HOTĂRÂRE nr. 1.389 din 16 noiembrie 2022privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 25 noiembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În scopul asigurării accesului copiilor la serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, denumit în continuare Programul, se aprobă metodologia de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Program.  +  Articolul 2(1) Înscrierea în Program a copiilor, respectiv facilitarea accesului acestora la serviciile de evaluare și intervenție psihologică și psihoterapeutică, denumite în continuare servicii de intervenție, se realizează astfel:a) cadrele didactice din învățământul preuniversitar, asistenții sociali, asistenții medicali comunitari, mediatorii școlari, experții locali pentru persoanele aparținând minorităților rome, având în vedere situația copilului, comportamentul psihoemoțional al copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existența unor probleme psihoemoționale și/sau comportamentale, orientează părintele/reprezentantul legal al copilului către specialiștii desemnați să emită recomandări de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică și consilierii școlari emit, în baza unei consultații/anamneze specifice, o recomandare de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;c) după emiterea recomandării prevăzute la lit. b) părintele/reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“;d) psihologul prevăzut la lit. c) evaluează situația copilului pe baza recomandării prevăzute la lit. b) și completează raportul de evaluare psihologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;e) în cazul în care raportul de evaluare psihologică prevăzut la lit. d) recomandă efectuarea de servicii de intervenție, copilul este înscris în Program.(2) Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la alin. (1) lit. b) conține următoarele date și informații:a) numele, prenumele și codul numeric personal ale copilului;b) vârsta copilului;c) domiciliul copilului;d) date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon;e) observații sumare privind motivele recomandării;f) data, semnătura și parafa emitentului sau ștampila și semnătura directorului unității de învățământ la care sunt arondați consilierii școlari, după caz.(3) Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la alin. (1) lit. b), precum și raportul de evaluare psihologică prevăzut la alin. (1) lit. d) se întocmesc în două exemplare, din care unul pentru părinte/reprezentantul legal, și rămân valabile și în situația în care copilul împreună cu părinții/reprezentanții legali își schimbă domiciliul sau reședința sau se schimbă psihologul care furnizează serviciile de intervenție.  +  Articolul 3(1) Pentru decontarea serviciilor de intervenție, psihologii prevăzuți la art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ depun la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își au domiciliul fiscal, denumită în continuare agenția teritorială, următoarele documente:a) raportul de evaluare psihologică prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d);b) cerere de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;c) actul de identitate al psihologului;d) extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;e) atestatul de liberă practică al psihologului;f) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;g) lista beneficiarilor serviciilor de intervenție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în format electronic pe platforma electronică ori se transmit la adresa de e-mail comunicată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun lunar, în condițiile alin. (2), până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă pentru care se solicită decontarea. În situația în care data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul se extinde până la următoarea zi lucrătoare.(4) Colegiul Psihologilor din România trimite lunar, în format electronic, până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă, Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție pentru copiii din cadrul Programului, actualizat, către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru a certifica faptul că psihologii înscriși în Program se regăsesc în registru.(5) Depășirea termenului prevăzut la alin. (3) conduce la respingerea solicitării de decontare.  +  Articolul 4(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, decontează sumele aferente serviciilor de intervenție prestate, prin virament în conturile bancare ale entităților în care își desfășoară activitatea solicitanții.(2) Decontarea sumelor aferente serviciilor de intervenție efectuate se face în baza deciziei directorului executiv al agenției teritoriale. Modelul deciziei de aprobare a decontării sau de respingere a acesteia se stabilește prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5(1) Decontarea serviciilor de intervenție se asigură în următoarele condiții:a) costul unei ședințe pentru serviciile de intervenție este de 120 de lei;b) durata unei ședințe pentru serviciile de intervenție este de 50 de minute;c) numărul maxim al ședințelor pentru serviciile de intervenție este de 10 ședințe;d) perioada maximă de derulare a ședințelor pentru serviciile de intervenție este de 120 de zile.