HOTĂRÂRE nr. 23 din 5 ianuarie 2022privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (1) și (3) și al art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții  +  Articolul 1(1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale realizează politicile naționale, corelate cu cele la nivel european și internațional, în domeniile sale de activitate, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie și planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecție și control.(3) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale asigură coordonarea aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 2Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 3(1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale exercită, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în domeniile proprii de competență, vizând munca și protecția socială, următoarele funcții principale: de strategie, de reglementare și de control și monitorizare. (2) Prin funcția de strategie, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale:a) elaborează, actualizează și coordonează aplicarea strategiilor, planurilor și programelor din domeniile sale de activitate;b) elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;c) asigură elaborarea de cercetări, studii și prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniile sale de activitate;d) asigură cadrul juridic și instituțional pentru obținerea și colectarea datelor necesare îndeplinirii obligațiilor de raportare asumate de România la nivel european și internațional, în domeniile sale de activitate;e) asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;f) promovează strategii și politici care susțin aplicarea principiului solidarității sociale în România.(3) Prin funcția de reglementare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale:a) elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;b) emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;c) asigură implementarea principiului solidarității sociale în cadrul politicilor și strategiilor elaborate la nivelul Guvernului României.(4) Prin funcția de control și monitorizare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale:a) asigură, prin compartimentele proprii sau instituțiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa, controlul respectării legii în domeniile sale de activitate, constată contravențiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancțiunile și, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;b) efectuează controlul și inspecția activităților și serviciilor din domeniile sale de competență;c) exercită activități de audit intern și control atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte entități aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea sa;d) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe;e) asigură îndrumarea metodologică și procedurală a activității structurilor cu atribuții vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate.  +  Articolul 4(1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale exercită, potrivit prevederilor art. 53 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în domeniile proprii de competență, vizând munca și protecția socială, următoarele funcții specifice: de avizare, de reprezentare, de autoritate de stat, de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională, de administrare și de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate.(2) Prin funcția specifică de avizare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale care privesc sfera sa de competență.(3) Prin funcția specifică de reprezentare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale reprezintă Guvernul în relațiile cu instituțiile și organismele, organizațiile și asociațiile interne, europene și internaționale din domeniile sale de activitate, promovând interesul național.(4) Prin funcția specifică de autoritate de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale:a) asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate;b) coordonează, monitorizează și asigură implementarea unitară a legislației naționale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile și cerințele legislației Uniunii Europene, tratatelor, convențiilor, acordurilor, memorandumurilor și protocoalelor la care România este parte;c) coordonează activitatea de raportare către instituțiile europene și internaționale în domeniile sale de competență;d) coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competență;e) asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătățirea activității în domeniile sale de competență;f) asigură exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casei Naționale de Pensii Publice.(5) Prin funcția specifică de administrare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale:a) închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare;b) închiriază sau primește în administrare, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică ori privată a statului;c) coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităților aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea sa.(6) Prin funcția specifică de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate de administrare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale:a) asigură informarea și consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative și de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel național, european și internațional;b) pune la dispoziția publicului informații generale și documente de interes public în domeniile sale de activitate;c) organizează campanii de informare și conștientizare a publicului în ceea ce privește promovarea și implementarea politicilor, strategiilor și legislației din domeniile sale de competență, în vederea sensibilizării opiniei publice și facilitării înțelegerii și respectării acestora.  +  Articolul 5Activitatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se bazează pe următoarele principii:a) principiul solidarității sociale;b) principiul respectării demnității umane;c) principiul coeziunii sociale;d) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă;e) principiul contribuției și al solidarității în promovarea progresului social;f) principiul respectării legislației Uniunii Europene;g) principiul transparenței activității față de cetățeni și față de celelalte instituții ale statului, ale Uniunii Europene și față de societatea civilă;h) principiul eficienței managementului fondurilor publice;i) principiul consultării partenerilor sociali;j) principiul promovării unei societăți echilibrate;k) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.  +  Articolul 6(1) În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:a) identifică, elaborează și promovează politici publice și acte normative pentru domeniile sale de activitate, în deplină concordanță cu prevederile Programului de guvernare și cu obligațiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, cu respectarea principiului solidarității sociale;b) elaborează rapoarte de monitorizare și evaluare cu privire la politicile publice inițiate și implementate la nivelul ministerului;c) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de organe ale administrației publice centrale pentru domeniile sale de activitate;d) organizează, împreună cu celelalte ministere și cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;e) colaborează cu organizații sindicale și patronale, precum și cu alte asociații profesionale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;f) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea parteneriatelor;g) participă cu personal propriu din cadrul structurilor ministerului la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;h) participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;i) realizează sondaje de opinie, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;j) contractează, în condițiile legii, servicii specializate în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;k) editează, direct sau prin unitățile din subordinea ori aflate sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;l) organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;m) monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;n) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;o) asigură protecția informațiilor clasificate, în condițiile legii;p) asigură implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;q) coordonează implementarea programelor de asistență bilaterală, precum și a altor programe de asistență financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;r) elaborează, implementează și monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanțate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internațională, precum și proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniile sale de activitate;s) promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor și proiectelor în domeniile sale de activitate;ș) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniile sale de activitate, precum și aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a persoanelor juridice străine de drept privat, fără scop lucrativ, în condițiile prevăzute de lege;t) colectează, prelucrează și diseminează date statistice în domeniile de activitate ale ministerului;ț) asigură relația cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniilor ministerului;u) elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniile sale de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene; în acest sens, își îndeplinește atribuțiile ce îi revin și participă, potrivit legislației în vigoare, la sistemul național de gestionare a afacerilor europene;v) asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra proiectelor de acte normative inițiate în sfera sa de activitate;w) asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniile sale de activitate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;x) asigură îndeplinirea, în domeniile sale de activitate, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;y) asigură relația cu Organizația Internațională a Muncii, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu alte organizații internaționale, potrivit domeniilor sale de competență;z) negociază și urmărește încheierea și aprobarea tratatelor internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare negocierii, încheierii, ratificării, respectiv aprobării tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de competență, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;aa) încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de competență;bb) derulează relații bilaterale cu ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniile de activitate ale ministerului din alte state;cc) reprezintă România, în condițiile legii, la organismele internaționale și la instituțiile europene din domeniile sale de activitate;dd) asigură protecția cetățenilor români care desfășoară activități lucrative în străinătate prin intermediul atașaților pe probleme de muncă și sociale;ee) colaborează la monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor în domeniile sale de competență;ff) asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare și al proiectelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă derulate de minister;gg) asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniilor de competență ale ministerului;hh) asigură reprezentarea în fața instanțelor de judecată în problemele din domeniile de activitate ale ministerului;ii) exercită controlul asupra activităților desfășurate de instituțiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa;jj) editează buletine informative și organizează seminare, conferințe, expoziții tematice și alte acțiuni similare în țară și în străinătate, în domeniile sale de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative, precum și cele legate de organizarea seminarelor, conferințelor, expozițiilor și celorlalte acțiuni tematice se asigură din alocațiile bugetare aprobate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;kk) implementează și dezvoltă sistemul informatic integrat în domeniile sale de activitate;ll) fundamentează și susține proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituțiile aflate în subordinea, sub autoritatea ori coordonarea sa;mm) elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie și a instituțiilor subordonate și programele de investiții anuale și multianuale;nn) monitorizează execuția bugetară și ia măsuri operative pentru asigurarea plății tuturor drepturilor de protecție socială, în limita fondurilor aprobate.