LEGE nr. 246 din 20 iulie 2022privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 25 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prin prezenta lege se stabilesc cadrul instituțional, obiectivele, competențele și instrumentele specifice politicii de dezvoltare metropolitană în România.  +  Articolul 2(1) Politica de dezvoltare metropolitană reprezintă ansamblul politicilor elaborate, cu consultarea partenerilor socioeconomici interesați, în scopul dezvoltării coerente și durabile a unor arii teritoriale urbane și rurale integrate din proximitatea capitalei României, a municipiilor reședință de județ și a municipiilor, altele decât cele reședință de județ.(2) Aplicarea politicilor de dezvoltare metropolitană se realizează în concordanță cu obiectivele și prioritățile generale de dezvoltare a României, precum și cu obiectivele din domeniul dezvoltării urbane și regionale și ale coeziunii economice și sociale asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(3) Politica de dezvoltare metropolitană se întemeiază pe principiile autonomiei locale, cooperării și parteneriatului.  +  Articolul 3Obiectivele generale ale politicii de dezvoltare metropolitană în România sunt următoarele:a) reducerea disparităților economice, sociale și regionale prin consolidarea legăturilor urban-rural și centru-periferie;b) creșterea competitivității economice și capacitatea regiunilor de a prospera într-o economie globală;c) creșterea coerenței actului administrativ și asigurarea unei mai bune guvernări locale;d) asigurarea și îmbunătățirea accesului tuturor cetățenilor la servicii de interes general.  +  Capitolul II Constituirea și delimitarea zonelor metropolitane  +  Articolul 4(1) Înființarea zonelor metropolitane se realizează potrivit legii, în condițiile art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. În aplicarea prezentei legi, unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia, în condițiile art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru a constitui zone metropolitane.(2) Zona metropolitană se definește conform prevederilor art. 5 lit. qq) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(3) În sensul prezentei legi, prin teritoriu metropolitan se înțelege teritoriul din jurul municipiilor, delimitat potrivit prezentei legi, în cadrul căruia au fost generate relații reciproce de influență în domeniul căilor de comunicație, economic, social, cultural și al infrastructurii edilitare.  +  Articolul 5(1) Teritoriul metropolitan se delimitează astfel:a) pentru municipiul București - cel puțin teritoriul administrativ al județului Ilfov;b) pentru municipiile reședință de județ - cel mult primele două coroane urbane;c) pentru municipii, altele decât cele reședință de județ - cel mult prima coroană urbană.(2) În sensul prezentei legi, prin prima coroană urbană se înțelege teritoriul cumulat al unităților administrativ-teritoriale din imediata vecinătate a unui municipiu, cu care acesta are cel puțin un punct de hotar comun.(3) Prin a doua coroană urbană se înțelege teritoriul cumulat al unităților administrativ-teritoriale din imediata vecinătate a primei coroane urbane, cu excepția municipiului reședință de județ, cu care aceasta are cel puțin un punct de hotar comun.(4) O zonă metropolitană nu poate depăși limita județului din care face parte municipiul care o generează, cu excepția municipiului București.(5) Municipiile situate în a doua coroană a unui municipiu reședință de județ își pot crea propria zonă metropolitană cu unități administrativ-teritoriale care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. c).  +  Articolul 6(1) O unitate administrativ-teritorială poate face parte dintr-o singură zonă metropolitană.(2) Unitățile administrativ-teritoriale situate în prima coroană a municipiilor reședință de județ, în cazul în care doresc înscrierea într-o zonă metropolitană, pot intra doar în componența zonelor metropolitane ale acestora.(3) Unitățile administrativ-teritoriale situate pe teritoriul metropolitan a două sau mai multe municipii, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), pot alege zona metropolitană din care să facă parte.(4) Lista unităților administrativ-teritoriale cuprinse în teritoriul metropolitan al municipiilor reședință de județ și al altor municipii se află în anexa nr. 1, iar harta respectivelor unități administrativ-teritoriale se află în anexa nr. 2.(5) În situația în care, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4), o unitate administrativ-teritorială dorește să adere la o zonă metropolitană deja înființată, adunarea generală a asociației respective va decide cu privire la cererea de aderare, conform statutului.  +  Articolul 7(1) Zonele metropolitane nu sunt unități administrativ-teritoriale.(2) Prin hotărâri ale autorităților deliberative, unitățile administrativ-teritoriale pot mandata zonele metropolitane să exercite, pe seama și în numele lor, unele atribuții aflate în competența lor și care se circumscriu scopului și obiectivelor zonelor metropolitane, în condițiile legii.(3) În situația prevăzută la alin. (2), unitățile administrativ-teritoriale asigură resursele necesare pentru exercitarea respectivelor atribuții, în limita alocării existente în bugetul local al fiecărei unități administrativ-teritoriale membre a zonei metropolitane sau acordând drept de folosință gratuită asupra unor bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre.  +  Articolul 8Zonele metropolitane își stabilesc denumirea prin statut.  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea zonelor metropolitane  +  Articolul 9(1) Organizarea și funcționarea zonelor metropolitane se realizează potrivit prezentei legi, a prevederilor art. 91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a statutului fiecărei zone metropolitane.(2) Unitatea administrativ-teritorială membră a zonei metropolitane, care a aprobat mandatarea exercitării unor atribuții de către zona metropolitană conform art. 7 alin. (2), poate revoca mandatul, cu privire la o atribuție sau mai multe, prin hotărâre a autorității deliberative, conform următoarei proceduri:a) Autoritatea executivă notifică adunarea generală a zonei metropolitane cu privire la intenția de retragere a mandatului, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de supunerea spre adoptare a hotărârii consiliului local. Notificarea cuprinde motivele și argumentele ce susțin intenția de retragere a mandatului;b) Consiliul director al zonei metropolitane are dreptul să prezinte contraargumente cu privire la intenția prevăzută la lit. a) în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea notificării de către adunarea generală și să participe la ședința consiliului local în care se dezbate proiectul de revocare a mandatului. Președintele de ședință a consiliului local are obligația să ofere consiliului director al zonei metropolitane posibilitatea să prezinte contraargumentele în prealabil supunerii la vot a hotărârii consiliului local.c) În cazul în care prin retragerea mandatului pentru exercitarea unor atribuții se generează prejudicii zonei metropolitane, în proiectul de hotărâre a consiliului local trebuie inserate prevederi privind cuantumul acestora și termenele de achitare către zona metropolitană, după caz, comunicate de consiliul director al zonei metropolitane.(3) În situația prevăzută la alin. (2), unitatea administrativ-teritorială își păstrează calitatea de membru al zonei metropolitane.(4) Unitățile administrativ-teritoriale care hotărăsc să mandateze zona metropolitană să exercite unele atribuții aflate în competența lor în condițiile art. 7 alin. (2), dar care adoptă hotărâri contrare angajamentelor asumate la nivelul organelor de conducere ale acesteia, suportă din bugetele locale:a) prejudiciul adus zonei metropolitane evaluat de către consiliul director;b) contravaloarea investițiilor realizate de zona metropolitană pe teritoriul acestora, în situația în care, din culpa unității administrativ-teritoriale respective, acestea nu pot fi realizate în condițiile stabilite la nivelul organelor de conducere ale acesteia.(5) Modul de calcul și cuantumul sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (4) se aprobă prin hotărârea adunării generale a zonei metropolitane.