LEGE nr. 195 din 7 septembrie 2020privind statutul personalului feroviar
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 7 septembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează statutul personalului feroviar, denumit în continuare statut, și cuprinde prevederi referitoare la:a) raporturile de muncă ce se stabilesc între unitatea cu specific feroviar și personalul feroviar angajat în cadrul acesteia, inclusiv drepturile, obligațiile și răspunderile acestora;b) formarea inițială și continuă a personalului feroviar;c) condițiile specifice și modalitățile de ocupare a funcțiilor, precum și condițiile specifice și modalitățile de eliberare din aceste funcții, de încetare a activității și de pensionare a personalului feroviar; d) criteriile de acordare a distincțiilor.  +  Articolul 2Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare sau cu metroul este Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor care răspunde, potrivit legii, de realizarea în mod unitar și nediscriminatoriu a programului de dezvoltare a transportului feroviar sau cu metroul, precum și de monitorizarea de specialitate în domeniul său de activitate.  +  Articolul 3(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) unitate cu specific feroviar - orice entitate cu personalitate juridică, care este înregistrată sub una dintre următoarele forme: instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate organizată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară următoarele activități:1. transport feroviar sau cu metroul; 2. exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport feroviar sau cu metroul;3. exploatare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare sau de metrou;4. comunicații și informatică feroviară sau de metrou;5. monitorizare, autorizare, control, supraveghere de siguranță, licențiere, investigare și certificare de siguranță; 6. formare-calificare, perfecționare-certificare periodică a competențelor profesionale și autorizare a personalului feroviar;b) personal feroviar - orice persoană care deține competențele specifice și are încheiat un contract individual de muncă cu o unitate cu specific feroviar.(2) În înțelesul prezentei legi, familia personalului feroviar cuprinde soțul/soția și/sau copiii aflați în întreținerea acestuia.  +  Articolul 4Personalul feroviar, definitivat pe post, beneficiază de stabilitate în serviciu, conform dispozițiilor prezentei legi.  +  Articolul 5Prin specificul activității sale, personalul feroviar este obligat să dovedească disciplină bazată pe necesitatea îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, indiferent de funcție.  +  Articolul 6Personalul feroviar beneficiază de protecția legii, a organizațiilor profesionale și/sau sindicale și a autorității de stat în transportul feroviar, în cazul:a) insultelor, calomniilor, amenințărilor, loviturilor sau al oricăror acte de violență care au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; b) desfășurării de anchete sau cercetări cu caracter administrativ ori penal, atunci când acestea sunt generate de acte sau fapte produse ori săvârșite în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.  +  Articolul 7Personalul feroviar are un statut special conferit de natura și condițiile specifice de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, a riscurilor meseriei care îi pot afecta viața și integritatea fizică și psihică.  +  Capitolul II Recrutarea, încadrarea în muncă, formarea și cariera profesională  +  Articolul 8Recrutarea candidaților în vederea încadrării în muncă se face din rândul persoanelor:a) necalificate, care vor urma cursurile de calificare specifice, organizate potrivit legii;b) care au dobândit competențe în specialitate, în cadrul unor instituții de învățământ sau programe de formare profesională, organizate și/sau acreditate conform legii.  +  Articolul 9(1) Încadrarea în muncă a personalului feroviar se face potrivit legii și prezentului statut.(2) Pentru a fi încadrat în muncă și a dobândi calitatea de personal feroviar, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să fie cetățean român, cetățean străin, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene și să dețină, după caz, permis de ședere sau certificat de înregistrare, potrivit legii; b) să cunoască limba română, scris și vorbit;c) să aibă vârsta minimă de 18 ani;d) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;e) să aibă studiile și pregătirea adecvate pentru ocuparea funcției pe care se încadrează.  +  Articolul 10(1) Formarea profesională continuă a personalului feroviar se realizează prin Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER și/sau alți furnizori de formare profesională, autorizați conform legii.