LEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2022privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 17 noiembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Obiect și cadru organizatoric  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile, în aplicarea anumitor dispoziții cuprinse în următoarele regulamente:a) Regulamentul (UE) 2017/2.226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1.077/2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 9 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul EES;b) Regulamentul (UE) 2018/1.240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1.624 și (UE) 2017/2.226, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 236 din 19 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul ETIAS.(2) Termenii și expresiile conținute de prezenta lege au sensul și înțelesul stabilit în Regulamentul EES și în Regulamentul ETIAS.(3) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) infracțiuni de terorism - infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;b) infracțiuni grave - infracțiunile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt sancționate cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei durată este de minimum 3 ani;c) unități operative - departamentele/structurile din cadrul autorităților desemnate potrivit art. 29 din Regulamentul EES și art. 50 alin. (3) din Regulamentul ETIAS, care pot solicita acces la datele din Sistemul de intrare/ieșire (EES), denumit în continuare sistemul EES, și din Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), denumit în continuare sistemul ETIAS, în scopul aplicării legii, în condițiile stabilite de regulamentele prevăzute la alin. (1);d) infrastructura națională de frontieră - totalitatea echipamentelor de comunicații și tehnologia informației utilizate în activitățile specifice de control la frontieră, precum și bazele de date utilizate în acest scop.  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Regulamentul EES și a prevederilor art. 76 alin. (1) din Regulamentul ETIAS, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, în părțile care le revin, este responsabil pentru adaptarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de frontieră în scopul conectării acesteia la interfața uniformă națională. Interfața uniformă națională este situată pe teritoriul României și este localizată la Ministerul Afacerilor Externe, care are obligația realizării activităților necesare în scopul conectării la aceasta a infrastructurii naționale de frontieră.(2) În vederea îndeplinirii scopului prevăzut la alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează servicii de comunicații și tehnologia informației, la solicitarea instituțiilor prevăzute la alin. (1).(3) Securitatea cibernetică a infrastructurii naționale aferente EES și ETIAS este asigurată de către Serviciul Român de Informații la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, respectiv de către Direcția Generală de Protecție Internă, care coordonează și controlează implementarea măsurilor de securitate cibernetică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.(4) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) permit accesul autorităților competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 7, Unității naționale a ETIAS, desemnată potrivit art. 9 alin. (1), și Punctului central de acces, desemnat potrivit art. 5 alin. (1) și art. 12 alin. (1), la sistemul EES și la sistemul ETIAS.(5) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 7 întreprind măsuri pentru integrarea sistemelor proprii la interfața uniformă națională.(6) La solicitarea Poliției de Frontieră Române, administratorii punctelor de trecere a frontierei de stat deschise pe teritoriul României întreprind măsuri de dezvoltare sau adaptare, după caz, a infrastructurii acestora, în vederea utilizării sistemelor de control la frontieră, inclusiv sisteme de self-service și porți electronice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 23 și 24 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 77 din 23 martie 2016, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Cadrul organizatoric pentru sistemul EES  +  Articolul 3(1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul EES se desemnează următoarele autorități și instituții publice în calitate de autorități competente:a) Poliția de Frontieră Română din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate de frontieră și responsabilă în domeniul imigrației și vizelor, pentru scopurile prevăzute la art. 23 și 24, 26 și 27 din Regulamentul EES;b) Centrul Național de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în calitate de autorități responsabile în domeniul vizelor, pentru scopul prevăzut la art. 24 din Regulamentul EES;c) Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate responsabilă în domeniul imigrației și al vizelor, pentru scopurile prevăzute la art. 24-27 din Regulamentul EES, precum și pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin. (8) din Regulamentul EES.