LEGE nr. 322 din 22 noiembrie 2022pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 23 noiembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDupă articolul 66 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 66^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 66^1(1) Copiii și juniorii legitimați la structurile sportive înființate conform prezentei legi și care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive naționale și internaționale oficiale sunt considerați sportivi de performanță și beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv.(2) Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României și sunt destinate achiziției de articole și echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localități, suplimente nutritive sau recuperare medicală. (3) Fiecare beneficiar are dreptul la un singur tichet de sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei.(4) Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele:a) emitentul și datele sale de identificare;b) valoarea nominală a tichetului de sportiv;c) spațiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui și a codului numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv;d) interdicția de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activității sportive;e) seria și numărul legitimației de sportiv, cu menționarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat, și categoria de vârstă;f) elementele de identitate vizuală ale structurii sportive și ale Ministerului Sportului.(5) Tichetul de sportiv are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.(6) Tichetele de sportiv nu înlocuiesc alte forme de venit oferite de structurile sportive.  +  Articolul IIPrezenta lege se aplică începând cu 1 ianuarie 2023, iar fondurile necesare pentru plata tichetelor de sportiv se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sportului. Notă
  Conform alineatului (2) al articolului XX, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 9 decembrie 2022, termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 322/2022 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2024.
   +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sportului va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la emiterea și acordarea tichetelor de sportiv, astfel cum acestea sunt reglementate prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 22 noiembrie 2022.Nr. 322.----