438
  12502828
  15003250
  17503705
  20004193
  25004892
  30005623
  45006403
  50007264
  60007914
  70008580
  80009279
  1000010449
  1200011717
  1400013813
  1600014577
  1800015584
  2200018127
  2600020717
  3200024804
  4000029890
  184C3-302Turbine cu abur / gaze pentru propulsie și auxiliare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)bucPuterea kw
  20277
  40309
  60342
  80390
  100439
  120488
  160577
  200667
  240755
  280845
  340992
  4201138
  4801284
  5601438
  6201600
  7001772
  8001975
  9002194
  10002438
  12502828
  15003250
  17503705
  20004193
  25004892
  30005623
  45006403
  50007264
  60007914
  70008580
  80009279
  1000010449
  1200011717
  1400013813
  1600014577
  1800015584
  2200018127
  2600020717
  3200024804
  4000029890
  185C3-303Grupuri antrenate de motoare cu ardere internă - generatoare,compresoare, pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)buc20% din suma tarifelor aplicabile pentru fabricarea individuală a elementelor componente ale grupului (motor, generator, compresor, pompă, ventilator)Tarifele se aplică la grupurile care au elementele componente certificate de ANR sau de o organizație recunoscută de ANR la testarea individuală a acestora pe standul producătorului.
  186C3-304Grupuri antrenate de turbine -generatoare, compresoare, pompe,ventilatoare (verificare pe stand la producător)
  187C3-305Grupuri electro- antrenate de motoare electrice , compresoare,pompe, ventilatoare (verificare pe stand la producător)
  188C3-306Turbosuflante supraalimentare (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe stand)bucDiametru rotor suflantă (mm)Pentru supravegherea execuției la producător a rborelui/rotorului turbosuflantei se percepe un tarif reprezentând 20 % din tariful turbosuflantei.
  Până la 100 mm105
  De la 101 mm la 200 mm144
  De la 201 mm la 300 mm181
  De la 301 mm la 400 mm220
  De la 401 mm la 500 mm257
  De la 501 mm la 700 mm293
  De la 701 mm la 1000 mm390
  Peste 1001 mm488
  189C3-307Plăci de bază/cartere pt. motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)bucPuterea (kw)
  1026
  2027
  4031
  6034
  8039
  10044
  12049
  16059
  20066
  24077
  28085
  34099
  420114
  480129
  560144
  620161
  700177
  800199
  900221
  1000244
  1250283
  1500325
  1750380
  2000420
  2500489
  3000563
  4500641
  5000727
  6000792
  7000824
  8000891
  100001004
  120001125
  140001256
  160001399
  180001559
  220001812
  260002072
  320002480
  400002989
  190C3-308Arbori cotiți (supravegherea execuției la producător și inspecție finală)bucGreutatea piesei finite (kg)
  Până la 150 kg40
  De la 151 kg la 300 kg49
  De la 301 kg la 600 kg105
  De la 601 kg la 900 kg147
  De la 901 kg la 1300 kg179
  De la 1301 kg la 2000 kg235
  De la 2001 kg la 3000 kg293
  De la 3001 kg la 4000 kg358
  Peste 4000 kg390
  191C3-309Coloane pt. motoare cu ardere internă (supraveghere la producător)bucDiametru cilindru (mm)
  Până la 700 mm98
  Peste 700 mm130
  192C3-310Blocuri de cilindri pt. motoare cu ardere internă (supravegherea execuției la producător)Puterea (kw)
  1026
  2027
  4031
  6034
  8039
  10044
  12049
  16059
  20066
  24077
  28085
  34099
  420114
  480129
  560144
  620161
  700177
  800199
  900221
  1000244
  1250283
  1500325
  1750371
  2000420
  2500469
  3000540
  4500615
  5000697
  6000759
  7000824
  8000891
  100001004
  120001125
  140001256
  160001399
  180001559
  220001812
  260002072
  320002480
  400002989
  bucValoare produs (Vp)
  193C3-311Cămăși cilindru (supravegherea execuției la producător)Până la 1000 EURO0,065xVp
  194C3-312Biele pt. motoare cu ardere internă(supravegherea la producător)De la 1001 EURO la 5000 EURO0,055xVp
  195C3-313Chiulase, pistoane, capete de piston pentru motoare cu ardereinternă (supravegherea execuției la producător)De la 5001 EURO la 10000 EURO0,049xVp
  196C3-314Pompe de injecție / injectoare (inspecție finală/probă hidraulică)De la 10001 EURO la 50000 EURO0,039xVp
  197C3-315Amortizoare de vibrații torsionale (supravegherea execuției laproducător)De la 50001 EURO la 70000 EURO0,034xVp
  198C3-316Separatoare de combustibil/ulei (supravegherea la producător)De la 70001 EURO la 100000 EURO0,018xVp
  199C3-317Filtre de ulei/combustibil (supravegherea execuției la producător șiprobe pe stand)Peste 100000 EURO0,016xVp
  TRANSMISIE ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE
  200C3-401Cuplaje elastice/hidraulice (supravegherea execuției la producător)bucPuterea (kw)Pentru reductoare auxiliare tariful se aplică diminuat cu coeficientul 0,6. Pentru reductor principal (fără inversor) tariful se aplică diminuat cu 0,75.