(2) În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) din Regulamentul EES, autoritățile competente prevăzute la alin. (1) stabilesc centralizat și actualizează periodic lista personalului propriu autorizat să introducă, să modifice, să șteargă sau să consulte date din sistemul EES, precum și profilul acestuia.  +  Articolul 4(1) În aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul EES, următoarele autorități și instituții publice au dreptul, în calitate de autorități desemnate, să solicite motivat consultarea datelor înregistrate în sistemul central EES:a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Direcția Generală de Protecție Internă și Direcția Generală Anticorupție, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;b) Serviciul Român de Informații;c) Serviciul de Informații Externe;d) Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală de Informații a Apărării;e) Serviciul de Protecție și Pază;f) Ministerul Public, prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și structurile și unitățile subordonate acestuia;g) Autoritatea Vamală Română.(2) În aplicarea prevederilor art. 29 alin. (5) din Regulamentul EES, autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) stabilesc prin acte administrative interne:a) structurile proprii care îndeplinesc calitatea de unități operaționale în sensul art. 29 din Regulamentul EES;b) persoanele din cadrul structurilor prevăzute la lit. a) care au atribuții de prelucrare a datelor din sistemul EES.  +  Articolul 5(1) Se desemnează Punctul central de acces constituit la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră să îndeplinească funcția prevăzută la art. 29 alin. (3) din Regulamentul EES.(2) Personalul Punctului central de acces prevăzut la alin. (1) este format din agenți și ofițeri de poliție.(3) În scopul procesării solicitărilor de acces la sistemul EES ale autorităților prevăzute la art. 4 alin. (1), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră stabilește și pune la dispoziția acestora o platformă electronică de comunicații.  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulamentul EES, datele alfanumerice se păstrează în sistemul prevăzut la art. 3^1 alin. (3) lit. b^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Cadrul organizatoric pentru sistemul ETIAS  +  Articolul 7Autoritățile competente cu drept de acces la sistemul ETIAS sunt:a) Poliția de Frontieră Română, în calitate de autoritate de frontieră și responsabilă în domeniul imigrației, în aplicarea prevederilor art. 13 alin. (2) și (4) din Regulamentul ETIAS;b) Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de autoritate responsabilă în domeniul imigrației, în aplicarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Regulamentul ETIAS.  +  Articolul 8(1) În aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) din Regulamentul ETIAS, următoarele autorități și instituții publice au dreptul, în calitate de autorități desemnate, să solicite motivat consultarea datelor înregistrate în sistemul central ETIAS:a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Direcția Generală de Protecție Internă și Direcția Generală Anticorupție, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;b) Serviciul Român de Informații;c) Serviciul de Informații Externe;d) Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală de Informații a Apărării;e) Serviciul de Protecție și Pază;f) Ministerul Public, prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și structurile și unitățile subordonate acestuia;g) Autoritatea Vamală Română.(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) stabilesc prin acte administrative interne:structurile proprii care îndeplinesc calitatea de unități operative prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul ETIAS;b) persoanele din cadrul structurilor prevăzute la lit. a) cu atribuții de prelucrare a datelor din sistemul ETIAS.  +  Articolul 9(1) Se desemnează Unitatea națională a ETIAS constituită la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în calitate de autoritate competentă în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul ETIAS.(2) Șeful Unității naționale a ETIAS este ofițer de poliție numit și eliberat din funcție de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.(3) Personalul Unității naționale a ETIAS este format din agenți și ofițeri de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române și ai Poliției Române.(4) Agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române își desfășoară activitatea, în condițiile legii, în cadrul Unității naționale a ETIAS, în vederea prelucrării datelor din lista de supraveghere prevăzută la art. 34 din Regulamentul ETIAS.  +  Articolul 10(1) Poliția de Frontieră Română și Poliția Română au dreptul de a introduce, modifica sau șterge date în/din lista de supraveghere prevăzută la art. 34 din Regulamentul ETIAS și de a evalua cereri de autorizație de călătorie în legătură cu aceste date.