(6) Unitățile administrativ-teritoriale care hotărăsc să mandateze zona metropolitană să exercite unele atribuții aflate în competența lor în condițiile art. 7 alin. (2) se pot retrage din asociație înainte de data finalizării proiectelor sau contractelor încheiate de aceasta în numele și pe seama lor, notificând adunarea generală cu privire la intenția de retragere din asociație, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de adoptarea hotărârilor consiliilor locale prin care aprobă retragerea din zona metropolitană și numai după plata despăgubirilor prevăzute în respectivele proiecte sau contracte sau, după caz, în condițiile stabilite în statutul zonei metropolitane.(7) Bunurile rezultate în urma unor investiții realizate în cadrul zonei metropolitane aparțin proprietății publice sau private, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației și se înregistrează în inventarul acestora, în condițiile art. 289, respectiv art. 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(8) Bunurile prevăzute la alin. (7) care răspund unui interes public aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, după cum urmează:a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, aparțin domeniului public al acesteia;b) pentru bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, care deservesc alte unități administrativ-teritoriale membre ale zonei metropolitane, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a asociației înainte de demararea investiției;c) pentru bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, care deservesc și alte unități administrativ-teritoriale membre ale zonei metropolitane, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a asociației înainte de demararea investiției;d) pentru bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a asociației înainte de demararea investiției.(9) Bunurile prevăzute la alin. (7), care nu răspund unui interes public, aparțin proprietății private a unităților administrativ-teritoriale membre ale zonei metropolitane sau, după caz, proprietății zonei metropolitane. Apartenența acestor bunuri se decide prin statut sau prin hotărârea adunării generale, după caz.(10) În statutele zonelor metropolitane se reglementează în mod expres situațiile prevăzute la alin. (8) lit. b)-d) și alin. (9).(11) În vederea îndeplinirii obiectivelor și desfășurării activității, zonele metropolitane dobândesc în proprietate bunuri, cu excepția bunurilor care, prin natura sau destinația lor, sunt bunuri proprietate publică, precum și a bunurilor care, potrivit statutului sau a hotărârii adunării generale, aparțin proprietății private a unităților administrativ-teritoriale componente ale zonelor metropolitane.  +  Articolul 10(1) Obiectivele proprii ale zonelor metropolitane se subscriu scopului și obiectivelor dezvoltării metropolitane în România, conform prezentei legi, și sunt expres prevăzute în statutul asociației.(2) Zonele metropolitane se pot constitui pentru următoarele obiective:a) asigurarea unei planificări teritoriale integrate și durabile;b) dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun care să asigure mobilitatea în cadrul zonei metropolitane;c) îmbunătățirea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;d) dezvoltarea infrastructurii educaționale și de sănătate;e) modernizarea, dezvoltarea, interconectarea și creșterea eficienței serviciilor publice;f) furnizarea în comun a unor servicii publice de interes local;g) dezvoltarea integrată și durabilă a teritoriului tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun zona metropolitană;h) dezvoltarea economică integrată și creșterea competitivității economice;i) dezvoltarea resurselor umane și a capitalului uman, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii și a dezechilibrelor sociale pentru toate categoriile sociale;j) gestionarea domeniului locuirii și abordarea integrată a problematicii specifice grupurilor vulnerabile și comunităților marginalizate, inclusiv a așezărilor informale;k) diminuarea dezechilibrelor socioeconomice în dezvoltarea teritorială, la nivelul unităților administrativ-teritoriale aferente coroanei 1 și coroanei 2 ale teritoriilor metropolitane;l) alte obiective care se circumscriu obiectivelor generale ale politicii de dezvoltare metropolitană prevăzute la art. 3.(3) Zona metropolitană poate îndeplini unul sau mai multe dintre obiectivele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 11Organele de conducere și control ale zonelor metropolitane sunt cele prevăzute de art. 91 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv adunarea generală, consiliul director și comisia de cenzori.  +  Articolul 12(1) Unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate în adunarea generală a zonelor metropolitane de către primari, în condițiile art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Încetarea mandatului de primar atrage încetarea calității de reprezentare în adunarea generală a zonei metropolitane.(2) Atribuțiile adunării generale sunt stabilite prin statutul asociației.(3) Adunarea generală se întrunește de regulă trimestrial, dar cel puțin o dată pe an, la convocarea consiliului director sau ori de câte ori acest lucru este necesar, și adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației.(4) În situația în care membrii consiliului director nu sunt desemnați sau dacă consiliul director nu este constituit, adunarea generală va fi convocată de către primarul municipiului în jurul căruia se formează zona metropolitană.(5) Pentru participarea la ședințele adunării generale ale zonei metropolitane, membrii adunării generale au dreptul la o indemnizație de maximum 10% din indemnizația președintelui consiliului director, suportată din bugetul zonei metropolitane. Nivelul indemnizației se stabilește prin hotărârea adunării generale a zonei metropolitane.(6) Adunarea generală adoptă hotărâri cu caracter obligatoriu, aplicabile tuturor unităților administrativ-teritoriale membre. În cazul în care doar unele dintre unitățile administrativ-teritoriale membre au mandatat zona metropolitană în condițiile art. 7 alin. (2), hotărârile adunării generale date în exercitarea mandatului se aplică în mod obligatoriu numai acestora.(7) Modalitatea de adoptare a hotărârilor, cvorumul necesar, modalitatea de întrunire, precum și eventuale majorități diferențiate în funcție de obiectul hotărârilor se stabilesc prin statutul zonei metropolitane.(8) Hotărârile adunării generale prevăzute la alin. (6) se adoptă cu votul a cel puțin 72% din membrii adunării generale și care reprezintă cel puțin 65% din populația zonei metropolitane.(9) Abținerile se numără la voturile împotrivă.(10) Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ.(11) Hotărârile adunării generale sunt comunicate consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale care formează zona metropolitană în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.(12) Consiliul local al unei unități administrativ-teritoriale, membră a zonei metropolitane, mandatează reprezentantul unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a zonei metropolitane să susțină poziții sau să exprime puncte de vedere, să formuleze propuneri sau amendamente la ordinea de zi a ședințelor adunării generale sau la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.(13) Consiliul local al unei unități administrativ-teritoriale, membră a zonei metropolitane, poate solicita consiliului director al zonei metropolitane rapoarte, sinteze, date sau informații despre serviciile publice sau atribuțiile exercitate de asociație în numele unității administrativ-teritoriale.  +  Articolul 13(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al zonei metropolitane care asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 91 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, consiliul director este format din 3 sau 5 membri din rândul membrilor adunării generale a zonei metropolitane. Numărul membrilor consiliului director, precum și atribuțiile acestuia sunt stabilite prin statutul zonei metropolitane.(3) Membrii consiliului director au dreptul la o indemnizație lunară de maximum 30% din indemnizația de ales local a președintelui consiliului director aflată în plată. Indemnizația este suportată din bugetul zonei metropolitane. Nivelul indemnizației se stabilește prin hotărârea adunării generale a zonei metropolitane.