(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul legislației muncii:a) organizează și coordonează acțiunea de sistematizare, modernizare și îmbunătățire a legislației muncii prin elaborarea și avizarea cadrului legal în domeniul relațiilor de muncă;b) monitorizează și transpune în legislația națională prevederile actelor normative comunitare din domeniul legislației muncii;c) asigură aplicarea unitară a prevederilor legale din domeniul legislației muncii;d) asigură aplicarea legislației privind contractele colective de muncă și conflictele colective de muncă;e) analizează și emite puncte de vedere cu privire la raporturile de muncă și drepturile personalului contractual.(3) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul ocupării forței de muncă și formării profesionale:a) elaborează și promovează proiecte de acte normative și documente de politică publică necesare realizării obiectivelor strategice în domeniul ocupării și formării profesionale a forței de muncă;b) elaborează, promovează și actualizează cadrul strategic național din domeniul ocupării și formării profesionale a forței de muncă, pe baza cerințelor interne și europene, împreună cu instituțiile și organismele implicate în domeniu;c) analizează, propune modificări și aprobă anual Programul național de ocupare a forței de muncă și Planul național de formare profesională, inițiate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;d) stabilește indicatorii de performanță și nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual Contractul de performanță managerială cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;e) monitorizează, controlează și evaluează modul de implementare a politicilor de ocupare și formare profesională a forței de muncă de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;f) elaborează politici și strategii naționale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv pentru calificările și formarea profesională a adulților în baza planurilor naționale de dezvoltare și de acțiune a programelor de guvernare și a strategiilor sectoriale;g) înființează în subordinea sa comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională județene, respectiv a municipiului București, fără personalitate juridică, și emite deciziile de constituire a acestora;h) coordonează și controlează, la nivel național, autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților;i) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora;j) gestionează registrele naționale ale furnizorilor de formare profesională a adulților;k) gestionează, la nivel național, registrul evaluatorilor de furnizori și de programe de formare profesională a adulților și registrul specialiștilor pe domenii ocupaționale care pot fi desemnați în comisiile de examinare a absolvenților programelor de formare profesională;l) reglementează sistemul de asigurare a calității în formarea profesională a adulților;m) elaborează și actualizează Clasificarea ocupațiilor din România, la propunerile diferiților utilizatori;n) elaborează și promovează politicile publice privind lucrătorii mobili/migranți și inițiază măsuri legislative și/sau administrative în vederea integrării socioprofesionale a imigranților în România, asigurând promovarea politicilor de formare profesională, ocuparea forței de muncă și lupta împotriva discriminării lucrătorilor imigranți;o) aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislația în domeniul ajutorului de stat;p) analizează documentația și eliberează atestatele de recunoaștere a calificărilor dobândite în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de către cetățenii români sau cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai altor state părți la Acordul privind Spațiul Economic European ori ai Confederației Elvețiene, care doresc să desfășoare activități economice pe teritoriul României;q) colaborează cu alte ministere și instituții la elaborarea Registrului național al calificărilor din România;r) analizează și evaluează îndeplinirea condițiilor de autorizare a agenților de muncă temporară și eliberează solicitanților autorizația de funcționare;s) monitorizează și actualizează Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați;ș) reprezintă România în cadrul comitetelor și grupurilor de lucru operaționale, din domeniul ocupării forței de muncă și al liberei circulații a lucrătorilor și din domeniul formării profesionale, la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivel internațional;t) elaborează și promovează cadrul legislativ necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul mobilității forței de muncă, al liberei circulații a lucrătorilor cetățeni ai Uniunii Europene, ai celorlalte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European, precum și ai Confederației Elvețiene, realizează transpunerea legislației Uniunii Europene în legislația internă;ț) promovează prioritățile de cercetare-dezvoltare în domeniul forței de muncă în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului;u) elaborează politicile și strategiile în domeniul economiei sociale;v) promovează și sprijină întreprinderile sociale, în condițiile legii;w) furnizează informații către persoanele interesate în domeniul economiei sociale, în condițiile legii.