  10101
  20111
  40124
  60137
  80156
  100176
  120195
  160231
  200267
  240303
  280338
  340397
  420455
  480514
  560576
  620641
  700709
  800632
  900879
  1000975
  12501131
  15001300
  17501482
  20001677
  25001957
  30002249
  45002561
  50002790
  60003039
  70003294
  80003563
  100004012
  120004499
  140005023
  160005600
  180005304
  220007254
  260008284
  320009922
  201C3-402Reductoare – inversoare (supravegherea execuției la producător)4000011950
  202C3-403Compresoare de aer (supravegherea execuției la producător)bucDebit nominal (mc/oră)Tariful este pentru compresoare cu un piston.Pentru compresoare cu mai multe pistoane , tariful se aplică majorat cu 15%. Pentru compresoare cu șurub tariful se diminuează cu 35 %.
  Până la 50 mc/oră130
  De la 51 la 100 mc/oră179
  De la 101 la 200 mc/oră244
  De la 201 la 500 mc/oră472
  De la 501 la 800 mc/oră634
  De la 801 la 1000 mc/oră829
  203C3-404Compresoare frigorifice(supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)Peste 1000 mc/oră975
  204C3-405Pompe (supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)bucDebit nominal (mc/oră)Tariful este pentru pompe cu înălțime de pompare până la 50 m coloană apă. Pentru pompe cu înălțimi de pompare mai mari, tariful se majorează cu 40%.
  Până la 40 mc/oră33
  De la 41 la 100 mc/oră57
  De la 101 la 400 mc/oră82
  De la 401 la 1000 mc/oră130
  De la 1001 la 2000 mc/oră179
  De la 2001 la 3000 mc/oră228
  De la 3001 la 5000 mc/oră325
  Peste 5000 mc/oră407
  205C3-406Motoare hidraulice și pompe pentru instalații hidraulice (supravegherea execuției la producător, inclusiv probe de stand)bucValoare produs (Vp)
  Până la 1000 EURO0,065xVp
  De la 1001 EURO la 5000 EURO0,055xVp
  De la 5001 EURO la 10000 EURO0,049xVp
  De la 10001 EURO la 50000 EURO0,039xVp
  De la 50001 EURO la 70000 EURO0,034xVp
  206C3-407Cilindri hidraulici (supravegherea execuției la producător)De la 70001 EURO la 100000 EURO0,018xVp
  207C3-408Componente, agregate și instalații hidropneumatice.(supravegherea execuției la producător )Peste 100000 EURO0,016xVp
  208C3-409Mijloace de guvernare activă (supravegherea execuției la producător)bucPuterea maximă (kw)
  Până la 60 kw116
  De la 61 kw la 300 kw199
  De la 301 kw la 600 kw381
  De la 601 kw la 1000 kw644
  Peste 1001 kw826
  CĂLDĂRI, SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE
  209C3-501Căldări cu abur principale și auxiliare.(supravegherea execuției laproducător)bucValoare produs (Vp)
  210C3-502Caldarine cu gaze (supravegherea execuției la producător)Până la 1000 EURO0,065xVp
  211C3-503Schimbătoare de căldură supravegherea execuției la producător)De la 1001 EURO la 5000 EURO0,055xVp
  De la 5001 EURO la 10000 EURO0,049xVp
  212C3-504Răcitoare de aer (supravegherea execuției la producător)De la 10001 EURO la 50000 EURO0,039xVp
  213C3-505Distilatoare de apă tehnică (suravegherea execuției la producător)De la 50001 EURO la 70000 EURO0,034xVp
  De la 70001 EURO la 100000 EURO0,018xVp
  214C3-506Recipiente sub presiune (supravegherea execuției la producător)Peste 100000 EURO0,016xVp
  COMPONENTE PENTRU LINIA DE ARBORI
  215C3-601Lagăre de împingere (supravegherea execuției la producător)bucDiametru (mm)
  Până la 150 mm138
  De la 151 mm la 200 mm179
  De la 201 mm la 300 mm252
  De la 301 mm la 400 mm325
  De la 401 mm la 500 mm407
  De la 501 mm la 600 mm480
  De la 601 mm la 800 mm618
  De la 801 mm la 1000 mm699
  216C3-602Bucșe tub etambou (supravegherea execuției la producător) și etambreubucDiametru (mm)
  Până la 200 mm40
  De la 201 mm la 200 mm49
  De la 401 mm la 600 mm73
  De la 601 mm la 800 mm98
  De la 801 mm la 1000 mm122
  217C3-603Etanșări tub etambou (supravegherea execuției la producător) și etambreuPeste 1000 mm147
  DIVERSE