(4) Membrilor consiliului director nu li se acordă indemnizația prevăzută la art. 12 alin. (5) pentru participarea la ședințele adunării generale.(5) Reprezentantul capitalei României sau al municipiului în jurul căruia se formează zona metropolitană este membru de drept în consiliul director.(6) Desemnarea membrilor în consiliul director, cu excepția celui prevăzut la alin. (5), se realizează după cum urmează:a) un membru din adunarea generală, care reprezintă o unitate administrativ-teritorială din zona geografică de vest, nord-vest, nord sau nord-est a zonei metropolitane, și un membru din adunarea generală, care reprezintă o unitate administrativ-teritorială din zona geografică est, sud-est, sud și sud-vest a zonei metropolitane, în situația în care numărul total al membrilor consiliului director este de 3;b) câte un membru din adunarea generală, care reprezintă o unitate administrativ-teritorială din zona geografică de nord și nord-est a zonei metropolitane, din zona geografică est și sud-est a zonei metropolitane, din zona geografică de sud și sud-vest a zonei metropolitane și din zona geografică de vest și nord-vest a zonei metropolitane, în situația în care numărul total al membrilor consiliului director este de 5.(7) Desemnarea membrilor în consiliul director din fiecare dintre zonele geografice prevăzute la alin. (6) se realizează prin votul majorității absolute a membrilor adunării generale, care reprezintă unitățile administrativ-teritoriale situate în zonele geografice respective. În cazul în care nu se întrunește majoritatea absolută, se procedează după cum urmează:a) se trage la sorți ordinea exercitării mandatelor în consiliul director, astfel încât fiecare membru din zona respectivă să exercite prin rotație câte un mandat de un an;b) după ce au fost exercitate mandatele de către fiecare reprezentant al unităților administrativ-teritoriale se reia votul pentru desemnarea reprezentantului în consiliul director.(8) Calitatea de președinte al consiliului director este exercitată, prin rotație, de către membrii acestuia și se stabilește prin votul majorității absolute a membrilor consiliului director.(9) Mandatul președintelui consiliului director este de un an.(10) Prin votul majorității absolute a membrilor consiliului director se poate stabili prelungirea mandatului președintelui consiliului director. Președintele consiliului director poate îndeplini maximum două mandate consecutive.(11) Consiliul director îndeplinește următoarele atribuții:a) organizează, asigură și răspunde de punerea în executare a hotărârilor adunării generale;b) răspunde de gestiunea, patrimoniul și execuția, în condițiile legii, a bugetului de venituri și cheltuieli al asociației, situațiilor financiare anuale și proiectului programelor asociației;c) alte atribuții prevăzute de lege sau de statut.(12) Președintele consiliului director îndeplinește următoarele atribuții:a) reprezintă legal zona metropolitană și încheie acte juridice în numele și pe seama acesteia;b) prezintă anual, sau ori de câte ori adunarea generală solicită, rapoarte, sinteze, date sau informații;c) alte atribuții stabilite prin statut.  +  Articolul 14(1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri și este aleasă sau revocată de adunarea generală a zonei metropolitane, pe criterii de profesionalism, integritate și independență față de membrii asociației. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.(2) Cel puțin un membru al comisiei de cenzori este contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.(3) În realizarea competenței sale, comisia de cenzori:a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociației;b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;c) poate participa la ședințele consiliului director, fără drept de vot;d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.(4) Membrii comisiei de cenzori pot fi retribuiți conform hotărârii adunării generale a zonei metropolitane.  +  Articolul 15(1) Pentru realizarea obiectivelor proprii, la nivelul zonelor metropolitane se înființează un aparat tehnic de specialitate care să sprijine consiliul director și adunarea generală în îndeplinirea atribuțiilor acestora.(2) Structura organizatorică, numărul personalului și regulamentul de organizare și funcționare a zonei metropolitane se aprobă prin hotărâri ale adunării generale, la propunerea consiliului director.  +  Capitolul IV Competențele zonelor metropolitane  +  Articolul 16(1) Zonele metropolitane, în funcție de obiectivul pentru care s-au constituit și în baza mandatului prevăzut la art. 7 alin. (2), pot îndeplini următoarele atribuții:a) elaborează, adoptă, monitorizează și evaluează periodic strategia integrată de dezvoltare durabilă a zonei metropolitane, planul de mobilitate urbană durabilă al zonei metropolitane și planul de amenajare a teritoriului intercomunitar al zonei metropolitane;b) elaborează politici fiscale comune care să favorizeze atragerea de investiții de capital străin sau autohton;c) asigură corelarea diverselor intervenții din cuprinsul planurilor de acțiune aferente strategiei integrate de dezvoltare metropolitană și al planului de mobilitate urbană durabilă al zonei metropolitane;d) elaborează și adoptă documente de strategie și planificare, politici publice, planuri de acțiune și programe de dezvoltare aferente întregului teritoriu metropolitan sau unei părți a acestuia;e) pentru unitățile administrativ-teritoriale care nu au aprobat mandat pentru îndeplinirea atribuției de la lit. d), zona metropolitană emite un aviz consultativ pentru documentele de strategie și planificare, precum și politicile publice implementate la nivelul teritoriului metropolitan;f) elaborează documentații tehnico-economice pentru proiectele de interes metropolitan;g) oferă suport și asistență tehnică de specialitate autorităților publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, inclusiv efectuarea de achiziții comune pentru furnizarea de bunuri și prestarea de servicii la nivelul zonei metropolitane;h) gestionează serviciile publice stabilite conform statutului;i) promovează, depun și implementează proiecte finanțate din fonduri naționale, europene sau internaționale, de interes pentru dezvoltarea la nivelul zonei metropolitane.(2) În cazul în care zona metropolitană nu a fost mandatată în mod expres potrivit art. 7 alin. (2), aceasta poate face recomandări cu privire la:a) planurile urbanistice generale elaborate la nivelul unităților administrativ-teritoriale care compun zona metropolitană;b) proiectele de investiții publice și cele ale furnizorilor de utilități și ale prestatorilor de servicii publice de interes public local care sunt implementate pe teritoriul a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană.(3) Zonele metropolitane pot îndeplini și alte atribuții prevăzute în statutul asociației.  +  Articolul 17(1) Zonele metropolitane pot desfășura, în conformitate cu prevederile statutului, activități cu caracter economic, în condițiile legii.(2) În situația în care zona metropolitană hotărăște înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a unor servicii de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes metropolitan destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii, prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(3) Zonele metropolitane pot organiza și exercita, în conformitate cu prevederile statutului și în condițiile legii, unele activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activitățile de control, audit, resurse umane, juridic, asistență socială, administrarea impozitelor și taxelor locale, stare civilă, digitalizare și servicii electronice, inspecție, amenajarea teritoriului și urbanism, cadastru, precum și în orice alte domenii în care hotărăsc consiliile locale respective.(4) Personalul de specialitate din cadrul aparatului tehnic al zonelor metropolitane care exercită activitățile prevăzute la alin. (3) poate fundamenta, contrasemna sau aviza din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităților administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale care au mandatat zona metropolitană să exercite acele activități.(5) Exercitarea activităților prevăzute la alin. (1)-(4) se realizează pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate.(6) Zonele metropolitane pot primi în folosință gratuită unele bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre în vederea realizării activităților și obiectivelor zonei metropolitane prevăzute la art. 10.(7) Minimum 30% din totalul investițiilor în infrastructură realizate prin intermediul zonei metropolitane au ca scop și se alocă pentru diminuarea dezechilibrelor socioeconomice în dezvoltarea teritorială, la nivelul unităților administrativ-teritoriale aferente coroanei 1 și coroanei 2 ale teritoriilor metropolitane.  +  Capitolul V Finanțarea zonelor metropolitane  +  Articolul 18(1) Zonele metropolitane se finanțează prin cotizații și contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, precum și din alte surse, în condițiile legii. Cuantumul cotizației de membru și al contribuției pentru asigurarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (3) se stabilesc, pe baza unor criterii precum suprafața sau numărul utilizatorilor/beneficiarilor, de către adunarea generală a asociației, prin hotărâre.(2) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei zone metropolitane pot stabili, în condițiile legii, taxe locale speciale în vederea finanțării unor servicii publice locale furnizate de zona metropolitană.(3) Sumele încasate în bugetele locale, potrivit alin. (2), se alocă zonelor metropolitane sub formă de contribuții, potrivit alin. (1).(4) Zonele metropolitane pot percepe, în condițiile legii, tarife în vederea finanțării serviciilor publice furnizate prin intermediul acestora.  +  Articolul 19(1) Guvernul poate sprijini dezvoltarea metropolitană în România și activitatea zonelor metropolitane prin programe naționale de dezvoltare, finanțate anual prin bugetul de stat sau din alte surse și prevăzute distinct în cadrul bugetelor ministerelor de resort, în baza unor criterii de performanță prestabilite.(2) Județele pot sprijini zonele metropolitane prin programe de dezvoltare județene sau locale, finanțate anual din bugetul județului sau din alte surse, inclusiv prin asigurarea finanțării acestora din bugetul local al unității administrativ-teritoriale.(3) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei zone metropolitane, în baza unui mandat special din partea autorităților deliberative ale acestora, pot contribui la finanțarea unor proiecte/obiective de investiții propuse și aprobate la nivelul zonei metropolitane, care se realizează doar la nivelul uneia sau mai multor unități administrativ-teritoriale membre.  +  Articolul 20(1) Zonele metropolitane pot fi eligibile în calitate de solicitant sau partener în cadrul programelor de finanțare, indiferent de tipul sau sursa acestora, atunci când oricare dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației se numără printre categoriile de solicitanți eligibili ai respectivelor programe de finanțare.(2) În cazul proiectelor cu finanțare europeană se aplică prevederile legislației naționale și europene privind gestionarea fondurilor europene, precum și documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale prin care se asigură finanțarea tipurilor de intervenții vizate.(3) Pentru situația prevăzută la alin. (1) este necesar mandatul unității administrativ-teritoriale membre a asociației care se numără printre categoriile de solicitanți eligibili ai respectivelor programe de finanțare, exprimat prin hotărârea autorității deliberative.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 21(1) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, zonele metropolitane constituite până la această dată au obligația de a iniția procedurile pentru revizuirea statutelor.(3) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației elaborează Registrul de evidență a zonelor metropolitane la nivel național.(4) Statutul zonelor metropolitane constituite se înaintează Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 30 de zile de la înființare sau actualizare, pentru a fi preluat în Registrul de evidență a zonelor metropolitane.(5) Zonele metropolitane deja constituite la data aprobării prezentei legi își pot menține delimitarea teritorială actuală, cu condiția revizuirii, în acord cu prezenta lege, a celorlalte prevederi ale statutelor.  +  Articolul 22Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolele 7-9 se abrogă.2. La anexa nr. I, punctul 11 se abrogă.  +  Articolul 23Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, litera e) se abrogă.2. La articolul 5, litera qq) va avea următorul cuprins:qq) zona metropolitană - asociația de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile reședință de județ ori municipii, altele decât cele reședință de județ, pe de o parte, și unități administrativ-teritoriale aflate în teritoriul metropolitan, pe de altă parte.3. La articolul 89, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritățile deliberative și executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează autonomia locală, în condițiile legii.  +  Articolul 24După articolul 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 32^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1Prevederi aplicabile unităților administrativ-teritoriale care fac parte din zone metropolitane(1) Prin excepție de la prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) sau/și b), după caz, pentru contribuabilii care își au domiciliul pe raza zonei metropolitane, impozitul pe venit se virează astfel:a) 30% către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își au domiciliul angajații;b) 70% către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea angajatorii care au calitatea de plătitori ai impozitului pe venit.(2) Prin excepție de la prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) sau/și b), după caz, pentru zonele metropolitane, o cotă de 5% din impozitul pe venit se virează de către Ministerul Finanțelor, prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice județene, respectiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București, către zona metropolitană constituită.(3) Sumele virate potrivit prevederilor alin. (2) se utilizează de către zona metropolitană exclusiv pentru realizarea unor investiții, după cum urmează:a) minimum 30% pentru realizarea unor investiții pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale aferente coroanei 1 și coroanei 2, după caz;b) maximum 70% pentru realizarea unor investiții pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în jurul căreia a fost constituită zona metropolitană.(4) Ministerul Finanțelor aprobă, prin ordin, procedurile pentru aplicarea prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2) privind operațiunile de virare a sumelor aferente impozitului pe venit către zonele metropolitane constituite.  +  Articolul 25(1) Prevederile art. 32^1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024.(2) Prevederile art. 32^1 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024. (la 09-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul VI a fost modificat de Articolul LVIII, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 09 decembrie 2022 )  +  Articolul 26Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 43^1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43^1(1) În vederea asigurării dezvoltării coerente și durabile, corelării priorităților de dezvoltare și eficientizării investițiilor publice, valorificării resurselor naturale și culturale, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din cadrul zonelor metropolitane definite conform legii elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentație de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale.2. La anexa nr. 2, definiția termenului „Teritoriu metropolitan“ va avea următorul cuprins:Teritoriu metropolitan - suprafața situată în jurul municipiilor, în cadrul căreia se creează relații reciproce de influență în domeniul căilor de comunicație, economic, social, cultural și al infrastructurii edilitare.  +  Articolul 27Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 246.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  unităților administrativ-teritoriale cuprinse în teritoriul metropolitan
  al municipiilor reședință de județ și al altor municipii
   +  Județul Alba1. Municipiul Alba Iulia
