HOTĂRÂRE nr. 166 din 11 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 29 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, denumita în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor care se desfiinţează. (2) Coordonarea directa a Autorităţii se asigura de către ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (3) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, bd Nicolae Balcescu nr. 21, sectorul 1. (4) Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dauneaza vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. (5) Autoritatea evalueaza efectele pe piaţa ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale:1. participa, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale de protecţie a consumatorilor, la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul protecţiei consumatorilor;2. participa, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu reprezentanţi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, la elaborarea programului naţional privind protecţia consumatorilor, asigurând corelarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene în domeniu;3. propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul şi comercializarea produselor, precum şi cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea sa nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile şi interesele lor legitime;4. propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la avizarea specială pentru fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul şi comercializarea anumitor produse;5. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor şi le supune spre adoptare Guvernului;6. participa la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborand cu organizaţii şi instituţii din ţara şi din străinătate, conform competentelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;7. efectuează analize şi încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate, efectuează sau finanţează studii şi teste comparative cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului;8. desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;9. sprijină asociaţiile pentru protecţia consumatorilor în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;10. sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile consumatorilor în acţiunea de înfiinţare de centre de consultanţa, informare şi educare a consumatorilor;11. informează permanent consumatorii asupra produselor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor;12. prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;13. controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor destinate populaţiei, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piaţa la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea;14. dispune măsurile de limitare a consecinţelor producerii, importului sau comercializării unor produse şi servicii care nu respecta dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor, după cum urmează: oprirea temporară sau definitivă a comercializării, fabricării produsului sau prestării serviciului; retragerea de pe piaţa sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta constituie singurul mijloc care face sa înceteze pericolul; verifica îndeplinirea măsurilor stabilite;15. coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;16. verifica legalitatea mijloacelor de măsurare folosite pe piaţa, utilizarea corecta a acestora şi ia măsuri pentru interzicerea celor necorespunzătoare prin retragerea licenţelor de comercializare acordate agenţilor economici autorizaţi, precum şi prin sigilarea produselor necorespunzătoare;17. solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, atunci când constata nerespectarea condiţiilor în care acestea au fost acordate;18. constata contravenţii şi aplica sancţiuni, potrivit legii, în domeniul sau de activitate şi sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constata încălcări ale legii penale;19. sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;20. verifica dacă afirmatiile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage sau altele asemenea sunt în conformitate cu parametrii ce caracterizează produsele sau serviciile respective;21. primeşte şi rezolva sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor consumatorilor;22. participa la pregătirea specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor şi acorda consultanţa în domeniu la solicitarea agenţilor economici;23. stabileşte şi percepe tarife pentru efectuarea de încercări în laboratoarele proprii, pentru organizarea de cursuri şi acordarea de consultanţa agenţilor economici;24. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenţa; utilizează aceste resurse şi evidenţiază periodic eficienta folosirii lor. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, care are calitatea de preşedinte, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite. (3) Preşedintele Autorităţii conduce întreaga activitate a acesteia şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice şi fizice române şi străine. Preşedintele participa ca invitat la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul protecţiei consumatorilor. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui se pot organiza şi alte servicii, precum şi birouri şi colective temporare. (2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autorităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, care se aproba prin ordin al preşedintelui. (3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autorităţii este de 50, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia. (4) Autoritatea are un secretar general, funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte. (5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de secretarul general.  +  Articolul 5 (1) În cadrul Autorităţii poate funcţiona un Colegiu consultativ, condus de preşedintele Autorităţii. Numărul de membri şi componenta nominală ale Colegiului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui. (2) Organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ se stabilesc prin regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de preşedintele Autorităţii.  +  Articolul 6 (1) În subordinea Autorităţii funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, oficii judeţene pentru protecţia consumatorilor, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 2. (2) În structura Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti funcţionează Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Povernei nr. 19-21, sectorul 1. (3) Numărul maxim de posturi pentru oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucureşti, este de 550. (4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 8Oficiile pentru protecţia consumatorilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pot deţine în dotare pentru activităţile specifice câte doua autoturisme cu un consum normat lunar de carburant de 360 litri/autoturism.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul sa sigileze produsele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor.  +  Articolul 10Personalul Autorităţii împuternicit să efectueze controale şi verificări răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 11Contravaloarea mărfurilor şi a esantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea şi verificarea produselor în laboratoare se suporta de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constata vinovăţia agentului economic. În caz contrar cheltuielile se suporta de agentul economic.  +  Articolul 12Autoritatea preia pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul fostului Oficiu pentru Protecţia Consumatorilor, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000.  +  Articolul 13 (1) Ca urmare a reorganizării Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor personalul acestuia va fi încadrat, în condiţiile legii, în structura organizatorică a Autorităţii, în limita numărului maxim de posturi prevăzut de prezenta hotărâre. (2) Încadrarea personalului potrivit alin. (1) se va face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 776/2000 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 18 septembrie 2000. (2) În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999, precum şi în cuprinsul altor hotărâri ale Guvernului în vigoare sintagma Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1                                                Numărul maxim de posturi = 50,                                                exclusiv demnitarul şi                                                posturile aferente cabinetului                                                          acestuia                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ     a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor                           ┌────────────────────┐                           │ SECRETAR DE STAT │                           │ PREŞEDINTE │                           └───┬─────┬───────┬──┘                               │ │CABINET│                               │ └───────┘                               │                                │       ┌────────────┐ │ ┌──────────────┐       │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │       │ JURIDIC ├──────────┼────────────────────────┤ AUDIT INTERN │       └────────────┘ │ └──────────────┘                               │                               ├─────────────────────────────────┐                               │ │                     ┌─────────┴───────────┐ │                     │ SECRETAR GENERAL │ │                     └─────────┬───────────┘ │                               │ │                                │ │                               │ │                  ┌────────────┴──────────┐ │                  │ │ │          ┌───────┴──────┐ ┌─────────────┴────────┐ ┌──────────┴───────────┐          │ DIRECŢIA DE │ │ DIRECŢIA STRATEGII, │ │ │          │ CONTROL ŞI │ │ PARTENERIAT, │ │ DIRECŢIA ECONOMICĂ │          │ SUPRAVEGHERE │ │ARMONIZARI LEGISLATIVE│ │ ŞI RESURSE UMANE │          │ A PIEŢEI │ │EUROPENE ŞI RELAŢII CU│ │ │          │ │ │ MASS-MEDIA │ │ │          └──────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘  +  Anexa 2UNITĂŢILE CU PERSONALITATE JURIDICĂcare funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ConsumatorilorI. Unităţi finanţate de la bugetul de stat- Oficiile pentru protecţia consumatorilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizateNumărul maxim de posturi = 550Oficiile pentru protecţia consumatorilor judeţene pot avea filiale în municipii şi în oraşe, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.II. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare- Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" BucureştiOrganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 625/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999.---------