  218C3-701Mașini de cârmă (supravegherea execuției la producător)bucMoment nominal (kNm)
  Până la 100 kNm166
  De la 101 la 500 kNm332
  De la 501 la 1000 kNm495
  Peste 1000 kNm826
  219C3-702Echipamente de separare și filtrare a apelor cu conținut de hidrocarburi (supravegherea execuției la producător)bucDebit nominal (mc/oră)
  Până la 1 mc/oră166
  De la 1,1 la 10 mc/oră222
  De la 10,1 la 50 mc/oră454
  Peste 50,1 mc/oră660
  220C3-703Instalații de gaz inert (supravegherea execuției la producător)bucDebit nominal (mc/oră)
  Până la 500 mc/oră628
  De la 501 la 1000 mc/oră742
  De la 1001 la 5000 mc/oră1156
  221C3-704Arzătoare pentru căldări (supravegherea execuției la producător)bucValoare produs (Vp)
  Până la 1000 EURO0,065xVp
  De la 1001 EURO la 5000 EURO0,055xVp
  De la 5001 EURO la 10000 EURO0,049xVp
  De la 10001 EURO la 50000 EURO0,039xVp
  De la 50001 EURO la 70000 EURO0,034xVp
  Peste 70001 EURO0,018xVp
  222C3-705Ventilatoare (supravegherea execuției la producător)bucDiametru rotor (mm)
  Până la 500 mm40
  De la 501 mm la 1000 mm75
  Peste 1001 mm116
  223C3-706Racorduri flexibile/compensatoare de dilatație (supravegherea execuției la producător)bucDiametru nominal (mm)
  Până la 100 mm17
  De la 101 mm la 500 mm83
  Peste 501 mm la 1000 mm207
  Peste 1001 mm306
  224C3-707Valvule și armături (supravegherea execuției la producator)bucDiametru nominal (mm)
  Până la 100 mm40
  De la 101 mm la 500 mm131
  Peste 501 mm la 1000 mm313
  Peste 1001 mm560
  225C3-708Aparate de măsură, control, semnalizare, comandă, reglaj (supravegherea execuției la producător)bucValoare produs (Vp)
  Până la 1000 EURO0,065xVp
  De la 1001 EURO la 5000 EURO0,055xVp
  De la 5001 EURO la 10000 EURO0,049xVp
  De la 10001 EURO la 50000 EURO0,039xVp
  De la 50001 EURO la 70000 EURO0,034xVp
  226C3-709Flanșe (inspecție finală la producător)De la 70001 EURO la 100000 EURO0,018xVp
  227C3-710Alte componente pentru mașini și mecanisme solicitate subsupraveghere ANR (supravegherea execuției la producător)Peste 100000 EURO0,016xVp
  228C-711Reparații la mașini și echipamente mecanice (produs reparat)Valoarea reparațieiVr – valoarea reparației
  Până la 5000 EURO0,05xVr
  De la 5001 EURO la 20000 EURO0,04xVr
  Peste 20001 EURO0,03xVr
  MAȘINI ȘI TRANSFORMATOARE ELECTRICE
  229C4- 801Generatoare autoexcitate, mașini electrice speciale, convertizoare rotative (supravegherea execuției la producător)bucPuterea (kVA)
  Până la 120
  557
  1090
  15122
  20147
  30195
  50309
  100342
  200407
  300480
  400553
  500618
  1000959
  15001170
  20001268
  25001365
  30001463
  40001707
  230C4-802Motoare electrice (supravegherea execuției la producător)bucPuterea (kVA)
  Până la 110
  525
  1040
  1549
  2057
  3082
  50122
  100138
  200163
  300195
  400220
  500244
  1000382
  1500472
  2000512
  2500553
  3000585
  4000683
  231C4-803Motoare electrice de propulsie.(supravegherea execuției la producător)bucPuterea (kVA)
  Până la 113
  533
  1056
  1565
  2077
  30109
  50163
  100187
  200220
  300264
  400296
  500329
  1000517
  1500634
  2000690
  2500748
  3000788
  4000824
  232C4-804Transformatoare.(supravegherea execuției la producător)bucPuterea (kVA)
  Până la 18
  523
  1036
  1549
  2059
  3078
  50124
  100137
  200163
  300192
  400220
  500244
  1000382
  1500472
  2000504
  2500545
  3000585
  4000683
  233C4-805Frâne, amplificatoare magnetice, drosele, cuplaje, dispozitive de compensare a factorului de putere etc.(supravegherea execuției la producător)bucPuterea (kVA)
  Până la 17
  514
  1018
  1530
  2034
  3049
  5073
  10083
  20098
  300117
  400131
  500147
  1000228
  1500285
  2000309
  2500333
  3000350
  4000407
  TABLOURI ȘI PUPITRE ELECTRICE