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Sebeșmunicipiu1
  2.Teiuș*oraș2
  3.Zlatnaoraș2
  4.Berghincomună2
  5.Blandianacomună2
  6.Câlniccomună2
  7.Ciugudcomună1
  8.Cricăucomună2
  9.Cutcomună2
  10.Daia Românăcomună1
  11.Galda de Joscomună1
  12.Ighiucomună1
  13.Întregaldecomună2
  14.Meteșcomună1
  15.Mihalțcomună2
  16.Pianucomună2
  17.Sălișteacomună2
  18.Săscioricomună2
  19.Sântimbrucomună1
  20.Stremț*comună2
  21.Șpringcomună2
  22.Vințu de Joscomună1
  2. Municipiul Aiud
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Ocna Mureșoraș1
  2.Teiuș*oraș1
  3.Livezilecomună1
  4.Lopadea Nouăcomună1
  5.Mirăslăucomună1
  6.Rădeșticomună1
  7.Râmețcomună1
  8.Stremț*comună1
  3. Municipiul Blaj
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bucerdea Grânoasăcomună1
  2.Cergăucomună1
  3.Crăciunelu de Joscomună1
  4.Ohabacomună1
  5.Roșia de Secașcomună1
  6.Sâncelcomună1
  7.Valea Lungăcomună1
   +  Județul Arad1. Municipiul Arad
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Curticioraș2
  2.Lipovaoraș2
  3.Pecicaoraș1
  4.Sântanaoraș2
  5.Covăsințcomună2
  6.Dorobanțicomună2
  7.Fântânelecomună1
  8.Felnaccomună2
  9.Frumușenicomună2
  10.Ghioroccomună2
  11.Iratoșucomună1
  12.Livadacomună1
  13.Păulișcomună2
  14.Peregu Marecomună2
  15.Secusigiucomună2
  16.Semlaccomună2
  17.Șagucomună1
  18.Șimandcomună2
  19.Șofroneacomună1
  20.Vingacomună1
  21.Vladimirescucomună1
  22.Zăbranicomună2
  23.Zădărenicomună1
  24.Zimandu Noucomună1
   +  Județul Argeș1. Municipiul Pitești
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Costeștioraș2
  2.Miovenioraș2
  3.Ștefăneștioraș1
  4.Albotacomună1
  5.Bascovcomună1
  6.Băbanacomună1
  7.Braducomună1
  8.Budeasacomună1
  9.Călineșticomună2
  10.Căteascacomună2
  11.Cocucomună2
  12.Drăganucomună2
  13.Lunca Corbuluicomună2
  14.Mălureni*comună2
  15.Mărăcinenicomună1
  16.Merișanicomună2
  17.Miceșticomună2
  18.Moșoaiacomună1
  19.Oarjacomună2
  20.Poiana Laculuicomună2
  21.Săpatacomună2
  22.Susenicomună2
  2. Municipiul Câmpulung
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bughea de Joscomună1
  2.Bughea de Suscomună1
  3.Godenicomună1
  4.Lereșticomună1
  5.Mioarelecomună1
  6.Poienarii de Muscelcomună1
  7.Schitu Goleșticomună1
  8.Valea Mare-Pravățcomună1
  3. Municipiul Curtea de Argeș
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Băiculeșticomună1
  2.Ciofrângenicomună1
  3.Mălureni*comună1
  4.Mușăteșticomună1
  5.Tigvenicomună1
  6.Valea Danuluicomună1
  7.Valea Iașuluicomună1
  * Unitatea administrativ-teritorială poate alege zona metropolitană din care să facă parte, conform tabelelor.
   +  Județul Bacău1. Municipiul Bacău
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Berești-Bistrițacomună2
  2.Blăgeșticomună2
  3.Buhocicomună2
  4.Faraoanicomună2
  5.Gârlenicomună2
  6.Giosenicomună2
  7.Hemeiușcomună1
  8.Iteșticomună1
  9.Letea Vechecomună1
  10.Livezicomună2
  11.Luizi-Călugăracomună1
  12.Măguracomună1
  13.Mărginenicomună1
  14.Negricomună2
  15.Nicolae Bălcescucomună1
  16.Prăjeșticomună2
  17.Racovacomună2
  18.Săndulenicomună2
  19.Săratacomună1
  20.Săuceșticomună1
  21.Scorțenicomună2
  22.Strugaricomună2
  23.Tamașicomună2
  24.Traiancomună2
  2. Municipiul Moinești
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Comăneștioraș1
  2.Asăucomună1
  3.Măgireșticomună1
  4.Poduricomună1
  5.Zemeșcomună1
  3. Municipiul Onești
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bârsăneșticomună1
  2.Bogdăneșticomună1
  3.Buciumicomună1
  4.Cașincomună1
  5.Gura Văiicomună1
  6.Helegiucomună1
  7.Ștefan cel Marecomună1
  8.Târgu Trotușcomună1
   +  Județul Bihor1. Municipiul Oradea
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bihariacomună1
  2.Borșcomună1
  3.Cetariucomună2
  4.Copăcelcomună2
  5.Gepiucomună2
  6.Girișu de Crișcomună2
  7.Hidișelu de Suscomună2
  8.Husasău de Tincacomună2
  9.Ineucomună2
  10.Nojoridcomună1
  11.Oșorheicomună1
  12.Paleucomună1
  13.Săcădatcomună2
  14.Sălardcomună2
  15.Sânmartincomună1
  16.Sânnicolau Româncomună2
  17.Sântandreicomună1
  18.Tămășeucomună2
  19.Toboliucomună2
  2. Municipiul Beiuș
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Curățelecomună1
  2.Drăgăneșticomună1
  3.Finișcomună1
  4.Pocolacomună1
  5.Remeteacomună1
  6.Tărcaiacomună1
  3. Municipiul Marghita
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Abramcomună1
  2.Abrămuțcomună1
  3.Buduslăucomună1
  4.Sălaceacomună1
  5.Tăuteucomună1
  6.Viișoaracomună1
  4. Municipiul Salonta
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Batărcomună1
  2.Ciumeghiucomună1
  3.Mădărascomună1
  4.Tulcacomună1
   +  Județul Bistrița-Năsăud1. Municipiul Bistrița
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Becleanoraș2
  2.Năsăudoraș2
  3.Sângeorz-Băioraș2
  4.Bistrița Bârgăuluicomună2
  5.Budacu de Joscomună1
  6.Cetatecomună1
  7.Chiuzacomună2
  8.Dumitracomună1
  9.Dumitrițacomună2
  10.Feldrucomună1
  11.Galații Bistrițeicomună2
  12.Ilva Micăcomună2
  13.Josenii Bârgăuluicomună2
  14.Lechințacomună2
  15.Livezilecomună1
  16.Mărișelucomună1
  17.Nimigeacomună2
  18.Parvacomună2
  19.Rebracomună2
  20.Rebrișoaracomună2
  21.Șieucomună2
  22.Șieu-Măgherușcomună1
  23.Șieu-Odorheicomună2
  24.Șintereagcomună1
  25.Teacacomună2
   +  Județul Botoșani1. Municipiul Botoșani
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Buceceaoraș2
  2.Bălușenicomună1
  3.Blândeșticomună2
  4.Brăeșticomună2
  5.Copălăucomună2
  6.Cornicomună2
  7.Coșulacomună2
  8.Cristeșticomună2
  9.Curteșticomună1
  10.Dimăchenicomună2
  11.Gorbăneșticomună2
  12.Leordacomună2
  13.Mihai Eminescucomună1
  14.Nicșenicomună2
  15.Răchițicomună1
  16.Romacomună1
  17.Stăucenicomună1
  18.Sulițacomună2
  19.Unțenicomună2
  20.Vlădenicomună2
  2. Municipiul Dorohoi
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Broscăuțicomună1
  2.George Enescucomună1
  3.Hilișeu-Horiacomună1
  4.Ibăneșticomună1
  5.Șendricenicomună1
  6.Văculeșticomună1
   +  Județul Brașov1. Municipiul Brașov
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Codleamunicipiu2
  2.Săcelemunicipiu1
  3.Ghimbavoraș1
  4.Predealoraș1
  5.Râșnovoraș1
  6.Zărneștioraș2
  7.Bodcomună1
  8.Brancomună2
  9.Cristiancomună1
  10.Crizbavcomună2
  11.Dumbrăvița*comună2
  12.Feldioaracomună2
  13.Hălchiucomună1
  14.Hărmancomună1
  15.Prejmercomună2
  16.Sânpetrucomună1
  17.Tărlungenicomună2
  18.Vama Buzăuluicomună2
  19.Vulcan*comună2
  2. Municipiul Codlea
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Dumbrăvița*comună1
  2.Holbavcomună1
  3.Șinca Nouăcomună1
  4.Vulcan*comună1
  3. Municipiul Făgăraș
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Becleancomună1
  2.Mândracomună1
  3.Șoarșcomună1
   +  Județul Brăila1. Municipiul Brăila
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Berteștii de Joscomună2
  2.Cazasucomună1
  3.Chiscanicomună1
  4.Frecățeicomună1
  5.Gropenicomună2
  6.Mărașucomună1
  7.Silișteacomună2
  8.Stăncuțacomună2
  9.Tichileșticomună2
  10.Traiancomună2
  11.Tudor Vladimirescucomună2
  12.Vădenicomună1
   +  Județul Buzău1. Municipiul Buzău
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bercacomună2
  2.Cilibiacomună2
  3.Cochirleancacomună2
  4.Costeșticomună1
  5.Gălbinașicomună1
  6.Gherăsenicomună2
  7.Luciucomună2
  8.Mărăcinenicomună1
  9.Mereicomună1
  10.Movila Banuluicomună2
  11.Pietroaselecomună2
  12.Poșta Câlnăucomună2
  13.Săgeatacomună2
  14.Săpocacomună2
  15.Smeenicomună2
  16.Stâlpucomună1
  17.Tisăucomună2
  18.Ținteșticomună1
  19.Ulmenicomună2
  20.Unguriucomună2
  21.Vadu Pașiicomună1
  22.Verneșticomună1
  2. Municipiul Râmnicu Sărat
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Podgoriacomună1
  2.Râmnicelucomună1
  3.Toplicenicomună1
  4.Valea Râmniculuicomună1
   +  Județul Caraș-Severin1. Municipiul Reșița
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Caransebeșmunicipiu2
  2.Aninaoraș2
  3.Bocșaoraș1
  4.Armenișcomună2
  5.Berzoviacomună2
  6.Bolvașnițacomună2
  7.Bozovicicomună2
  8.Brebucomună2
  9.Brebu Noucomună2
  10.Buchincomună1
  11.Bucoșnițacomună1
  12.Carașovacomună1
  13.Copăcele*comună2
  14.Doclincomună2
  15.Dogneceacomună2
  16.Ezerișcomună1
  17.Fârliugcomună2
  18.Goruiacomună2
  19.Lupaccomună1
  20.Ocna de Fiercomună1
  21.Păltinișcomună1