(2) Decontarea serviciilor de intervenție se efectuează pentru fiecare ședință, indiferent de numărul de ședințe aplicate unui copil, dar nu mai mult de numărul ședințelor prevăzute la alin. (1) lit. c).(3) În situații excepționale, motivate de starea de sănătate a copilului, dovedite prin acte medicale, perioada maximă prevăzută la alin. (1) lit. d) se poate prelungi cu încă 120 de zile.(4) În vederea decontării serviciilor de intervenție, agențiile teritoriale verifică următoarele:a) existența documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1);b) concordanța dintre sumele solicitate în cererea de decontare și cele rezultate din însumarea celor înscrise în lista prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g);c) concordanța dintre datele cu caracter personal ale copilului/copiilor din raportul/rapoartele de evaluare prevăzut(e) la art. 2 alin. (1) lit. d) și datele din lista prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g);d) concordanța dintre atestatul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. e) și Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție, transmis potrivit art. 3 alin. (4).(5) În situația în care, în urma verificărilor prevăzute la alin. (4), agenția teritorială constată că nu sunt depuse toate documentele sau că se înregistrează neconcordanțe în privința sumelor ori a informațiilor conținute de documentele depuse, va notifica electronic, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, psihologul/psihologii în vederea remedierii deficiențelor constatate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea notificării. Depășirea termenului de 10 zile lucrătoare pentru remedierea deficiențelor constatate conduce la respingerea decontării.(6) În situația în care, ulterior decontării sumelor pentru serviciile de intervenție, se constată că acestea au fost achitate în mod necuvenit, sumele vor fi recuperate de la psihologii prevăzuți la art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2021, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei directorului executiv al agenției teritoriale. Modelul deciziei de recuperare se stabilește prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6(1) În situația în care părintele/reprezentantul legal decide schimbarea psihologului care furnizează serviciile de intervenție, părintele/reprezentantul legal are obligația de a prezenta acestuia recomandarea de evaluare psihologică în copie și raportul de evaluare psihologică potrivit art. 2 alin. (3).(2) În situația prevăzută la alin. (1), decontarea serviciilor de intervenție se efectuează pentru diferența dintre numărul de ședințe efectuate și numărul maxim de ședințe prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), cu respectarea prevederilor art. 3.  +  Articolul 7Datele cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Programului în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și ale altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 noiembrie 2022.Nr. 1.389.  +  Anexa nr. 1
  RECOMANDARE DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ
  Subsemnatul(a), ............................................, având calitatea^1 de ................................, la^2 .................. din localitatea ....................., str. ......................... nr. ........, județul/sectorul ..................., orașul/municipiul ..............................., telefon ...................., e-mail ......................., menționez că s-a prezentat la mine copilul:^1 Medic de familie, medic de medicină școlară, medic psihiatru, consilier școlar (se selectează o categorie).^2 Cabinet medical individual, unitate medicală, spital, ambulatoriu, unitate de învățământ (denumirea/numărul).1. Numele și prenumele .............................................2. Codul numeric personal .........................................3. Vârsta .............4. Domiciliul ................................................................5. Observații sumare privind motivele recomandării:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Date de identificare a părintelui/reprezentantului legal .........................a. Numele și prenumele ..............................................................b. Codul numeric personal ..........................................................c. Adresa completă ...................................................................................................................................................................d. Număr de telefon .........................................................e. E-mail^3 .......................................................................^3 Dacă există.Data .......................................
  Numele și prenumele (în clar) ..........................
  (medic)
  Semnătura și parafa ..................................
  (medic)
  sau:
  Semnătura și ștampila ..................................
  (director unitate învățământ)
  Numele, prenumele și semnătura
  ................................................
  (consilier școlar)
   +  Anexa nr. 2Denumirea formei de exercitare a profesiei: .........................................................Codul formei de exercitare a profesiei (cod RUP Partea a II-a): ...........................CIF-ul formei de exercitare a profesiei: .....................................
  RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ
  (specialitățile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială,
  psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie)
  I. Data evaluării psihologice:II. Informații despre client (copil și părinți/tutori legali):
  Numele și prenumele copiluluiCNPNumele și prenumele reprezentantului legalCNP
  III. Motivul evaluării este:– Includerea în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“IV. Concluzii:
  Numele și prenumele copiluluiCNPRecomandări (tipul de intervenție recomandată)Observații
  V. Recomandări (tipul de intervenție recomandată):– consiliere psihologică din domeniul psihologiei educaționale, consiliere școlară și vocațională;– consiliere psihologică din domeniul psihopedagogiei speciale;– consiliere psihologică din domeniul psihologiei clinice;– consiliere psihologică;– psihoterapie.Psiholog cu drept de liberă practică(semnătura și parafa)
   +  Anexa nr. 3CătreAgenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ................../Municipiului București
  CERERE DE DECONTARE
  Subsemnatul(a), ..........................................., în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, cod personal (R.U.P.) ...................................., fiind titular/angajat în forma de exercitare a profesiei^1 (cabinet individual de psihologie/cabinete asociate de psihologie/societate civilă profesională de psihologie) ............................................................., având codul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei ..................................................... (R.U.P. - Partea a II-a) sau angajat în .............................., C.I.F. ...................., cu sediul în localitatea .............................., str. ............................................. nr. .........., județul/sectorul .............................., orașul/ municipiul .................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........... nr. ......., CNP ...................., telefon ............, e-mail ......................, vă solicit decontarea serviciilor de intervenție în sumă de .................., în contul^2 al cărui titular sunt ................, deschis la.......................... .^1 Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor art. 13 și 14 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.^2 Contul bancar aferent formei de exercitare a profesiei.Atașez:– raport de evaluare psihologică;– copie de pe actul de identitate al psihologului;– copie de pe extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;– copie de pe atestatul de liberă practică al psihologului;– declarație pe propria răspundere;– lista beneficiarilor serviciilor de intervenție.Data .......................................Numele și prenumele psihologului (în clar) ......................................Semnătura și parafa psihologului ..................................Semnătura titularului/administratorului formei de exercitare a profesiei și stampila acesteia .................................
   +  Anexa nr. 4CătreAgenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ................../Municipiului București
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ........................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., județul ................. sectorul/municipiul .................................., identificat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. ......, CNP ......................, telefon ..................., e-mail ......................., Autorizație de liberă practică nr. ........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că informațiile cuprinse în acest document sunt corecte și conforme cu realitatea, că sunt psiholog cu drept de liberă practică, înregistrat în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de evaluare psihologică, intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, și că în perioada supusă raportării am furnizat servicii de intervenție psihologică/psihoterapeutică, conform documentelor anexate.Data .......................................Numele și prenumele (în clar) ..........................Semnătura și parafa ..................................
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  beneficiarilor serviciilor de evaluare și intervenție psihologică/psihoterapeutică
  și a reprezentanților lor legali pentru luna .................
  Nr. crt.Numele și prenumele beneficiarului (copilul)CNP beneficiarNumele și prenumele reprezentantului legal (părintele)CNP părinte/reprezentant legalDatele de contact ale reprezentantului legal/beneficiarului^1 (domiciliu, telefon mobil, e-mail)^2Nr. de ședințe pentru care se solicită decontareaTipul serviciului efectuat
  1
  2
  ....
  Total...............*)
  ^1 Dacă beneficiarul are peste 18 ani.^2 Numărul de telefon și adresa de domiciliu sunt obligatorii.*) Total sumă ce va fi plătită de agenția pentru plăți și inspecție socială.
  Situații de ieșire din Program (dacă este cazul)
  Nr. crt.Situație de ieșire din ProgramNumele beneficiarului/copilului
  1Finalizarea ciclului de ședințe de intervenție psihologică și psihoterapeutică prevăzute în Program
  2În urma evaluării inițiale, am constatat că nu este necesară intrarea copilului într-un program de intervenție psihologică și psihoterapeutică.
  3Starea de sănătate a copilului nu permite intervenția psihologică.
  4Reprezentantul legal/Beneficiarul s-a retras din Program pe baza unei cereri scrise către psiholog.
  5Beneficiarul a cumulat 3 absențe consecutive, nemotivate de o urgență medicală a copilului sau persoanei care însoțește copilul la psiholog, atestată prin adeverință medicală emisă de medicul de familie.
  Total ieșiri din Program........
  Data .......................Numele și prenumele psihologului (în clar) .......................................Semnătura și parafa psihologului ........................................Semnătura titularului/administratorului formei de exercitare a profesiei și ștampila acesteia ......................................
  ----