(4) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul salarizării:a) elaborează și promovează politicile publice și proiectele de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare și a obiectivelor strategice în domeniul salarizării;b) elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcționarii publici;c) propune strategii cu privire la politicile salariale în regii autonome, companii și societăți naționale și în societăți cu capital integral sau majoritar de stat;d) elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluția indicatorilor macroeconomici;e) elaborează metodologia de calcul și propune nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;f) analizează și verifică respectarea reglementărilor în vigoare în întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli elaborate de instituțiile și autoritățile publice;g) avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal și a mărimii sporului pentru condiții de muncă, potrivit art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;h) fundamentează valoarea nominală a tichetelor de masă și a tichetelor de creșă, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare;i) prelucrează date statistice în domeniul de activitate al ministerului, în scopul atingerii obiectivelor în domeniul salarizării;j) asigură relația cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului salarizării;k) asigură, în numele Guvernului României și al statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul salarizării;l) elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;m) elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu organismele financiare internaționale pentru domeniul salarizării;n) analizează și emite puncte de vedere cu privire la raporturile de muncă, salarizarea și alte drepturi ale tuturor categoriilor de personal din sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și din alte structuri conexe acestuia în domeniile de competență ale ministerului;o) analizează și emite puncte de vedere cu privire la salarizarea și alte drepturi ale personalului plătit din fonduri publice;p) analizează și prezintă propuneri la proiectele de acte normative elaborate de către instituțiile din sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și de către alte structuri conexe acestuia în domeniile de competență ale ministerului;q) avizează echivalarea studiilor cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din administrația penitenciarelor, la trecerea în rezervă, în vederea angajării acestora în sectorul civil;r) elaborează propuneri pentru documentele care trebuie prezentate Guvernului, Parlamentului, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și altor instituții referitoare la sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională și altor structuri conexe acestuia;s) asigură asistență de specialitate și soluționează aspectele sesizate de reprezentanți ai instituțiilor publice, operatorilor economici și petenți.(5) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă:a) elaborează strategia și cadrul legislativ în domeniul securității și sănătății în muncă;b) asigură măsurile necesare aplicării legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor pentru următoarele domenii de competență: mașini, echipamente individuale de protecție, echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, explozive de uz civil și articole pirotehnice;c) elaborează cadrul legislativ privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;d) recunoaște și desemnează organismele de evaluare a conformității pentru domeniile de competență ale ministerului;e) promovează prioritățile de cercetare-dezvoltare în domeniul securității și sănătății în muncă, în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.(6) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul dialogului social:a) coordonează dialogul social la nivel național, în condițiile legii;b) pregătește, elaborează, negociază și urmărește încheierea înțelegerilor dintre Guvern și partenerii sociali reprezentativi la nivel național, potrivit legii;c) inițiază, coordonează și urmărește realizarea programelor de dezvoltare a relațiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, patronatele, sindicatele, asociațiile, fundațiile și alte structuri ale societății civile organizate, precum și cu organismele și instituțiile internaționale în domeniu;d) organizează reuniunile Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, în condițiile legii;e) informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilității soluționării lor;f) sprijină activitatea de dialog social desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale;g) coordonează constituirea și gestionarea bazei de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale și sindicale;h) sprijină activitatea organizațiilor patronale și sindicale din domeniile sale de activitate;i) întocmește rapoartele statistice trimestriale, semestriale și anuale privind numărul conflictelor colective de muncă, numărul salariaților care au participat la grevă, precum și numărul contractelor colective încheiate la nivel de unitate;j) ține evidența raportărilor din teritoriu asupra stărilor tensionale cu potențial conflictual pentru informarea factorilor de decizie în vederea dezamorsării acestora.(7) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul pensiilor și altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special:a) elaborează proiecte de acte normative și metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul pensiilor, altor drepturi de asigurări sociale și drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii Publice;b) colaborează cu alte ministere și instituții la elaborarea cadrului legislativ din domeniul contribuțiilor sociale obligatorii;c) colaborează cu alte ministere și instituții pentru a se asigura implementarea reglementărilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare;d) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat;e) asigură, prin Casa Națională de Pensii Publice, informarea și consultarea asiguraților, precum și a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;f) monitorizează și evaluează modul de implementare a politicilor de pensii și a altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special de către Casa Națională de Pensii Publice.(8) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul asistenței sociale și incluziunii sociale:a) coordonează sistemul național de asistență socială, în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin legislația în domeniu;b) elaborează cadrul legislativ privind acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, strategiile naționale privind asistența socială și incluziunea socială, precum și pe cele referitoare la organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului național de asistență socială;c) finanțează beneficiile de asistență socială, precum și programele destinate dezvoltării și sustenabilității serviciilor sociale acordate din bugetul propriu;d) colectează datele la nivel național privind serviciile sociale, beneficiile de asistență socială, incluziunea socială, sărăcia și excluziunea socială, analizează și identifică factorii care contribuie la prevenirea și combaterea excluziunii sociale, formulează recomandări și propuneri în vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în domeniul incluziunii sociale și elaborează rapoartele naționale privind incluziunea socială;e) elaborează standardele de cost pentru serviciile sociale și monitorizează respectarea lor de către furnizorii publici;f) elaborează criteriile, indicatorii de performanță și standardele de calitate privind serviciile sociale, monitorizează și controlează respectarea prevederilor legale privind asigurarea calității în domeniu;g) monitorizează implementarea strategiilor autorităților administrației publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;h) coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistență socială de la nivel teritorial și colaborează permanent cu autoritățile administrației publice locale;i) îndrumă și monitorizează activitatea autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței sociale, precum și a furnizorilor publici și privați de servicii sociale;j) asigură funcționarea secretariatelor tehnice ale comisiilor naționale/interministeriale, organizate conform legii;k) coordonează și monitorizează activitatea de elaborare a documentelor în domeniul incluziunii sociale de către ministerele cu atribuții în domeniu, identifică și monitorizează prioritățile din domeniul incluziunii sociale și coordonează activitatea Comisiei naționale privind incluziunea socială;l) coordonează și derulează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, de licențiere/relicențiere a serviciilor sociale administrate de furnizori publici și privați de servicii sociale, precum și activitatea de încadrare în clase de calitate, potrivit legii;m) coordonează constituirea, administrarea, monitorizarea și gestionarea sistemului de evidență națională a furnizorilor acreditați de servicii sociale și a serviciilor sociale licențiate și Registrul electronic unic al serviciilor sociale;n) asigură legătura permanentă cu furnizorii de servicii sociale în scopul eficientizării derulării procesului de acreditare, asigurarea de consiliere și îndrumare metodologică;o) asigură informarea cetățenilor cu privire la drepturile din domeniul asistenței sociale;p) asigură îndrumare metodologică la nivelul structurilor din subordine în domeniul beneficiilor de asistență socială și al serviciilor sociale;q) identifică soluții în vederea eficientizării măsurilor destinate categoriilor defavorizate ale populației;r) avizează actele normative în domeniul beneficiilor de asistență socială și al serviciilor sociale din perspectiva asigurării unui sistem integrat de beneficii de asistență socială și servicii sociale adresate categoriilor vulnerabile ale populației;s) inițiază și derulează programe de finanțare a serviciilor sociale.(9) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități:a) avizează cadrul normativ în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități și al armonizării legislației interne în materia drepturilor persoanelor cu dizabilități cu normele și principiile prevăzute de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și în vederea aplicării efective a acestora;b) coordonează elaborarea și aprobă strategia națională în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități;c) coordonează și monitorizează implementarea politicilor și strategiilor în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități;d) inițiază proiecte de acte normative în domeniul asigurării calității serviciilor sociale din domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități;e) licențiază servicii sociale destinate protecției persoanelor adulte cu dizabilități, organizate, în condițiile legii, de către autoritățile publice sau organismele private autorizate, prin Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități;f) inițiază și avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecției persoanelor cu dizabilități;g) monitorizează și evaluează modul de implementare a politicilor și strategiilor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități.(10) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul protecției persoanelor vârstnice:a) elaborează și avizează cadrul legislativ în domeniul protecției persoanelor vârstnice;b) elaborează și monitorizează strategiile naționale privind persoanele vârstnice și programele naționale privind dezvoltarea populației, în contextul îmbătrânirii demografice;c) monitorizează aplicarea la nivel național a Strategiei regionale europene de implementare a planului internațional de acțiune privind îmbătrânirea, precum și a Planului de acțiune privind îmbătrânirea, adoptat la Madrid în anul 2002, și elaborează rapoartele naționale;d) asigură funcționarea secretariatului tehnic al Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare;e) asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și măsurilor din domeniul îmbătrânirii active și sprijină promovarea conceptului de îmbătrânire activă;f) elaborează politici și programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată.(11) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul fondurilor europene:a) elaborează politicile publice în domeniul social și al ocupării forței de muncă care pot fi finanțate din fondurile europene;b) stabilește modul și criteriile de acordare a ajutoarelor sociale stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;c) elaborează/modifică/asigură conformitatea conținutului tehnic al componentelor și reformelor/investițiilor Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR, în raport cu documentele de lucru ale Comisiei Europene și prevederile regulamentelor europene;d) asigură gestionarea și implementarea componentelor și reformelor/investițiilor aferente PNRR, respectiv a proiectelor/ programelor de investiții, apelurilor de proiecte și reformelor aferente domeniilor de activitate ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;e) asigură colaborarea între structurile din cadrul aparatului propriu al ministerului, instituțiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului, implicate în procesele de elaborare, negociere și implementare a componentelor și reformelor/investițiilor aferente