ORDIN nr. 6.376 din 7 decembrie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1178 din 8 decembrie 2022  În baza prevederilor art. 84 alin. (1^3), (1^4), (1^7)-(1^9), (1^11) și (1^12) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației nr. 4.426/2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 20 iulie 2021, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 7 decembrie 2022.Nr. 6.376.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii  care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu