ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 156 din 16 noiembrie 2022pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 17 noiembrie 2022  Având în vedere faptul că refacerea capacităților de producție și de prestări servicii și, odată cu aceasta, a capacității de reziliență a IMM-urilor poate fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare până la data de 31 decembrie 2022 ca urmare a aplicării formelor de sprijin prin scheme de ajutor de minimis și de ajutor de stat, iar procesul de angajare a fondurilor presupune parcurgerea etapelor de depunere de către solicitanți a cererilor de finanțare, de evaluare a cererilor de finanțare și de semnare a contractelor de finanțare cu beneficiarii, este necesară derularea acestor etape cu maximă celeritate pentru a putea angaja finanțarea aferentă până la sfârșitul anului 2022.În condițiile în care responsabilitatea lansării apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului și de semnare a contractelor de finanțare revine, în calitate de administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional Competitivitate, denumită în continuare AM POC,având în vedere că în urma apelurilor de proiecte deschise în data de 23 august 2022 și în data de 24 august 2022 pentru schema de ajutor de stat și, respectiv, schema de ajutor de minimis a fost depus un număr relativ mare de cereri de finanțare, și anume 1.844 de cereri de finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat și 673 de cereri de finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis, respectiv 2.517 de cereri de finanțare aferente celor două scheme de ajutor,deoarece pentru finalizarea corespunzătoare a evaluării celor 2.517 de cereri de finanțare și pentru încheierea cu solicitanții admiși a contractelor de finanțare până la termenul de 31 decembrie 2022, adică estimativ 1.500 de contracte în total pe cele două scheme de ajutor, este nevoie de resurse umane suplimentare față de cele disponibile prin aparatul propriu al AM POC,luând în considerare faptul că prin Ordonanța Guvernului nr. 62/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, instituție publică, denumită în continuare UEFISCDI, care, conform art. 3 lit. f) din respectiva ordonanță, conduce în sistem descentralizat, implementează, monitorizează și evaluează programe și proiecte de dezvoltare instituțională și de sistem, precum și programe și proiecte de cercetare științifică, cu finanțare națională sau internațională, cu avizul Ministerului Educației,având în vedere că UEFISCDI are capacitatea de a prelua o parte din responsabilitățile ce revin Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin intermediul AM POC, în calitate de administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis,ținând cont de faptul că implicarea alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a resurselor umane specializate ale UEFISCDI va permite finalizarea evaluării unui număr de 1.000 de cereri de finanțare și formularea unui număr de 300 de puncte de vedere în cadrul procedurii de contestații, presupunând anumite costuri cu resursele umane, care vor fi asigurate din fonduri externe nerambursabile în condițiile legii,deoarece în absența prezentei reglementări nu pot fi încheiate contractele de finanțare în termenul de angajare a finanțării stabilit de Comunicarea Comisiei Europene privind cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (220/C/91I/01), respectiv până la data de 31 decembrie 2022,întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru domeniul producție și servicii ar conduce la blocarea/ întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile externe nerambursabile alocate României,având în vedere necesitatea modificării și completării cadrului legal care să permită utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în corelare directă cu obținerea de rezultate și implementarea reformelor și a investițiilor,luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care a fost asumată îndeplinirea a 507 jaloane și ținte asociate investițiilor-cheie și reformelor majore aferente celor șase piloni principali stabiliți prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și calendarul asumat pentru atingerea jaloanelor și țintelor din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, precum și angajamentele asumate în implementarea acestuia,ținând cont că lipsa reglementării unitare și complete a cadrului instituțional și financiar general aplicabil fondurilor externe nerambursabile/rambursabile aferent Mecanismului de redresare și reziliență generează întârzieri în implementarea acestuia, cu impact asupra termenelor de depunere a cererilor de plată și a gradului de absorbție a fondurilor alocate României din Mecanismul de redresare și reziliență,având în vedere necesitatea clarificării cât mai urgente a mecanismelor și fluxurilor aplicabile investițiilor și proiectelor finanțate din Planul național de redresare și reziliență al României, precum și a rolurilor diferitelor structuri implicate, în scopul evitării blocajului implementării investițiilor, respectiv atingerii țintelor și jaloanelor, sunt necesare modificarea și completarea reglementărilor care să vizeze aspectele menționate anterior cu privire la mecanismele și fluxurile aplicabile structurilor implicate în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României și care să asigure o corectă utilizare a fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.În considerarea faptului că în lipsa reglementării nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României,întrucât situația extraordinară se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure redresarea economică a mediului de afaceri, un climat investițional atractiv pentru domeniile economice vizate, menite să ducă la creșterea numărului de locuri de muncă, iar neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență ar conduce pe termen lung la contracția economiei românești,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (10^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(10^1) Sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri europene aferente cadrului financiar 2014-2020 și 2021-2027, inclusiv din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanțare și, după caz, memorandumuri/ acorduri de împrumut. Dispozițiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției poate achiziționa produse, servicii, lucrări necesare implementării investiției I.4 „Digitalizarea sistemului judiciar“, aferente componentei 7 „Transformare digitală“, poate angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament și poate utiliza creditele bugetare în cadrul proiectelor/investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență, atât pentru instituțiile publice pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite, cât și pentru instituțiile publice din sistemul judiciar beneficiare ale proiectelor/investițiilor respective, altele decât cele pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite.(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției, în cadrul proiectelor/investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență, poate utiliza creditele bugetare aprobate, poate cuprinde în listele de investiții și poate achiziționa produse, servicii, lucrări necesare implementării investiției I.4 „Digitalizarea sistemului judiciar“, aferente componentei 7 „Transformare digitală“, pentru ordonatorii de credite din sistemul judiciar.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Justiției transmite produsele, rezultatul serviciilor și lucrărilor, cu titlu gratuit, în patrimoniul instituțiilor publice pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite, prin ordin al ministrului justiției, precum și al altor instituții publice din sistemul judiciar care sunt beneficiare ale proiectelor/investițiilor respective, prin proces-verbal de predare-preluare.(4) Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul altor ordonatori de credite, instituții publice din sistemul judiciar, în ipoteza achiziționării de produse, servicii, lucrări necesare implementării investiției I.4 „Digitalizarea sistemului judiciar“, aferente componentei 7 „Transformare digitală“, pentru alte instituții publice din sistemul judiciar care sunt beneficiare ale proiectelor/investițiilor respective.(5) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale să introducă în bugetul propriu titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ pentru furnizarea, dezvoltarea, administrarea tehnică, mentenanța corectivă și evolutivă a sistemului informatic de management și control al Planului național de redresare și reziliență al României și a echipamentelor IT aferente realizat în cadrul investiției 5 din componenta 14 „Bună guvernanță“.(6) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, din sumele prevăzute la art. 22 alin. (1) din respectiva lege, se autorizează Ministerul Finanțelor, la solicitarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, să efectueze, în anul 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, redistribuiri de credite bugetare și de angajament, prin diminuarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și majorarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale, în baza protocolului de implementare a sistemului de management și control al Planului național de redresare și reziliență al României pentru asigurarea cheltuielilor privind achiziția de echipamente și licențe necesare dezvoltării, administrării tehnice, mentenanței corective și evolutive a sistemului informatic prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru toate componentele sale, infrastructură, hardware, software de bază și aplicație specifică, precum și pentru asigurarea echipamentelor IT necesare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru utilizarea și gestionarea sistemului informatic de management și control al Planului național de redresare și reziliență al României.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 20 iunie 2022, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins (4) În activitatea de evaluare a proiectelor, AM POC este sprijinită de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, instituție publică, denumită în continuare UEFISCDI.2. La articolul 22, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Prin acord de parteneriat încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și UEFISCDI se stabilesc activitatea de evaluare, numărul de cereri de finanțare evaluate, numărul de puncte de vedere formulate în cadrul procedurii de contestații, derulate în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, depuse de solicitanții din cadrul apelului aferent acțiunii 4.1.1 Investiții în activități productive, derulate la nivelul AM POC, și calendarul de implementare a activităților.(3) UEFISCDI este responsabilă cu selectarea experților evaluatori conform procedurilor proprii și competențelor stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările și completările ulterioare.(4) Cheltuielile UEFISCDI, pentru activitatea de evaluare a cererilor de finanțare evaluate de câte doi experți, din baza de date privind experții, existentă în platforma BrainMap, conform prevederilor Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022, precum și pentru punctele de vedere în cadrul procedurii de contestații derulate la nivelul AM POC, se suportă din fonduri externe nerambursabile în condițiile legii.