PNRR, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;f) asigură coordonarea instituțiilor aflate în subordinea/sub autoritatea/care funcționează în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în vederea elaborării documentațiilor tehnice/documentațiilor tehnico-economice/documentației de achiziții publice/propunerilor de modificări legislative/ propunerilor de reglementare, necesare implementării componentelor și reformelor/investițiilor din cadrul PNRR, respectiv a proiectelor de investiții/apelurilor de proiecte/ reformelor;g) încheie acorduri de finanțare pentru implementarea reformelor, respectiv a componentelor aferente cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru implementarea componentelor și reformelor/investițiilor PNRR, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;h) asigură raportarea către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a stadiului reformelor/investițiilor și a altor informații necesare, în conformitate cu legislația relevantă europeană și națională aferentă Mecanismului de redresare și reziliență, pentru raportarea progresului înregistrat în implementarea reformelor/investițiilor pentru care Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a fost desemnat coordonator.  +  Articolul 7Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispozițiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitățile din sectorul public și privat, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege.  +  Articolul 8În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorități publice și cu organisme guvernamentale și neguvernamentale.  +  Articolul 9Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice, instituțiile publice, precum și operatorii economici au obligația, în condițiile legii, de a pune la dispoziția Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele și informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor sale.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Aparatul propriu al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale are un număr maxim de 396 de posturi, finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora. (la 12-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.449 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1187 din 12 decembrie 2022 ) (3) În cadrul structurii organizatorice a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se organizează și funcționează, în subordinea ministrului, secretarilor de stat și a subsecretarului de stat, cabinetele demnitarilor.(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(5) Structura organizatorică detaliată potrivit alin. (4), repartizarea numărului de posturi pe activitățile prevăzute în aceasta și statul de funcții al aparatului propriu al ministerului se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.(6) Atribuțiile și responsabilitățile corespunzătoare structurii organizatorice detalitate a aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.(7) Ministrul muncii și solidarității sociale emite, în condițiile legii, acte administrative privind încadrarea, numirea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ori a raporturilor de serviciu, după caz.  +  Articolul 11În cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sunt numiți, respectiv încadrați, funcționari publici cu funcții generale, funcționari publici cu statut special și personal în regim contractual, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 12(1) În cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se pot organiza și pot funcționa, în condițiile legii, unități de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, și unități de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate din împrumuturi externe rambursabile sau din fonduri externe nerambursabile.(2) Organigrama, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.(3) Ministrul muncii și solidarității sociale numește personalul unităților prevăzute la alin. (1), în condițiile legii, și stabilește competențele conducătorilor UMP și UIP.(4) Finanțarea cheltuielilor de personal se face din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinație, precum și din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) În structura Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se organizează și funcționează, în condițiile legii, Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS.(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.(3) Ministrul muncii și solidarității sociale numește personalul UMAS, în condițiile legii, și stabilește competențele conducătorilor unităților.  +  Articolul 14(1) În cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale funcționează Comisia tehnico-economică.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale Comisiei tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.  +  Articolul 15(1) În cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale funcționează Corpul atașaților pe probleme de muncă și sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, dintre specialiștii săi sau ai instituțiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanți cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, denumiți în continuare atașați pe probleme de muncă și sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuții:a) susținerea și protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;b) promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale.(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare.(5) Personalul prevăzut la alin. (2) își desfășoară activitatea pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 18 luni.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), activitatea atașaților pe probleme de muncă și sociale din cadrul misiunilor diplomatice ale României care încetează în perioada în care este instituită starea de urgență sau de alertă pe teritoriul României se poate prelungi pe perioada stării de urgență sau de alertă, după caz, precum și pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la încetarea acesteia, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.(7) Personalului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval și când se întoarce în țară, acesta face parte din personalul contractual supus legislației în domeniu sau, după caz, are raporturi de serviciu.  +  Articolul 16Cheltuielile aferente funcționării Corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 17(1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are în subordine, sub autoritate sau în coordonare unitățile prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare-cadru pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prevăzute în anexa nr. 2 pct. I, se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea conducătorilor acestora, cu excepția cazurilor când acestea sunt prevăzute prin acte proprii de organizare și funcționare.(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii și solidarității sociale, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale  +  Articolul 18(1) Conducerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se asigură de către ministrul muncii și solidarității sociale.(2) Ministrul muncii și solidarității sociale reprezintă ministerul în justiție în raporturile cu ministerele, cu alte autorități publice și organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul muncii și solidarității sociale emite ordine și instrucțiuni.(4) Ministrul muncii și solidarității sociale este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 56 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(5) Ministrul muncii și solidarității sociale deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în condițiile legii.(6) Ministrul muncii și solidarității sociale propune și, după caz, numește reprezentanții Guvernului în structuri tripartite, conform legii.  +  Articolul 19(1) Ministrul muncii și solidarității sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, un subsecretar de stat, de secretarul general și doi secretari generali adjuncți.(2) Ministrul muncii și solidarității sociale poate delega atribuții, în condițiile legii, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți și, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului și/sau instituțiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.  +  Articolul 20(1) Pe lângă ministrul muncii și solidarității sociale funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale entității prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.  +  Articolul 21(1) Secretarul general al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Secretarii generali adjuncți ai Ministerului Muncii și Solidarității Sociale îndeplinesc atribuțiile stabilite de ministrul muncii și solidarității sociale, conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(3) Conducătorii instituțiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului exercită atribuțiile prevăzute de lege, precum și pe cele delegate prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 22(1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale poate propune darea în folosință gratuită a imobilelor proprietate publică a statului, pe care le administrează conform prevederilor în vigoare.(3) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale poate propune, prin hotărâre a Guvernului, darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor imobile proprietate privată a statului, pe care le administrează în condițiile legii.(4) Sumele stabilite și încasate ca urmare a închirierii sau concesionării spațiilor prevăzute la alin. (3) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 23Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are în dotare pentru activități specifice 7 autoturisme.  +  Articolul 24Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale poate colabora cu specialiști în domenii similare de activitate, prin încheierea de contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ministerului, sau contracte de prestări servicii, după caz, în condițiile legii.  +  Articolul 25(1) Consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale pot sprijini asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității instituțiilor din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(2) În localitățile în care instituțiile din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale pot sprijini aceste instituții prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 26Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 27Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020, cu completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 28Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 5 ianuarie 2022.Nr. 23.
   +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
  Numărul maxim de posturi este 396, exclusiv demnitarii
  și posturile aferente cabinetelor acestora.
  (la 12-12-2022, Anexa nr. 1^1) a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.449 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1187 din 12 decembrie 2022 ) Notă
  Potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.449 din 8 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1187 din 12 decembrie 2022, încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Anexa nr. 2
  INSTITUȚII
  care funcționează în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
  I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale:1. Inspecția Muncii (2.512 posturi); (la 12-12-2022, Punctul 1. din Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.449 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1187 din 12 decembrie 2022 ) 2. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (1.595 de posturi);3. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (66 de posturi, exclusiv demnitarii). (la 12-12-2022, Punctul 3. din Titlul I., Anexa nr. 2 a fost modificat de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.444 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 12 decembrie 2022 ) II. Unități care funcționează cu finanțare externă și de la bugetul de stat*):*) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.1. unități de management al proiectului (UMP);2. unități de implementare a proiectului (UIP);3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS).III. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale:1. Casa Națională de Pensii Publice;2. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.IV. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale:– Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S.
  ----