METODOLOGIA-CADRU din 9 noiembrie 2022privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.095 bis din 14 noiembrie 2022    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 6.218 din 9 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1095 din 14 noiembrie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta Metodologie reglementează:a) condițiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;b) organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar;c) recrutarea, selecția și angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.(2) Prin localitate, în sensul prezentei Metodologii, se înțelege: comună, oraș sau municipiu.(3) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unitățile de învățământ cu personalitate juridică, unitățile de învățământ conexe și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2023, care se organizează și funcționează conform prevederilor art. 19, 28, 42, 44, 45, 47, 61, 99 alin. (2)-(7) și 100 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înființarea consorțiilor școlare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5488/2011, se realizează și se transmite inspectoratelor școlare până la data de 20 ianuarie 2023. La nivelul consorțiilor școlare în structura cărora intră unități de învățământ din aceeași localitate sau din localități învecinate se pot constitui și posturi didactice/catedre vacante din ore existente în două sau mai multe unități de învățământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.(5) Prin personal didactic de predare/cadre didactice, în sensul prezentei Metodologii, se înțelege: personalul didactic de predare din unitățile de învățământ, personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ, profesorii metodiști și personalul didactic de conducere din casele corpului didactic, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare care desfășoară activități de predare în unități de învățământ, personalul didactic de predare titular care beneficiază de pensie de invaliditate și personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(6) Hotărârile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, stabilite în baza prezentei Metodologii, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, denumite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au încheiat un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(2) Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învățământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului școlar general, dispoziții de repartizare - emise de Ministerul Educației, inspectorate școlare, comisii naționale de repartizare și prin contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(3) Cadrele didactice pot fi titulare în una sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, inclusiv ca urmare a completării normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată. Cadrele didactice titulare își păstrează statutul ca urmare a completării normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă determinată în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări. Norma didactică de predare-învățare-evaluare, denumită în continuare normă didactică de predare, a cadrelor didactice titulare se constituie în unitățile de învățământ și pe specializările precizate în documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră, cu excepția cadrelor didactice care intră sub incidența prevederilor art. 263 alin. (9).  +  Articolul 3(1) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învățământ sau un grad didactic ori gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului științific de doctor sunt cadre didactice cu drept de practică în învățământul preuniversitar.(2) La etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, absolvenții cu diplomă ai învățământului postliceal și universitar au obligația să facă și dovada pregătirii psihopedagogice. Pentru absolvenții studiilor universitare, finalizarea pregătirii psihopedagogice presupune obținerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic și obținerea "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică" sau finalizarea cu diplomă a unui program universitar de master didactic organizat conform Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare.(3) Pentru absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializările educator-puericultor, educatoare sau învățător, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" se consideră îndeplinită cerința privind pregătirea psihopedagogică de nivel I, prevăzută în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3850/2017, cu modificările și completările ulterioare.(4) Absolvenții cu diplomă de absolvire/certificat de competențe ai învățământului postliceal/terțiar nonuniversitar/ai școlilor de maiștri/ai școlilor de antrenori au obligația de a efectua pregătirea psihopedagogică în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5286/2015 privind aprobarea Planului de învățământ pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a programului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori absolvenți de școli postliceale/colegii din învățământul terțiar nonuniversitar/școli de maiștri în domeniu și a antrenorilor absolvenți de liceu urmat de o școală de antrenori, școli postliceale ori colegii de învățământ terțiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică.(5) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior, care solicită încadrarea în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional, în palatele și cluburile copiilor, în cluburile sportive școlare sau pe catedre de pregătire/instruire practică, trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare a înscrierii la etapele de mobilitate, dovada deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.(6) Absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată, precum și absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în învățământul liceal sau postliceal trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare a înscrierii la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, dovada deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau finalizarea cu diplomă a unui program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare. Absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată, absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master, precum și absolvenții cu diplomă ai ciclului I de studii universitare care fac dovada finalizării cu diplomă a unui program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare pot fi încadrați în învățământul preuniversitar la orice nivel de învățământ.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (5) și (6), absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă sau scurtă durată, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009 și nu au dobândit definitivarea în învățământ, pot face dovada absolvirii complete a programului de pregătire psihopedagogică prin foaia matricolă/anexa la diplomă, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice și metodice ori prin certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică. Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, după caz, dacă prin foaia matricolă/anexa la diplomă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica/didactica predării specialității și practică pedagogică aferentă specializării/specializărilor înscrisă/înscrise pe diplomă.(8) Absolvenții care au efectuat pregătirea psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană își pot recunoaște pregătirea psihopedagogică efectuată în conformitate cu prevederile Procedurii privind recunoașterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfășurării activității didactice în România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5415/2016. Absolvenții pentru care nu este posibilă recunoașterea pregătirii psihopedagogice efectuate în alte state au obligația ca, în termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea în învățământul preuniversitar, să se adreseze unui departament pentru pregătirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei instituții/unități de învățământ acreditate, în vederea efectuării sau completării pregătirii psihopedagogice, dacă este cazul și obținerii "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică" sau să urmeze un program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare.(9) Absolvenții cu diplomă ai învățământului postliceal și universitar care nu îndeplinesc condițiile corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la alin. (2)-(8) și care nu au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului științific de doctor, se încadrează pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 95 alin. (4).  +  Articolul 4(1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar și activitățile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii și sunt, în ordinea în care se desfășoară, următoarele:a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării proiectelor planurilor de școlarizare și a ofertei educaționale;b) constituirea normei didactice de predare, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în ordine, a personalului didactic de predare titular, respectiv a cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6);c) întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări și completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular/consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) la nivelul unității/unităților de învățământ sau în unități de învățământ din aceeași localitate, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;d) soluționarea cererilor de transfer, la nivelul unităților de învățământ, ale cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate;e) constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităților de învățământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;f) stabilirea personalului didactic de predare care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2023 și a personalului didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care se menține în activitate ca titular peste vârsta de pensionare în anul școlar 2023-2024, conform prevederilor art 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările ulterioare;g) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic de predare;h) completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), urmată de transferarea personalului didactic de predare titular și a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea rețelei școlare sau prin desființarea unor unități de învățământ, urmată apoi de completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului București, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate sau la nivelul consorțiului școlar în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;i) modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, dacă postul/catedra este vacant(ă) începând cu 1 septembrie 2023, pentru cadrele didactice calificate, care au dobândit definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, și au promovat concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare concurs național, cu nota/media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8);j) pretransferul consimțit între unitățile de învățământ sau la cerere, după caz, pentru apropiere de domiciliu ori prin schimb de posturi al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin. (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, urmat de modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră sau prin schimb de posturi;k) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2023-2024, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ și a obținut nota/media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naționale, sesiunile 2022 și/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 și/sau 2019 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;l) repartizarea posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în baza notei la proba scrisă sau a mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), după caz, obținute de candidați la concursul național, sesiunea 2023, în condițiile prezentei Metodologii;m) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul național, sesiunea 2023, cu păstrarea statutului de cadre didactice titulare, și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, și au obținut nota la proba scrisă sau media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), după caz, în cadrul concursului național, sesiunea 2023, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, în condițiile prezentei Metodologii;n) detașarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, precum și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023;o) stabilirea continuităților pentru detașare la cerere și detașarea la cerere în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2023, în condițiile prezentei Metodologii;p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată în baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursul național, sesiunea 2023, în ordinea descrescătoare a notelor sau mediilor de repartizare, având prioritate candidații care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2023-2024 în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naționale, sesiunile 2022 și/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 și/sau 2019 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;q) detașarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, precum și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023;r) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2023-2024, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obținut nota/media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naționale, sesiunile 2022 și/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 și/sau 2019 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;s) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs național, în baza notei sau mediei de repartizare de minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursul național, sesiunea 2023;t) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursurile naționale, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017, respectiv în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursurile naționale, sesiunile 2022, 2021 sau 2020, în condițiile prezentei Metodologii;u) stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar și se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2023-2024, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform prevederilor art 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările ulterioare;v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare calificat prin plata cu ora;w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin concurs/testare organizat(ă) la nivel județean/nivelul municipiului București;x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pe parcursul anului școlar, în condițiile prezentei Metodologii.(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate și avize suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere și de verificare a dosarelor/validare a fișelor de înscriere la aceste etape conform Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, denumit în continuare Calendar, avizele, atestatele și documentele justificative necesare, după cum urmează:a) avizele eliberate de federațiile, asociațiile, centrele care organizează alternative educaționale în România, precum și documentele care atestă parcurgerea și finalizarea cel puțin a unui modul de pedagogie specifică emise de federațiile, asociațiile, centrele care organizează alternative educaționale: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul alternativ;b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;c) avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor";d) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educației și a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminariilor/liceelor vocaționale teologice și a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;e) avizul Ministerului Apărării Naționale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justiției, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională și din unitățile de învățământ subordonate Ministerului Justiției, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul școlar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educator-puericultor, educatoare sau învățător, constituite din disciplinele care se regăsesc în anexa nr. 2 la Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4812/2020, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;g) documente justificative privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (17) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul special;h) avizul eliberat de conducerea unităților de învățământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ particular care necesită aviz, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;i) documente justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;j) începând cu etapa de pretransfer, avizul operatorului economic pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învățământul dual.(3) În etapa de întregire a normei didactice de predare atestatele/avizele suplimentare sunt prezentate doar pentru ocuparea unor ore la discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare. În mod excepțional, avizele eliberate de conducerile unităților de învățământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ particular, precum și documentele justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, pot fi prezentate și în timpul ședințelor de repartizare. În situația în care doi sau mai mulți candidați dețin aviz/atestat pentru același post didactic/aceeași catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor/punctajelor.(4) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum și cadrele didactice care solicită completarea normei didactice de predare, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer, pretransfer prin schimb de posturi, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă orală de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6)/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare sau prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii.(5) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum și cadrele didactice care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităților naționale și care solicită completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer, pretransfer prin schimb de posturi, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin proba orală de cunoaștere a limbii române. Fac excepție cadrele didactice transferate-pretransferate/detașate și cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba și literatura română", precum și cadrele didactice care au efectuat studiile în alte țări în limba română.(6) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris, precum și cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer, pretransfer prin schimb de posturi, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere prin concurs specific pe un post didactic/o catedră în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase/grupe de elevi cu deficiențe de auz, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, precum și în unități de învățământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), pe catedre de informatică, de tehnologia informației și comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic și servicii), de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi școlare sportive sau din palatele și cluburile copiilor, susțin o probă practică în profilul postului didactic solicitat. Fac excepție:a) cadrele didactice transferate/pretransferate/detașate și cele care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare;b) cadrele didactice încadrate pe catedre de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design în învățământul gimnazial de artă sau liceal de artă, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul/detașarea/ modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre pe catedre similare de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design în învățământul gimnazial de artă sau liceal de artă, catedre care se ocupă în baza aceleiași probe scrise;c) cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare sau prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii.(7) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris, precum și cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer, pretransfer prin schimb de posturi pe catedre constituite și din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare susțin inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare, conform anexei nr. 5, exceptând posturile didactice/catedrele pentru care se susțin probe practice prevăzute la alin. (6). Fac excepție:a) cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul, modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare sau pe posturi didactice/catedre care necesită aceleași condiții de ocupare (aceeași probă scrisă și aceeași probă practică/inspecție specială la clasă);b) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare disciplina limba și literatura română sau o limbă modernă/maternă, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre de literatura universală;c) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele fizică, chimie sau biologie care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre de științe;d) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre în structura cărora intră una dintre disciplinele: gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică;e) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele educație muzicală, educație plastică, educație vizuală sau discipline specifice învățământului de artă din domeniile arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie sau arhitectură, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre de educație artistică.(8) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris, precum și cadrele didactice încadrate pe posturi didactice/catedre în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase/grupe de elevi cu deficiențe de auz, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, precum și în unități de învățământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), pe catedre de informatică, de tehnologia informației și comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic și servicii), de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi școlare sportive, din palatele copiilor sau din cluburile copiilor, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer ori pretransfer prin schimb de posturi pe catedre constituite din discipline care necesită inspecție specială la clasă, susțin inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate.(9) Evaluarea inspecției speciale la clasă/probei practice/orale, prevăzute la alin. (4)-(8), se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, formată din: președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar; membri - câte doi profesori titulari care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori școlari/metodiști ai inspectoratului școlar cu specializări în profilul postului; secretari - 1-7 inspectori școlari și directorii unităților de învățământ în care se organizează inspecții speciale la clasă/probe practice/orale. În mod excepțional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul școlar general poate numi membri în comisia pentru evaluarea inspecției speciale la clasă, profesori titulari din învățământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar. La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/detașare, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situația în care cadrele didactice titulare participante obțin cel puțin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea normei didactice de predare/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ sau prin schimb de posturi/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi, probele practice/inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se consideră promovate în situația în care cadrele didactice participante obțin cel puțin nota 7 (șapte).(10) Probele orale, prevăzute la alin. (4) și (5), se organizează conform prevederilor anexei nr. 4 și se evaluează prin calificative "Admis/Respins". Rezultatul inspecției speciale la clasă/probei practice în profilul postului, prevăzute la alin. (6)-(8), se consemnează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4-12. La aceste probe nu se admit contestații în cadrul etapelor de întregire/completare a normei didactice de predare/transfer/pretransfer/modificarea repartizării prin schimb de posturi/detașare în interesul învățământului/detașare la cerere prin concurs specific, nota/calificativul stabilite de comisie rămânând definitivă. Inspectoratul școlar eliberează adeverințe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul școlar general și de președintele comisiei, în care se consemnează rezultatele obținute la inspecțiile speciale la clasă/probele practice/orale.(11) Inspecțiile speciale la clasă/probele practice/orale, prevăzute la alin. (4)-(8), se pot organiza și în sistem online. Procedura specifică de organizare și desfășurare a acestor probe în sistem online se elaborează de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, numită prin decizie a inspectorului școlar general, denumită în continuare comisie județeană/a municipiului București de mobilitate.(12) Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului, susținute și promovate de cadrele didactice în oricare etapă de mobilitate rămân valabile, cu acordul acestora, și în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar prevăzute la alin. (1), precum și pentru mobilitățile personalului didactic de predare care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2023-2024.(13) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, nu se susțin inspecții speciale la clasă/probe practice, conform alin. (6)-(8). În aceste situații se susțin probe orale conform alin. (4) și (5), proba practică pentru ocuparea de posturi didactice/catedre în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv și probele practice specifice pentru învățământul special evaluate prin calificative "Admis/Respins", conform anexelor nr. 4 și 12 și se suspendă aplicarea prevederilor anexelor nr. 5-11 și 17.