LEGE NR. 9 din 01 ianuarie 1971privind cantinele-restaurant pentru salariaţi
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  COLECTIE DE LEGI ŞI HOTĂRÎRI NR. 0 din 0 0    În vederea îmbunătăţirii activităţii cantinelor-restaurant pentru servirea salariaţilor, pensionarilor şi a membrilor lor de familie cu preparate de calitate superioară, în sortimente variate şi la preţuri corespunzătoare,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cantinelor-restaurant  +  Articolul 1Cantinele-restaurant se înfiinţează şi se organizează, la cererea şi pe lîngă organizaţiile socialiste de stat, prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare orăşeneşti, municipale sau judeţene, cu consultarea organelor sindicale locale.Înfiinţarea şi organizarea cantinelor-restaurant se fac în cazurile în care exista un număr corespunzător de consumatori care iau masa la aceste unităţi, astfel încît să se asigure folosirea integrală a capacităţii lor de preparare şi servire a meselor, precum şi funcţionarea lor pe baze economice eficiente.  +  Articolul 2Cantinele-restaurant sînt subordonate organizaţiilor comerciale locale, au gestiune economică, ţin evidenta activităţii şi încheie bilanţ propriu.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili ca direcţiile comerciale să aibă în subordine directa anumite cantine-restaurant; în asemenea cazuri, cantinele-restaurant au personalitate juridică.  +  Articolul 3Localurile cantinelor-restaurant care se construiesc în viitor se realizează de către organizaţiile socialiste de stat titulare de plan de investiţii împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare şi se amplaseaza în afară incintei unităţilor.  +  Articolul 4Cantinele existente se reorganizează în cantine-restaurant de către unităţile pe lîngă care funcţionează, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, potrivit prevederilor prezentei legi.Conducerile unităţilor pe lîngă care funcţionează cantinele existente sînt obligate sa ia măsuri pentru a le separa de incinta unităţilor şi să asigure accesul direct din afară la localul acestora, pentru ca şi salariaţii altor unităţi să poată lua masa în cantinele-restaurant.  +  Articolul 5În scopul folosirii depline a bazei materiale a cantinelor-restaurant şi pentru realizarea unor venituri suplimentare destinate îmbunătăţirii calităţii mesei şi ieftinirii costului acesteia, comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate sa ia măsuri ca, pe lîngă masa de prinz, cantinele-restaurant sa servească micul dejun şi masa de seara, iar în funcţie de cerere sa funcţioneze ca restaurant după orele de program şi în zilele de sarbatori. La aceste mese se pot servi şi meniuri dietetice.Cantinele-restaurant organizează bufete, chioscuri şi alte unităţi mobile în incinta organizaţiilor socialiste de stat pentru servirea salariaţilor în timpul pauzei de masa. Cantinele-restaurant pot asigura şi alimentaţia de protecţie pentru muncitori.La cantina-restaurant pot servi masa şi membrii de familie ai salariaţilor, salariaţii aflaţi în delegaţie, pensionării şi membrii lor de familie, precum şi alte persoane, pe baza aprobării comitetului de conducere al cantinei-restaurant. De asemenea, se poate organiza servirea meniurilor la domiciliul consumatorilor, pe bază de abonament sau comenzi prealabile, precum şi desfacerea de semipreparate tip gospodina.  +  Articolul 6Pe măsura creării bazei materiale necesare, în cantinele-restaurant se introduce sistemul de autoservire.În acest scop, Ministerul Comerţului Interior şi celelalte organe centrale şi locale care au în subordine unităţi producătoare de utilaj comercial iau măsuri pentru sporirea producţiei de linii de autoservire, de utilaje frigorifice, termice şi de mecanizare a muncii destinate funcţionarii cantinelor-restaurant.  +  Articolul 7În vederea asigurării bunei sale funcţionari, cantina-restaurant are un comitet de conducere format din: delegatul conducerii organizaţiei socialiste de stat ai carei salariaţi sînt abonati; delegatul sindicatului; delegatul organizaţiei Uniunii Tineretului Comunist; delegatul comisiei de femei; reprezentanţii salariaţilor abonati aleşi de aceştia în funcţie de numărul lor; şeful cantinei-restaurant.