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatele (1)-(5) se modifică și voravea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) MIPE, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, asigură dezvoltarea unui sistem informatic de management și control al PNRR care răspunde cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și pentru care MIPE deține, în condițiile legii, toate drepturile asupra aplicațiilor informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, inclusiv codurile-sursă ale acestora.(2) Pentru derularea activităților aferente implementării proiectelor, respectiv lansare apeluri de proiecte, depunere aplicații, evaluare, contractare și implementare, Serviciul de Telecomunicații Speciale dezvoltă sistemul informatic de management și control al PNRR, în conformitate cu planificarea stabilită cu MIPE în baza protocolului de colaborare încheiat între părți.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator tehnic al sistemului informatic prevăzut la alin. (1), asigură, pentru MIPE, în calitate de administrator operațional, dezvoltarea, testarea, punerea în producție, mentenanța corectivă și evolutivă a sistemului informatic pe toate componentele sale de infrastructură, hardware, software de bază și aplicație specifică, precum și echipamentele IT necesare MIPE pentru utilizarea și gestionarea sistemului.(4) Cheltuielile privind achiziția de echipamente, aplicații software și licențe necesare pentru dezvoltarea, testarea, operarea, administrarea tehnică și mentenanța corectivă și evolutivă a sistemului informatic prevăzut la alin. (1), respectiv cele privind echipamentele IT necesare MIPE pentru utilizarea și gestionarea acestuia se suportă din PNRR și de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în conformitate cu prevederile protocolului privind implementarea sistemului informatic de management și control al PNRR încheiat între MIPE și Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) Pentru sistemul informatic prevăzut la alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură și implementează măsurile de securitate cibernetică pentru toate componentele sistemului, iar Serviciul Român de Informații, prin Centrul Național Cyberint, asigură măsurile de cyber intelligence.2. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru achizițiile prevăzute la alin. (4), MIPE, în calitate de coordonator național, încheie cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR, un protocol privind implementarea sistemului informatic de management și control al PNRR realizat în cadrul investiției 5 din componenta 14 «Bună guvernanță», act juridic, angajament legal în sensul art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care sunt stabilite condițiile necesare pentru dezvoltarea, testarea, operarea, administrarea tehnică, mentenanța corectivă și evolutivă a sistemului informatic prevăzut la alin. (1).  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera jj^1) se introduce o nouă literă, lit. jj^2), cu următorul cuprins:jj^2) protocol privind implementarea sistemului informatic de management și control al PNRR - act juridic, angajament legal în sensul art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între MIPE, în calitate de coordonator național, prin structura de specialitate, și Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR, prin care sunt stabilite condițiile necesare pentru dezvoltarea, testarea, operarea, administrarea, mentenanța corectivă și evolutivă a sistemului informatic de management și control al PNRR, realizat în cadrul investiției 5, componenta 14 - Bună guvernanță;2. La articolul 2, după litera ll) se introduce o nouă literă, lit. ll^1), cu următorul cuprins:ll^1) furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR - Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de autoritate care asigură dezvoltarea, mentenanța sistemului informatic de management și control al PNRR, pe toate componentele sale, infrastructură, hardware, software de bază și aplicație specifică;3. La articolul 5 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) implementarea jaloanelor 450 și 451 aferente investiției 5, componenta 14 - Bună guvernanță din cadrul PNRR, în scopul căreia poate încheia protocoale de colaborare/protocol de implementare a sistemului informatic de management și control al PNRR.4. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În bugetul STS, în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR, se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente implementării jalonului 450 din cadrul investiției 5, componenta 14 - Bună guvernanță, cu respectarea prevederilor art. 14.5. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) STS, în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR, cuprinde în bugetul propriu creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute la art. 9 alin. (1^1) pe baza protocolului privind implementarea sistemului informatic de management și control al PNRR încheiat cu coordonatorul național.6. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Sumele estimate a fi utilizate, trimestrial, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR se comunică MIPE de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, defalcat pentru proiecte finanțate din asistența financiară nerambursabilă și, respectiv, din asistența financiară rambursabilă, pentru toți beneficiarii, indiferent de modalitatea de finanțare și subordonare a acestora, respectiv de către STS, în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR.7. La articolul 19, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) La nivelul sumelor estimate a fi utilizate trimestrial din asistența financiară nerambursabilă, pe baza situației centralizate de MIPE potrivit estimărilor de fonduri prevăzute la art. 18 alin. (1), MF efectuează transferul sumelor respective într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al MF, prin utilizarea cu prioritate a sumelor existente în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (1^1), inclusiv dobânda prevăzută la alin. (1^2), respectiv după epuizarea acestora, prin utilizarea echivalentului în lei al sumelor rezultate din schimbul valutar al prefinanțării în cuantum de 13% din asistența financiară nerambursabilă.