(14) Cadrele didactice titulare care au obținut la concursurile naționale, sesiunile 2022 și/sau 2021, media de repartizare/nota minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de administrație/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ, au calificativul/calificativele "Foarte bine" și mai au cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitatea postului, constituită în unitățile de învățământ la care sunt detașate la cerere în anul școlar 2022-2023, pot beneficia de continuitate pentru detașare la cerere. Procedura în vederea obținerii continuității pentru detașare la cerere este următoarea:a) cadrele didactice solicitante se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ până la data prevăzută în Calendar, profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează, în scris, consiliului de administrație al centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională, denumit în continuare CJRAE/CMBRAE, în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv;b) acordul de principiu sau refuzul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate este comunicat inspectoratului școlar și cadrelor didactice solicitante până la data prevăzută în Calendar,c) consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE comunică, în scris, cadrelor didactice solicitante acordul de principiu și, după caz, motivele refuzului continuității;d) pentru a beneficia de continuitate, cadrele didactice titulare care participă și la concursul național, sesiunea 2023, trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate;e) cadrele didactice care beneficiază de continuitate, în anul școlar 2023-2024, își actualizează dosarul personal la inspectoratul școlar, conform Calendarului.(15) Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar detașat la cerere, începând cu data de 1 septembrie 2019 sau 2020, încadrat la clasa pregătitoare sau la clasa I, în baza mediei de repartizare/notei minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), obținute la concursul național, sesiunea 2019 sau 2020, și care în perioada 1 septembrie 2019-31 august 2023 sau în perioada 1 septembrie 2020-31 august 2023 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detașare la cerere în anul școlar2023-2024, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (14), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi.(16) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au obținut media de repartizare/nota minimum 5 (cinci) în specialitatea postului la concursurile naționale, sesiunile 2022 și/sau 2021, au acordul/acordul de principiu al consiliului de administrație/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ, au calificativul/calificativele "Foarte bine" și mai au cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitatea postului, constituită în unitățile de învățământ la care sunt încadrate în anul școlar 2022-2023, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2023-2024. La disciplina educație tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în anul școlar 2023-2024, doar cadrele didactice cu specializarea educație tehnologică. În vederea obținerii prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată se aplică procedura prevăzută la alin. (14).(17) Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau institutorul calificat din învățământul primar, angajat pe perioadă determinată, începând cu data de 1 septembrie 2019 sau 2020, încadrat la clasa pregătitoare sau la clasa I, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), obținute la concursul național, sesiunea 2019 sau 2020, și care în perioada 1 septembrie 2019-31 august 2023 sau în perioada 1 septembrie 2020-31 august 2023 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2023-2024, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (14), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi. Dacă două sau mai multe cadre didactice solicită continuitate pentru detașare la cerere/prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată pe același post didactic/aceeași catedră, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei vacante/rezervate au, în ordine:a) cadrele didactice cuprinse în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;b) cadrele didactice cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);c) cadrele didactice cu cea mai mare medie de repartizare obținută la ultimul concurs național la care au participat;d) cadrele didactice care au dobândit gradul didactic I;e) cadrele didactice care au dobândit gradul didactic II;f) cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învățământ;g) cadrele didactice cu punctajul cel mai mare obținut prin aplicarea criteriilor și punctajelor din anexa nr. 2, precum și alte criterii stabilite la nivelul unităților de învățământ.(18) Cadrele didactice care obțin acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată/continuitate pentru detașare la cerere în anul școlar 2023-2024 își actualizează dosarul personal la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detașare la cerere sau prelungirea contractului individual de muncă în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale din 2022, 2021, 2020 sau 2019 pot fi repartizate pe posturi/catedre numai în condițiile în care nu au obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale, în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau dacă nu au mai participat la următoarele concursuri naționale.(19) La toate etapele de mobilitate a personalului didactic de predare se depun cereri conform prevederilor anexei nr. 14 și documentele anexate prevăzute în acestea. Perioadele și termenele de depunere a cererilor sunt prevăzute în anexa nr. 19.(20) Contestațiile la etapele de mobilitate depuse la unitățile de învățământ sau la inspectoratele școlare se soluționează în consiliile de administrație ale acestora, conform Calendarului sau prevederilor art. 110. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/inspectoratului școlar, după caz, privind contestația este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.  +  Articolul 5(1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat prin completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ sau la cerere, după caz, pretransfer prin schimb de posturi, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa:a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat;b) cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din învățământul particular acreditat care au obținut nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 6 (șase) ani, precum și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) din învățământul preuniversitar de stat, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023;c) cadrele didactice care au devenit titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului național sau a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;d) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular transferate pentru restrângere de activitate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate;e) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului organizat la nivelul unităților de învățământ, conform Metodologiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004*1, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012 și care au obținut nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 6 (șase) ani; *1 Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004 a fost abrogat. A se vedea Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012.f) cadrele didactice titulare transferate din învățământul preuniversitar de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998*2, care funcționează în structurile specializate din subordinea direcțiilor generale pentru asistență socială și protecția copilului. *2 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997, republicată, a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 153/2017.(2) Cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate, titularizate în baza concursului organizat la nivelul unităților de învățământ particular, conform Metodologiilor aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare și care nu au obținut nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 6 (șase) ani, precum și cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular autorizate să funcționeze provizoriu, titularizate în baza concursului național, a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat sau în baza concursului organizat la nivelul unităților de învățământ particular, pot participa la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată/nedeterminată/transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ sau la cerere, după caz, pretransfer prin schimb de posturi sau la etapele de detașare în vederea ocupării de posturi didactice/catedre numai în învățământul preuniversitar particular.(3) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educație tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ sau la cerere, după caz, ori prin schimb de posturi/transferare pentru restrângere de activitate/detașare catedre de educație tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializărilor înscrise pe diplomele de licență/absolvire prin studii, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în vigoare, denumit în continuare Centralizator, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare în învățământul special, cu excepția profesorilor itineranți/de sprijin, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice de predare/transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer/detașare, atât posturi didactice/catedre similare din învățământul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cât și posturi didactice/catedre în concordanță cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranți/de sprijin pot ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului și prezentei Metodologii.(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată sau prin detașare în învățământul preuniversitar de stat, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular, titularizate în baza concursului organizat conform Metodologiilor aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare, în baza concursului național sau a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, iar în situația în care o unitatea de învățământ particular se desființează pot fi și detașate în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată în învățământul preuniversitar de stat pe o perioadă de cel mult 6 (șase) ani consecutivi.(5) Pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, care participă la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, conform prezentei Metodologii, se au în vedere următoarele:a) deciziile de transfer/pretransfer/detașare pe posturi didactice/catedre, precum și cele de modificare a duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei se emit doar în situația în care acestea promovează examenul național de definitivare în învățământ;b) posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante care promovează examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, se vacantează imediat după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ;c) în situația în care aceste cadre didactice nu promovează examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de învățământ în care au fost repartizate inițial, cu condiția existenței, la data de 1 septembrie 2023, a cel puțin o jumătate de normă didactică din posturile didactice/catedrele respective.(6) Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată a personalului didactic de predare titular în mediul rural/transferul personalului didactic de predare titular în mediul rural disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare/pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar sau la cerere, după caz, ori prin schimb de posturi a personalului didactic de predare titular în mediul rural se poate realiza și în mediul urban numai dacă persoana respectivă îndeplinește una dintre următoarele condiții:a) a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național în baza căruia s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar;b) a avut media minimum 7 (șapte) la repartiția guvernamentală în învățământul preuniversitar;c) a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național după ce a dobândit titularizarea în mediul rural, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale.(7) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar până la 31 august 2012, cu o vechime mai mare de 7 (șapte) ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, care nu au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului științific de doctor, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă nedeterminată în perioadă determinată, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată în anul școlar 2023-2024, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost titulare. Decizia de repartizare pe perioadă determinată pentru anul școlar2023-2024 se emite până la finalizarea etapei de constituire a posturilor didactice/catedrelor și încadrării personalului didactic de predare, conform Calendarului.(8) Suspendarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată al personalului didactic de predare angajat în unități de învățământ preuniversitar de stat se dispune prin decizia directorului unității de învățământ emisă în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, iar în unitățile de învățământ preuniversitar particular de către persoana juridică angajatoare, în situațiile prevăzute la art. 255 alin. (1)-(6), alin. (8) și (9), art. 268 alin. (1) și art. 279 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte situații prevăzute în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.(9) Eliberarea din funcție a personalului didactic de predare angajat în unități de învățământ preuniversitar de stat se dispune prin decizia directorului unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ și cu informarea inspectoratului școlar, iar în unitățile de învățământ preuniversitar particular de către persoana juridică angajatoare, cu informarea inspectoratului școlar, într-una dintre următoarele situații:a) la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 55 lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, după aplicarea procedurilor prevăzute la art. 19, respectiv la art. 25-26 din prezenta Metodologie, dacă este cazul;b) la încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților, la solicitarea cadrului didactic, conform prevederilor art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;c) ca urmare a concedierii pentru necorespundere profesională, conform prevederilor art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;d) urmare a demisiei, conform prevederilor art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;e) ca efect al aplicării sancțiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(10) În situația în care, pentru un cadru didactic repartizat în două sau mai multe unități de învățământ de stat, s-a dispus eliberarea din funcție într-o unitate de învățământ, în baza deciziei directorului unității de învățământ, ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru abateri de la o conduită morală conformă deontologiei profesionale sau pentru fapte incompatibile cu demnitatea funcției didactice, inspectorul școlar general emite decizia de anulare a repartizării cadrului didactic respectiv în toate unitățile de învățământ.(11) Cadrele didactice care, pe parcursul anului școlar curent sau în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați, au fost sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu pot ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 6Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel județean/nivelul municipiului București participă ca observatori la toate etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar, au dreptul de a semnala președintelui acestei comisii eventualele nerespectări ale prevederilor legale și semnează împreună cu membrii comisiei documentele finale.  +  Capitolul II Constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar/consorții școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării proiectelor planurilor de școlarizare și a ofertei educaționale  +  Secţiunea 1 Constituirea normei didactice de predare și încadrarea personalului didactic de predare titular și a cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată  +  Articolul 7(1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar se realizează, cu încadrarea în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar, conform planurilor-cadru de învățământ aprobate prin ordin al ministrului educației valabile pentru încadrarea personalului didactic de predare, potrivit anexei nr. 20, precizărilor transmise de Ministerul Educației, pe baza prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de studiu, a planurilor de școlarizare propuse de unitățile de învățământ, după consultarea autorităților administrației publice locale și a operatorilor economici, precum și după operarea modificărilor în proiectul planului de școlarizare de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, potrivit Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, în concordanță cu norma didactică de predare stabilită conform prevederilor art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Activitatea personalului didactic de predare din unitățile de învățământ se stabilește conform art. 262 alin. (1)-(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) La constituirea normei didactice de predare se iau în considerare specializările în profilul postului, dobândite prin studii liceale pedagogice, postliceale, în cadrul școlilor de maiștri, universitare sau postuniversitare înscrise pe:a) diploma de bacalaureat sau certificatul/certificatele de calificare profesională la absolvirea liceului pedagogic;b) diploma/diplomele de absolvire a învățământului postliceal/școlilor de maiștri sau certificatul/certificatele de calificare profesională;c) diploma/diplomele de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată;d) diploma/diplomele de licență la absolvirea învățământului universitar de lungă durată sau a ciclului I de studii universitare;e) diploma/diplomele de masterat/master la absolvirea ciclului II de studii universitare în corelație cu specializarea/specializările dobândită/dobândite în cadrul ciclului I de studii universitare de licență;f) diploma/diplomele de studii universitare integrate de licență și master;g) diploma/diplomele de absolvire a unor programe postuniversitare de conversie profesională/certificatul/certificatele de atestare a competențelor profesionale din cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, cu durata de cel puțin un an și jumătate (3 semestre) sau cu minimum 90 de credite transferabile;h) diploma/diplomele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.  +  Articolul 8(1) Norma didactică de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă, a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ, se constituie în baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării/specializărilor în profilul postului didactic stabilit conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dobândite prin studii liceale pedagogice, postliceale sau în cadrul școlilor de maiștri, universitare sau postuniversitare înscrise pe diplomele/actele de studii prevăzute la art. 7 alin. (3) sau ore la disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.(2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum și la constituirea normei didactice de predare pentru absolvenții învățământului superior se iau în considerare și:a) programele de conversie a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care asigură dobândirea de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale cu durata de minimum un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului solicitat, denumite în continuare programe de conversie profesională;b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului didactic solicitat, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului didactic solicitat, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licență și masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.(3) Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență se pot încadra, în funcție de specializările dobândite prin studii, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, în clasele a IX-a și a X-a din învățământul liceal sau pe catedre de pregătire^instruire practică, precum și în palatele sau cluburile copiilor ori în cluburile sportive școlare. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată sau a ciclului II de studii universitare de master/masterat se pot încadra, în funcție de specializările dobândite prin studii la orice nivel al învățământului preuniversitar. Pentru cadrele didactice care au dobândit două sau mai multe specializări, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I obținute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre celelalte specializări dobândite prin studii.(4) Prin excepție, dacă norma didactică de predare a cadrelor didactice calificate din învățământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și (2), respectiv prevederilor art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aceasta poate fi completată în proporție de 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază și cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu păstrarea drepturilor salariale. În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare a cadrelor didactice calificate se poate constitui în proporție de 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitățile de bază și cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu păstrarea drepturilor salariale.(5) Cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică/logopedică se constituie, la propunerea CJRAE/CMBRAE, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională în vigoare, propunere care se analizează și se aprobă de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, cu încadrarea în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar. Profesorii din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică efectuează 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii din ariile curriculare om și societate, consiliere și orientare ori în cadrul programului "A doua șansă", în acord cu planul-cadru, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul. La nivelul unităților de învățământ se asigură, în ordine, mai întâi orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie sau de educație socială (gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică) ori pe catedre combinate de istorie și de educație socială (gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică), în învățământul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicată, de educație antreprenorială sau pe catedre de discipline socio-umane (filosofie și logică și argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale) în învățământul liceal, în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și apoi cele 2-4 ore/săptămână pentru profesorii titulari din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică. Profesorii titulari din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică, pentru care nu pot fi asigurate cele 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii ori în cadrul programului "A doua șansă" la nivelul unităților de învățământ la care este arondat cabinetul de asistență psihopedagogică, participă la ședința de completare a normei didactice de predare în alte unități de învățământ. La toate posturile didactice vacante/rezervate de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică publicate pentru etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar se precizează și orele de predare în specialitate.(6) În situația în care numărul de elevi/preșcolari pentru care se asigură asistența psihopedagogică din cadrul unității/unităților de învățământ la care este normat un cabinet școlar/interșcolar de asistență psihopedagogică scade sub numărul minim prevăzut la art. 83 alin. (1^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru evitarea situației de restrângere de activitate a profesorului din cabinetul de asistență psihopedagogică titular din cabinetul respectiv, consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE identifică, la nivelul localității în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, unități de învățământ pentru care nu se asigură asistența psihopedagogică elevilor/preșcolarilor și le arondează cabinetului respectiv. În situația în care, la nivelul unei localități în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar de asistență psihopedagogică în care s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, nu se identifică unități de învățământ în care nu se asigură asistența psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor, cabinetului respectiv i se pot aronda/redistribui și unități de învățământ din alte localități învecinate. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, propunerile identificate de consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE se supun aprobării consiliului de administrație al inspectoratului școlar. ÎIn baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar se emit noi decizii de repartizare profesorilor din cabinetele de asistență psihopedagogică pentru care se schimbă structura unităților de învățământ în care sunt normate cabinetele interșcolare de asistență psihopedagogică.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și profesorilor logopezi din cabinetele logopedice interșcolare, în situația diminuării numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă prevăzută în Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională în vigoare.(8) Vacantarea posturilor didactice, recrutarea, selecția, încadrarea, activitatea și norma didactică a personalului didactic de predare din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare și funcționare a caselor corpului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5554/2011.(9) Vacantarea posturilor didactice, recrutarea, selecția, încadrarea și activitatea personalului didactic de predare din centrele județene de excelență/Centrul Municipiului București de Excelență sunt reglementate de Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5562/2020. Obligația de predare a directorilor centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență este de 4-6 ore săptămânal.(10) Norma didactică de predare a personalului didactic de predare din cluburile sportive școlare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe săptămână și se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5570/2011, cu modificările și completările ulterioare.