  22.Prigorcomună2
  23.Ramnacomună2
  24.Slatina-Timișcomună2
  25.Târnovacomună1
  26.Teregovacomună2
  27.Turnu Ruieni*comună2
  28.Văliugcomună1
  29.Zorlențu Marecomună2
  2. Municipiul Caransebeș
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Constantin Daicoviciucomună1
  2.Copăcele*comună1
  3.Obrejacomună1
  4.Turnu Ruieni*comună1
   +  Județul Călărași1. Municipiul Călărași
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Cuza Vodăcomună1
  2.Dragalinacomună1
  3.Dragoș Vodăcomună2
  4.Grădișteacomună2
  5.Independențacomună2
  6.Modelucomună1
  7.Perișorucomună2
  8.Rosețicomună2
  9.Ștefan Vodăcomună1
  10.Vâlcelelecomună2
  2. Municipiul Oltenița
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Chirnogicomună1
  2.Mitrenicomună1
  3.Spanțovcomună1
  4.Ulmenicomună1
   +  Județul Cluj1. Municipiul Cluj-Napoca
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Turdamunicipiu2
  2.Aiton*comună2
  3.Apahidacomună1
  4.Baciucomună1
  5.Băișoaracomună2
  6.Borșacomună2
  7.Căianucomună2
  8.Chintenicomună1
  9.Ciurilacomună1
  10.Cojocnacomună2
  11.Feleacucomună1
  12.Floreșticomună1
  13.Gârbăucomună2
  14.Gilăucomună2
  15.Iaracomună2
  16.Jucucomună2
  17.Petreștii de Joscomună2
  18.Săndulești*comună2
  19.Săvădislacomună2
  20.Sânpaulcomună2
  21.Turenicomună1
  22.Vulturenicomună2
  2. Municipiul Câmpia Turzii
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Călărași*comună1
  2.Lunacomună1
  3.Viișoara*comună1
  3. Municipiul Dej
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Alunișcomună1
  2.Bobâlnacomună1
  3.Cășeiucomună1
  4.Cuzdrioaracomună1
  5.Iclod*comună1
  6.Jichișu de Joscomună1
  7.Micacomună1
  8.Mintiu Gherlii*comună1
  9.Vadcomună1
  4. Municipiul Gherla
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Fizeșu Gherliicomună1
  2.Iclod*comună1
  3.Mintiu Gherlii*comună1
  4.Siccomună1
  5. Municipiul Turda
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Aiton*comună1
  2.Călărași*comună1
  3.Mihai Viteazucomună1
  4.Ploscoșcomună1
  5.Săndulești*comună1
  6.Viișoara*comună1
   +  Județul Constanța1. Municipiul Constanța
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Eforieoraș2
  2.Murfatlar*oraș2
  3.Năvodarioraș1
  4.Ovidiuoraș1
  5.Agigeacomună1
  6.Bărăganucomună2
  7.Castelu*comună2
  8.Corbucomună2
  9.Cumpănacomună1
  10.Luminacomună2
  11.Mihail Kogălniceanucomună2
  12.Poarta Albă*comună2
  13.Topraisarcomună2
  14.Valu lui Traiancomună1
  15.Techirghioloraș2
  2. Municipiul Mangalia
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.23 Augustcomună1
  2.Albeșticomună1
  3.Limanucomună1
  4.Pecineagacomună1
  3. Municipiul Medgidia
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Murfatlar*oraș1
  2.Castelu*comună1
  3.Ciocârliacomună1
  4.Cuza Vodăcomună1
  5.Mircea Vodăcomună1
  6.Peșteracomună1
   +  Județul Covasna1. Municipiul Sfântu Gheorghe
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Întorsura Buzăuluioraș2
  2.Aita Marecomună2
  3.Arcușcomună1
  4.Belincomună1
  5.Bodoccomună2
  6.Boroșneu Marecomună2
  7.Cernatcomună2
  8.Chichișcomună1
  9.Dalniccomună2
  10.Dobârlăucomună2
  11.Ghidfalăucomună1
  12.Hăghigcomună2
  13.Ilienicomună1
  14.Moacșacomună2
  15.Ozuncomună1
  16.Recicomună1
  17.Valea Crișuluicomună2
  18.Valea Marecomună2
  19.Vâlcelecomună1
  2. Municipiul Târgu Secuiesc
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Brețcucomună1
  2.Catalinacomună1
  3.Cernatcomună1
  4.Ghelințacomună1
  5.Lemniacomună1
  6.Merenicomună1
  7.Ojdulacomună1
  8.Poiancomună1
  9.Sânzienicomună1
  10.Turiacomună1
   +  Județul Dâmbovița1. Municipiul Târgoviște
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Aninoasacomună1
  2.Cobiacomună2
  3.Comișanicomună2
  4.Doiceșticomună2
  5.Dragomireșticomună1
  6.Glodenicomună2
  7.Gura Ocniței*comună2
  8.Hulubeșticomună2
  9.Lucienicomună2
  10.Ludeșticomună2
  11.Măneșticomună1
  12.Ocnițacomună2
  13.Răzvadcomună1
  14.Șotângacomună1
  15.Tătăranicomună2
  16.Ulmicomună1
  17.Văcăreșticomună2
  18.Voineșticomună2
  19.Vulcana-Pandelecomună2
  2. Municipiul Moreni
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Gura Ocniței*comună1
  2.I.L. Caragialecomună1
  3.Iederacomună1
  4.Ocnița*comună1
   +  Județul Dolj1. Municipiul Craiova
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Almăjcomună2
  2.Breastacomună1
  3.Bucovățcomună1
  4.Calopărcomună2
  5.Cârceacomună1
  6.Coșovenicomună2
  7.Coțofenii din Doscomună2
  8.Gherceșticomună1
  9.Ghindenicomună2
  10.Goieșticomună2
  11.Ișalnițacomună1
  12.Malu Marecomună1
  13.Mischiicomună2
  14.Murgașicomună2
  15.Pieleșticomună1
  16.Podaricomună1
  17.Predeșticomună2
  18.Robăneșticomună2
  19.Șimnicu de Suscomună1
  20.Terpezițacomună2
  21.Țugluicomună2
  22.Vârvoru de Joscomună2
  2. Municipiul Băilești
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Afumațicomună1
  2.Catanecomună1
  3.Cioroiașicomună1
  4.Galicea Marecomună1
  5.Moțățeicomună1
  6.Negoicomună1
  7.Rastcomună1
  8.Seaca de Câmpcomună1
  3. Municipiul Calafat
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Ciupercenii Noicomună1
  2.Maglavitcomună1
  3.Poiana Marecomună1
   +  Județul Galați1. Municipiul Galați
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Branișteacomună2
  2.Cucacomună2
  3.Cuza Vodăcomună2
  4.Frumușițacomună2
  5.Pecheacomună2
  6.Rediucomună2
  7.Schelacomună2
  8.Smârdancomună1
  9.Șendrenicomună1
  10.Tuluceșticomună1
  11.Vânătoricomună1
  2. Municipiul Tecuci
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Cosmeșticomună1
  2.Drăgăneșticomună1
  3.Matcacomună1
  4.Movilenicomună1
  5.Muntenicomună1
  6.Nicoreșticomună1
   +  Județul Giurgiu1. Municipiul Giurgiu
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Băneasacomună2
  2.Daiacomună2
  3.Frăteșticomună1
  4.Gogoșaricomună2
  5.Gostinucomună2
  6.Izvoarelecomună2
  7.Malucomună2
  8.Oinacucomună1
  9.Putineiucomună2
  10.Schitucomună2
  11.Sloboziacomună1
  12.Stăneșticomună1
  13.Stoeneșticomună2
  14.Toporucomună2
   +  Județul Gorj1. Municipiul Târgu Jiu
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bumbești-Jiuoraș1
  2.Rovinarioraș2
  3.Târgu Cărbuneștioraș2
  4.Țiclenioraș2
  5.Albenicomună2
  6.Arcanicomună2
  7.Bălăneșticomună1
  8.Băleșticomună1
  9.Bâltenicomună2
  10.Bengești-Ciocadiacomună2
  11.Crasnacomună2
  12.Dăneșticomună1
  13.Drăguțeșticomună1
  14.Leleșticomună1
  15.Mușeteșticomună2
  16.Peștișanicomună2
  17.Runcucomună2
  18.Săcelucomună2
  19.Schelacomună2
  20.Scoarțacomună1
  21.Stăneșticomună1
  22.Teleșticomună2
  23.Turcineșticomună1
  2. Municipiul Motru
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Cătunelecomună1
  2.Ciupercenicomună1
  3.Glogovacomună1
  4.Mătăsaricomună1
  5.Samarineșticomună1
  6.Slivileșticomună1
   +  Județul Harghita1. Municipiul Miercurea-Ciuc
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Vlăhițaoraș1
  2.Căpâlnițacomună2
  3.Ciceucomună1
  4.Ciucsângeorgiucomună2
  5.Frumoasacomună2
  6.Lelicenicomună1
  7.Luetacomună1
  8.Mădărașcomună2
  9.Mărtinișcomună2
  10.Mereșticomună1
  11.Oclandcomună2
  12.Păuleni-Ciuccomună1
  13.Racucomună2
  14.Sâncrăienicomună1
  15.Sântimbrucomună2
  16.Siculenicomună2
  2. Municipiul Gheorgheni
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bălanoraș1
  2.Ciumanicomună1
  3.Ditrăucomună1
  4.Josenicomună1
  5.Lăzareacomună1
  6.Sândominiccomună1
  7.Susenicomună1
  8.Tulgheșcomună1
  3. Municipiul Odorheiu Secuiesc
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Brădeșticomună1
  2.Dealucomună1
  3.Felicenicomună1
  4.Mărtiniș*comună1
  5.Satu Marecomună1
  4. Municipiul Toplița
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bilborcomună1
  2.Borsecoraș1
  3.Gălăuțașcomună1
  4.Sărmașcomună1
  5.Subcetatecomună1
   +  Județul Hunedoara1. Municipiul Deva
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Hunedoaramunicipiu1
  2.Călanoraș2
  3.Simeriaoraș1
  4.Băciacomună1
  5.Băița*comună2
  6.Bătrânacomună2
  7.Brănișcacomună2
  8.Cârjițicomună1
  9.Cerbălcomună2
  10.Certeju de Suscomună2
  11.Dobracomună2
  12.Ghelaricomună2
  13.Hărăucomună1
  14.Iliacomună2
  15.Lelesecomună2
  16.Mărtinești*comună2
  17.Pestișu Miccomună1
  18.Rapoltu Marecomună2
  19.Șoimușcomună1
  20.Teliucu Inferiorcomună2
  21.Turdașcomună2
  22.Vălișoara*comună2