(2) Unitățile cu specific feroviar, pe baza analizei nevoilor de instruire, stabilesc obiectivele și planul anual de formare profesională continuă pentru asigurarea desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației trenurilor, de securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare.(3) În vederea implementării planului anual de formare profesională continuă a personalului feroviar, unitățile cu specific feroviar finanțează participarea la programele de formare profesională continuă.(4) Analiza nevoilor de instruire, prevăzută la alin. (2), se face de către unitatea cu specific feroviar numai după consultarea organizațiilor sindicale reprezentative sau a reprezentaților salariaților, după caz.(5) Finanțarea participării personalului feroviar la programele de formare profesională continuă se poate face și prin proiecte sau programe finanțate din fonduri europene.  +  Capitolul III Drepturile personalului feroviar  +  Articolul 11(1) Personalul feroviar are următoarele drepturi:a) să primească un salariu lunar compus din salariul de bază, indemnizații, sporuri, premii, prime și alte adaosuri al căror cuantum se stabilește conform legii, contractului individual de muncă și/sau contractului colectiv de muncă;b) să fie promovat în funcție, ca urmare a calităților, aptitudinilor, abilităților și competențelor dovedite și a studiilor absolvite în timpul desfășurării activității, în limita posturilor disponibile;c) să beneficieze de drepturile stabilite potrivit legislației în vigoare, contractului individual de muncă și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale de muncă;d) să beneficieze de concediu de odihnă anual, de cel puțin 24 de zile lucrătoare, precum și de alte concedii, stabilite prin contractul colectiv de muncă;e) să beneficieze în mod gratuit de asistență și servicii medicale și psihologice, în caz de boală sau de accidente, de proteze, de orteze sau de alte dispozitive medicale, precum și de medicamente, conform legii;f) să primească indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală sau de accident de muncă în conformitate cu legislația în vigoare;g) să beneficieze de autorizație de călătorie gratuită pe calea ferată, atât în interes personal, cât și în interes de serviciu, în condițiile legii;h) să beneficieze în mod gratuit de uniformă, echipament specific, materiale igienico-sanitare;i) să beneficieze de măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția sănătății potrivit prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă;j) să beneficieze, în cazul concedierilor colective, de o sumă compensatorie al cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă;k) să primească locuință de intervenție, de serviciu, socială sau de protocol, după caz;l) să beneficieze, o singură dată pe an, de decontarea de către angajator a unui procent de 50% din cheltuielile ocazionate de efectuarea concediului de odihnă. Suma decontată nu poate depăși nivelul a de 3 ori salariul minim brut pe țară garantat în plată și se stabilește prin contractul colectiv de muncă;m) să primească indemnizații de instalare, în cazul modificării locului de muncă, de delegare, precum și decontarea cheltuielilor de cazare. Nivelul minim al indemnizației de delegare pentru personalul feroviar este de 2,5 ori cuantumul stabilit potrivit legii pentru personalul bugetar;n) în cazul mutării în interesul serviciului în altă localitate, personalul feroviar va beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru efectele gospodărești pentru fiecare membru de familie;o) să beneficieze de tratament medical în străinătate pentru afecțiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în situația în care acestea nu pot fi tratate în țară, în condițiile legii;p) să beneficieze de ajutoare materiale la sărbătorile de Paște și Crăciun, de Ziua Feroviarilor, precum și în caz de deces al salariatului sau al unui membru de familie al acestuia, la nașterea copilului/adopția unui copil minor, la căsătorie. Cuantumul acestor ajutoare se stabilește prin contractul colectiv de muncă;q) să beneficieze de vouchere de vacanță, tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă sau alte tipuri de tichete de valoare acordate potrivit legii;r) să beneficieze de asigurare gratuită de viață, de sănătate, precum și pentru pagubele produse în cazul accidentelor și incidentelor de cale ferată sau de metrou;s) să beneficieze de zile libere plătite cu ocazia unor evenimente familiale, stabilite prin contractul colectiv de muncă;ș) să beneficieze, la cerere, în cazul implicării sale în producerea unor incidente sau accidente feroviare sau de metrou, pe tot parcursul cercetării disciplinare, de asistență, conform legii.