  234C4-901Tablouri principale de distribuție și tablouri de distribuție de avarie trifazate.(supravegherea execuției la producător)bucValoare produs xVp)
  Pana la 100 EURO0,130xVp
  De la 101EURO la 500 EURO0,104xVp
  De la 501 EURO la 1000 EURO0,065xVp
  De la 1001 EURO la 5000 EURO0,052xVp
  De la 5001 EURO la 10000 EURO0,039xVp
  De la 10001 EURO la 20000 EURO0,026xVp
  235C4-902Tablouri secundare de distribuție, pupitre de comandă, stații deredresare și grupuri de excitație statică (supravegherea execuției la producător)De la 20001 EURO la 50000 EURO0,020xVp
  236C4-903Tablouri de încărcare acumulatori (supravegherea execuției laproducător)De la 50001 EURO la 100000 EURO0,017xVp
  237C4-904Convertizoare cu semiconductori (supravegherea execuției laproducător)Peste 100000 EURO0,013xVp
  238C4-905Tablouri de iluminat (supravegherea execuției la producător)bucValoare produs (Vp)
  Pana la 100 EURO0,130xVp
  De la 101EURO la 500 EURO0,104xVp
  De la 501 EURO la 1000 EURO0,065xVp
  239C4-906Tablouri pornitoare (supravegherea execuției la producător)De la 1001 EURO la 5000 EURO0,052xVp
  240C4-907Tablouri de comandă și forță pentru mecanisme de punte, inclusivcontrolere (supravegherea execuției la producător)De la 5001 EURO la 10000 EURO0,039xVp
  241C4-908Tablouri de comandă de semnalizare sau de automatizare șitelefonie (supravegherea execuției la producător)De la 10001 EURO la 20000 EURO0,026xVp
  242C4-909Tablouri pentru instalații frigorifice (supravegherea execuției laproducător)De la 20001 EURO la 50000 EURO0,020xVp
  243C4-910Radiatoare și alte aparate electrotehnice (supravegherea execuției laproducător)De la 50001 EURO la 100000 EURO0,017xVp
  244C4-911Eclise de separație pentru bare de cupru (supravegherea execuției laproducător)Peste 100000 EURO0,013xVp
  ECHIPAMENTE DE COMANDĂ, CONTROL ȘI SEMNALIZARE
  245C4-1001Centrale pentru măsurarea temperaturilor, presiunilor și a altor parametri, telegrafe, axiometre, tahometre, telefoane antiex (supravegherea execuției la producător)bucValoare produs (Vp)
  Pana la 100 EURO0,130xVp
  246C4-1002Centrale telefonice, sisteme de comunicații interioare, avertizare de incendiu (supravegherea execuției la producător)De la 101EURO la 500 EURO0,104xVp
  De la 501 EURO la 1000 EURO0,065xVp
  De la 1001 EURO la 5000 EURO0,052xVp
  NOTĂ1. Pentru intervențiile asupra certificatelor comunitare la navele de navigație interioară se vor percepe următoarele tarife:a) înlocuire pagină certificat comunitar (când nu este necesară inspecție) - 26 eurob) înlocuire certificat comunitar pierdut sau deteriorat - 156 euroc) prelungire valabilitate certificate comunitar fară inspecție - 325 euro2. În cazul aplicării mai multor coeficienți de majorare sau reducere a tarifelor, coeficientul final aplicat tarifului se va obține prin înmulțirea coeficienților aplicați.3. Pentru prestațiile (inspecții, avizări, autorizări, etc.) efectuate în regim de urgență, la solicitarea expresă a beneficiarului prin cerere adresată către ANR, tarifele prevăzute în Anexa nr. 3 se majorează cu 50%. Excepție fac doar avizările de documentații pentru nave noi sau cu modificări majore, cărora nu li se aplică regimul de urgență. "Regim de urgență" - înseamnă efectuarea prestației și eliberarea documentelor de inspecție necesare în maximum 24 ore de la data înregistrării comenzii.4. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate în afara orelor de program, tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale acestea se majorează cu 100%.5. Tarifele prevăzute la Anexa nr. 3 includ și eliberarea documentelor aferente prestației într-un exemplar. Pentru emiterea unei copii certificate conformă cu originalul se va percepe un tarif de 20 euro.6. Tarifele nu se aplică produselor precizate în anexa A.1. la HG nr. 494 / 2006 privind echipamentul maritim.
  -----