  23.Vețelcomună1
  2. Municipiul Brad
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Baia de Crișcomună1
  2.Băița*comună1
  3.Buceșcomună1
  4.Crișciorcomună1
  5.Luncoiu de Joscomună1
  6.Ribițacomună1
  7.Vălișoara*comună1
  3. Municipiul Lupeni
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Uricanioraș1
  2.Baru*comună1
  4. Municipiul Orăștie
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Geoagiuoraș1
  2.Beriucomună1
  3.Mărtinești*comună1
  4.Romoscomună1
  5.Turdaș*comună1
  5. Municipiul Petroșani
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Aninoasa*oraș1
  2.Petrilaoraș1
  3.Baru*comună1
  4.Bănița*comună1
  5.Orăștioara de Suscomună1
  6. Municipiul Vulcan
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Aninoasa*oraș1
  2.Bănița*comună1
   +  Județul Ialomița1. Municipiul Slobozia
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Amaraoraș1
  2.Andrășeșticomună2
  3.Bucucomună1
  4.Bueșticomună2
  5.Ciulnițacomună1
  6.Cosâmbeșticomună1
  7.Gheorghe Dojacomună2
  8.Gheorghe Lazărcomună1
  9.Grivițacomună1
  10.Mărculeșticomună2
  11.Miloșeșticomună2
  12.Ogradacomună2
  13.Periețicomună1
  14.Scânteiacomună1
  15.Traiancomună2
  16.Valea Cioriicomună2
  2. Municipiul Fetești
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bordușanicomună1
  2.Movilacomună1
  3.Stelnicacomună1
  3. Municipiul Urziceni
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Armășeșticomună1
  2.Bărbuleșticomună1
  3.Bărcăneșticomună1
  4.Borăneșticomună1
  5.Ciocârliacomună1
  6.Coșerenicomună1
  7.Gârbovicomună1
  8.Manasiacomună1
   +  Județul Iași1. Municipiul Iași
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Aroneanucomună1
  2.Bârnovacomună1
  3.Ciureacomună1
  4.Comarnacomună2
  5.Dobrovățcomună2
  6.Golăieșticomună2
  7.Grajduricomună2
  8.Holbocacomună1
  9.Horleșticomună2
  10.Lețcanicomună2
  11.Miroslavacomună1
  12.Mogoșeșticomună2
  13.Movilenicomună2
  14.Popricanicomună1
  15.Rediucomună1
  16.Româneșticomună2
  17.Schitu Ducacomună2
  18.Tomeșticomună1
  19.Țigănașicomună2
  20.Țuțoracomună2
  21.Unghenicomună2
  22.Valea Lupuluicomună1
  23.Victoriacomună2
  24.Voineșticomună2
  2. Municipiul Pașcani
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Hărmăneșticomună1
  2.Lespezicomună1
  3.Mirosloveșticomună1
  4.Moțcacomună1
  5.Ruginoasacomună1
  6.Stolniceni-Prăjescucomună1
  7.Valea Seacăcomună1
   +  Județul Maramureș1. Municipiul Baia Mare
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Sighetu Marmațieimunicipiu2
  2.Baia Sprieoraș1
  3.Cavnicoraș2
  4.Tăuții-Măgherăușoraș1
  5.Ardusatcomună2
  6.Budeșticomună2
  7.Călineșticomună2
  8.Câmpulung la Tisacomună2
  9.Cicârlăucomună2
  10.Coltăucomună2
  11.Deseșticomună1
  12.Dumbrăvițacomună2
  13.Giuleșticomună1
  14.Groșicomună1
  15.Ocna Șugatagcomună1
  16.Onceșticomună2
  17.Receacomună1
  18.Remețicomună2
  19.Sarasău*comună2
  20.Satulungcomună2
  21.Săcălășenicomună2
  22.Săpânțacomună1
  23.Șișeșticomună2
  24.Vadu Izei*comună2
  2. Municipiul Sighetu Marmației
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bocicoiu Marecomună1
  2.Rona de Joscomună1
  3.Sarasău*comună1
  4.Vadu Izei*comună1
   +  Județul Mehedinți1. Municipiul Drobeta-Turnu Severin
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Orșovamunicipiu2
  2.Bâlvăneșticomună2
  3.Breznița-Ocolcomună1
  4.Cireșucomună2
  5.Godeanucomună2
  6.Hinovacomună2
  7.Husnicioaracomună2
  8.Ilovițacomună1
  9.Izvoru Bârziicomună1
  10.Malovățcomună2
  11.Prunișorcomună2
  12.Șimiancomună1
  2. Municipiul Orșova
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Eșelnițacomună1
   +  Județul Mureș1. Municipiul Târgu Mureș
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Miercurea Nirajuluioraș2
  2.Unghenioraș2
  3.Acățaricomună2
  4.Bandcomună2
  5.Bălacomună2
  6.Ceuașu de Câmpiecomună1
  7.Coroisânmărtincomună2
  8.Coruncacomună1
  9.Crăciuneșticomună1
  10.Cristeșticomună1
  11.Erneicomună2
  12.Găleșticomună2
  13.Gheorghe Dojacomună2
  14.Glodenicomună2
  15.Livezenicomună1
  16.Mădărașcomună2
  17.Pănetcomună1
  18.Păsărenicomună2
  19.Râciucomună2
  20.Sâncraiu de Mureșcomună1
  21.Sângeorgiu de Mureșcomună1
  22.Sântana de Mureșcomună1
  23.Suplaccomună2
  24.Șincaicomună2
  2. Municipiul Reghin
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Batoșcomună1
  2.Breazacomună1
  3.Gorneșticomună1
  4.Ideciu de Joscomună1
  5.Luncacomună1
  6.Peteleacomună1
  7.Solovăstrucomună1
  8.Susenicomună1
  9.Voivodenicomună1
  3. Municipiul Sighișoara
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Albeșticomună1
  2.Apoldcomună1
  3.Daneșcomună1
  4.Nadeșcomună1
  4. Municipiul Târnăveni
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Adămușcomună1
  2.Băgaciucomună1
  3.Cucerdeacomună1
  4.Găneșticomună1
   +  Județul Neamț1. Municipiul Piatra-Neamț
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Roznovoraș2
  2.Alexandru cel Buncomună1
  3.Bodeșticomună2
  4.Borleșticomună2
  5.Crăcăoanicomună2
  6.Dobrenicomună2
  7.Dochiacomună2
  8.Dumbrava Roșiecomună1
  9.Gârcinacomună1
  10.Girovcomună1
  11.Hangucomună2
  12.Negreșticomună2
  13.Pângărațicomună2
  14.Piatra Șoimuluicomună1
  15.Săvineșticomună2
  16.Ștefan cel Marecomună2
  17.Tarcăucomună2
  2. Municipiul Roman
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Corduncomună1
  2.Gâdințicomună1
  3.Horiacomună1
  4.Sagnacomună1
   +  Județul Olt1. Municipiul Slatina
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Piatra-Oltoraș2
  2.Scorniceștioraș2
  3.Băltenicomună2
  4.Bobiceșticomună2
  5.Brâncovenicomună2
  6.Brebenicomună1
  7.Coteanacomună2
  8.Curtișoaracomună1
  9.Găneasacomună1
  10.Ipoteșticomună2
  11.Milcovcomună1
  12.Morunglavcomună2
  13.Oporelucomună2
  14.Periețicomună2
  15.Pleșoiucomună2
  16.Priseacacomună1
  17.Schitucomună2
  18.Slătioaracomună1
  19.Strejeșticomună2
  20.Tesluicomună2
  21.Valea Marecomună1
  22.Vâlcelecomună2
  2. Municipiul Caracal
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Cezienicomună1
  2.Deveselucomună1
  3.Dobroslovenicomună1
  4.Drăghicenicomună1
  5.Fărcașelecomună1
  6.Redeacomună1
  7.Stoeneșticomună1
   +  Județul Prahova1. Municipiul Ploiești
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Băicoioraș2
  2.Boldești-Scăenioraș2
  3.Plopenioraș2
  4.Ariceștii Rahtivanicomună1
  5.Bărcăneșticomună1
  6.Bercenicomună1
  7.Blejoicomună1
  8.Brazicomună1
  9.Bucovcomună1
  10.Cocorăștii Colțcomună2
  11.Filipeștii de Târgcomună2
  12.Floreșticomună2
  13.Lipăneșticomună2
  14.Măneșticomună2
  15.Păuleșticomună1
  16.Plopucomună2
  17.Puchenii Maricomună2
  18.Râfovcomună2
  19.Șirnacomună2
  20.Târgșoru Vechicomună1
  21.Tinosucomună2
  22.Valea Călugăreascăcomună2
  2. Municipiul Câmpina
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Băneșticomună1
  2.Brebucomună1
  3.Cornucomună1
  4.Poiana Câmpinacomună1
  5.Șotrilecomună1
  6.Telegacomună1
   +  Județul Satu Mare1. Municipiul Satu Mare
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Ardudoraș1
  2.Livadaoraș2
  3.Agrișcomună1
  4.Beltiugcomună2
  5.Botizcomună1
  6.Căpleni*comună2
  7.Craidorolț*comună2
  8.Culciucomună2
  9.Dobacomună1
  10.Dorolțcomună1
  11.Halmeucomună2
  12.Homoroadecomună2
  13.Lazuricomună1
  14.Medieșu Auritcomună2
  15.Miculacomună1
  16.Moftin*comună2
  17.Odoreucomună1
  18.Păuleșticomună1
  19.Porumbeșticomună2
  20.Socondcomună2
  21.Terebeșticomună1
  22.Turulungcomună2
  23.Vetișcomună1
  24.Viile Satu Marecomună1
  2. Municipiul Carei
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Cămincomună1
  2.Căpleni*comună1
  3.Căuașcomună1
  4.Ciumeșticomună1
  5.Foienicomună1
  6.Moftin*comună1
  7.Petreșticomună1
  8.Sanislăucomună1
  9.Tireamcomună1
  10.Urzicenicomună1
   +  Județul Sălaj1. Municipiul Zalău
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Jibouoraș2
  2.Agrijcomună2
  3.Bălancomună2
  4.Bocșacomună2
  5.Buciumicomună2
  6.Coșeiucomună2
  7.Crasnacomună2
  8.Creacacomună1
  9.Crișenicomună1
  10.Dobrincomună2
  11.Herecleancomună1
  12.Hidacomună2
  13.Horoatu Crasneicomună2
  14.Meseșenii de Joscomună1
  15.Mirșidcomună1
  16.Periceicomună2
  17.Românașicomună1
  18.Sălățigcomună2
  19.Sânmihaiu Almașuluicomună2
  20.Șamșudcomună2
  21.Trezneacomună1
  22.Vârșolțcomună2