(11) Pe posturile didactice/catedrele din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se încadrează: învățători, antrenori, maiștri-instructori, institutori și profesori cu specializări în profilul postului. Norma didactică de predare a personalului didactic de predare din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se stabilește în funcție de nivelul studiilor, după cum urmează:a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenții studiilor medii, postliceale sau școlilor de maiștri cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii medii/postliceale, învățător, maistru-instructor, antrenor,b) 24 de ore pe săptămână pentru învățători și maiștri-instructori, absolvenți ai studiilor medii, postliceale sau școlilor de maiștri cu diplomă de absolvire în profilul postului și cu diplomă de absolvire sau de licență ai învățământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;c) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurtă durată;d) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții colegiilor universitare de antrenori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadrați în funcția didactică de antrenor și salarizarea corespunzătoare funcției;e) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții învățământului superior cu diplomă de absolvire sau de licență în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată.(12) Înființarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza acordului Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de școlarizare, conform Procedurii privind obținerea acordului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar de înființare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4975/2022.(13) Vacantarea posturilor de antrenor, profesor-antrenor și a altor posturi de specialitate/coordonare, precum și recrutarea, selecția, încadrarea, activitatea antrenorilor, profesorilor-antrenori și a personalului care îndeplinește funcții de specialitate/coordonare în centrele naționale de excelență pentru pregătirea elevilor la disciplinele sportive sunt reglementate de regulamentele specifice.(14) Pentru profesorii documentariști, activitatea și norma didactică de predare se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5556/2011.(15) Norma didactică a personalului didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului, transferat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998*3, este de 25 de ore pe săptămână, în raport cu care se stabilesc drepturile salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului, transferat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute în Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. *3 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997, republicată, a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 153/2017.(16) Pot desfășura activități de mentorat pentru asigurarea formării inițiale și a inserției profesionale a cadrelor didactice, membrii corpului profesorilor mentori numiți în baza deciziei de numire în funcția didactică de profesor mentor emise de inspectorul școlar general ca urmare a promovării concursului organizat pentru constituirea corpului profesorilor mentori, conform Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5485/2011.(17) Cererile privind reducerea normei didactice de predare de către personalul didactic de predare cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se depun, de regulă, la unitățile de învățământ, în perioada constituirii normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular propriu, respectiv în perioada 28 august-4 septembrie 2023 pentru cadrele didactice încadrate prin derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, precum și de către personalul didactic de predare care desfășoară activitate de mentorat pentru asigurarea formării inițiale și a inserției profesionale a cadrelor didactice. Orele eliberate se ocupă numai pe perioadă determinată în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. După începerea cursurilor, consiliile de administrație din unitățile de învățământ pot aproba cereri privind reducerea normei didactice de predare a cadrelor didactice, în condițiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul inspectoratului școlar.(18) Personalul didactic de predare încadrat pe post, care desfășoară activitate de mentorat pentru asigurarea formării inițiale și a inserției profesionale a cadrelor didactice, este remunerat, la cerere, în sistem de plată cu ora.(19) Cadrele didactice din învățământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul/adeverința de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licență, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5553/2011, cu modificările și completările ulterioare, se salarizează corespunzător noii funcții didactice și au dreptul de a participa la programe de conversie profesională.(20) Diplomele care atestă titlul științific de doctor și certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice de predare în învățământul preuniversitar.  +  Articolul 9(1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de:a) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor;b) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de masterat/master cu specializarea educație timpurie și care îndeplinesc una dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1);c) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de masterat/master didactic cu specializarea educație timpurie, organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1):a) personalul didactic de predare prevăzut la art. 106 din creșele de stat arondate unităților de învățământ preuniversitar, precum și cel din creșele cu personalitate juridică, nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2022, pot ocupa funcția de educator-puericultor, având obligația ca până la data de 1 septembrie 2025 să finalizeze cu diplomă studii care se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute la art. 248 alin. (1^2) lit. a)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) în vederea asigurării personalului didactic necesar în creșele preluate în cadrul sistemului de educație în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 100/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2022, pentru ocuparea funcției didactice de educator-puericultor, în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2023-2024, pot fi încadrați pe perioadă determinată sau prin detașare și:(i) absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;(ii) absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți.(3) Posturile didactice din învățământul preșcolar și primar pot fi ocupate de:a) educatori/educatoare, institutori/institutoare/profesori pentru învățământ preșcolar, învățători/învățătoare, institutori/institutoare/ profesori pentru învățământ primar, conform art. 247 lit. b) și c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor de studii prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic, ai școlii postliceale pedagogice sau ai unor școli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările prevăzute în Centralizator ori de absolvenți cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, care au finalizat cu diplomă și studii universitare de scurtă durată și care și-au echivalat învățământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv de profesor pentru învățământ primar;c) absolvenți cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, care și-au echivalat învățământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv de profesor pentru învățământ primar.(4) În învățământul preșcolar și primar alternativ trebuie îndeplinite, după caz, condițiile de studii prevăzute la alin. (2), precum și parcurgerea și finalizarea cel puțin a unui modul pedagogic specific alternativei educaționale, cu diplomă/certificat/adeverință.(5) Posturile didactice/catedrele de profesor din învățământul gimnazial, clasele V-VIII, din învățământul profesional și cele din palatele și cluburile copiilor și elevilor, pot fi ocupate de profesori, conform art. 247 lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor de studii prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(6) În mod excepțional, în lipsa profesorilor de specialitate cu specializări prevăzute la alin. (5), catedrele de limbi moderne/materne, de educație plastică, de educație muzicală, de educație fizică și de religie din învățământul gimnazial, clasele V-VIII, și din învățământul profesional pot fi ocupate pe perioadă determinată de absolvenți ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare în profilul catedrei sau de absolvenți ai colegiilor universitare de institutori, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă și a doua specializare, dar care au menționată în foaia matricolă direcția de studiu în a doua specializare: limba modernă/maternă, muzică, desen, arte plastice sau educație fizică, salarizați corespunzător funcției de "institutor cu studii superioare de scurtă durată".(7) Orele de educație tehnologică de la clasele V-VIII se desfășoară pe clase. Catedrele de educație tehnologică de la clasele V-VIII pot fi ocupate de:a) profesori titulari pe catedre de educație tehnologică în concordanță cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea "educație tehnologică" sau specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol;b) absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea "educație tehnologică", în concordanță cu Centralizatorul, cu îndeplinirea condițiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3, pe perioadă nedeterminată sau determinată;c) absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanță cu Centralizatorul, cu îndeplinirea condițiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3, pe perioadă determinată.(8) Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detașare sau în regim de plata cu ora catedre de educație tehnologică, conform prezentei Metodologii. Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu sunt titulari, pot fi încadrați pe catedrele de educație tehnologică, pe perioadă determinată, cu îndeplinirea condițiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3, fiind salarizați ca personal didactic de predare cu studii corespunzătoare postului.(9) Posturile didactice/catedrele de profesor în învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII, precum și în învățământul postliceal sau în școli de maiștri, pot fi ocupate de profesori, conform art. 247 lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor de studii prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(10) În mod excepțional, în lipsa profesorilor de specialitate care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (9), după derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din învățământul liceal, clasele a IX-a și a X-a, pot fi încadrați pe perioadă determinată absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializări în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinim cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).(11) Catedrele de pregătire-instruire practică în învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII, în învățământul profesional și în învățământul postliceal sau în școlile de maiștri pot fi ocupate de:a) absolvenți cu specializări în profilul postului care au finalizat cu diplomă studii universitare de lungă durată, programe de conversie profesională ori studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite transferabile, aprobate în acest scop de Ministerul Educației-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau studii care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) lit. b), ciclul I de studii universitare de licență, ciclul I de studii universitare de licență urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiția îndeplinirii uneia dintre cerințele de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) sau de absolvenți cu specializări în profilul postului care au finalizat cu diplomă ciclul I de studii universitare de licență urmat de un program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare încadrați în funcția de profesor de instruire practică și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "profesor cu studii superioare de lungă durată";b) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția de profesor de instruire practică și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "profesor cu studii superioare de scurtă durată";c) absolvenți cu diplomă ai școlilor postliceale sau ai școlilor de maiștri cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția de maistru-instructor și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "maistru - instructor".d) absolvenți cu diplomă ai școlilor postliceale sau ai școlilor de maiștri cu specializări în profilul postului, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) și cu diplomă de absolvire sau de licență ai învățământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "institutor cu studii superioare de scurtă sau lungă durată".(12) Norma didactică de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a elevilor în clasă pentru cadrele didactice care au finalizat, cu diplomă studii universitare/postuniversitare/de conversie profesională, studii postliceale sau școli de maiștri, încadrate pe catedre de pregătire-instruire practică în funcția de profesor de instruire practică sau de maistru-instructor este de 24 ore pe săptămână, respectiv de 20 ore pe săptămână în învățământul special, indiferent de nivelul studiilor.(13) Orele de laborator tehnologic din învățământul liceal/postliceal se includ în catedrele de discipline tehnologice și sunt predate de profesori de specialitate, cu respectarea prevederilor alin. (9) sau (10) și a prevederilor art. 262 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 262 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru învățământul special.(14) Încadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic și de pregătire-instruire practică se realizează în funcție de modul de organizare a acestei activități pe niveluri de învățământ, cu respectarea prevederilor alin. (9)-(13). Activitățile de laborator și de pregătire-instruire practică se efectuează în condițiile legii.(15) Orele de laborator tehnologic și de instruire practică predate în cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 sunt incluse în norma didactică de predare sau în plata cu ora, după caz. Pe parcursul unui an școlar, un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o clasă de elevi care efectuează stagiul de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic și de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 se ocupă numai pe perioadă determinată.(16) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanță cu Centralizatorul.(17) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul special personalul didactic de predare trebuie să îndeplinească, după caz, condițiile de studii prevăzute la alin. (1)-(14) și (16), precum și condițiile corespunzătoare privind pregătirea psihopedagogică prevăzută la art. 3, iar pentru alte specializări decât cele psihopedagogice prevăzute în anexa nr. 16 este necesar și un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(18) Posturile de profesor în centre și cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică arondate la unități de învățământ de nivel preșcolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu specializări în concordanță cu Centralizatorul.(19) Posturile de profesor în centre și cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică arondate la unități de învățământ de nivel liceal/postliceal, unități de învățământ având clase pregătitoare-XII/XIII sau clase V-XII/XIII pot fi ocupate de absolvenți cu specializări în profilul postului, în concordanță cu Centralizatorul, care îndeplinesc cumulativ condițiile de studii prevăzute la alin. (9) și la alin. (18).(20) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice interșcolare și din cabinetele școlare/interșcolare pot fi ocupate de absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, conform art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu specializări în concordanță cu Centralizatorul.(21) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive școlare și din unitățile de învățământ în care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de:a) profesori care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la alin. (5) sau (9), cu specializări în domeniile educație fizică și sport/cultură fizică și sport/știința sportului și educației fizice/științele motricității umane și care dovedesc îndeplinirea condiției suplimentare a specializării, în cadrul studiilor universitare, în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată;b) antrenori în cluburile sportive școlare, absolvenți cu diplomă ai unui liceu și ai unei școli de antrenori ori ai unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, cu specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată și absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic și metodic.c) profesori-antrenori în cluburile sportive școlare care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la alin. (4) sau (9), cu specializări în domeniile educație fizică și sport/cultură fizică și sport/știința sportului și educației fizice/științele motricității umane și care au dobândit specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată prin absolvirea unei școli de antrenori autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate ori a unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate.(22) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la alin. (4), cu specializări în profilul postului în concordanță cu Centralizatorul.(23) Disciplina "Religie" poate fi predată de absolvenți ai învățământului superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, în baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10 Cadrele didactice calificate din învățământul preuniversitar, care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) și art. 9, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată sau în regim de plata cu ora, trebuie să facă și dovada pregătirii psihopedagogice conform art. 3 alin. (2)-(8) sau a îndeplinim cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepția situațiilor prevăzute la art. 95 alin. (4).  +  Articolul 11 În unitățile de învățământ cu predare simultană organizarea formațiunilor de studiu și normarea personalului didactic de predare se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12(1) Catedrele de limbi moderne din învățământul primar se atribuie astfel:a) profesorilor titulari care îndeplinesc condițiile de studii, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;b) profesorilor titulari care au specializări în profilul catedrei, în concordanță cu Centralizatorul;c) profesorilor pentru învățământul primar/institutorilor/învățătorilor de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităților postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență;d) profesorilor pentru învățământul primar/institutorilor/învățătorilor de la altă grupă sau clasă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență, în regim de plata cu ora.(2) Orele de limba maternă pentru minoritățile naționale normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română se pot constitui în catedre, cu încadrarea strictă în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar, pe care pot fi încadrați pe perioadă nedeterminată/determinată sau în regim de plata cu ora profesori de specialitate, absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare care au înscrisă pe diploma de licență/absolvire specializarea "Limba maternă" a minorității naționale respective, conform Centralizatorului, cu îndeplinirea condițiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) sau pe perioadă determinată ori în regim de plata cu ora învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar care au susținut în cadrul concursului național/județean proba scrisă conform prevederilor art. 67 alin. (10) lit. b).(3) În unitatea de învățământ în care nu există personal didactic de predare de specialitate pentru predarea curriculumului de limbă maternă la învățământul primar, conform alin. (2), orele de limbă maternă sunt predate, de regulă, de:a) absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu specializarea ,Institutori-Limba maternă";b) absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă și a doua specializare, dar care au menționată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcția de studiu , "Limba maternă";c) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" care au menționată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcția de studiu "Limba maternă" sau care dețin certificat de competență pentru predarea limbii materne respective eliberat de o instituție de învățământ superior;d) învățători/profesori/institutori de la clasa respectivă care cunosc limba maternă, orele respective fiind retribuite prin plata cu ora; consiliul de administrație al unității de învățământ decide care dintre profesorii pentru învățământ primar/institutorii/învățătorii cunoscători ai limbii materne respective pot preda limba maternă și la alte clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora.(4) În unitatea de învățământ în care nu există personal didactic de predare calificat pentru predarea disciplinei "Religie" la învățământul primar, consiliul de administrație al unității de învățământ decide care dintre profesorii pentru învățământ primar/institutorii calificați și abilitați în baza protocoalelor încheiate intre Ministerul Educației și cultele religioase recunoscute oficial de stat pot preda "Religia" la clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(5) Orele de educație fizică predate de profesorii/institutorii pentru învățământ primar ai claselor respective, care fac dovada specializării în educație fizică prin diploma de studii, sunt remunerate în sistem de plata cu ora.  +  Articolul 13(1) Disciplinele studii sociale, literatură universală, științe și educație artistică din învățământul liceal intră în norma de predare a absolvenților cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență urmat de ciclul II de studii universitare de masterat/ program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare, ai studiilor universitare de lungă durată, precum și a absolvenților cu diplomă ai unor programe de conversie profesională ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite transferabile, aprobate de Ministerul Educației-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) sau c), cu specializări în concordanță cu Centralizatorul și îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (6)-(8), precum și a absolvenților cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență urmat de un program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare cu specializări în concordanță cu Centralizatorul. Disciplinele educație antreprenorială economie aplicată pot fi predate și de absolvenții învățământului universitar de lungă durată care au înscrisă pe diploma de licență specializarea filosofie, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (6)-(8). Disciplina educație economico-financiară poate fi predată și de absolvenții învățământului universitar de lungă durată sau ai ciclului I de studii universitare de licență care au înscrisă pe diploma de licență specializările filosofie, ordine și siguranță publică, drept, științe juridice, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).(2) Cadrele didactice titulare pe catedre de filosofie sau de filosofie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform documentului de numire/transfer/repartizare, își pot constitui/completa norma didactică de predare și cu ore de educație antreprenorială, economie sau economie aplicată, cu condiția să fi avut în încadrare, în anii ulteriori titularizării, ore la aceste discipline, precum și cu ore de psihologie sau sociologie. Cadrele didactice titulare pe catedre de sociologie sau de sociologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform documentului de numire/transfer/repartizare, își pot constitui/completa norma didactică de predare și cu ore de filosofie, psihologie sau logică, argumentare și comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre de psihologie sau de psihologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer/repartizare, își pot constitui/completa norma didactică de predare și cu ore de filosofie, sociologie sau logică, argumentare și comunicare.(3) De prevederile alin. (2) beneficiază și profesorii din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică la stabilirea celor 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate.  +  Articolul 14(1) Cadrului didactic titular pe o catedră de informatică, potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, i se poate constitui, la cerere, norma didactică de predare, la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular, și cu ore de tehnologia informației și a comunicațiilor, tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul, elemente de statistică și informatică medicală sau procesarea computerizată a imaginii. Cadrului didactic titular pe o catedră de tehnologia informației și a comunicațiilor sau de tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul ori de elemente de statistică și informatică medicală, potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, care îndeplinește condițiile de studii pentru ocuparea unei catedre de informatică în concordanță cu Centralizatorul, i se poate constitui, la cerere, norma didactică de predare, la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular, și cu ore de informatică sau procesarea computerizată a imaginii.(2) Opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare la clasele V-VIII este predat de cadre didactice care au specializări care le conferă dreptul de a preda discipline care intră în structura opționalului respectiv. încadrarea cadrelor didactice pentru predarea opționalului integrat la nivelul mai multor arii curriculare se realizează de consiliul de administrație al unității de învățământ cu avizul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar.  +  Articolul 15(1) La clasele cu predare bilingvă, limbile moderne se predau pe grupe.(2) La clasele cu predare intensivă, limbile moderne și informatica se predau, de regulă, pe grupe, cu condiția încadrării în bugetul alocat și în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar.  +  Articolul 16 Personalul didactic de predare titular pe un post/catedră de corepetitor/acompaniament din liceele vocaționale, din unitățile cu învățământ integrat și suplimentar de artă ori din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor rămâne încadrat ca personal didactic de predare titular, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în aceeași unitate de învățământ și beneficiază de toate drepturile legale prevăzute pentru personalul didactic de predare titular în sistemul de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 17(1) Posturile didactice/catedrele din învățământul special pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului mediu/postliceal/superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17).(2) Pentru clasele/grupele/unitățile de învățământ special în care se utilizează curriculum-ul școlii de masă sau curriculum-ul școlii de masă adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor-cadru în vigoare și se ocupă cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii de absolvenți ai învățământului postliceal/superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17).(3) Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învățământul special pot ii ocupate de profesori nevăzători care îndeplinesc pentru gimnaziu condițiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (5) și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17), respectiv pentru liceu condițiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (9) și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17).(4) În mod excepțional, în lipsa absolvenților care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3), posturile de profesor preparator (nevăzător) din învățământul special liceal, clasele a IX-a și a X-a, pot fi ocupate pe perioadă determinată de profesori nevăzători care îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (10), cu condiția deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogia(5) În situația în care nu există nici un candidat nevăzător, postul de profesor preparator (nevăzător) poate fi ocupat pe perioadă determinată și de alte cadre didactice care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (3) și (4).(6) Disciplinele religie, educație fizică și activități sportive și limbile moderne prevăzute în planurile-cadru de la clasele/grupele/unitățile de învățământ special care școlarizează copii/elevi/tineri cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate sau cu deficiențe moderate sau ușoare sunt predate de cadre didactice de specialitate, conform prevederilor art. 18 alin. (3) și art. 263 alin. (4), (5) și (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Disciplinele din aria curriculară "tehnologii" și activitățile de pre-profesionalizare la clasele a IX-a și a X-a din învățământul special pentru elevi cu dizabilități grave, profunde și asociate, precum și pregătirea-instruirea practică în învățământul profesional și liceal special sunt desfășurate de cadrele didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (11) și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17), coroborate cu prevederile art. 9 alin. (12).(7) Cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog, de profesor- psiholog școlar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză, care nu au specializări în concordanță cu Centralizatorul, au obligația de a urma studii universitare, programe de conversie profesională sau studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu dobândire a 90 de credite transferabile, aprobate de Ministerul Educației - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special.(8) Cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care, până la data soluționării restrângerilor de activitate conform Calendarului, nu fac dovada finalizării cu diplomă a programelor de studii prevăzute la alin. (7), intră în restrângere de activitate fiind transferate pe posturi didactice/catedre în specialitate, în concordanță cu Centralizatorul. In situația în care, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, conform Calendarului, posturile didactice ale acestora nu se ocupă cu personal didactic de predare calificat, conform Centralizatorului, cadrele didactice respective rămân, cu acordul acestora, încadrate prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată pe posturile respective. În etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care nu fac dovada finalizării cu diplomă a programelor de studii prevăzute la alin. (7) pot ocupa numai posturi didactice/catedre în specialitate, în concordanță cu Centralizatorul.(9) În mod excepțional, în lipsa personalului didactic de predare de specialitate cu studii conform alin. (1)-(7), după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, conform Calendarului, în învățământul special pot fi încadrați pe perioadă determinată cu statut de personal didactic de predare calificat:a) absolvenți ai învățământului superior care au înscrisă pe diplomă specializările limba română sau limba și literatura română pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog școlar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză;b) oricare din absolvenții instituțiilor de învățământ superior, cu specializări dobândite în cadrul ciclului II de studii universitare de masterat sau în cadrul învățământului universitar de lungă durată, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (6)-(8), care îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17), pe posturile de profesor itinerant și de sprijin și posturile de profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială de la orice nivel;c) oricare din absolvenții instituțiilor de învățământ superior, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (5)-(8) ori a îndeplinim cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), care îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17), cu excepția absolvenților colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant și de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primar sau preșcolar, precum și pe posturile de profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială.(10) Cadrele didactice titulare în învățământul special care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17) intră în restrângere de activitate.(11) Pentru cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor-educator se recomandă să urmeze studii universitare/postuniversitare/programe de conversie profesională, conform alin. (7), cu specializări în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special.  +  Articolul 18(1) Activitățile specifice funcției de diriginte se organizează și se desfășoară la toate clasele și formele de învățământ din învățământul preuniversitar, în conformitate cu precizările Ministerului Educației.(2) Profesorii din cabinetele de asistență psihopedagogică pot îndeplini funcția de diriginte la solicitarea conducerilor unităților de învățământ în care își desfășoară activitatea.(3) Personalul didactic de conducere și personalul didactic de îndrumare și control din inspectoratele școlare nu poate îndeplini funcția de diriginte și nu poate efectua ore de consiliere și orientare vocațională. În situații excepționale, când la nivelul unei unități de învățământ special nu există suficiente cadre didactice calificate care pot desfășura activități de dirigenție, activitățile specifice funcției de diriginte pot fi preluate și de personalul didactic de conducere din unitatea de învățământ respectivă, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.(4) În alte situații, cu excepția celor prevăzute la alin. (3), dacă la nivelul unei unități de învățământ nu există suficiente cadre didactice calificate, cadrele didactice calificate din unitatea de învățământ respectivă pot prelua activități specifice funcției de diriginte și la două formațiuni de studiu, conform hotărârii consiliul de administrație al unității de învățământ, cu respectarea prevederilor alin. (5).(5) Indemnizația pentru activitatea de dirigenție sau de consiliere și orientare vocațională se acordă, conform reglementărilor în vigoare, la toate formele de învățământ. La forma de învățământ cu frecvență redusă indemnizația pentru activitatea de dirigenție sau consiliere și orientare vocațională, conform prevederilor legale în vigoare, se acordă numai pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare. Fiecare cadru didactic sau de conducere, în cazul unităților de învățământ special în condițiile alin. (3), care desfășoară activități de diriginte, beneficiază de o singură indemnizație de 10% aplicată salariului de bază, calculată conform prevederilor legale.(6) Institutorii și profesorii pentru învățământul primar și preșcolar, care îndeplinesc funcții de conducere la nivelul unităților de învățământ, de director sau de director adjunct, și desfășoară integral activitățile de predare-învățare-evaluare aferente postului de la clasa/grupa de învățământ primar/preșcolar, beneficiază fără niciun alt demers administrativ, în mod automat, atât de salariul aferent funcției de conducere, cât și de indemnizația ce se acordă personalului didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, similar învățătorilor, educatoarelor, institutorilor și profesorilor pentru învățământul preșcolar și primar.  +  Articolul 19(1) În situațiile fuziunii, a divizării unor/unei unități de învățământ sau a desființării unei unități de învățământ, selecția cadrelor didactice se face prin evaluare de către o comisie numită prin decizie de inspectorul școlar general, formată din inspectori școlari și/sau cadre didactice care nu funcționează în unitățile de învățământ aflate într-una dintre aceste situații, după emiterea ordinului ministrului educației, la propunerea ARACIP, privind finalizarea operațiunii de fuziune, de divizare, de constituire a unei noi unități de învățământ, respectiv de desființare a unei unități de învățământ.(2) În situația în care, ca urmare a reorganizării unor unități de învățământ, începând cu data de 1 septembrie 2023, urmează să fie înființate/constituite/desființate unități de învățământ cu personalitate juridică, se procedează după cum urmează:a) în situația fuziunii prin absorbție a unei unități de învățământ cu personalitate juridică de către o altă unitate de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2023, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate există două persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate se realizează obligatoriu la nivelul fiecărei catedre din fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, de către aceeași comisie de evaluare, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2); la nivelul inspectoratului școlar, pentru fiecare post didactic/catedră, se întocmește o listă comună cu rezultatele evaluării cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate din cele două unități de învățământ cu personalitate juridică care urmează să fuzioneze prin absorbție, iar cadrele didactice se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea cu personalitate juridică rezultată în urma fuziunii prin absorbție, fiind propuse pentru completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2023, dacă este cazul, cadrele didactice prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2);b) în situația fuziunii prin contopire a două unități de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2023, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate există două persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeași specialitate din ambele unități de învățământ cu personalitate juridică se evaluează de aceeași comisie de evaluare, conform procedurii prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2) și se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în noua unitate de învățământ creată în urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2023, dacă este cazul, cadrele didactice prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2);c) în situația divizării prin absorbție a unei unități de învățământ cu personalitate juridică, prin care una sau mai multe componente organizatorice de tipul nivel de învățământ acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, specializare/calificare profesională acreditată/autorizată să funcționeze provizoriu sunt transferate la altă unitate de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2023, atunci comisia de evaluare stabilește existența reducerilor de activitate în unitatea de învățământ cu personalitate juridică din care se scindează componentele organizatorice, prin raportare la numărul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2), iar la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică care absoarbe structura, prin raportare la situația numărului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluării; cadrele didactice titulare de aceeași specialitate, aflate în situația de reducere de activitate, se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea de învățământ care absoarbe structura, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2);d) în situația divizării prin constituirea unei noi unități de învățământ, începând cu data de 1 septembrie 2023, atunci cadrele didactice titulare de aceeași specialitate, la nivelul fiecărei catedre, se ierarhizează în baza evaluării efectuate și se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2), la unitățile de învățământ rezultate în urma divizării, fiind propuse pentru completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2023, dacă este cazul, cadrele didactice prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (1) și (2);e) în situația încetării funcționării totale a unei unități de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2023, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de învățământ cu personalitate juridică intră în restrângere de activitate.(3) Procedurile prevăzute la alin. (1) și (2) lit. a)-d) se aplică și personalului didactic de predare prevăzut la art. 106, în situația reorganizării unor unități de învățământ la care sunt arondate creșe sau a unor creșe cu personalitate juridică pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare.(4) După distribuirea cadrelor didactice titulare conform prevederilor alin. (1) și (2) lit. a)-d), în situația în care nu apar restrângeri de activitate ale cadrelor didactice titulare, se distribuie după aceleași proceduri și cadrele didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6).(5) Ca urmare a reorganizării unor unități de învățământ conform alin. (1) și (2), a transformării unor unități de învățământ în unități de alt nivel și a schimbării denumirii unităților de învățământ, până la data prevăzută în Calendar, inspectoratele școlare emit noi documente de numire pentru personalul didactic de predare titular și pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) afectat/afectate de aceste schimbări, conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/profesional în unități de învățământ având clase V-XII/XIII sau pregătitoare-XII/XIII, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (9), respectiv la art. 9 alin. (11), la solicitarea acestora, până la data prevăzută în Calendar, inspectoratele școlare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învățământ al unității, în funcție de postul/catedra ocupat(ă).(6) Revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6)/angajate pe durata viabilității postului/catedrei pe posturi didactice/catedre ale căror denumiri nu se mai regăsesc în Centralizator se realizează în perioada de încadrare a personalului didactic, în baza solicitărilor adresate de către cadrele didactice, în scris, conducerilor unităților de învățământ la care acestea sunt încadrate, în baza următoarei proceduri:a) consiliile de administrație ale unităților de învățământ întocmesc lista cadrelor didactice pentru care urmează să se revizuiască documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, precizând pentru fiecare cadru didactic denumirea catedrei actuale, denumirea catedrei conform Centralizatorului și specializarea;b) directorii unităților de învățământ înaintează inspectoratului școlar lista cadrelor didactice pentru care urmează să se revizuiască documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, însoțită de copii ale următoarelor documente autentificate la nivelul unităților de învățământ: documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, documentele de studii (diplomele de studii, foile matricole, certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, certificate de dobândire a definitivării în învățământ sau a gradelor didactice);c) comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se impune revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare, în concordanță cu prevederile Centralizatorului și, până la finalizarea etapei de încadrare a personalului didactic de predare titular, o prezintă în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;d) inspectorul școlar general emite, pentru fiecare cadru didactic nominalizat în lista prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, decizia de repartizare pe catedra constituită conform prevederilor Centralizatorului.  +  Articolul 20(1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor și încadrarea cadrelor didactice în învățământul preuniversitar se realizează, asigurându-se cu prioritate continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi, inclusiv pentru directorii și directorii adjuncți, numiți prin concurs, care-și desfășoară obligația de predare în unitatea de învățământ în care sunt titulari.(2) Continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a reducerii de activitate, a participării cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în situația rezervării/degrevării postului didactic/catedrei, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, în situația reorganizării unității de învățământ sau a restructurării rețelei școlare, precum și în alte situații speciale aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar.(3) Cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare pot opta, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și încadrare a personalului didactic de predare, pentru efectuarea obligației de predare în unitatea de învățământ în care sunt numite în funcția de conducere, dacă există posturi didactice/catedre vacante incomplete în specialitate. Opțiunea se adresează, în scris, comisiei județene/a municipiului București de mobilitate, care identifică și propune posturile didactice/catedrele vacante incomplete care pot asigura efectuarea obligației de predare. În baza propunerii comisiei județene/a municipiului București de mobilitate, inspectorul școlar general emite decizia pentru efectuarea obligației de predare de către cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare, în unitatea de învățământ în care sunt numite în funcția de conducere .(4) În situația în care cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare și nu au posibilitatea de a efectua obligația de predare în unitățile de învățământ în care sunt titulare sau în unitatea unitatea de învățământ în care sunt numite în funcția de conducere conform alin. (3), comisia județeană/a municipiului București de mobilitate identifică posturile didactice/catedrele incomplete care pot asigura efectuarea obligației de predare în unități de învățământ apropiate și publică aceste posturi cu mențiunea "Post pentru stabilirea obligației de predare director/director adjunct". In etapa de detașare în interesul învățământului, conform Calendarului, inspectorul școlar general emite decizia de detașare în interesul învățământului a cadrelor didactice respective pe posturile didactice/catedrele incomplete.(5) Procedurile de la alin. (3) sau (4) se aplică și în cazul cadrelor didactice titulare pe posturi de institutor/profesor pentru învățământul primar sau preșcolar care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ în care sunt titulare sau în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare, în vederea asigurării acestora a obligației de predare.(6) Numărul de ore de predare/săptămână aferente catedrelor incomplete stabilite la alin. (3) și (4) se stabilește cu respectarea strictă a Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4865/2011, cu modificările și completările ulterioare.(7) În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot fi încadrate, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de predare, conform planurilor-cadru de învățământ, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(8) Numărul de ore de predare/săptămână pe care pot fi încadrare în regim de plata cu ora cadrele didactice titulare care îndeplinesc funcții de conducere în unități de învățământ sau funcții de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare se stabilește de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (10) din Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare. încadrarea în regim de plata cu ora a personalului de conducere din unitățile de învățământ și a personalului de conducere, de îndrumare și control din cadrul inspectoratelor școlare se realizează cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar.  +  Articolul 21(1) La nivelul unităților de învățământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe de elevi/preșcolari a personalului didactic de predare titular se realizează prin decizie a directorului unității de învățământ, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(5), alin. (7)-(17), art. 10, art. 12, art. 14-17, art. 20 și a principiului privind continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi/preșcolari, după discutarea și analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic de predare în consiliul profesoral al unității de învățământ și aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al unității de învățământ.(2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unității de învățământ cu personalitate juridică se face prin decizie a directorului unității de învățământ, după discutarea și analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic de predare în consiliul profesoral al unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ.(3) În situația în care un post didactic/o catedră, care rămâne neocupat(ă) într-o structură sau în unitatea de învățământ cu personalitate juridică după aplicarea principiului continuității activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi, este solicitat(ă) de două sau mai multe cadre didactice titulare de aceeași specialitate, pentru departajare se aplică criteriile și punctajele pentru evaluarea personalului didactic de predare prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile socio-umane potrivit Notei de la punctul V din anexa nr. 2, dovedite prin documente justificative.(4) După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează, după aceeași procedură, cadrele didactice debutante repartizate începând cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la un concurs național, pe posturi didactice de predare/catedre vacante publicate pentru angajare pentru perioadă nedeterminată, care nu au dobândit definitivarea în învățământ și de la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioadă nedeterminată până la data de 31 august 2023 nu acumulează o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 ani, fără a se lua în considerare perioadele de suspendare a contractului individual de muncă pe durata concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului, conform prevederilor legale în vigoare, precum și cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare*4, sesiunile 2017 sau 2018, cărora li se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedră. *4 Art. 253 din Legea nr. 1/2011 a fost abrogat prin art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019(5) Procedurile prevăzute la alin. (2)-(4) și la art. 20 alin. (3)-(5) pot fi reluate, la solicitarea cadrelor didactice, după derularea etapelor de pretransfer, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere, în situația în care, după aceste etape, se eliberează un post didactic de predare/o catedră dintr-o structură sau din unitatea de învățământ cu personalitate juridică(6) Pentru cadrele didactice debutante repartizate începând cu data de 1 septembrie 2013, ca urmare a participării la concursul național, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată care, de la data angajării pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru perioadă nedeterminată pe care au fost repartizate, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2023, acumulează o vechime efectivă la catedră de cel mult 6 ani, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă și de rezervare a postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sesiunile 2017 sau 2018, consiliile de administrație ale unităților de învățământ în care au fost repartizate hotărăsc, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în condițiile în care aceste cadre didactice debutante și-au continuat activitatea în aceeași/aceleași unitate/unități de învățământ în care au fost repartizate.(7) În baza hotărârii consiliului de administrație al unității/unităților de învățământ privind modificarea din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pentru cadrele didactice prevăzute la alin. (6), inspectoratele școlare emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, până la data de 31 august 2023.(8) În situația în care, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2023, cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concurs național, începând cu data de 1 septembrie 2012, acumulează, de la data angajării pe posturile didactice/catedrele publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată pe care au fost repartizate, o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 (șase) ani și nu promovează examenul național pentru definitivarea în învățământ, sesiunea 2023, precum și cadrele didactice debutante repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare*4, începând cu data de 1 septembrie 2017, care nu promovează examenul național pentru definitivarea în învățământ, sesiunea 2023, au posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată și în anul școlar 2023-2024, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost încadrate, cu excepția cadrelor didactice debutante care au beneficiat de acest drept în anul școlar anterior. Până la data de 31 august 2023, inspectoratele școlare emit decizii în acest sens. *4 Art. 253 din Legea nr. 1/2011 a fost abrogat prin art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019(9) Cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar care se angajează, prin concurs, cu funcția de bază în unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior, fără personalitate juridică, își pierd calitatea de cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar. Acestea pot reveni cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar doar prin participarea la concursul național, în condițiile prezentei Metodologii.  +  Articolul 22(1) După încadrarea personalului didactic de predare potrivit prevederilor art. 21 se asigură rezervarea orelor/catedrelor/posturilor didactice destinate cadrelor didactice care provin din alte state și care predau în România, în unități de învățământ care au clase cu program bilingv, în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale, interministeriale, încheiate de România cu statele respective sau în baza unor acorduri interinstituționale, încheiate între organizații nonguvernamentale din state în care limba modernă care face obiectul acordului este limbă oficială, care au avizul serviciilor cultural-educative ale ambasadelor și inspectoratele școlare pe raza cărora se află unitățile de învățământ cu program bilingv.(2) Pentru asigurarea dreptului la educație a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, inclusiv a celor care nu solicită protecție internațională conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, ori a celor care sunt beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 și având drept efect introducerea unei protecții temporare, cuprinși în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, inspectoratele școlare au obligația de a asigura resursa umană necesară desfășurării activităților didactice cu aceștia. In situația în care resursa umană este insuficientă, prin derogare de la prevederile art. 247, 248, 254, 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată de studenții din universitățile de stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23(1) Cadrelor didactice titulare aflate în situațiile prevăzute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cadrelor didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate, precum și cadrelor didactice titulare detașate li se rezervă posturile didactice/catedrele. De același drept beneficiază și cadrele didactice titulare desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației.(2) Cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate rămân în evidența unităților de învățământ de la care au fost detașate, până la soluționarea restrângerii de activitate a acestora prin transfer la o altă unitate de învățământ. În situația în care la unitatea de învățământ de la care un cadru didactic a fost detașat în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate se vacantează un post didactic/o catedră în specialitatea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate nesoluționată, în concordanță cu documentul de numire/transfer/repartizare, directorul unității de învățământ informează, în scris, inspectoratul școlar. Cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(ă), în baza deciziei inspectorului școlar general, directorul/directorii unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris acestuia decizia de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior.(3) Inspectoratele școlare au obligația de a avea o evidență strictă a tuturor cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate.(4) În situația în care două sau mai multe cadre didactice trebuie să revină pe același post didactic/aceeași catedră, departajarea cadrelor didactice se realizează în baza criteriilor prevăzute la art. 25 alin. (3) sau (4), după caz, iar în situația în care nu se realizează departajarea prin aplicarea acestor criterii, în ordinea descrescătoare a punctajelor stabilite conform anexei nr. 2. Dacă nici rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.  +  Secţiunea a 2-a Întregirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări  +  Articolul 24(1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, consiliile de administrație ale unităților de învățământ au obligația de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învățământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ținând seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii și de prevederile Centralizatorului. In structura catedrelor, pentru întregirea normei didactice de predare, pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale săptămânal și, în mod obligatoriu, ore la cel puțin una dintre disciplinele înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare. În situația în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice de predare, directorii unităților de învățământ au obligația de a informa, în scris, cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări cu privire la posibilitatea întregirii normei didactice de predare.(2) Cererile de întregire a normei didactice de predare se analizează și se aprobă de către consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrele didactice titulare solicită întregirea. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată inspectoratului școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(3) Directorii unităților de învățământ înaintează inspectoratului școlar lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a aprobat întregirea normei didactice de predare, precum și lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost respinse, la care se anexează copii ale documentelor de numire/transfer/repartizare și ale actelor de studii în vederea analizării și emiterii deciziilor de întregire. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește lista finală cuprinzând cadrele didactice titulare pentru care se propune emiterea deciziilor de întregire și le prezintă, spre validare, consiliului de administrație al inspectoratului școlar. Lista finală, validată de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar și, în baza acestei liste, inspectorul școlar general emite deciziile de întregire pentru cadrele didactice titulare.(4) În baza deciziei semnate de inspectorul școlar general, directorul/directorii unității/unităților de învățământ încheie actul adițional la contractul individual de muncă al cadrului didactic titular care a fost de acord cu întregirea normei didactice de predare.(5) Pentru cadrele didactice titulare în trei unități de învățământ, întregirea normei didactice de predare se poate soluționa în una sau două unități de învățământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare în patru unități de învățământ, întregirea normei didactice de predare se poate realiza în una, două sau trei unități de învățământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializări, întregirea normei didactice de predare se poate soluționa în una sau două specializări, conform alin. (1).(6) În situația în care două sau mai multe cadre didactice solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe aceeași catedră, departajarea se realizează în baza criteriilor și punctajelor din anexa nr. 2. În situația punctajelor egale, departajarea se realizează după aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative. Dacă după aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;c) dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrați efectiv în funcții didactice de predare sau în funcții de conducere în unități de învățământ ori în funcții de conducere sau de îndrumare și control în inspectoratele școlare, de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preunversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani.(7) Catedrele complete și cele incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică a personalului didactic de predare titular, pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, numai în condițiile în care cadrele didactice titulare îndreptățite au refuzat întregirea normei didactice timp de 2 (doi) ani școlari consecutivi.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate. Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată pentru personalul didactic de predare titular și pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) la nivelul unității/unităților de învățământ/consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate  +  Articolul 25(1) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) și (6)/angajat pe perioada viabilității postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare-învățare-evaluare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul consorțiului școlar din care face parte unitatea de învățământ, se află în situația de completare a normei didactice de predare.(2) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) și (6)/angajat pe perioada viabilității postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică de predare nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preșcolari și elevi prevăzute de lege, luând în considerare și reducerea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare în condițiile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se află în situația de restrângere de activitate.(3) În cazul apariției situațiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unități de învățământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, în etapa de constituire a normei didactice de predare și încadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6)/angajate pe perioada viabilității postului didactic/catedrei, situații care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeași specialitate, se renunță, în ordine, la:a) activitatea prestată de personalul didactic de predare care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activității; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeași specialitate solicită plecarea din unitatea de învățământ, pleacă persoana care întrunește punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;b) activitatea prestată de personalul didactic de predare care a obținut calificativul nesatisfăcător sau satisfăcător la ultima evaluare anuală;c) activitatea prestată de personalul didactic de predare sancționat disciplinar în anul școlar curent sau în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați;d) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanță cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;e) activitatea prestată de cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare și optează pentru pensionare începând cu data de 1 septembrie 2023, la solicitarea acestora;f) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care împlinește vârsta de 65 de ani până la data de 1 septembrie 2023;g) activitatea prestată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;h) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) care nu sunt înscrise la examenul național de definitivare în învățământ;i) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) care sunt înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023;j) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui studii nu sunt în concordanță cu nivelul cel mai înalt al unității de învățământ corespunzător postului didactic ocupat;k) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unității de învățământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;l) în situația reducerii numărului de ore la catedrele din învățământul special, activitatea prestată de cadrele didactice care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenți ai promoțiilor 1978-1994) - în concordanță cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământul special;m) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deține avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;n) în situația reducerii numărului de grupe/clase sau de ore la clasele/grupele din unitățile de învățământ în care se școlarizează alternative educaționale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deține documentele care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifice alternativelor educaționale care se școlarizează în unitatea de învățământ respectivă, eliberate de federațiile, asociațiile, centrele care organizează alternative educaționale în România;o) în situația reducerii numărului de ore la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităților naționale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea la aceste clase/grupe;p) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unități de învățământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unități de învățământ se constată diminuarea numărului de ore;q) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrați efectiv în funcții didactice de predare sau în funcții de conducere în unități de învățământ ori în funcții de conducere sau de îndrumare și control în inspectoratele școlare calculat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare sau a uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul apariției situațiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unități de învățământ, de completare a normei didactice de predare sau de restrângere de activitate, pe parcursul anului școlar, situații care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeași specialitate, se renunță, în ordine, la:a) activitatea prestată de:(i) personalul didactic de predare fără studii corespunzătoare postului;(ii) personalul didactic de predare pensionat, asociat, titular încadrat în regim de plata cu ora;(iii) personalul didactic de predare angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;(iv) personalul didactic de predare titular detașat la cerere;(v) personalul didactic de predare titular detașat în interesul învățământului;b) activitatea prestată de personalul didactic de predare prevăzut la alin. (3).(5) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare/angajate de aceeași specialitate la nivelul unei unități de învățământ, nu se soluționează prin aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), după caz și nici luând în considerare cererile de reducere a normei didactice de predare a personalului didactic de predare în condițiile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, desemnarea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ. În unitățile de învățământ în care se înregistrează reduceri de activitate la catedrele constituite din discipline informatice (informatică, tehnologia informației și a comunicațiilor, tehnologii asistate de calculator, tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul, elemente de statistică și informatică medicală), iar cadrele didactice titulare/angajate pe aceste catedre îndeplinesc condițiile de ocupare a tuturor acestor catedre, pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, evaluarea se realizează global la nivelul tuturor catedrelor constituite din discipline informatice, după aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), după caz.(6) În cazul în care desemnarea cadrului didactic aflat în reducere de activitate se face prin concurs, acesta este organizat de o comisie stabilită și aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ. Comisia este alcătuită din președinte, care este directorul unității de învățământ, dacă nu se află în situația de reducere de activitate, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație, în situația în care directorul este vizat de reducere, și doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, celălalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la altă unitate de învățământ, având specializarea corespunzătoare disciplinei la care este reducerea, și un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație. Evaluarea constă într-o inspecție specială la clasă și lucrare scrisă din programa de concurs specifică disciplinei. Evaluarea pentru fiecare probă se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecărei probe se stabilește ca medie aritmetică a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obține ca medie aritmetică a celor două note. Concursul se anunță în maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de predare de către consiliul de administrație al unității de învățământ.(7) Evaluarea obiectivă este realizată de către o comisie stabilită și aprobată de către consiliul de administrație al unității de învățământ având următoarea componență: președinte-directorul unității de învățământ, dacă nu se află în situația de reducere, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație din unitatea de învățământ, în situația în care directorul este vizat de reducere de activitate, și doi membri-cadre didactice titulare de altă specialitate din unitatea de învățământ sau cadre didactice titulare de aceeași specialitate din alte unități de învățământ. Evaluarea obiectivă se realizează în perioada prevăzută în Calendar și se finalizează cu punctajul atribuit conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.(8) În cazuri excepționale, în care atât directorul unității de învățământ, cât și toate celelalte cadre didactice care fac parte din consiliul de administrație al unității de învățământ sunt vizați de reducere de activitate, președintele comisiei prevăzute la alin. (6) sau alin. (7) poate fi un inspector școlar, numit prin decizie a inspectorului școlar general.  +  Articolul 26(1) Cadrele didactice titulare care în perioada stabilirii și soluționării reducerilor de activitate se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice de predare sau de restrângere de activitate în situația în care la aceeași catedră sunt mai multe cadre didactice titulare de aceeași specialitate, decât la solicitarea scrisă/cu acordul persoanelor în cauză, exceptând situația prevăzută la art. 19 alin. (2) lit. e).(2) Personalul didactic de predare titular aflat sub incidența prevederilor din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar privind situațiile în care cadrele didactice nu fac obiectul restrângerii de activitate nu este afectat de restrângere de activitate, dacă la aceeași catedră sunt mai multe cadre didactice titulare de aceeași specialitate, decât la solicitarea scrisă/cu acordul persoanelor în cauză, exceptând situația prevăzută la art. 19 alin. (2) lit. e).(3) De prevederile alin. (1) nu beneficiază personalul căruia i s-au delegat atribuții de conducere în unități de învățământ/conexe sau în inspectoratele școlare ori atribuții de îndrumare și control în inspectoratele școlare, precum și personalul de conducere din unitățile de învățământ/conexe și personalul de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare numit în funcție prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea concursului.(4) În situația în care într-o unitate de învățământ, la o anumită specialitate, reducerea de activitate vizează doar două cadre didactice titulare, dintre care una se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și nu și-a dat acordul în vederea participării la evaluare, celălalt cadru didactic poate rămâne, la cerere, detașat în interesul învățământului pe postul/catedra rezervat(ă) a cadrului didactic care beneficiază de prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca evaluarea obiectivă să se realizeze după revenirea cadrului didactic respectiv la post/catedră.(5) În situația reducerii de activitate la nivelul unei unități de învățământ, dacă un cadru didactic titular, care nu beneficiază de prevederile alin. (1), refuză să participe la evaluarea activității stabilită în consiliul de administrație al unității de învățământ, atunci, în vederea desemnării cadrului didactic aflat în reducere de activitate conform prevederilor art. 25, se procedează după cum urmează:a) comisia de organizare a concursului îi atribuie acestuia, din oficiu, media 1 (unu), în situația în care desemnarea cadrului didactic aflat în reducere de activitate se realizează prin concurs;b) comisia prevăzută la art. 25 alin. (7) stabilește, în perioada evaluării, pentru respectivul cadru didactic, punctajul conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, în baza documentelor existente în unitatea de învățământ, în situația în care desemnarea cadrului didactic aflat în reducere de activitate se realizează prin evaluare obiectivă.(6) Cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) desemnate pentru completarea normei didactice de predare pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare, completarea normei didactice de predare la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare sau în unități de învățământ din aceeași localitate, după cum urmează:a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare/angajate sau în unități de învățământ din aceeași localitate pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanță cu prevederile prezentei Metodologii și prevederile Centralizatorului;b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare/angajate sau în unități de învățământ din aceeași localitate din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/3 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare/angajate sau în unități de învățământ din aceeași localitate din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare/angajate, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;e) cu ore pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanță până la 3 ore săptămânal;f) prin adăugarea de ore din activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții, în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar în care sunt titulare sau în unități de învățământ din aceeași localitate, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cererile de completare a normei didactice de predare se analizează de către consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrele didactice solicită completarea normei didactice de predare. După analizarea cererilor formulate de cadrele didactice în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, directorii unităților de învățământ înaintează inspectoratului școlar lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a aprobat completarea normei didactice de predare, precum și lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost respinse, la care se anexează copii ale documentelor de numire/transfer/repartizare și ale actelor de studii, în vederea analizării și emiterii deciziilor de completare a normei didactice de predare.(8) În mediul rural, completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul, cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcționat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 (trei) ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puțin 2 (doi) ani școlari. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, în condițiile prezentei Metodologii, participă la ședința de repartizare organizată de inspectoratul școlar pentru soluționarea completărilor de normă didactică de predare, în vederea consemnării opțiunii acestora în procesul-verbal.(9) După emiterea deciziei inspectorului școlar general de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată, directorul/directorii unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adițional la contractul individual de muncă, iar după emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, directorul/directorii unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic titular și-a completat norma didactică de predare încheie cu acesta contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(10) După soluționarea cererilor de completare de normă didactică la nivelul unităților de învățământ pentru cadrele didactice titulare, se soluționează, după aceeași procedură prevăzută la alin. (6) și (7), cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată de un an școlar depuse de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) cu norma didactică incompletă, dar cărora li se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare-învățare-evaluare conform deciziei de repartizare pe post/catedră.(11) În situația în care două sau mai multe cadre didactice solicită completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe aceeași catedră, departajarea se realizează conform prevederilor art. 24 alin. (6).(12) În situația în care cererea de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare este respinsă de către consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ, persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată inspectoratului școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20). Cadrul didactic a cărui cerere de completare a normei didactice de predare la nivelul unității/unităților de învățământ a fost respinsă participă la ședința de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar.  +  Secţiunea a 4-a Soluționarea cererilor de transfer, la nivelul unităților de învățământ, ale cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate  +  Articolul 27(1) Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, din cauza comasării unor formațiuni de studiu, nerealizării planului de școlarizare propus, reorganizării sau desființării unor unități de învățământ, a fost rezolvată, după etapa de soluționare a restrângerilor de activitate, prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe perioadă determinată de cel mult un an școlar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform documentului de numire/transfer/repartizare, în condițiile în care la nivelul unității/unităților de învățământ există post/catedră vacant(ă), inspectoratul școlar emite decizii de transfer în unitatea/unitățile de învățământ în care au fost detașate, în specialitatea postului didactic/catedrei restrâns(e), începând cu data de 1 septembrie 2023, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ și cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.(2) Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în condițiile alin. (1), au cadrele didactice titulare la nivelul localității/județului/municipiului București în care se regăsesc posturile didactice/catedrele vacante. Cadrele didactice titulare aflate în situația prevăzută la alin. (1) se adresează, în scris, conducerii unității/unităților de învățământ în perioada stabilită în Calendar, care comunică acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului școlar, conform Calendarului. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează, în scris, CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante și inspectoratului școlar motivele acordului/refuzului transferului. În perioada prevăzută de Calendar, situațiile transmise de unitățile de învățământ sunt analizate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, acesta stabilind lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer în unitatea/unitățile de învățământ în care au fost detașate, în specialitatea postului/catedrei restrâns(e), începând cu data de 1 septembrie 2023.