În cazul cînd la cantina-restaurant servesc masa salariaţi ai mai multor organizaţii socialiste de stat, din comitetul de conducere al cantinei-restaurant pot face parte şi delegaţi din cadrul acestor organizaţii socialiste de stat, potrivit alineatului precedent.Membrii comitetului de conducere al cantinei-restaurant aleg, din rindul lor, un preşedinte al acestui comitet, care nu poate fi şeful cantinei-restaurant.  +  Articolul 8Comitetul de conducere al cantinei-restaurant exercita următoarele atribuţii:- adopta hotărîri privind dezvoltarea activităţii cantinei-restaurant şi stabileşte măsurile necesare pentru buna funcţionare a acesteia;- hotărăşte, cu acordul conducerii organizaţiei socialiste de stat, în funcţie de nevoi, înfiinţarea de bufete, chioscuri, tonete în incinta acesteia;- ia măsuri pentru îmbunătăţirea permanenta a calităţii meniurilor fixe şi a preparatelor, diversificarea sortimentelor potrivit cerinţelor salariaţilor şi asigura respectarea normelor igienico--sanitare în cantina-restaurant;- urmăreşte folosirea eficienta a bunurilor cantinei-restaurant, păstrarea integrităţii patrimoniului acesteia şi gospodărirea fondului de mărfuri;- aproba orarul de funcţionare al cantinei-restaurant, după consultarea conducerii organizaţiilor socialiste de stat respective;- stabileşte meniurile fixe şi celelalte preparate, inclusiv meniurile dietetice, care pot fi servite la cantina-restaurant, precum şi preţurile acestora;- analizează şi avizează dările de seama prezentate de şeful cantinei-restaurant. Hotărîrile comitetului de conducere al cantinei-restaurant se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comitetului.Comitetul de conducere al cantinei-restaurant şi membrii acestuia răspund de măsurile luate şi activitatea desfăşurată atît faţă de comitetul executiv al consiliului popular, cît şi faţă de salariaţi, conducerile întreprinderilor şi organizaţiile obşteşti pe care le reprezintă.  +  Articolul 9Şeful cantinei-restaurant se numeşte şi se eliberează din funcţie de către comitetul executiv al consiliului popular cu acordul comitetului de conducere al cantinei-restaurant. El conduce în mod operativ întreaga activitate a cantinei-restaurant, ia măsuri concrete pentru îndeplinirea hotărîrilor comitetului de conducere, angajează patrimonial şi răspunde de activitatea economico-financiară, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 10Organele de conducere colectivă ale organizaţiilor socialiste de stat urmăresc modul cum sînt gospodărite mijloacele materiale, calitatea şi varietatea meniurilor fixe şi ale celorlalte preparate, fac propuneri sau iau măsuri ce intră în competenţa lor, ca activitatea cantinelor-restaurant să se desfăşoare în bune condiţii, pentru satisfacerea deplina a nevoilor salariaţilor şi informează periodic adunarea generală a salariaţilor.  +  Articolul 11Comitetele sindicatelor din organizaţiile socialiste de stat, consiliile orăşeneşti, municipale şi judeţene ale sindicatelor îndrumă, sprijină şi controlează sistematic modul de funcţionare a cantinelor-restaurant, aprovizionarea acestora la timp şi cu mărfurile necesare, prepararea, diversificarea şi buna calitate a meniurilor fixe, precum şi a celorlalte preparate, potrivit cerinţelor salariaţilor şi la preţuri accesibile, respectarea regulilor igienico-sanitare, asigurarea unei serviri corespunzătoare.  +  Articolul 12Comitetele de conducere ale cantinelor-restaurant sînt obligate sa ia măsuri operative pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de comitetele executive ale consiliilor populare şi de organele de conducere colectivă ale organizaţiilor socialiste de stat, precum şi pentru realizarea obiectivelor stabilite de organele sindicale în urma controalelor efectuate, în vederea îmbunătăţirii activităţii generale a cantinelor-restaurant şi inlaturarii deficienţelor constatate.  +  Articolul 13Ministerul Comerţului Interior şi comitetele executive ale consiliilor populare răspund de aprovizionarea şi buna funcţionare a cantinelor-restaurant.Aprovizionarea cantinelor-restaurant cu mărfurile agroalimentare necesare se asigura de la fondul central, la preţuri fixe de stat, direct din depozitele comerţului cu ridicată sau de la furnizorii locali, beneficiind de rabat comercial la nivelul cotelor stabilite pentru comerţul cu amănuntul.Pentru completarea fondului de mărfuri, cantinele-restaurant au dreptul sa cumpere produse alimentare, inclusiv animale vii, de la cooperativele agricole de producţie, de la producătorii individuali şi de pe piaţa neorganizata sau din magazinele cu amănuntul, în aceleaşi condiţii ca şi unităţile de alimentaţie publică.Cantinele-restaurant pot organiza gospodării anexe, îndeosebi crescatorii de animale şi păsări, acolo unde exista condiţii corespunzătoare şi unde furajarea este asigurata.Pentru folosirea raţională a mijloacelor de transport şi aprovizionarea operativă, comitetele executive ale consiliilor populare iau măsuri ca, în cazul cantinelor-restaurant situate în oraşe, municipii sau în sectoarele municipiului Bucureşti, aprovizionarea să se facă - în mod organizat - în cadrul întreprinderilor şi organizaţiilor comerciale pentru toate cantinele-restaurant situate în localitatea sau sectorul respectiv. Aprovizionarea cantinelor-restaurant se face cu prioritate faţă de celelalte unităţi de alimentaţie publică.  +  Articolul 15În vederea sporirii eficientei economice a activităţii cantinelor-restaurant, comitetele executive ale consiliilor populare iau măsurile organizatorice necesare pentru ca bucătăriile mari ale unor cantine-restaurant, care dispun de baza materială corespunzătoare, sa aprovizioneze şi alte cantine-restaurant din zona cu preparate culinare şi semipreparate, precum şi pentru înfiinţarea unor gospodării anexe mari în vederea aprovizionarii mai multor cantine-restaurant.  +  Articolul 16Ministerul Comerţului Interior şi Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor * asigura fondul de marfa necesar pentru aprovizionarea ritmica şi cu produse de buna calitate a cantinelor-restaurant.Ministerul Comerţului Interior şi comitetele executive ale consiliilor populare iau măsuri în vederea asigurării, pregătirii şi instruirii personalului cantinelor-restaurant.Ministerul Sănătăţii acorda asistenţa de specialitate şi controlează desfăşurarea activităţii cantinelor-restaurant în condiţii corespunzătoare de igiena.* În prezent Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, conform Decretului nr. 19/1972.  +  Capitolul 2 Finanţarea, creditarea şi acoperirea cheltuielilor  +  Articolul 17Realizarile cantinelor-restaurant, ale bufeteleor şi celorlalte unităţi ce funcţionează pe lîngă acestea sînt scutite de plată impozitului pe circulaţia mărfurilor.De asemenea, cantinele-restaurant sînt scutite de plată impozitului asupra clădirilor pe care le deţin.  +  Articolul 18Cantinele-restaurant au cont curent la banca şi se finanţează cu avansuri de la abonati şi cu credite bancare, cu o dobinda de 0,5 la suta.  +  Articolul 19Activitatea cantinelor-restaurant nu se planifica cu beneficii. Eventualele beneficii realizate de către acestea din activitatea bufetelor, a chioscurilor şi a celorlalte unităţi, precum şi din funcţionarea lor pe regim de restaurant vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea mesei, reducerea preţurilor pentru meniurile fixe servite pe bază de abonament şi dezvoltarea activităţii economice.  +  Articolul 20Organizaţiile socialiste de stat suporta pentru meniurile fixe servite pe bază de abonament, precum şi pentru celelalte preparate vîndute salariaţilor proprii prin bufetele şi alte unităţi din incinta organizaţiilor socialiste de stat: costul apei, energiei electrice, combustibilului şi al transporturilor pentru aprovizionarea cantinei-restaurant, cheltuielile legate de amortisment, chirie şi reparaţii ale mijloacelor fixe, precum şi uzarea sau înlocuirea obiectelor de inventar.Acolo unde exista condiţii, organizaţiile socialiste de stat pun la dispoziţia cantinei-restaurant, spre folosinţă, localul necesar funcţionarii.În cazul în care la cantina-restaurant iau masa salariaţi ai mai multor organizaţii socialiste de stat, cheltuielile arătate în prezentul articol se plătesc lunar de acestea, în raport cu numărul de abonati şi numărul meselor servite.Pentru pensionării care servesc meniuri fixe pe bază de abonament la cantinele-restaurant ale organizaţiilor socialiste de stat de unde provin, acestea suporta cheltuielile prevăzute la alineatul 1.  +  Articolul 21Organizaţiile economice, cu aprobarea adunării generale a salariaţilor *, pot aloca - din beneficiile rămase la dispoziţia lor pentru premii şi investiţii necentralizate - o sumă destinată dezvoltării cantinei-restaurant, precum şi pentru îmbunătăţirea mesei servite salariaţilor.Cuantumul sumei prevăzute în alineatul precedent se stabileşte de adunarea generală a salariaţilor anual, o dată cu dezbaterea dării de seama asupra activităţii prezentate de comitetul de direcţie * al organizaţiei economice.De asemenea, organizaţiile socialiste de stat ai căror salariaţi iau masa la cantina-restaurant sprijină, prin salariaţii lor tehnico-administrativi, ţinerea unor evidente, efectuarea inventarelor şi calcularea preţurilor la cantina-restaurant; aceşti salariaţi răspund de calitatea lucrărilor executate.  +  Articolul 22Organizaţiile comerciale locale nu pot percepe cote pentru cheltuielile de administraţie şi conducere de la cantinele-restaurant în subordine.  +  Articolul 23Salariaţii şi pensionării proprii care servesc meniuri fixe la cantina-restaurant pe bază de abonament suporta prin preţul mesei: costul alimentelor, calculat pe baza preţurilor de procurare; fondul de salarii şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului cantinei-restaurant, inclusiv contribuţia pentru asigurări sociale; cheltuielile de regie ale cantinei-restaurant, în afară celor prevăzute la art. 20.  +  Articolul 24Preţurile se stabilesc de comitetul de conducere al cantinei-restaurant, după cum urmează: a) preţurile pentru meniurile fixe servite salariaţilor şi pensionarilor proprii, pe bază de abonament, dimineata, la prinz şi seara, se calculează fără beneficii, potrivit prevederilor art. 23; b) preţurile pentru celelalte preparate şi produse, şi precum şi pentru meniurile fixe servite fără abonament în cantina-restaurant se formează din costul alimentelor calculat pe baza preţurilor de procurare şi a cheltuielilor totale de regie, la care se adauga şi un anumit beneficiu. Preţul astfel format trebuie să fie mai mic decît preţul cu care se desfac preparatele şi produsele în unităţile comerciale de alimentaţie publică de categoria a III-a.Preţurile la pîine şi produse zaharoase sînt cele în vigoare pentru desfacerea cu amănuntul la populaţie.Comitetele executive ale consiliilor populare şi comitetele de conducere ale cantinelor-restaurant iau măsuri pentru stabilirea meniurilor fixe servite pe bază de abonament, precum şi a celorlalte preparate la preţuri accesibile tuturor categoriilor de salariaţi.  +  Articolul 25Cantinele-restaurant pot servi şi creşele, căminele de copii, stationarele, internatele pentru elevii şcolilor profesionale sau ucenicii întreprinderilor ai căror salariaţi iau masa la cantina-restaurant, în condiţiile de hrana prevăzute de reglementările în vigoare, decontind cu întreprinderile respective preţul de cost total al meselor servite, fără beneficii.  +  Articolul 26Salarizarea personalului cantinelor-restaurant se face potrivit reglementărilor în vigoare.Plata salariilor personalului cantinelor-restaurant se face din încasările realizate.  +  Articolul 27Activitatea economică a cantinelor-restaurant şi a unităţilor acestora, gestionarea valorilor materiale şi băneşti, precum şi respectarea regulilor generale de comerţ în aceste unităţi se verifica de către organele de control şi inspecţie, potrivit reglementărilor legale cu privire la competenţa şi atribuţiile acestora în unităţile comerciale.* În prezent "adunarea generală a oamenilor muncii" şi respectiv "comitetul oamenilor muncii", conform Legii nr. 11/1971 privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Cantinele existente şi cantinele-restaurant care funcţionează pe lîngă organizaţiile socialiste de stat din localităţile în care aprovizionarea populaţiei se realizează prin unităţile comerţului de stat trec în subordinea organizaţiilor comerciale sau direcţiilor comerciale, după caz, conform art. 2, iar obiectele de inventar aflate în folosinţă lor se transfera acestora fără plata.Totodată, se predau şi indicatorii de plan economico-financiari şi de muncă şi salarii. Personalul operativ şi tehnico-administrativ afectat activităţii cantinelor-restaurant se transfera în interes de serviciu.  +  Articolul 29Rămîn în subordinea întreprinderilor, desfasurindu-şi activitatea în condiţiile prezentei legi, cantinele pentru salariaţii întreprinderilor agricole de stat şi ai întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii, cantinele care funcţionează pe lîngă santierele de construcţii-montaj şi exploatările forestiere, precum şi altele situate în locuri izolate.În cazul în care condiţiile locale permit, comitetele executive ale consiliilor populare pot lua măsuri şi pentru preluarea acestora.  +  Articolul 30Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică la: a) popotele personalului unităţilor Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului; b) cantinele şcolare de orice fel, inclusiv cele studenţeşti, precum şi cele ale spitalelor, creselor şi căminelor de copii. Salariaţii unităţilor pot lua masa la aceste cantine, nefiind obligatorie înfiinţarea şi organizarea unei cantine-restaurant distincte. În asemenea cazuri, plata preparatelor consumate se face în condiţiile prezentei legi.Organizarea şi funcţionarea cantinelor menţionate în prezentul articol se fac potrivit instrucţiunilor emise de organele centrale interesate, adaptate prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 31Se recomanda Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi celorlalte organizaţii obşteşti sa ia măsuri pentru aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 32Se recomanda Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum sa ia măsuri pentru preluarea cantinelor existente - în localităţile în care aprovizionarea populaţiei se realizează prin unităţile din sistemul sau - şi pentru organizarea lor în condiţiile prezentei legi. În asemenea cazuri, obiectele de inventar ale cantinelor trec în folosinţă gratuita la organizaţiile cooperaţiei de consum în subordinea cărora vor funcţiona cantinele-restaurant.De asemenea, se recomanda Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum sa organizeze noi cantine-restaurant, potrivit prevederilor prezentei legi, în localităţile în care aprovizionarea populaţiei se realizează prin unităţile din sistemul sau.  +  Articolul 33Vînzările realizate prin cantinele-restaurant care se preiau de către comitetele executive ale consiliilor populare şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum se includ în planul vinzarilor cu amănuntul şi în sarcina de încasări în numerar ale acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 34Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor sînt autorizate sa modifice în mod corespunzător indicatorii de plan economic, munca şi salarii şi financiar ai ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu influentele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei legi, în baza protocoalelor încheiate de ministere şi celelalte organe centrale şi locale interesate, în limita indicatorilor de plan şi buget aprobaţi pe anul 1971.  +  Articolul 35În funcţie de specificul şi complexitatea cantinelor-restaurant, comitetul de conducere al acestora elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a cantinei-restaurant şi îl supune aprobării adunării generale a salariaţilor.  +  Articolul 36Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1.375/1953 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a cantinelor, cu modificările ulterioare, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 56/1955 privind preţul meselor la cantina, pct. 6 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2.579/1956 privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Consiliului de Miniştri, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 727/1959 privind înfiinţarea şi organizarea de restaurante-cantina de către Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1.273/1959 privind acoperirea cheltuielilor cantinelor pentru salariaţi, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.--------