(2) În aplicarea prevederilor art. 35 alin. (5) teza a doua din Regulamentul ETIAS, în vederea introducerii de date în lista de supraveghere prevăzută la alin. (1), Poliția de Frontieră Română și Poliția Română verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 35 alin. (4) din Regulamentul ETIAS, sunt responsabile pentru acuratețea datelor introduse și au obligația de a le revizui și actualiza permanent și regulat, dar nu mai târziu de 31 ianuarie pentru anul precedent.(3) Poliția de Frontieră Română și Poliția Română se asigură că sistemele folosite pentru accesarea soluției tehnice puse la dispoziție de către Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-Lisa), în vederea gestionării datelor din lista de supraveghere, întrunesc condițiile menționate de actele de implementare adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 90 din Regulamentul ETIAS, cu privire la specificațiile tehnice ale listei de supraveghere din sistemul ETIAS.(4) Datele referitoare la persoanele care sunt suspectate că au comis sau au participat la săvârșirea unei infracțiuni de terorism sau a unei alte infracțiuni grave ori referitoare la persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive întemeiate care justifică prezumția că vor comite o infracțiune de terorism sau altă infracțiune gravă pot fi introduse în lista de supraveghere ETIAS de către autoritățile naționale competente, în condițiile Regulamentului ETIAS, la solicitarea instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale.  +  Articolul 11În aplicarea prevederilor art. 37 alin. (3), art. 40 alin. (3) și ale art. 41 alin. (7) din Regulamentul ETIAS, împotriva refuzului emiterii, anulării sau revocării unei autorizații de călătorie, solicitantul poate formula contestație, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Curtea de Apel București, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei de către Unitatea națională a ETIAS. Hotărârea instanței este definitivă.  +  Articolul 12(1) Se desemnează Punctul central de acces constituit la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră să îndeplinească funcția prevăzută la art. 50 alin. (2) din Regulamentul ETIAS.(2) Personalul Punctului central de acces prevăzut la alin. (1) este format din agenți și ofițeri de poliție.(3) În scopul procesării solicitărilor autorităților desemnate de a avea acces la sistemul ETIAS, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră stabilește și pune la dispoziția acestora o platformă electronică de comunicații.  +  Articolul 13Numărul total de posturi repartizat Ministerului Afacerilor Interne se suplimentează cu numărul de posturi alocat Poliției de Frontieră Române pentru funcționarea structurilor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (1) și art. 12 alin. (1), precum și cu numărul de posturi necesar dezvoltării acestor structuri, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 4-a Pregătirea personalului autorităților competente și al autorităților desemnate în domeniul prelucrării datelor stocate în sistemele EES și ETIAS  +  Articolul 14(1) Autoritățile competente și autoritățile desemnate potrivit prezentei legi sunt responsabile de pregătirea personalului propriu autorizat să prelucreze datele stocate în sistemele EES și ETIAS.(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) stabilesc norme pentru personalul propriu autorizat cu privire la securitatea prelucrării datelor stocate în sistemele EES și ETIAS, precum și cu privire la monitorizarea acestor prelucrări.  +  Capitolul II Protecția datelor cu caracter personal  +  Articolul 15(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor EES și ETIAS, inclusiv a celor prelucrate de către autoritățile desemnate potrivit art. 4 alin. (1), respectiv art. 8 alin. (1), în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, precum și transferul acestor date în străinătate sunt monitorizate și se supun controlului Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea de supraveghere.(2) În aplicarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Regulamentul EES, respectiv celor ale art. 59 alin. (3) din Regulamentul ETIAS, autoritățile prevăzute la art. 3 și 7 au obligația de a elabora planuri de securitate, de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru și de a adopta măsurile de securitate necesare în legătură cu gestionarea și utilizarea sistemelor EES și ETIAS.(3) Autoritățile competente și cele desemnate potrivit prezentei legi furnizează toate informațiile solicitate de Autoritatea de supraveghere, acordă acesteia accesul la evidențele proprii și îi permit în orice moment accesul la toate incintele lor utilizate în scopul prelucrării datelor din sistemele EES și ETIAS.(4) În aplicarea prevederilor art. 55 alin. (2) din Regulamentul EES și ale art. 66 alin. (4) din Regulamentul ETIAS, Autoritatea de supraveghere realizează, cel puțin o dată la 3 ani, un audit al operațiunilor de prelucrare a datelor la nivelul sistemelor EES și ETIAS.