ACORD din 7 iulie 2022între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO*)
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1158 din 29 noiembrie 2022  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.428 din 29 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1158 din 29 noiembrie 2022.
  *) Traducere.Guvernul RomânieișiOrganizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO),recunoscând necesitatea și oportunitatea cooperării în domeniul fizicii cu instituțiile românești și între aceste instituții și alte țări, în special din Europa Centrală și de Est și țările africane,făcând referire la Rezoluția 36 C/27, prin care Conferința generală a decis să înființeze Centrul Internațional pentru Pregătire și Cercetare Avansată în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO și a autorizat directorul general să semneze prezentul acord, făcând referire la Decizia 214 EX11.III, prin care Consiliul executiv al UNESCO a decis reînnoirea desemnării Centrului Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO și a autorizat directorul general al UNESCO să semneze prezentul acord,având în vedere că UNESCO și Centrul Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) au semnat un memorandum de înțelegere la 7.07.2022,dorind să definească termenii și condițiile ce guvernează cadrul de cooperare dintre Guvernul României și UNESCO, care îi vor fi acordate centrului menționat în acest acord,au convenit după cum urmează:  +  Articolul 1Definițiia) „UNESCO“ se referă la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură;b) „Guvern“ înseamnă Guvernul României;c) „Centru“ înseamnă Centrul Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică, filială a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM), cu personalitate juridică proprie;d) „părți“ se referă la Guvernul României și UNESCO;e) „ICTP“ se referă la Centrul Internațional pentru Fizică Teoretică „Abdus Salam“, centru de categoria I care este parte a UNESCO.  +  Articolul 2OperareGuvernul va fi de acord să ia orice măsuri necesare pentru continuarea activității CIFRA ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, așa cum este prevăzut în prezentul acord.  +  Articolul 3Scopul acorduluiScopul prezentului acord este acela de a defini termenii și condițiile care reglementează colaborarea între părți cu privire la CIFRA ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, precum și drepturile și obligațiile ce decurg din acestea, ce le revin părților.  +  Articolul 4Statutul legala) Centrul va fi independent de UNESCO.b) Guvernul se va asigura că Centrul beneficiază, pe teritoriul său, de autonomia funcțională necesară executării activităților sale, precum și de capacitatea legală de:(i) a contracta;(ii) a institui proceduri legale;(iii) a achiziționa și dispune de bunuri mobile și imobile.  +  Articolul 5Actul constitutivGuvernul se va asigura că actul constitutiv al Centrului include prevederi care descriu cu precizie:a) statutul legal acordat Centrului în cadrul sistemului legal național, capacitatea legală necesară pentru a-și exercita funcțiile și de a primi fonduri, pentru a obține plăți pentru serviciile furnizate, precum și pentru a dobândi toate mijloacele necesare funcționării sale;b) o structură de guvernare a Centrului, care să permită reprezentarea UNESCO în cadrul consiliului de conducere internațional al său.  +  Articolul 6Obiectivele și funcțiile CentruluiObiectivele și funcțiile Centrului, aliniate la prioritățile relevante ale Strategiei UNESCO pe termen mediu (2022-2029) și care să contribuie la implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare sustenabilă, vor fi:a) oferirea de facilități și oportunități de pregătire și cercetare avansată pentru cercetătorii din țările Europei Centrale și de Est, pe lângă cei din țările mai puțin dezvoltate din Africa, cu un mandat suplimentar de a promova femeile în știință prin intermediul programelor sale;b) desfășurarea și coordonarea de studii avansate orientate către cercetare în fizică și tematicile interdisciplinare conexe; c) oferirea de expertiză factorilor de decizie, factorilor educaționali și publicului larg pentru consolidarea potențialului regional de cercetare și dezvoltare; d) desfășurarea de activități de promovare (seminare, conferințe, ateliere de lucru), în cooperare cu instituții naționale și internaționale, care să asigure un forum internațional de