   +  Județul Sibiu1. Municipiul Sibiu
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Avrigoraș2
  2.Cisnădieoraș1
  3.Ocna Sibiuluioraș1
  4.Sălișteoraș2
  5.Tălmaciuoraș2
  6.Apoldu de Joscomună2
  7.Cristiancomună1
  8.Gura Râuluicomună2
  9.Loamneșcomună2
  10.Ludoșcomună2
  11.Nocrichcomună2
  12.Orlatcomună2
  13.Poplacacomună1
  14.Rășinaricomună1
  15.Râu Saduluicomună2
  16.Roșiacomună1
  17.Saducomună2
  18.Slimniccomună2
  19.Șelimbărcomună1
  20.Șura Marecomună1
  21.Șura Micăcomună1
  22.Vurpărcomună2
  2. Municipiul Mediaș
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Copșa Micăoraș1
  2.Baznacomună1
  3.Blăjelcomună1
  4.Brateiucomună1
  5.Dârloscomună1
  6.Moșnacomună1
  7.Târnavacomună1
  8.Valea Viilorcomună1
   +  Județul Suceava1. Municipiul Suceava
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Salceaoraș1
  2.Adâncatacomună1
  3.Bosancicomună2
  4.Ciprian Porumbescucomună2
  5.Dărmăneșticomună2
  6.Drăgoieșticomună2
  7.Dumbrăvenicomună2
  8.Hănțeșticomună2
  9.Horodnicenicomună2
  10.Ipoteșticomună1
  11.Mitocu Dragomirneicomună1
  12.Moaracomună1
  13.Pătrăuțicomună1
  14.Siminiceacomună2
  15.Stroieșticomună2
  16.Șcheiacomună1
  17.Șerbăuțicomună2
  18.Todireșticomună2
  19.Udeșticomună2
  20.Vereșticomună2
  21.Zvorișteacomună2
  2. Municipiul Câmpulung Moldovenesc
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Cruceacomună1
  2.Dorna-Arini*comună1
  3.Frumosucomună1
  4.Pojorâta*comună1
  5.Sadovacomună1
  6.Stulpicanicomună1
  7.Vamacomună1
  8.Vatra Moldovițeicomună1
  3. Municipiul Fălticeni
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Baiacomună1
  2.Buneșticomună1
  3.Fântâna Marecomună1
  4.Hârtopcomună1
  5.Preuteșticomună1
  6.Rădășenicomună1
  4. Municipiul Rădăuți
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Milișăuțioraș1
  2.Dorneșticomună1
  3.Frătăuții Vechicomună1
  4.Horodnic de Joscomună1
  5.Horodnic de Suscomună1
  6.Satu Marecomună1
  7.Volovățcomună1
  5. Municipiul Vatra Dornei
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Coșnacomună1
  2.Dorna Candrenilorcomună1
  3.Dorna-Arini*comună1
  4.Iacobenicomună1
  5.Pojorâta*comună1
  6.Șaru Dorneicomună1
   +  Județul Teleorman1. Municipiul Alexandria
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Băbăițacomună2
  2.Botoroagacomună2
  3.Brâncenicomună2
  4.Buzescucomună2
  5.Călineșticomună2
  6.Cerveniacomună2
  7.Drăgănești-Vlașcacomună2
  8.Frăsinetcomună2
  9.Furculeșticomună2
  10.Mavrodincomună1
  11.Măguracomună1
  12.Mârzăneșticomună1
  13.Nanovcomună1
  14.Nenciuleșticomună2
  15.Oltenicomună2
  16.Orbeascacomună1
  17.Piatracomună2
  18.Poroschiacomună1
  19.Răsmireșticomună2
  20.Smârdioasacomună2
  21.Ștorobăneasacomună1
  22.Țigăneșticomună1
  23.Vârtoapecomună2
  24.Vităneșticomună1
  2. Municipiul Roșiori de Vede
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Călmățuiucomună1
  2.Călmățuiu de Suscomună1
  3.Crângenicomună1
  4.Drăgănești de Vedecomună1
  5.Măldăenicomună1
  6.Peretucomună1
  7.Salciacomună1
  8.Scrioașteacomună1
  9.Troianulcomună1
  10.Vedeacomună1
  3. Municipiul Turnu Măgurele
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Ciupercenicomună1
  2.Draceacomună1
  3.Islazcomună1
  4.Lițacomună1
  5.Putineiucomună1
  6.Traiancomună1
   +  Județul Timiș1. Municipiul Timișoara
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Becicherecu Miccomună2
  2.Bucovățcomună2
  3.Cărpinișcomună2
  4.Ceneicomună2
  5.Chevereșu Marecomună2
  6.Dudeștii Noicomună1
  7.Dumbrăvițacomună1
  8.Fibișcomună2
  9.Ghirodacomună1
  10.Giarmatacomună2
  11.Giroccomună1
  12.Mașloccomună2
  13.Moșnița Nouăcomună1
  14.Orțișoaracomună2
  15.Parțacomună2
  16.Pădurenicomună2
  17.Peciu Noucomună2
  18.Pișchiacomună2
  19.Remetea Marecomună2
  20.Sacoșu Turcesccomună2
  21.Satchinezcomună2
  22.Săcălazcomună1
  23.Sânandreicomună1
  24.Sânmihaiu Româncomună1
  25.Șagcomună1
  26.Uivarcomună2
  27.Variașcomună2
  2. Municipiul Lugoj
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Bârnacomună1
  2.Boldurcomună1
  3.Coșteiucomună1
  4.Criciovacomună1
  5.Gavojdiacomună1
  6.Traian Vuiacomună1
  7.Victor Vlad Delamarinacomună1
   +  Județul Tulcea1. Municipiul Tulcea
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Isacceaoraș2
  2.Beștepecomună2
  3.Ceatalchioicomună1
  4.Chilia Vechecomună2
  5.Crișancomună2
  6.Frecățeicomună1
  7.Izvoarelecomună2
  8.Mahmudiacomună2
  9.Maliuccomună1
  10.Mihai Bravucomună2
  11.Mihail Kogălniceanucomună1
  12.Murighiolcomună2
  13.Nalbantcomună2
  14.Niculițelcomună2
  15.Nufărucomună1
  16.Pardinacomună1
  17.Sarichioicomună2
  18.Somovacomună1
  19.Valea Nucarilorcomună1
  20.Valea Teilorcomună2
   +  Județul Vaslui1. Municipiul Vaslui
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Albeșticomună2
  2.Băltenicomună1
  3.Bogdanacomună2
  4.Bogdăneșticomună2
  5.Bogdănițacomună2
  6.Dăneșticomună2
  7.Delenicomună2
  8.Deleșticomună2
  9.Fereșticomună2
  10.Lazacomună2
  11.Lipovățcomună1
  12.Muntenii de Joscomună1
  13.Muntenii de Suscomună1
  14.Olteneșticomună2
  15.Poieneșticomună2
  16.Pușcașicomună1
  17.Rebriceacomună2
  18.Soleșticomună2
  19.Ștefan cel Marecomună2
  20.Tanacucomună1
  21.Tătărăni*comună2
  22.Vălenicomună2
  23.Vultureșticomună2
  24.Zăpodenicomună1
  2. Municipiul Bârlad
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Grivițacomună1
  2.Perienicomună1
  3.Zorlenicomună1
  3. Municipiul Huși
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Crețeșticomună1
  2.Duda-Epurenicomună1
  3.Pădurenicomună1
  4.Stănileșticomună1
  5.Tătărăni*comună1
   +  Județul Vâlcea1. Municipiul Râmnicu Vâlcea
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Băbenioraș2
  2.Băile Govoraoraș2
  3.Băile Olăneștioraș2
  4.Călimăneștioraș2
  5.Ocnele Marioraș1
  6.Berislăveșticomună2
  7.Budeșticomună1
  8.Bujorenicomună1
  9.Buneșticomună2
  10.Dăeșticomună1
  11.Frânceșticomună2
  12.Galiceacomună2
  13.Goleșticomună1
  14.Mihăeșticomună1
  15.Milcoiucomună2
  16.Muereascacomună2
  17.Nicolae Bălcescucomună2
  18.Păușești-Măglașicomună2
  19.Runcucomună2
  20.Sălătrucelcomună2
  21.Vlădeșticomună1
  2. Municipiul Drăgășani
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Prundenicomună1
  2.Suteșticomună1
  3.Ștefăneșticomună1
  4.Voiceșticomună1
   +  Județul Vrancea1. Municipiul Focșani
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Odobeștioraș1
  2.Bilieșticomună2
  3.Boloteșticomună2
  4.Broștenicomună2
  5.Câmpineancacomună1
  6.Cârligelecomună2
  7.Coteșticomună2
  8.Garoafacomună2
  9.Goleșticomună1
  10.Gologanucomună2
  11.Gugeșticomună2
  12.Jarișteacomună2
  13.Milcovulcomună1
  14.Răstoacacomună1
  15.Sihleacomună2
  16.Slobozia Ciorășticomună1
  17.Suraiacomună2
  18.Tătăranucomună2
  19.Urecheșticomună2
  20.Vânătoricomună1
  21.Vârteșcoiucomună2
  22.Vulturucomună2
  2. Municipiul Adjud
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutCoroană
  1.Homoceacomună1
  2.Ploscuțenicomună1
  3.Pufeșticomună1
  4.Rugineșticomună1
   +  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității administrativ-teritorialeStatutJudeț
  1.BragadiruorașIlfov
  2.BufteaorașIlfov
  3.ChitilaorașIlfov
  4.MăgureleorașIlfov
  5.OtopeniorașIlfov
  6.PantelimonorașIlfov
  7.Popești-LeordeniorașIlfov
  8.VoluntariorașIlfov
  9.1 DecembriecomunăIlfov
  10.AfumațicomunăIlfov
  11.BaloteșticomunăIlfov
  12.BercenicomunăIlfov
  13.BrăneșticomunăIlfov
  14.CernicacomunăIlfov
  15.ChiajnacomunăIlfov
  16.CiolpanicomunăIlfov
  17.CiorogârlacomunăIlfov
  18.ClincenicomunăIlfov
  19.CopăcenicomunăIlfov
  20.CorbeancacomunăIlfov
  21.CornetucomunăIlfov
  22.DascălucomunăIlfov
  23.Dărăști-IlfovcomunăIlfov
  24.DobroeșticomunăIlfov
  25.DomneșticomunăIlfov
  26.Dragomirești-ValecomunăIlfov
  27.GăneasacomunăIlfov
  28.GlinacomunăIlfov
  29.GrădișteacomunăIlfov
  30.GruiucomunăIlfov
  31.JilavacomunăIlfov
  32.Moara VlăsieicomunăIlfov
  33.MogoșoaiacomunăIlfov
  34.NucicomunăIlfov
  35.PerișcomunăIlfov
  36.PetrăchioaiacomunăIlfov
  37.SnagovcomunăIlfov
  38.Ștefăneștii de JoscomunăIlfov
  39.TunaricomunăIlfov
  40.VidracomunăIlfov
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  HARTA
  unităților administrativ-teritoriale cuprinse în teritoriul metropolitan
  al municipiilor reședință de județ și al altor municipii
  -----