(5) În aplicarea prezentului articol, Autoritatea de supraveghere îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, de Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, de Regulamentul EES și de Regulamentul ETIAS.  +  Articolul 16(1) Prelucrarea datelor în sistemele EES și ETIAS de către autoritățile desemnate potrivit art. 4 alin. (1) și art. 8 alin. (1), de către Punctul central de acces și de către Unitatea națională a ETIAS în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018.(2) Pentru prelucrările de date cu caracter personal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și cele ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul EES, respectiv ale art. 57 alin. (2) din Regulamentul ETIAS, precum și în sensul art. 4 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 și în baza Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, se desemnează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în calitate de operator de date cu caracter personal pentru prelucrările de date efectuate în cadrul sistemelor EES și ETIAS, respectiv pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice Unității naționale a ETIAS.  +  Articolul 18(1) Autoritățile competente și autoritățile desemnate potrivit prezentei legi, la nivelul cărora s-a produs un incident de securitate, astfel cum acesta este prevăzut la art. 44 alin. (1) din Regulamentul EES, respectiv la art. 60 alin. (1) din Regulamentul ETIAS, comunică incidentul de securitate Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, fără întârziere, în termen de cel mult 48 de ore de la data la care au luat cunoștință de producerea acestuia.(2) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv la art. 36 din Legea nr. 363/2018, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră notifică incidentul de securitate Autorității de supraveghere, Comisiei Europene, eu-LISA și Autorității Europene pentru Protecția Datelor, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 19(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal din sistemele EES și ETIAS se exercită potrivit art. 52 din Regulamentul EES, respectiv art. 64 din Regulamentul ETIAS.(2) Cererile formulate în exercitarea drepturilor persoanelor vizate se adresează Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și sunt valide doar în situația în care respectivele persoane fac dovada identității, în condițiile legii.(3) Cererile prevăzute la alin. (2) redactate, datate și semnate de persoanele vizate se transmit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră prin oricare dintre următoarele mijloace:a) depunere personală la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;b) poștă sau curierat;c) fax sau poștă electronică.  +  Articolul 20(1) Persoana care se adresează cu o cerere potrivit art. 19 și care este nemulțumită de răspunsul primit din partea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră referitor la prelucrarea de date cu caracter personal din sistemele EES și ETIAS de către autoritățile române se poate adresa Autorității de supraveghere sau poate contesta măsurile luate cu privire la persoana sa, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București.(2) Curtea de Apel București se pronunță, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condițiile alin. (1). Hotărârea instanței este definitivă.  +  Articolul 21(1) În aplicarea art. 45 din Regulamentul EES și a art. 63 din Regulamentul ETIAS, orice persoană care a suferit prejudicii materiale sau morale ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare sau a oricărei acțiuni, realizată de o autoritate competentă ori desemnată potrivit prezentei legi, are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competentă.(2) Utilizarea abuzivă a datelor din sistemele EES și ETIAS, prelucrarea acestora sau schimbul de informații care contravine regulamentelor EES și ETIAS, constatate ca urmare a investigărilor desfășurate de către personalul Autorității de supraveghere cu atribuții în acest scop, se sancționează potrivit art. 15-19 din Legea nr. 102/2005, republicată, art. 12-14 din Legea nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, respectiv art. 61 și 62 din Legea nr. 363/2018.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 22La articolul 3^1 alineatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:b^1) sistemul național privind intrarea/ieșirea în/din România a străinilor;  +  Articolul 23(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 55 din Regulamentul EES și la art. 66 din Regulamentul ETIAS, precum și pentru auditarea sistemelor EES și ETIAS potrivit art. 15 alin. (4) se alocă suplimentar 5 posturi Autorității de supraveghere.(2) Sumele și resursele necesare finanțării posturilor prevăzute la alin. (1), precum și pentru auditarea sistemelor EES și ETIAS se asigură de la bugetul de stat și sunt prevăzute distinct, anual, cu această destinație, în bugetul Autorității de supraveghere.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 15 noiembrie 2022.Nr. 300.----