discuții și consolidarea de rețele regionale de colaborare între oamenii de știință din țări diferite.Centrul va avea ca funcții desfășurarea de activități de pregătire și activități regionale de consolidare a capacităților, cu accent pe:a) pregătire avansată și dezvoltare prin intermediul cercetării științifice, activități întreprinse de către personalul permanent al Centrului, precum și de către personalul aflat în vizite pe termen scurt și lung, în cooperare cu instituții naționale și internaționale și cu participare în proiecte internaționale de cercetare;b) evenimente științifice și transfer de cunoștințe prin activități pe termen scurt, organizate în cooperare cu UNESCO, inclusiv ateliere de lucru, conferințe și seminare compatibile cu programele UNESCO.  +  Articolul 7Guvernanțăa) Consiliul Internațional de Guvernanță(i) Centrul va fi condus și supravegheat de un consiliu internațional de guvernanță, care va fi reînnoit la fiecare cinci ani și include:1. un reprezentant al Guvernului, care va prezida consiliul;2. doi reprezentanți ai UNESCO, incluzând un reprezentant al ICTP;3. câte un reprezentant al fiecărui/or stat(e) membru(e) și/sau stat(e) membru(e) asociat(e), care au trimis Centrului o notificare de aderare, în conformitate cu prevederile articolului 11 b), și și-au exprimat interesul de a fi reprezentați în consiliu.(ii) Consiliul Internațional de Guvernanță:1. aprobă programele pe termen lung și mediu ale Centrului;2. aprobă planul anual de lucru și bugetul Centrului, inclusiv schema de personal;3. examinează rapoartele anuale și de evaluare înaintate de către directorul Centrului, inclusiv rapoartele privind contribuția Centrului la programul și bugetul aprobate de UNESCO (C/5), la strategiile și planurile de acțiune globale, precum și la prioritățile programelor sectoriale, și elaborează strategii de răspuns pentru consolidarea unei astfel de contribuții;4. examinează rapoartele periodice de audit independent privind situația financiară a Centrului și monitorizează furnizarea înregistrărilor contabile necesare întocmirii lor;5. adoptă normele și reglementările și stabilește procedurile financiare, administrative și de gestionare a personalului Centrului în conformitate cu legile țării;6. decide asupra participării organizațiilor regionale interguvernamentale și a organizațiilor internaționale la activitatea Centrului.(iii) Consiliul Internațional de Guvernanță se va întruni în sesiune ordinară la intervale regulate, cel puțin o dată pe an calendaristic; se întrunește în sesiune extraordinară, dacă este convocat de președintele său, fie din proprie inițiativă, fie la cererea directorului general al UNESCO sau a două treimi dintre membrii săi.(iv) Consiliul Internațional de Guvernanță își va adopta propriile reguli de procedură.(v) Directorul Centrului va participa la ședințele Consiliului Internațional de Guvernanță, în calitate de membru invitat fără drept de vot.b) Comitetul Științific Internațional(i) Centrul va avea un comitet științific internațional care:1. va furniza expertiză științifică și consiliere pentru politicile de dezvoltare de programe științifice pe termen lung și mediu ale Centrului și la pregătirea planului său de lucru anual;2. va contribui la evaluarea activităților desfășurate de către Centru;3. va face recomandări cu privire la selecția optimă a instituțiilor de cercetare și dezvoltare și/sau a experților care pot furniza serviciile necesare Centrului; și4. va oferi consiliere cu privire la dezvoltarea parteneriatelor științifice internaționale în cadrul programelor de activități ale Centrului.(ii) Comitetul Științific Internațional va fi compus din oameni de știință atât din țările dezvoltate, cât și din cele în curs de dezvoltare, care sunt implicați activ în domeniul științelor de bază relevante pentru obiectivele Centrului și care vor asigura excelența expertizei științifice necesare Centrului, precum și un reprezentant al sectorului de științe naturale al UNESCO și un reprezentant al ICTP.(iii) Membrii Comitetului Științific Internațional vor fi desemnați de către directorul Centrului, în urma consultării cu UNESCO și a aprobării lor de către Consiliul Internațional de Guvernanță.c) Secretariat(i) Secretariatul va fi compus din director și personalul necesar pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului.(ii) Directorul Centrului va fi numit de Consiliul Internațional de Guvernanță în urma consultării cu directorul general al UNESCO.