(2) În scopul evitării acumulării oboselii excesive și afectării siguranței feroviare, limitele maxime ale timpului de muncă și limitele minime ale timpului de odihnă pentru personalul feroviar din siguranța feroviară se stabilesc prin reglementări specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare sau cu metroul, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative și/sau a asociațiilor profesionale, angajatorii fiind obligați să ia toate măsurile pentru asigurarea respectării acestor limitări.(3) În cazul în care contractul colectiv de muncă a expirat și nu a fost încheiat un nou contract colectiv de muncă, drepturile acordate personalului feroviar în baza acestuia se mențin până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă.(4) Membrii legitimați, precum și personalul angajat în cluburile și asociațiile cultural-sportive feroviare sau ale S.C. Metrorex - S.A. beneficiază anual de legitimație de călătorie gratuită pe calea ferată sau cu metroul, după caz. (5) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, personalul feroviar beneficiar de autorizații și permise de călătorie gratuită pe calea ferată, atât în interes personal, cât și în interes de serviciu, este exceptat de la plata taxelor și impozitelor aferente acestora.  +  Articolul 12Membrii familiei personalului feroviar beneficiază gratuit, în condițiile legii, de:a) asistență medicală și medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;b) decontarea cheltuielilor de transport în situația mutării personalului feroviar în interes de serviciu în altă localitate;c) legitimații de călătorie gratuite pe calea ferată.  +  Articolul 13Copilul/Copiii personalului feroviar decedat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care urmează o formă de învățământ cu plată, organizată potrivit legii, beneficiază, la cerere, de suportarea, de către unitatea angajatoare, a taxei de școlarizare, până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.  +  Capitolul IV Obligațiile personalului feroviar  +  Articolul 14Personalul feroviar are următoarele obligații:a) să îndeplinească la timp și corect obligațiile de serviciu stabilite prin fișa postului;b) să nu lase fără supraveghere, în timpul programului de lucru, mijloacele de transport, mașinile și instalațiile în funcțiune, să le predea sau să le asigure în mod corespunzător, la terminarea programului de lucru;c) la terminarea programului de lucru, să nu părăsească locul de muncă cu activitate continuă până la sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a acestuia, are obligația de a anunța șeful ierarhic despre acest fapt, pentru a se lua măsurile necesare asigurării continuității activității;d) să respecte regulile de acces în unitate, normele de securitate și sănătate în muncă și să participe la preîntâmpinarea accidentelor de muncă;e) să respecte normele în domeniul situațiilor de urgență;f) să se prezinte la examenele medicale, psihologice și profesionale periodice în cazurile și în condițiile stabilite prin reglementările și ordinele interne;g) să acționeze pentru preîntâmpinarea și înlăturarea oricăror fapte ce ar pune în pericol siguranța circulației;h) să aplice normele privitoare la exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurii feroviare și a mijloacelor de transport pe calea ferată;i) să respecte dispozițiile și reglementările cu privire la folosirea uniformei de serviciu, a mijloacelor și echipamentelor de protecție a muncii care le sunt încredințate;j) să respecte dispozițiile prevăzute de lege, reglementările specifice activității feroviare, contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă și regulamentul intern;k) în situații de calamități, catastrofe ori alte asemenea evenimente, să se prezinte necondiționat la locul de muncă la solicitarea șefului ierarhic;l) să apere autoritatea, interesele și patrimoniul unităților cu specific feroviar; m) să participe la programele de formare profesională și de specialitate organizate de angajator;n) să mențină ordinea și curățenia la locul de muncă;o) să îl înștiințeze de îndată pe șeful ierarhic despre existența unor nereguli, abateri, greutăți sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, de natură să aducă prejudicii sau să afecteze siguranța circulației feroviare și să propună măsuri pentru prevenirea unor asemenea situații.  +  Articolul 15Personalul feroviar trebuie să cunoască și să aplice legile, regulamentele, instrucțiunile și ordinele referitoare la serviciul pe care îl îndeplinește, conformându-se acestora. Aceste reglementări sunt puse la dispoziția personalului feroviar prin grija angajatorului, iar invocarea necunoașterii lor nu constituie motiv de exonerare de răspundere.  +  Articolul 16(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul feroviar manifestă o conduită civilizată, are o atitudine demnă și răspunde cererilor adresate acestuia în conformitate cu legile, regulamentele și instrucțiunile de serviciu, fără părtinire.