LEGE nr. 328 din 28 noiembrie 2022privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 29 noiembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.8 și pct. IV.2 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 31 august 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice, științe economice, științe inginerești, biologie, biochimie și să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.2. La articolul I punctul 11, alineatul (10) al articolului 58 se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Medicamentele imunologice și contraceptivele hormonale se achiziționează:a) conform prevederilor alin. (6), iar contravaloarea acestora se suportă din bugetul alocat pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, la nivelul prețului de achiziție, care nu poate depăși prețul cu ridicata, cu TVA, aprobat prin ordin al ministrului sănătății;b) medicamentele imunologice pot fi compensate din FNUASS, în conformitate cu normele metodologice de aplicare ce vor fi emise în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Sumele vor fi asigurate prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către FNUASS. Gradul de compensare și segmentele populaționale beneficiare se stabilesc prin norme.ˮ3. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, pct. 34^1, cu următorulcuprins:34^1. La articolul 232, după alineatul (3^4) se introduc două noi alineate, alin. (3^5) și (3^6), cu următorul cuprins:(3^5) Persoanele neasigurate beneficiază de aceleași servicii ca persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și/sau HIV, beneficiind ulterior de acces la terapiile specifice din cadrul programelor naționale de sănătate sau al programelor terapeutice derulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.(3^6) Fondurile necesare pentru plata acestor servicii medicale se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.4. După articolul I se introduc două noi articole, art. I^1 și I^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul I^1(1) În aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, personalul din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică se reîncadrează pe funcții, cu stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare fiecărei categorii de personal, respectiv familie ocupațională, potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) La 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe se abrogăpunctele 4^4 și 4^5 ale notei de la subpunctul 1.3, punctul 1, capitolul I al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul I^2Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– În anexa nr. II capitolul I punctul 1, la nota de la subpunctul 1.3, punctele 4^1-4^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:4^1. Salariul de bază pentru funcția de director general din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.4^2. Salariul de bază pentru funcția de director general adjunct din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 7,5%.4^3. Salariul de bază pentru funcția de director centru național/director/șef centru din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și al Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 28 noiembrie 2022.Nr. 328.-----