(iii) Ceilalți membri ai Secretariatului pot fi:1. membri ai personalului UNESCO detașați temporar de către directorul general în mod excepțional, așa cum este definit în art. 10 de mai jos;2. orice persoană desemnată de director, în conformitate cu procedurile stabilite de Consiliul Internațional de Guvernanță;3. oficiali ai Guvernului care sunt puși la dispoziția Centrului, în conformitate cu legislația și reglementările românești în vigoare.d) Atribuțiile directorului:Directorul va avea următoarele atribuții:(i) va conduce activitatea Centrului în conformitate cu programele și directivele stabilite de Consiliul Internațional de Guvernanță;(ii) va elabora proiectul planului de lucru și bugetul ce vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Internațional de Guvernanță;(iii) va elabora agenda provizorie pentru reuniunile Consiliului Internațional de Guvernanță și va introduce în aceasta orice propunere pe care o poate considera utilă pentru administrarea Centrului;(iv) va elabora rapoarte de activitate și de autoevaluare a activităților Centrului pentru a fi prezentate Consiliului Internațional de Guvernanță și UNESCO;(v) va desemna membrii Comitetului Științific Internațional, așa cum este prevăzut în art. 7 b) de mai sus, precum și membrii Secretariatului;(vi) va lua măsurile necesare pentru organizarea structurii interne a Centrului în conformitate cu legislația română;(vii) va reprezenta Centrul în acțiuni legale și civile, inclusiv litigii.  +  Articolul 8Contribuția Guvernuluia) Guvernul, în conformitate cu legile și regulamentele sale relevante și corespunzătoare și în urma alocării bugetului anual al României, va asigura toate resursele, financiare sau în natură, necesare administrării și bunei funcționări a Centrului în România, prin INCDFM România.b) Guvernul se angajează:(i) să își asume în întregime costul facilităților, inclusiv echipamente, utilități, mijloace de comunicare și întreținerea spațiului Centrului;(ii) să pună la dispoziția Centrului personalul administrativ necesar pentru îndeplinirea funcțiilor sale, care va cuprinde un director și personal de secretariat;(iii) să încurajeze instituțiile românești care colaborează cu Centrul să contribuie financiar și/sau în natură la activitățile Centrului; și(iv) să ajute Centrul să întreprindă diverse activități de strângere de fonduri de la alte instituții/organizații naționale și internaționale.  +  Articolul 9Contribuția financiară către UNESCOÎn vederea acoperirii costurilor suportate de UNESCO pentru administrare, monitorizare, raportare și alte procese operaționale în legătură cu institutele și centrele de categoria a 2-a, Centrul, prin INCDFM România, va face o contribuție anuală către Sectorul de Științe Naturale și Programe al UNESCO, echivalentă cu cel puțin 1.000 USD, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, de la intrarea în vigoare a acestui acord.  +  Articolul 10Contribuția UNESCOa) UNESCO poate furniza asistență tehnică în funcție de necesități pentru acțiunile Centrului, în conformitate cu programul și bugetul aprobat al UNESCO (C/5), inclusiv strategii globale și planuri de acțiune, precum și priorități ale programelor sectoriale, prin:(i) furnizarea de asistență de către experții săi în domeniile de specialitate ale Centrului;(ii) personal detașat temporar, după caz, în care personalul în cauză va rămâne pe statul de plată al organizațiilor care detașează; și(iii) asistență temporară pentru membrii personalului său, după cum poate decide directorul general în mod excepțional, dacă este justificată de implementarea unei activități sau a unui proiect comun într-un domeniu prioritar al programului strategic.b) În toate cazurile enumerate mai sus, o astfel de asistență nu va fi acordată decât în cadrul prevederilor programului și bugetului UNESCO, iar UNESCO va furniza statelor membre conturi referitoare la utilizarea personalului său și costurile asociate.  +  Articolul 11Participareaa) Centrul va încuraja participarea statelor membre și a membrilor asociați la UNESCO care, prin interesul comun cu privire la obiectivele Centrului, doresc să coopereze cu Centrul.b) Statele membre și membrii asociați la UNESCO care doresc să participe la activitățile Centrului și să facă parte din Consiliul International de Guvernanță, astfel cum este prevăzut în temeiul prezentului acord, vor trimite Centrului o notificare în acest sens. Directorul Centrului va informa părțile acestui acord și statele membre cu privire la primirea unor asemenea notificări.  +  Articolul 12ResponsabilitateaÎntrucât Centrul este din punct de vedere legal separat de UNESCO, aceasta din urmă nu va fi responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile Centrului și nu va face obiectul niciunui proces legal și/sau nu va suporta obligații de plată de orice fel, fie ele financiare sau de altă natură, cu excepția dispozițiilor prevăzute în mod expres în prezentul acord.  +  Articolul 13Evaluareaa) UNESCO poate, în orice moment, să efectueze o evaluare a activităților Centrului care urmează să fie finanțate de către Centru, prin INCDFM România, pentru a stabili dacă:(i) Centrul aduce o contribuție semnificativă la programul și bugetul aprobat al UNESCO (C/5) la momentul în care a fost reînnoit, inclusiv strategiile și planurile de acțiune globale, precum și prioritățile programelor sectoriale;(ii) activitățile desfășurate efectiv de Centru sunt în conformitate cu cele prevăzute în prezentul acord.b) UNESCO va efectua, în scopul reînnoirii prezentului acord, o evaluare a contribuției Centrului la programul și bugetul aprobat (C/5) al UNESCO la momentul reînnoirii acestuia, inclusiv strategiile și planurile de acțiune globale, precum și prioritățile programelor sectoriale. Această evaluare, gestionată de UNESCO, va fi finanțată integral de Centru, prin INCDFM România.c) UNESCO se angajează să transmită concluziile evaluării reînnoirii Centrului și statului membru aferent și să pună la dispoziție raportul de evaluare a reînnoirii pe site-ul web al sectorului (sectoarelor) de program relevant(e).d) În urma concluziilor evaluării de reînnoire, fiecare dintre părți va avea opțiunea de a solicita o revizuire a conținutului acordului sau de a denunța acordul, așa cum este prevăzut în art. 17 și 18.  +  Articolul 14Utilizarea denumirii și a siglei UNESCOa) Centrul poate menționa afilierea sa la UNESCO. Prin urmare, poate să utilizeze, după denumirea proprie, mențiunea „sub auspiciile UNESCO“.b) Centrul este autorizat să folosească sigla UNESCO sau o versiune a acesteia pe scrisorile și documentele cu antet, inclusiv documentele electronice și pe paginile web, în conformitate cu condițiile stabilite de organele de conducere ale UNESCO.c) Utilizarea numelui și a siglei UNESCO, inclusiv în denumire, pe scrisorile și pe documentele cu antet, inclusiv documente electronice și site-uri web ale ClFRA, sunt strict interzise în absența unui acord cu UNESCO.  +  Articolul 15Intrarea în vigoarePrezentul acord va intra în vigoare, în urma semnării acestuia de către părți, la data primirii de către UNESCO a notificării scrise prin care Guvernul României informează UNESCO despre îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare a prezentului acord.  +  Articolul 16DurataPrezentul acord este încheiat pe o perioadă de opt ani de la data intrării sale în vigoare. Acordul va fi reînnoit sau reziliat pe baza deciziei Comitetului executiv, în urma recomandării directorului general.  +  Articolul 17Denunțareaa) Fiecare dintre părți va avea dreptul să denunțe prezentul acord în mod unilateral.b) Denunțarea va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la primirea notificării trimise de către una dintre părți celeilalte părți.c) În cazul denunțării Memorandumului de înțelegere între CIFRA și UNESCO, prezentul acord încetează la aceeași dată cu memorandumul de înțelegere.  +  Articolul 18RevizuireaPrezentul acord poate fi revizuit prin acord scris între Guvernul României și UNESCO, în urma și ținând cont de recomandările evaluării de reînnoire.  +  Articolul 19Soluționarea diferendelorOrice diferend cu privire la prezentul acord va fi soluționat de comun acord de către părți.  +  Articolul 20Privilegii și imunitățiNimic din sau în legătură cu prezentul acord nu va fi considerat o renunțare la oricare dintre privilegiile și imunitățile UNESCO.Drept care subsemnații au semnat prezentul acord la sediul UNESCO, Paris.Întocmit în două exemplare în limba engleză.
  Pentru Guvernul României
  Semnătură indescifrabilă
  Sebastian-Ioan Burduja,
  ministrul cercetării, inovării și digitalizării
  Data: 7 iulie 2022
  Pentru Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
  Semnătură indescifrabilă
  Audrey Azoulay,
  director general
  Data: 6 iulie 2022
  ------