(2) Personalului feroviar îi este interzis să pretindă sau să primească bunuri sau alte foloase ori avantaje, de orice natură.  +  Capitolul V Salarizarea personalului feroviar  +  Articolul 17(1) Personalul feroviar beneficiază, pentru munca prestată, de un salariu lunar corespunzător funcției, meseriei și clasei în care este încadrat.(2) Salariul lunar este confidențial și este compus din salariul de bază și o parte variabilă constituită din indemnizații, sporuri, premii, prime, bonusuri, alte adaosuri și drepturi salariale suplimentare, stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern.(3) Salariul lunar reprezintă un element esențial al contractului individual de muncă și este stabilit cu respectarea prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă.  +  Articolul 18(1) Salariul de bază în unitățile feroviare se calculează pornind de la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, majorat cu coeficienți minimi de ierarhizare, după cum urmează:
  Nr. crt.Funcția și gradul profesionalCoeficient minim de ierarhizare
  Muncitori:
  1.Necalificați1,00
  2.Calificați1,50
  Personal administrativ și de specialitate încadrat în funcții pentru care condiția de pregătire este:
  3.Școala profesională1,40
  4.Studiile liceale1,40
  5.Studiile liceale + curs de calificare1,45
  6.Școala postliceală1,50
  7.Școala de maiștri1,60
  8.Studiile superioare de scurtă durată1,80
  Personal cu studii superioare:
  9.Studiile superioare de lungă durată2,20
  (2) Personalul feroviar care deține titlul științific de doctor beneficiază de majorarea coeficientului prevăzut la alin. (1) cu 0,5 dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. (3) Salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) și (2) nu cuprinde sporuri, indemnizații și/sau alte adaosuri.
   +  Articolul 19Salariații au calitatea de creditori privilegiați în cazul lichidării unității.
   +  Capitolul VI Recompense și distincții  +  Articolul 20(1) Angajații feroviari chemați să desfășoare activități în afara orelor de program sunt recompensați, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) pot fi:a) preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităților naturale sau a altor cazuri de forță majoră, precum și în situații care periclitează sănătatea sau viața altor persoane;b) înlăturarea efectelor unor situații neprevăzute care ar dăuna continuării sau bunei funcționări a transporturilor feroviare sau cu metroul;c) efectuarea reparațiilor la linii, lucrări de artă, instalații și dispozitive din dotare, dacă defecțiunea provoacă întreruperea sau împiedică desfășurarea normală a activității feroviare sau cu metroul.  +  Articolul 21(1) Personalul feroviar cu rezultate excepționale în activitatea profesională poate fi recompensat de către angajator prin ordine, medalii și recompense bănești.(2) Ordinele și medaliile care pot fi conferite personalului feroviar sunt:a) Ordinul Anghel Saligny;b) Medalia de onoare Meritul feroviar.(3) Sunt considerate rezultate excepționale:a) inițiativa pentru preîntâmpinarea evenimentelor, avariilor sau a altor situații care ar putea produce perturbații, pagube sau întreruperea activității de transport;b) participarea la înlăturarea efectelor unor avarii, dezastre sau calamități și restabilirea activității de transport;c) realizările în domeniul tehnico-științific: invenții, inovații, manuale și cărți de specialitate care să conducă la îmbunătățiri ale nivelului tehnic și de întreținere a infrastructurii feroviare, a vehiculelor feroviare, a utilajelor și instalațiilor, a nivelului de exploatare a infrastructurii feroviare, precum și a nivelului de pregătire a personalului feroviar.(4) Modelul ordinelor și medaliilor, precum și condițiile de acordare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.  +  Capitolul VII Drepturi și obligații ale unității cu specific feroviar  +  Articolul 22Unitatea cu specific feroviar are în principal următoarele drepturi:a) să stabilească organizarea și funcționarea unității;b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, acordurilor încheiate cu organizațiile sindicale/contractului colectiv de muncă aplicabil sau regulamentului intern;f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a acestora.  +  Articolul 23Unității cu specific feroviar îi revin, în principal, următoarele obligații:a) să aducă la cunoștința angajaților prevederile legale referitoare la activitatea societății, inclusiv a regulamentelor, ordinelor, instrucțiunilor de serviciu și a dispozițiilor în vigoare;b) să pună la dispoziția angajaților, potrivit specificului muncii și sarcinilor de serviciu, instalațiile, aparatura, sculele și materialele necesare în scopul folosirii complete și eficiente a timpului de lucru;c) să ia măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, asigurarea condițiilor specifice de protecția muncii și igienico-sanitare, precum și instruirea personalului în acest domeniu;d) să dimensioneze personalul conform normativelor și să asigure selecționarea, repartizarea și utilizarea acestuia potrivit cerințelor stabilite pentru fiecare loc de muncă;e) să asigure formarea și perfecționarea profesională a angajaților, potrivit legii și ținând cont de nevoile specifice pentru desfășurarea activității;f) să analizeze propunerile făcute de angajați și sindicate, informându-i pe aceștia de modul de rezolvare;g) să organizeze și să asigure paza, întreținerea și curățenia în spațiile ocupate de unitate;h) să asigure accesul angajaților în unitate;i) să informeze angajații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;j) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;k) să acorde angajaților toate drepturile ce decurg din lege, din acordurile încheiate cu organizațiile sindicale/contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă.  +  Capitolul VIII Procedura contestării sancțiunilor disciplinare  +  Articolul 24Pentru toate categoriile profesionale, în centralul unității cu specific feroviar se organizează și funcționează un Consiliu central de disciplină, în vederea stabilirii și tratării în mod transparent a abaterilor și sancțiunilor disciplinare prevăzute în Codul muncii.  +  Articolul 25(1) Consiliile de disciplină sunt formate din 5 persoane, după cum urmează:a) conducătorul structurii juridice centrale sau regionale ori o persoană desemnată de acesta din cadrul structurii juridice, în calitate de președinte;b) conducătorul structurii centrale sau regionale care a efectuat cercetarea faptei sau o persoană desemnată de acesta;c) conducătorul structurii centrale sau regionale de specialitate sau o persoană desemnată de acesta;d) două persoane propuse de organizațiile sindicale reprezentative sau 2 reprezentanți ai salariaților, acolo unde nu sunt constituite sindicate.(2) Fiecare consiliu de disciplină are un secretar, desemnat de către compartimentul resurse umane al structurii centrale sau regionale.  +  Articolul 26În cazul în care salariatul supus cercetării disciplinare prealabile consideră că i-au fost încălcate drepturile cu privire la formularea și susținerea apărării și a probelor pe care le consideră necesare în apărarea sa, acesta se poate adresa Consiliului de disciplină, contestând modul în care s-a desfășurat cercetarea disciplinară prealabilă.  +  Articolul 27(1) În situația prevăzută la art. 26, contestația se depune la Consiliul de disciplină regional sau central, după caz, în termen de 7 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării disciplinare prealabile.(2) În unitățile cu specific feroviar, consiliile de disciplină regionale soluționează toate contestațiile depuse pentru faptele pentru care sunt susceptibile sancțiuni disciplinare, cu excepția celor prin care se contestă desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, acestea fiind de competența Consiliului central de disciplină.(3) Pentru faptele pentru care este susceptibilă aplicarea sancțiunii de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă, contestația se adresează Consiliului central de disciplină.(4) Sancțiunile disciplinare aplicate personalului unității feroviare în conformitate cu prevederile Codului muncii pot fi contestate la Consiliul de disciplină în termen de 7 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de aplicare a sancțiunii.  +  Articolul 28Consiliul de disciplină sesizat în termenul legal este obligat să se întrunească în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.  +  Articolul 29Contestatarul are dreptul să cunoască în întregime actele aflate la dosarul cauzei și să solicite admiterea de probe suplimentare în apărarea sa.  +  Articolul 30Pe perioada cercetării disciplinare și în fața Consiliului de disciplină, contestatarul are dreptul să fie asistat de un avocat, de un reprezentant al sindicatului din care face parte sau de o altă persoană aleasă de acesta.  +  Articolul 31Audierea celui în cauză și consemnarea scrisă a susținerilor sale sunt obligatorii.  +  Articolul 32(1) Consiliul de disciplină al unității cu specific feroviar soluționează contestația formulată împotriva deciziei de sancționare, cu citarea părților, și poate hotărî menținerea, înlocuirea sancțiunii sau anularea sancțiunii aplicate.(2) Hotărârea Consiliului de disciplină se pronunță prin decizie motivată cu majoritate de voturi și se comunică părților în termen de 3 zile de la pronunțare.  +  Articolul 33Unitatea cu specific feroviar, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative sau a reprezentanților salariaților, după caz, va elabora un regulament de funcționare a Consiliului de disciplină.  +  Capitolul IX Încetarea raporturilor de muncă și pensionarea personalului feroviar  +  Articolul 34(1) Personalul feroviar se poate pensiona, la cerere, dacă îndeplinește condițiile privind stagiul minim de cotizare și vârsta standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul feroviar care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel puțin 30 de ani în activitățile prevăzute la art. 35, are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani fără aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, personalul feroviar beneficiază, prin cumul, de reducerea prevăzută la alin. (2) și de reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfășurată în locurile de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite sau speciale de muncă.(4) Reducerea cumulată prevăzută la alin. (3) nu poate fi mai mare de 13 ani.(5) Membrii de familie ai personalului feroviar beneficiază de pensie de urmaș în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Notă
  Conform articolului XLV, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 9 decembrie 2022, aplicarea prevederilor art. 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2023 și până la data de 1 ianuarie 2024.
  Notă
  Începând cu data de 01-09-2024, conform literei f) a alineatului (1) al articolului 168, Capitolul II, Titlul VI din LEGEA nr. 360 din 29 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023, coroborată cu dispozițiile articolului 167, din același act normativ, articolul 34 din Legea nr. 195/2020, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
   +  Articolul 35(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi încadrate în condiții speciale locurile de muncă ale personalului feroviar cu responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu metroul din:a) activitatea de circulație a trenurilor;b) activitatea de exploatare, revizie și întreținere material rulant;c) activitatea de exploatare, revizie și întreținere linii;d) activitatea de exploatare, revizie și întreținere instalații, telecomenzi feroviare, control și telecomunicații feroviare;e) activitatea de instruire teoretică și practică de serviciu a personalului cu responsabilități în siguranța circulației feroviare, pentru funcția de instructor;f) activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparații la metrou.(2) Metodologia și criteriile de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale potrivit alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Notă
  Conform articolului XLV, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 9 decembrie 2022, aplicarea prevederilor art. 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2023 și până la data de 1 ianuarie 2024.
  Notă
  Începând cu data de 01-09-2024, conform literei f) a alineatului (1) al articolului 168, Capitolul II, Titlul VI din LEGEA nr. 360 din 29 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023, coroborată cu dispozițiile articolului 167, din același act normativ, articolul 35 din Legea nr. 195/2020, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
   +  Articolul 36În cazul în care angajatorul stabilește, ca măsură organizatorică, concedieri colective cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare la data producerii lor, personalul feroviar beneficiază de măsuri active de protecție socială, potrivit legii.
   +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 37Ziua Feroviarilor, sărbătorită anual la data de 16 februarie, se declară zi de sărbătoare legală pentru personalul feroviar, prin derogare de la prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 38Lista funcțiilor și meseriilor cu atribuții și responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu metroul se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 39În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi va fi elaborat regulamentul de funcționare al Consiliului de disciplină, prevăzut la art. 33.  +  Articolul 40La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 360/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unitățile de transporturi, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 13 noiembrie 1976.  +  Articolul 41(1) Prevederile din contractele colective de muncă în vigoare, contrare dispozițiilor prezentei legi, se aplică până la data expirării contractului colectiv de muncă, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În măsura în care prezentul statut nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu celelalte prevederi ale legislației muncii.  +  Articolul 42Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. (la 01-01-2023, Articolul 42 din Capitolul X a fost modificat de Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 7 septembrie 2020.Nr. 195.-----