(3) În situația în care cererea este respinsă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată inspectoratului școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(4) Cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată prin transfer în anii precedenți, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unității de învățământ la care sunt titulare și participă la etapa de transfer pentru restrângere de activitate, cu excepția cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni în unitățile de învățământ de la care au fost detașate, conform prevederilor art. 23 alin. (2) și a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer în condițiile alin. (1) și (2).  +  Secţiunea a 5-a Constituirea normei didactice de predare, întregirea și completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, la nivelul unităților de învățământ în care sunt angajate  +  Articolul 28(1) După asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare și a celor debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, după soluționarea întregirilor și completărilor de normă didactică de predare la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare/localităților, conform art. 24-26 și după soluționarea cererilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 27 alin. (1) și (2), se încadrează după aceleași proceduri cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre.(2) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări pot solicita în scris consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ întregirea normei didactice de predare. Întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizează doar pe catedre constituite din ore la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii inspectoratului școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(3) În situația în care două sau mai multe cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei solicită întregirea normei didactice de predare pe aceeași catedră, departajarea se realizează conform prevederilor art. 24 alin. (6).(4) Directorii unităților de învățământ înaintează inspectoratului școlar lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care s-a aprobat întregirea, la care se anexează, în copie, cererile depuse de cadrele didactice și documentele menționate în cerere, în vederea emiterii deciziilor. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește lista finală cuprinzând cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se propune emiterea deciziilor de întregire și o prezintă, spre validare, consiliului de administrație al inspectoratului școlar. Lista finală, validată de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar și, în baza acestei liste, inspectorul școlar general emite deciziile de întregire pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei.(5) După soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ analizează cererile de completare de normă didactică de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică potrivit deciziei de repartizare. Completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unităților de învățământ sau la nivelul consorțiilor școlare, în situația în care unitățile de învățământ fac parte din consorții școlare, se realizează pe perioadă determinată, cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte disciplină/discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul școlar, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanță cu prevederile prezentei Metodologii și prevederile Centralizatorului.(6) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pierd această calitate, dacă se află într-una dintre următoarele situații:a) nu au obținut calificativul parțial "Foarte bine" în ultimul an școlar încheiat sau în anul școlar în curs;b) au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar încheiat sau în anul școlar în curs;c) nu li se poate constitui o normă didactică completă de predare, dar li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedră la nivelul unității/unităților de învățământ în care au fost repartizate și nu-și completează norma didactică de predare până la data începerii cursurilor, conform prezentei Metodologii;d) nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare completă în concordanță cu disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare și nu obțin o nouă repartizare în etapa de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postuM/catedrei, conform prezentei Metodologii;e) li se reduce în întregime postul didactic/catedra la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate;f) obțin note sub 5 (cinci) la proba scrisă a concursului național, sesiunea 2023, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care sunt angajate, conform deciziilor de repartizare.(7) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care pierd această calitate în condițiile alin. (6), pot fi încadrate pe perioadă determinată, în anul școlar 2023-2024, în condițiile prezentei Metodologii.(8) Contestațiile privind completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unităților de învățământ sau la nivelul consorțiilor școlare se soluționează conform prevederilor art. 26 alin. (12).  +  Secţiunea a 6-a Menținerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare  +  Articolul 29(1) Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menținerea în funcție ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului școlar. Personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ, precum și personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din inspectoratele școlare, care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și care nu solicită pensionarea pe parcursul anului școlar, pot rămâne în funcție până la data încheierii anului școlar, cu acordul consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv al inspectoratului școlar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.(2) Condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2023, sunt:a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 62 de ani și o lună, 32 de ani și 3 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.(3) Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum și cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2022-2023 cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2023, pot opta, în scris, fie pentru menținerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (1^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2023. Opțiunea se adresează, în scris, consiliului de administrație al unității de învățământ, până la data de 20 ianuarie 2023. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menținerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.(4) Personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2023 împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul "Foarte Bine" și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 (cinci) ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.(5) La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, participă și personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcția de personal didactic, în anul școlar 2023-2024, care se încadrează în prevederile alin. (4).(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică și profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică, se analizează și se aprobă în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcție de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ.(7) La nivelul unităților de învățământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în prevederile alin. (4) și (5);b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare/reîncadrate, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete și viabile în anul școlar 2023-2024, luând în considerare și prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) la nivelul unității/unităților de învățământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcția didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare/reîncadrate și nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitățile de învățământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare/reîncadrate cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) și urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcția didactică.(8) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5), în anul școlar 2023-2024. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ, întocmește listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (7) și solicită menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică, în anul școlar 2023-2024 și le supune spre analiză comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, însoțite de lista cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate. Comisia paritară constituită la nivelul inspectoratului școlar trebuie să țină seama dacă, după menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică a cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (7), la nivelul județului/municipiului București, se asigură numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante în vederea soluționării restrângerilor de activitate cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate.(9) Listele finale, validate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul școlar se afișează și listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, în anul școlar 2023-2024, au fost respinse la nivelul unităților de învățământ sau la nivelul inspectoratului școlar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.(10) Contestațiile se depun, în scris, la inspectoratul școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(11) După soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia privind menținerea în activitate ca titular a personalului didactic de predare, care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (7), în funcția didactică, în anul școlar 2023-2024. In baza deciziei semnate de inspectorul școlar general, directorul/directorii unității/unităților de învățământ încheie actul adițional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată al cadrului didactic care a fost menținut ca titular în funcția didactică, în anul școlar 2023-2024.(12) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2023, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la o anumită disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), inspectorul școlar general revocă decizia emisă conform alin. (11).(13) În situația reorganizării unei unități de învățământ cu personalitate juridică, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) și solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică în anul școlar 2023-2024 se analizează de comisia numită prin decizia inspectorului școlar general conform art. 19 alin. (1), după aplicarea procedurilor prevăzute la art. 19 alin. (2)-(4).  +  Articolul 30(1) Proiectul de încadrare, întocmit de director cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare, este analizat în consiliul profesoral și aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ. Totodată, conducerile unităților de învățământ transmit inspectoratelor școlare lista posturilor didactice/catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate pe baza procedurilor și machetelor stabilite la nivelul inspectoratelor școlare.(2) Viabilitatea posturilor didactice/catedrelor se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ în funcție de planurile- cadru de învățământ în vigoare, de proiectele planurilor de școlarizare, de evoluția demografică la nivel local și în concordanță cu documentele strategice elaborate de unitățile de învățământ. Un post didactic/o catedră este viabil(ă) în condițiile în care poate fi constituit(ă) cel puțin pe durata unui nivel de învățământ.(3) Conducerile unităților de învățământ preuniversitar de stat au obligația de a reactualiza, de a publica și de a comunica inspectoratelor școlare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete înainte de fiecare etapă a mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.(4) Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră. Condițiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimțit între unitățile de învățământ nu mai pot fi modificate și rămân valabile și pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei. Aceste condiții trebuie să fie aceleași pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se avizează de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce și să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii și legislației în vigoare. Condițiile specifice nu reprezintă criteriu de ierarhizare. După avizarea condițiilor specifice de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, acestea se fac publice prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar, iar unitățile de învățământ au obligația de a le face publice prin afișare la avizierul unității de învățământ și pe site-ul propriu, dacă există.(5) Aplicarea prevederilor alin. (4) se suspendă pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort.  +  Articolul 31(1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilește după asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), după soluționarea întregirilor și completărilor de normă didactică de predare la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare/localității, conform art. 24, 25 și 26, după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 27 alin. (1) și (2), după încadrarea și soluționarea cererilor de întregire și de completare a normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform art. 28, precum și după menținerea în activitate a personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, ca titular, în funcția didactică, la cerere, conform art. 29.(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică precizând viabilitatea acestora și modalitatea de angajare: "angajate pe perioadă nedeterminată", "angajare pe perioadă determinată de cel mult un an școlar", conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Posturile didactice/catedrele cadrelor didactice titulare care solicită pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială se publică numai pentru angajare pe perioadă determinată. înainte de etapa de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, se pot publica și posturi didactice/catedre vacante precizând "post pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei".(3) Începând cu etapa de pretransfer catedrele vacante/rezervate de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învățământul dual se publică precizând avizul operatorului economic. în structura catedrelor vacante pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer/angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a și a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design, ore pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanță. precum și ore vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvență redusă sau cele aflate în programul "A doua șansă". în structura catedrelor vacante pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer/angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale. Catedrele vacante constituite din ore de activități de pre-profesionalizare din învățământul special nu se publică în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată prin concurs.(4) În unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clasele pregătitoare-XII/XIII posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic. în mod excepțional, pentru soluționarea restrângerilor de activitate, în unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.(5) Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistență psihopedagogică/cabinete logopedice interșcolare se publică cu precizarea unităților de învățământ la care se desfășoară activitatea, conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, în vigoare. în deciziile de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a profesorilor din cabinetele de asistență psihopedagogică școlare/interșcolare/cabinetele logopedice interșcolare trebuie să se precizeze atât CJRAE/CMBRAE, cât și unitatea/unitățile de învățământ în care funcționează cabinetul de asistență psihopedagogică/logopedic.(6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanță cu Centralizatorul.(7) Cadrele didactice titulare care participă la etapele de transfer pentru restrângere de activitate sau de pretransfer pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora, în condițiile prezentei metodologii, cu excepția posturilor didactice/catedrelor vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială.(8) La nivelul unităților de învățământ, consiliul de administrație și directorul unității de învățământ răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor și de vacantarea posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate/rezervate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, precum și publicarea incorectă a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage după sine sancționarea directorului și a membrilor consiliului de administrație al unității de învățământ.(9) În vederea soluționării cererilor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE se constituie, prin decizie a directorului unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, la propunerea consiliului profesoral, comisia de mobilitate formată din cadre didactice titulare care nu participă la aceste etape și care nu fac parte din consiliul de administrație, în următoarea componență:a) președinte, cadru didactic titular membru în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității sau în comisia pentru curriculum din unitatea de învățământ;b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de învățământ, în funcție de numărul posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unității de învățământ.(10) Proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, întocmit de director cu respectarea prezentei Metodologii, analizat în consiliul profesoral al unității de învățământ și aprobat de către consiliul de administrație al unității de învățământ, este prezentat de directorul unității de învățământ comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, constituite la nivelul inspectoratului școlar, prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct cu atribuții în domeniul managementului resurselor umane;b) vicepreședinte - inspector școlar cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspector școlar pentru management instituțional/inspector școlar (după caz);c) secretari - inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspectori școlari pentru management instituțional/inspectori școlari/directori de liceu;d) membri - inspectori școlari/profesori metodiști, câte unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru învățământul în limbile minorităților naționale, consilieri juridici din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și informaticieni/analiști programatori.(11) Inspectorul școlar general, președintele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar, precum și directorii unităților de învățământ răspund de corectitudinea organizării și desfășurării etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, de validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar și de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar.  +  Articolul 32(1) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate corectează în colaborare cu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unităților de învățământ.(2) Lista, cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete și incomplete, care conține informațiile din anexa nr. 1, se aduce la cunoștință persoanelor interesate astfel:a) unitatea de învățământ afișează lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unităților de învățământ la avizier și pe site-ul propriu în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/rezervate de către inspectoratul școlar;b) inspectoratul școlar întocmește lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete transmise de unitățile de învățământ și o publică, la data prevăzută în Calendar, prin afișare la avizierul și pe site-ul instituției.(3) Directorii unităților de învățământ și secretarii comisiei județene/a municipiului București de mobilitate au obligația de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, după fiecare etapă a mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, conform Calendarului.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea etapei de completare a normei didactice de predare a personalul didactic de predare, la nivelul inspectoratului școlar  +  Articolul 33(1) Cadrele didactice titulare, cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), precum și cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cu norma didactică de predare incompletă, a căror completare de normă didactică de predare nu s-a soluționat la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare sau la nivelul unităților de învățământ din aceeași localitate, depun la inspectoratele școlare, în perioada prevăzută de Calendar, cererea însoțită de documentele prevăzute în aceasta.(2) Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare se realizează în ședință de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate în perioada prevăzută de Calendar.(3) Cadrele didactice care participă la ședința de repartizare pentru completarea normei didactice se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activității, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, pe liste separate cuprinzând cadrele didactice titulare, cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), respectiv cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cu norma didactică de predare-învățare-evaluare incompletă.(4) Personalul didactic de predare titular/angajat căruia i s-a completat norma didactică de predare pentru un an școlar, în altă/alte unități de învățământ, beneficiază de continuitate în anul școlar următor pe aceleași ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic.(5) Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare în ședință de repartizare se realizează, pe discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuității, apoi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) cu norma didactică de predare incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete și, în mod excepțional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează:a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanță cu prevederile prezentei Metodologii și prevederile Centralizatorului;b) cu alte ore, la discipline din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/3 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul urban, conform art 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) cu alte ore, din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;e) cu ore pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanță, până la 3 ore săptămânal.(6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, în ședința de repartizare pentru completarea normei didactice de predare, au cadrele didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleași clase/grupe sau în aceeași unitate de învățământ.(7) În unitățile de învățământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare se poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora. In mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcționat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 (trei) ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puțin 2 (doi) ani școlari. Completarea normei didactice de predare pe durată nedeterminată a cadrelor didactice titulare se realizează ținând seama de prevederile prezentei Metodologii și de prevederile Centralizatorului.(8) După aplicarea principiului continuității, în cazul punctajelor egale, are prioritate, în următoarea ordine:a) cadrul didactic cu domiciliul sau reședința în localitatea în care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare;b) cadrul didactic care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare în apropierea localității de domiciliu.(9) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (8), se menține egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;c) dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrați efectiv în funcții didactice de predare sau în funcții de conducere în unități de învățământ ori în funcții de conducere sau de îndrumare și control în inspectoratele școlare de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani.(10) După soluționarea cererilor de completare de normă didactică de predare a cadrelor didactice titulare, respectiv a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), precum și după soluționarea cererilor pentru restrângere de activitate, se soluționează cererile de completare a normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă determinată, cu ore vacante/rezervate existente la altă/alte unitate/unități de învățământ, în specialitate, la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare. Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care participă la ședința de repartizare pentru completarea normei didactice de predare, se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activității, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, iar soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare se realizează, pe discipline, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete și, în mod excepțional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, cu ore în specialitate, la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare. În cazul punctajelor egale se aplică criteriile de departajare prevăzute la alin. (8) și (9).(11) Opțiunea fiecărui cadru didactic din ședința de repartizare se exprimă în scris conform cererii tip și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care un cadru didactic titular nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afișată, conform punctajului.(12) După emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice de predare, semnată de inspectorul școlar general, directorul/directorii unităților de învățământ în care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adițional la contractul individual de muncă. Directorul/directorii unității/unităților de învățământ în care i s-a completat norma didactică de predare încheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de muncă.