(3) În primele 15 zile lucrătoare de la finele fiecărui trimestru, MF primește solicitările de fonduri de la coordonatorii de reforme și/sau investiții pentru toți beneficiarii, indiferent de modalitatea de finanțare și subordonare a acestora, respectiv de la STS, în vederea distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrul anterior aferente asistenței financiare nerambursabile, din contul distinct de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (2), codificat cu codul de identificare fiscală al MF, astfel:a) în cazul beneficiarilor, alții decât cei finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale prevăzuți la art. 9 alin. (1), într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;b) în cazul beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, într-un cont distinct de venituri al bugetelor din care aceștia sunt finanțați, codificat cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții;c) în cazul STS, pentru sumele aferente implementării jalonului 450 din cadrul Investiției 5 - componenta 14 - Bună guvernanță, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al coordonatorului național...................................................................................................(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru ultimul trimestru al anului bugetar, solicitările de fonduri se trimit la MF în primele cinci zile lucrătoare ale anului următor și se distribuie în contul distinct de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (3) lit. a) și c) sau în contul distinct de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale prevăzut la alin. (3) lit. b), după caz, codificate cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații/coordonatorului național pentru sumele aferente jalonului 450 din cadrul investiției 5, componenta 14, până în data de 12 a primei luni a anului următor, cu data de 31 decembrie a anului de referință.8. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării jalonului 450 din cadrul investiției 5, componenta 14 - Bună guvernanță din cadrul PNRR se stabilesc în baza hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (3^1) privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții și se cuprind în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator național.9. La articolul 23, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Ordonatorul principal de credite cu rol de coordonator național efectuează la nivelul investiției 5, componenta 14 - Bună guvernanță angajarea cheltuielilor în baza creditelor de angajament prevăzute la alin. (3^1) și operațiunile din faza de lichidare, constând în verificarea cheltuielilor efectuate de STS în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR.10. La articolul 37, alineatele (1)-(3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Sumele aferente plăților realizate de beneficiari/furnizorul sistemului informatic de management și control al PNRR pentru finanțarea cheltuielilor deja efectuate în cadrul reformelor/investițiilor, în scopul realizării țintelor și jaloanelor incluse în cadrul Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, considerate eligibile în cadrul PNRR în condițiile art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și aprobate în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/protocolul de implementare al sistemului informatic de management și control al PNRR, se recuperează din fonduri europene pentru asistența financiară nerambursabilă și se utilizează sumele din împrumut potrivit art. 20 alin. (4) lit. a) pentru asistența financiară rambursabilă, după caz.(2) Pentru recuperarea din fonduri europene și transferul sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au suportat din surse proprii cheltuielile respective, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit coordonatorilor de reforme și/sau de investiții în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare. Sumele pentru care au fost primite cererile de transfer distincte sunt centralizate și cuprinse în situațiile întocmite de MIPE și comunicate MF potrivit art. 19 alin. (2), în scopul efectuării schimbului valutar și al alimentării contului distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al MF, prevăzut la același alineat sau în raportările periodice care se transmit potrivit art. 20 alin. (4) lit. a), după caz.(3) Pentru recuperarea din fonduri europene a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii/furnizorul sistemului informatic de management și control al PNRR care au/a efectuat cheltuieli finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au/are obligația de a transmite solicitări distincte coordonatorilor de reforme și/sau de investiții/coordonatorului național în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/ protocolului de implementare al sistemului informatic de management și control al PNRR...................................................................................................(5) Pe baza solicitărilor distincte prevăzute la alin. (3), coordonatorii de reforme și/sau de investiții/coordonatorul național transmit/transmite solicitări de fonduri centralizate către MF, iar acesta:a) virează sumele aferente fondurilor europene nerambursabile într-un cont distinct de venituri în bugetele din care a fost asigurată sursa de finanțare a cheltuielilor, codificat cu codurile de identificare fiscală ale coordonatorilor de reforme și/sau investiții/coordonatorului național;b) utilizează sumele aferente împrumutului pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și/sau refinanțarea datoriei publice.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  București, 16 noiembrie 2022.Nr. 156.-----