(13) În situația în care, până la data începerii cursurilor, se constată că personalului didactic de predare repartizat pentru completarea normei didactice i se poate asigura normă întreagă conform documentului de numire/transfer/repartizare în învățământ, directorul/directorii unității/unităților de învățământ au obligația să comunice în scris aceasta inspectoratului școlar, în vederea emiterii deciziei de revocare a deciziei de completare de normă didactică de predare. Directorul/directorii unității/unităților de învățământ are/au obligația să comunice în scris cadrului didactic decizia de revocare a completării de normă didactică de predare, emisă de inspectoratul școlar. Catedrele incomplete eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  +  Capitolul IV Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 34(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, poate participa personalul didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5) și personalul didactic de predare prevăzut la art. 106, aflat în restrângere de activitate, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.(2) Transferarea personalului didactic de predare titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare se poate realiza din mediul rural în cel urban numai dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (6).(3) În etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate nu se ocupă catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică. Transferul pe aceste catedre se poate realiza numai în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (7).(4) Cererile de restrângere de activitate se soluționează în ședință de repartizare, înaintea soluționării cererilor pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe perioada viabilității postului.  +  Articolul 35(1) Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare a personalului didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) se realizează ținând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 și art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de condițiile prevăzute în prezenta Metodologie și de prevederile Centralizatorului.(2) Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare a personalului didactic de predare prevăzut la art. 106 se realizează, la nivelul județului/municipiului București doar pentru ocuparea de posturi de educator-puericultor într-o altă unitate de învățământ/altă creșă cu personalitate juridică, nearondată unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, decât cea în care este încadrat.  +  Articolul 36(1) Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare a personalului didactic de predare se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul și prevederile art. 5 alin. (1)-(3). Cadrul didactic titular/angajat într-o unitate de învățământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări sau care este calificat pentru a preda două sau mai multe discipline, poate solicita, în etapa de transfer pentru restrângere de activitate, ocuparea unui post didactic/unei catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ.(2) În ședința de repartizare, cadrele didactice aflate în restrângere de activitate își pot constitui catedra și cu orele din propria normă didactică de predare rămase în încadrare la disciplina/disciplinele înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. În situația în care cadrul didactic optează pentru o altă catedră vacantă, orele eliberate pot fi ocupate de alte cadre didactice participante la ședința de repartizare, cu respectarea condițiilor de studii și a condițiilor specifice.  +  Articolul 37 Transferarea pentru restrângere de activitate este organizată și coordonată la nivelul inspectoratului școlar de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate.  +  Articolul 38 Consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc, conform art. 25, 26 și art. 27 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate și le transmit inspectoratului școlar. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate întocmește lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate la nivel județean/nivelul municipiului București, pe discipline, cu precizarea tuturor specializărilor dobândite prin studii și o publică prin afișare la avizier și postare pe site-ul instituției, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete, prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 39 În unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clasele pregătitoare-XII/XIII sau V-XII/XIII, posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic. In mod excepțional, în unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, pentru etapa de soluționare a restrângerilor de activitate, pot fi publicate și catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional.  +  Articolul 40 Soluționarea restrângerilor de activitate a cadrelor didactice se realizează în ședința de repartizare organizată de inspectoratul școlar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic care solicită soluționarea restrângerii de activitate la unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de inspectoratul școlar al județului/municipiului București pe teritoriul căruia se află unitatea/unitățile de învățământ la care cadrul didactic este angajat, din care să rezulte că postul/catedra ocupat(ă), în anul școlar 2023-2024, este în restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență.  +  Articolul 41(1) Cadrul didactic transferat în etapa de restrângere de activitate, sesiunea 2023, revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior în situația în care, până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, se constată că postul didactic/catedra respectiv(ă) a fost vacantat(ă) sau reînființat(ă) ori s-a reînființat cel puțin jumătate de normă din catedra respectivă, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o altă catedră în etapa de pretransfer, directorul/directorii unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris cadrului didactic decizia emisă de inspectoratul școlar de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior.(2) Posturile didactice/catedrele eliberate în condițiile alin. (1) se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și desfășurarea transferului consimțit între unitățile de învățământ  +  Articolul 42(1) Pentru transferul consimțit între unitățile de învățământ, ca urmare a restrângerii de activitate, personalul didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) și art. 106 aflat în restrângere de activitate, depune, la unitatea de învățământ în care solicită transferarea și la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită transferul, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-tip, conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în aceasta, aprecierea sintetică a consiliului de administrație al unității de învățământ la care a intrat în restrângere de activitate și o adeverință, eliberată de conducerea unității de învățământ în care este angajat, în care se menționează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situația de restrângere de activitate. Cadrele didactice care solicită transferarea pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică depun cereri, în perioadele prevăzute în Calendar, la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și la inspectoratul școlar.(2) Cererile se depun mai întâi la inspectoratul școlar și apoi la unitățile de învățământ, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitățile de învățământ vor fi anexate, în copie, documente conform art. 4 alin. (19).(3) Un cadru didactic se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare într-un singur județ sau numai în municipiul București.(4) Cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) și art. 106, înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate, fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la inspectoratele școlare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie. Cadrele didactice trebuie să aibă domiciliul în județul în care solicită transferul. Cadrele didactice care solicită transferul în municipiul București, titulare/angajate în învățământul preuniversitar în alte județe, fac dovada domiciliului în municipiul București până la data depunerii dosarelor la inspectoratul școlar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.(5) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică dosarele depuse, îndeplinirea condițiilor pentru transfer, evaluează dosarele și afișează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului școlar și obligatoriu pe pagina web a inspectoratului școlar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de transfer. Comisiile de mobilitate ale unităților de învățământ preiau informațiile privind situația cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) și art. 106, înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării rețelei școlare, de pe pagina web a inspectoratului școlar.(6) Eventualele contestații la punctajele stabilite de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20). Punctajele finale stabilite după soluționarea contestațiilor se afișează la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar.  +  Articolul 43(1) Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ, constituită conform prevederilor art. 31 alin. (9), verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate și îndeplinirea condițiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv îndeplinirea tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de inspectoratul școlar. In situația în care două sau mai multe cadre didactice îndeplinesc toate condițiile specifice și solicită același post didactic/catedră vacant(ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului școlar, potrivit anexei nr. 2, și înaintează consiliului de administrație al unității de învățământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unității de învățământ. În situația punctajelor egale, departajarea se realizează prin aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.(2) Condițiile specifice avizate de inspectoratul școlar însoțite și de grilele de evaluare, dacă este cazul, se afișează la sediile unităților de învățământ și, dacă este posibil, și pe pagina web a unităților de învățământ, înainte de perioada de depunere a dosarelor la unitățile de învățământ.(3) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE sunt analizate în consiliul de administrație al unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE, care selectează și validează cadrele didactice pentru care se acordă transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ține seama dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta Metodologie, dacă studiile sunt în concordanță cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deține avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) și, când este cazul, dacă a promovat proba practică/orală sau inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv toate condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).  +  Articolul 44(1) În baza validării făcute de consiliul de administrație, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice în unitatea respectivă. Directorii unităților de învățământ care au emis acorduri pentru transferul consimțit între unitățile de învățământ cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate înștiințează în scris inspectoratul școlar.(2) În perioada prevăzută de Calendar, cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate depun la inspectoratele școlare acordurile pentru transfer obținute de la unitățile de învățământ.  +  Articolul 45 Soluționarea cererilor de transfer consimțit între unitățile de învățământ, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, se realizează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar, în baza acordurilor emise de conducerile unităților de învățământ, cu respectarea prevederilor legale, privind transferul consimțit între unități de învățământ, în ordinea descrescătoare a punctajului, pe posturi didactice de predare/catedre vacante, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (3).  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, prin repartizare organizată de inspectoratul școlar  +  Articolul 46(1) După soluționarea cererilor de transfer consimțit între unitățile de învățământ, cererile de transfer pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) și art. 106 aflate în restrângere de activitate, care nu au obținut acordul privind transferul consimțit între unități de învățământ, precum și cele care nu s-au adresat unităților de învățământ pentru obținerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele școlare în perioada prevăzută de Calendar, se soluționează în ședință de repartizare, organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, cu respectarea condițiilor din prezenta Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în ședința de transfer, conform art. 31 alin. (3), în următoarea ordine:a) soluționarea restrângerii de activitate în cadrul unității de învățământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;b) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul consorțiului școlar, în ordinea descrescătoare a punctajului;c) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiași localități/municipiului București, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;d) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul județului, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;e) soluționarea restrângerii de activitate în alte județe, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.(2) Restrângerea de activitate în cadrul unității de învățământ se soluționează prin transferarea cadrelor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) pe un alt post didactic/o altă catedră în aceeași unitate de învățământ, conform specializărilor obținute prin studii, ținând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 și art. 263 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile Centralizatorului și de prevederile prezentei Metodologii.(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), are prioritate cadrul didactic prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) care este titular/angajat în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform documentului de numire/transfer/repartizare în învățământ sau, în situația în care este titular/angajat pe două sau mai multe specializări, una din specializările înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare este în specialitatea postului/catedrei solicitat(e).(4) Cadrele didactice aflate în situația prevăzută la alin. (1) lit. e) trebuie să facă dovada domiciliului în județul în care solicită transferul pentru restrângere de activitate până la data depunerii dosarelor la inspectoratele școlare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie. Cadrele didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate în municipiul București, titulare/angajate în alte județe, fac dovada domiciliului în municipiul București, până la data depunerii dosarelor la inspectoratele școlare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.  +  Articolul 47(1) În ședința de repartizare, opțiunea fiecărui cadru didactic se exprimă în scris, conform cererii-tip, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice care participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate au același punctaj și optează pentru același post didactic/catedră vacant(ă), postul didactic/catedra se ocupă prin aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.(3) În cazul în care cadrul didactic aflat în restrângere de activitate:a) nu este prezent în momentul în care este solicitat să exprime opțiunea, personal sau printr-un împuternicit, desemnat prin procură notarială în original, la ședința de soluționare a cererilor de transferare pentru restrângere de activitate, va putea opta pentru posturile rămase în listă în momentul în care ajunge în fața comisiei sau, dacă nu se prezintă până la finalul ședinței de transferare, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie.b) este prezent, dar refuză să exprime o opțiune valabilă, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie.(4) În cazul în care un cadru didactic aflat în restrângere de activitate refuză să își întocmească dosarul, conducerea unității de învățământ întocmește dosarul acestuia, iar comisia județeană/a municipiului București de mobilitate îi atribuie, din oficiu, un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul etapei de transferare pentru restrângere de activitate din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Cadrului didactic aflat în restrângere de activitate, căruia i s-a atribuit un post didactic/catedră din oficiu și care nu se prezintă la postul/catedra atribuit(ă), i se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile legale privind concedierea individuală.(5) În mod excepțional, în situația în care cererile de transferare pentru cadrele didactice aflate în restrângere de activitate care nu au obținut acordul privind transferul consimțit între unități de învățământ nu pot fi soluționate numai pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în ședința de transfer, restrângerile de activitate se soluționează și pe posturi didactice/catedre propuse pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ rămase vacante, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (3).(6) În situația în care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate nu pot fi soluționate prin transfer pe posturi didactice/catedre vacante, cadrele didactice titulare sunt detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre rezervate.  +  Articolul 48 Restrângerile de activitate ale cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate prin transfer sau prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, precum și completările de normă didactică de predare rămase nesoluționate se soluționează pe perioadă nedeterminată sau determinată, în condițiile prezentei Metodologii, la începutul și la finalul ședințelor de repartizare ulterioare prevăzute în Calendar.  +  Articolul 49(1) Hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, luate în ședința de repartizare, pot fi contestate în perioada prevăzută în Calendar. Contestațiile se înregistrează la secretariatul inspectoratului școlar și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(2) După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate, cu precizarea unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învățământ indiferent de nivelul de învățământ din care provine solicitantul, precum și a regimului de mediu, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5). În decizia de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate, directorul/directorii unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică încheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(3) Personalul didactic de predare titular transferat va fi detașat în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate sau va beneficia de completarea normei didactice de predare, după caz, în situația în care, după etapa de transfer sau până la data de 1 septembrie 2023, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a transferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de școlarizare, a restructurării rețelei școlare sau a modificării planurilor-cadru de învățământ.  +  Secţiunea a 4-a Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, prin repartizare organizată de inspectoratul școlar, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 50(1) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, se suspendă aplicarea prevederilor privind transferul consimțit între unitățile de învățământ, ca urmare a restrângerii de activitate. In aceste situații soluționarea restrângerii de activitate pentru cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar se realizează doar prin repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante, activitate coordonată de inspectoratele școlare, în conformitate cu prevederile art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) În condițiile alin. (1), cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își au sediul unitățile de învățământ la care doresc soluționarea restrângerii de activitate, în perioada prevăzută în Calendar, cereri-tip, însoțite de documentele menționate în aceasta, și o adeverință, eliberată de conducerea unității de învățământ în care este titular, în care se menționează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situația de restrângere de activitate.(3) Organizarea și desfășurarea activităților pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate pentru cadrele didactice, în condițiile alin. (1), se realizează cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12), art. 34-41 și art. 42 alin. (3)-(6).(4) Cererile de transfer depuse la inspectoratele școlare de cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, conform alin. (2), se soluționează în ședință de repartizare pe posturi didactice/catedre vacante organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, conform prevederilor art. 46-49, cu respectarea condițiilor din prezenta Metodologie.  +  Capitolul V Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 931 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 51(1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8) (minimum 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant.(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia și cadrele didactice debutante care sunt înscrise și promovează examenul național pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2023.(3) Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, se realizează prin decizia inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.  +  Articolul 52(1) Un cadru didactic calificat, angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an care participă și la concursul național, sesiunea 2023, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este încadrat în anul școlar curent poate beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei în condițiile prezentei Metodologii, dacă obține minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă a concursului.(2) Beneficiază de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, încheiat până cel târziu la data începerii cursurilor, care a dobândit definitivarea în învățământ și care a obținut cel puțin nota sau media de repartizare 7 (șapte) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la un concurs național, conform art. 64 alin. (8) (minimum 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, care a dobândit definitivarea în învățământ și a obținut cel puțin nota sau media de repartizare 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la mai multe concursuri naționale, beneficiază de modificarea duratei contractului individual de muncă în baza celei mai mari note/medii de repartizare obținute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie, dacă ulterior obținerii acestei note/medii de repartizare nu a mai participat la un concurs național sau nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul unui concurs național, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat (e).(3) Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și următoarele condiții specifice:a) posturile didactice/catedrele pe care sunt încadrate în anul școlar curent nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic de predare, sunt constituite sau se pot constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică sau din una sau mai multe discipline, conform alin. (6), sunt complete și vacante începând cu 1 septembrie 2023;b) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;c) dețin avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;d) au obținut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial "Foarte bine" în anul școlar în curs;e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. d) și e), cadrele didactice cu o vechime mai mică de 2 (doi) ani școlari trebuie să facă dovada că au obținut calificativul "Foarte bine" și că nu au fost sancționate disciplinar pe întreaga perioadă de desfășurare a activității.(5) Cadrul didactic calificat. care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și condițiile cumulative prevăzute la alin. (3) și ocupă un post didactic/o catedră care necesită probe practice/orale beneficiază de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în unitatea/unitățile de învățământ în care este încadrat în condițiile în care a obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba practică sau calificativul "Admis" la proba orală în oricare din etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.(6) Cadrele didactice calificate angajate pe perioadă determinată de un an care au norma didactică de predare stabilită conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, constituită din două sau mai multe discipline, care nu se ocupă în baza aceleiași probe scrise, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, potrivit Centralizatorului, pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1 septembrie 2023, în situația în care ponderea cea mai mare de ore din cadrul postului didactic/catedrei o are disciplina/o au disciplinele pentru care cadrul didactic a susținut proba scrisă sau disciplinele care constituie postul didactic/catedra au aceeași pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiții generale și specifice.(7) În situația în care, la nivelul unității de învățământ, la o anumită specialitate, numărul cadrelor didactice, care pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, este mai mare decât numărul posturilor didactice/catedrelor vacante existente începând cu 1 septembrie 2023, prioritate are, în ordine:a) cadrul didactic calificat angajat, până cel târziu la data începerii cursurilor, pe un post didactic/o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an;b) cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (2).(8) În situația în care domiciliul nu conduce la departajare, atunci are prioritate cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează modificarea contractului individual de muncă, potrivit alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;d) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(9) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(6) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ în care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, prin depunerea unei cereri, în perioada prevăzută de Calendar. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ analizează cererile depuse, verifică îndeplinirea condițiilor, aplică criteriile de departajare, dacă este cazul, conform prezentei Metodologii, stabilesc lista cadrelor didactice propuse pentru emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei și comunică, în scris, cadrelor didactice solicitante motivele admiterii/respingerii cererii privind modificarea duratei contractului individual de muncă.(10) Cadrele didactice calificate care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, încadrate pe perioadă determinată de un an pe posturi didactice/catedre constituite în două sau mai multe unități de învățământ pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1 septembrie 2023, în situația în care obțin acordul consiliilor unităților de învățământ privind modificarea duratei contractului individual de muncă, astfel încât, începând cu data de 1 septembrie 2023, în unitățile de învățământ în care este încadrat să i se poată constitui un post didactic/o catedră complet(ă).(11) Persoana nemulțumită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă adresată conducerii inspectoratului școlar, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).  +  Articolul 53(1) Directorii unităților de învățământ înaintează inspectoratului școlar lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost admise și pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, precum și lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost respinse, la care se anexează, în copie, cererile depuse de cadrele didactice însoțite de documentele menționate în cerere, în vederea emiterii deciziilor. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei și le prezintă spre validare consiliului de administrație al inspectoratului școlar.(2) În situația în care comisia județeană/a municipiului București de mobilitate constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-o unitate de învățământ, președintele comisiei solicită, în scris, directorului unității de învățământ respective revenirea asupra situației, cu reluarea procedurilor legale, în vederea remedierii abaterilor constatate de inspectoratul școlar. Listele finale, validate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar și, în baza acestor liste, inspectorul școlar general emite deciziile privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5).(3) În baza deciziei privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, emise de inspectorul școlar general, directorul/directorii unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică încheie cu cadrul didactic respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2023, actul/actele adițional(e) la contractul/contractele individual(e) de muncă pe durată determinată de un an școlar, urmând ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, să încheie câte un nou act adițional/noi acte adiționale, la contractul/contractele individual(e) de muncă pe durată determinată, de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mențiunea "Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei".(4) Cadrele didactice debutante care au solicitat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei și nu au promovat examenul național pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, rămân încadrate, în anul școlar 2023-2024, pe posturile didactice/catedrele solicitate prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în baza deciziilor de repartizare emise de inspectorul școlar general, până la data de 31 august 2023.(5) Cadrului didactic care a beneficiat de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în sesiunea 2023, i se va completa norma didactică de predare în situația în care, după această etapă sau până la data de 1 septembrie 2023, se constată că postul didactic/catedra pentru care s-a emis decizia privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei a fost redus(ă) până la jumătate de normă, ca urmare a revenirii titularului la post, a nerealizării planului de școlarizare, a restructurării rețelei școlare sau a modificării planurilor-cadru de învățământ. In situația în care, după această etapă sau până la data de 1 septembrie 2023, se constată o reducere mai mare de jumătate de normă didactică de predare a postului didactic/a catedrei pentru care s-a emis decizia privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, inspectorul școlar general revocă decizia cadrului didactic aflat în această situație.  +  Capitolul VI Pretransferul personalului didactic de predare. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedr  +  Secţiunea 1 Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar al personalului didactic de predare  +  Articolul 54(1) La etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar participă cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), la solicitarea acestora, în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (2), pentru apropiere de domiciliu, pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar prevăzut la alin. (1) se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (6).(3) Acordul de principiu al unității/unităților din care se pretransferă cadrul didactic se consideră obținut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu și principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Cadrele didactice aflate în reducere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2023, a căror reducere de activitate a fost soluționată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, pot participa și la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, conform prezentei Metodologii.(5) Cadrul didactic titular/angajat în unități de învățământ aflate în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (2), poate participa la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar numai în aceeași localitate.(6) Personalul didactic de predare prevăzut la art. 106 poate participa la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar numai la nivelul județului/municipiului București, doar pentru ocuparea de posturi de educator-puericultor într-o altă unitate de învățământ/altă creșă cu personalitate juridică nearondată unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, decât cea în care este încadrat.  +  Articolul 55(1) Pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, personalul didactic de predare prevăzut la art. 54 alin. (1) depune, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-tip, conform anexei nr. 14, atât la unitatea/unitățile de învățământ la care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, cât și la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită pretransferul. Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare depun, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE, în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv, și la inspectoratul școlar. Cererea este însoțită de documentele menționate în aceasta. Cadrul didactic care solicită soluționarea cererii de pretransfer consimțit între unități de învățământ în unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de inspectoratul școlar, în a cărui rază teritorială este titular/angajat, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență. Un cadru didactic din învățământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ numai într-un singur județ sau numai în municipiul București. Cererile se depun mai întâi la inspectoratul școlar și apoi la unitățile de învățământ, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitățile de învățământ se anexează, în copie, documente conform art. 4 alin. (19).(2) În vederea informării cadrelor didactice, care doresc să se înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, cu privire la posturile didactice/catedrele vacante existente, precum și cele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer se înregistrează într-un sistem informatizat pe parcursul perioadei de înscriere la această etapă, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor școlare se afișează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, conform datelor înregistrate în sistemul informatizat.(3) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ al personalului didactic de predare se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2)-(10). Cadrul didactic din învățământul preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări sau care este calificat pentru a preda două sau mai multe discipline, poate solicita, în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului și prevederilor art. 4 alin. (2)-(10), în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ, în baza acordului de principiu al consiliilor de administrație ale unităților de învățământ respective.  +  Articolul 56(1) În etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unități de învățământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (3). Cadrele didactice titulare/angajate într-o singură unitate de învățământ și pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă didactică de predare. Cadrele didactice titulare/angajate în două sau mai multe unități de învățământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă didactică de predare, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular/angajat, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare/angajate aflate în reducere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2023, a căror completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate a fost soluționată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, care participă și la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluționată reducerea de activitate.(2) În etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar nu pot fi ocupate:a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 5 alin. (5), care participă la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului și pe care pot reveni cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform art. 23 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică de predare, potrivit prevederilor art. 33 alin. (13) și cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41;c) catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au soluționat întregirile, cu respectarea art. 24 alin. (7);d) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului și pe care se pot realiza întregiri de normă didactică începând cu 1 septembrie 2023 sau completări de normă didactică de predare cu ore în specialitate pentru cadre didactice titulare începând cu 1 septembrie 2023.(3) Posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul etapei de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi ocupate în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare numai pe perioadă determinată de cel mult un an școlar.  +  Articolul 57(1) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică dosarele depuse, îndeplinirea condițiilor pentru pretransfer, evaluează dosarele și afișează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de pretransfer.(2) Eventualele contestații la punctajele stabilite de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20). Punctajele finale stabilite după soluționarea contestațiilor se afișează la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar.(3) Condițiile specifice avizate de inspectoratul școlar, însoțite și de grilele de evaluare, dacă este cazul, se afișează la sediile unităților de învățământ și, dacă este posibil, și pe pagina web a unităților de învățământ, înainte de perioada de depunere a dosarelor la unitățile de învățământ.(4) Comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ la care se solicită pretransferul, conform prevederilor art. 31 alin. (9), verifică dosarele și îndeplinirea tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de inspectoratul școlar. În situația în care două sau mai multe cadre didactice îndeplinesc toate condițiile specifice și solicită același post didactic/catedră vacant(ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5), pentru fiecare criteriu, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului școlar, potrivit anexei nr. 2. În situația punctajelor egale pentru același criteriu, departajarea se realizează prin aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.(5) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unității de învățământ trebuie să țină seama dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de studii conform Centralizatorului, iar în situațiile în care este cazul, dacă deține avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală/inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic solicitat și, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră:a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) sau, în situația în care este titular în două sau mai multe unități de învățământ în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), are înscrisă în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră o unitate de învățământ situată în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);b) cadrul didactic este titular la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) sau, în situația în care este titular pe două sau mai multe specializări, una din specializările înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare este în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) și are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;c) cadrul didactic este titular la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) sau, în situația în care este titular pe două sau mai multe specializări, una din specializările înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare este în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) și are și domiciliul în aceeași localitate;e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) sau, în situația în care este titular în două sau mai multe unități de învățământ, are înscrisă în documentul de numire/transfer/repartizare o unitate de învățământ situată în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate și are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;g) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.(6) Cadrele didactice fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la inspectoratele școlare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie. Cadrele didactice din învățământul preuniversitar aflate în situația prevăzută la alin. (5) lit. c) și g) nu sunt condiționate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în județul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare/angajate în învățământul preuniversitar într-un județ învecinat județului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în județul în care sunt titulare/angajate, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic este solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular/angajat și are domiciliul în județul în care solicită pretransferul.(7) Cadrele didactice care solicită pretransferul în municipiul București, titulare/angajate în învățământul preuniversitar în alte județe, fac dovada domiciliului în municipiul București până la data depunerii dosarelor la inspectoratul școlar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.(8) Cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare și cadrele didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei nu sunt condiționate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul. Cadrele didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei trebuie să facă dovada că soțul/soția are locul de muncă în localitatea în care solicită pretransferul sau într-o localitate apropiată, anexând, în copie, la cererea de pretransfer, după caz, unul dintre următoarele documente: extras din Registrul General de Evidență a Salariaților sau contractul individual de muncă, decizia sau ordinul conducătorului instituției publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de apărare, de informații sau de ordine publică și de securitate națională.(9) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ și a cadrelor didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, este înaintată consiliului de administrație al unității de învățământ, prin raport scris, conform anexei nr. 17, care stabilește lista finală a cadrelor didactice pentru care se emit acorduri de principiu pentru pretransferul consimțit între unități de învățământ și validează această listă. În situația în care două sau mai multe cadre didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, solicită acordul de principiu pentru același post didactic/aceeași catedră vacant(ă), ierarhizarea acestora se realizează în baza punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului școlar, potrivit anexei nr. 2. În situația punctajelor egale, departajarea se realizează prin aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.(10) În baza validării făcute de consiliul de administrație, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite acorduri de principiu pentru posturile didactice vacante publicate sau pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer, cu prioritate pentru cadrele didactice care solicită pretransferul pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, precum și acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 etc. în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învățământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu optează în ședința de repartizare pentru soluționarea pretransferului în unitatea de învățământ respectivă. Directorii unităților de învățământ care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ înștiințează, în scris, inspectoratul școlar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.(11) Contestațiile la acordurile de principiu pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, emise de directorii unităților de învățământ, se adresează, în scris, comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care comisia județeană/a municipiului București de mobilitate constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-o unitate de învățământ, președintele comisiei solicită în scris directorului unității de învățământ respective revenirea asupra situației, cu reluarea procedurilor legale, pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul școlar. Directorii acestor unități de învățământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administrație din unitățile de învățământ respective, după reluarea procedurilor legale.(12) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate:a) poate invalida acordurile de principiu emise de consiliul de administrație al unității de învățământ în situația în care abaterile nu au fost remediate și poate respinge, în ședința de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de pretransfer ale cadrelor didactice în cauză;b) poate acorda, în ședința de repartizare, pretransferul cadrului didactic care a primit refuzul consiliului de administrație al unității de învățământ în situația în care abaterile nu au fost remediate, sub rezerva aprobării acestuia în consiliul de administrație al inspectoratului școlar în perioada în care se soluționează contestațiile la hotărârile adoptate în ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer;c) poate acorda pretransferul/respinge solicitarea de pretransfer a cadrelor didactice, dacă se constată în ședința de repartizare abateri în acordarea/ordinea acordurilor de principiu emise de unitățile de învățământ, sub rezerva aprobării în consiliul de administrație al inspectoratului școlar în perioada în care se soluționează contestațiile la hotărârile adoptate în ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer.  +  Articolul 58(1) În vederea soluționării cererii de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, după soluționarea contestațiilor conform art. 57 alin. (11), personalul didactic de predare titular depune la inspectoratul școlar acordul/acordurile de principiu al/ale conducerii/conducerilor unității/unităților de învățământ privind pretransferul consimțit între unități, după caz, conform anexei nr. 17.(2) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate, la propunerea medicului de medicină a muncii, se realizează cu informarea Ministerului Educației. În adresa de informare, care se transmite, în perioada prevăzută în Calendar, Direcției Generale Management Resurse Umane și Rețea Școlară din cadrul Ministerului Educației, se precizează numele și prenumele cadrului didactic, unitatea/unitățile de învățământ la care cadrul didactic este titular/angajat, unitatea/unitățile de învățământ la care se solicită pretransferul, la care se anexează, în copie certificată "Conform cu originalul" de președintele comisiei județene/a municipiului București de mobilitate, acordul/acordurile de principiu emise de unitatea/unitățile de învățământ și, după caz, documentele justificative care au stat la baza solicitării pretransferului pentru reîntregirea familiei, respectiv documentele care au stat la baza solicitării pretransferului în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate: diagnosticul, propunerea medicului de medicină a muncii și documentele medicale justificative.(3) Soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ se realizează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic care nu poate participa la ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.(4) În baza acordurilor de principiu finale emise de directorii unităților de învățământ, cu respectarea prevederilor legale, după soluționarea contestațiilor conform art 57 alin. (11), comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, întrunită în ședință de repartizare, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educației. Opțiunea fiecărui cadru didactic din ședința de repartizare se exprimă în scris, conform cererii-tip, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.(5) Contestațiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar, adoptate în ședința de repartizare, se depun la inspectoratul școlar în termenul prevăzut de Calendar și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(6) După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general emite decizia de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ cu precizarea unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învățământ și a regimului de mediu, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5). In decizia de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică.(7) Personalul didactic de predare titular pretransferat în etapa de pretransfer, sesiunea 2023, va fi detașat în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate sau va beneficia de completarea normei didactice de predare, după caz, în situația în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2023, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de școlarizare, a restructurării rețelei școlare sau a modificării planurilor-cadru de învățământ, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. În situația în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2023, se constată că postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(ă), iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.  +  Secţiunea a 2-a Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre în baza consimțământului scris  +  Articolul 59(1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 54 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi în baza consimțământului scris al cadrelor didactice. În situația în care schimbul de posturi didactice/catedre este solicitat de un cadru didactic titular în mediul urban și de un cadru didactic titular în mediul rural, schimbul se poate realiza numai în situația în care cadrul didactic titular în mediul rural respectă condiția prevăzută la art. 54 alin. (2).(2) Fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situațiile în care este cazul să dețină, la data solicitării schimbului, avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să fi susținut inspecția specială la clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris care necesită inspecții speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (șapte)/calificativul "Admis", exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(7).(3) Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimțământului scris al solicitanților nu este condiționat de domiciliu. In situația în care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore în două sau mai multe unități de învățământ, schimbul de catedre prin consimțământ scris se poate realiza și pe o parte din unitățile de învățământ, cadrele didactice păstrându-și cealaltă parte în încadrare.(4) Cadrele didactice titulare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei pe durata invalidității de gradul I sau II, cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcția de personal didactic de predare, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum și cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au împlinit vârsta de 65 de ani sau care vor împlini vârsta de 65 de ani până la data de 31 august 2024 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris.(5) Pretransferul prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris între cadrele didactice, în condițiile alin. (1)-(4), se poate realiza atât în etapa de soluționare a pretransferului consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, conform Calendarului, cât și pe parcursul anului școlar 2023-2024, conform art. 109, în condițiile prezentei Metodologii.(6) În vederea realizării schimbului de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele școlare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în cerere. În etapa de soluționare a pretransferului consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris se soluționează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar.(7) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, se aplică prevederile art. 4 alin. (12).(8) În vederea realizării schimbului de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris între cadre didactice titulare în județe diferite sau într-un județ și municipiul București, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate școlare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în cerere. Fiecare cadru didactic se prezintă în ședința de repartizare organizată de inspectoratul școlar al județului în care dorește să se pretransfere, iar cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre în baza consimțământului se soluționează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate.  +  Secţiunea a 3-a Pretransferul, la cerere, al personalului didactic de predare titular, m contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 60(1) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, se suspendă aplicarea prevederilor privind pretransferul consimțit între unitățile de învățământ. În aceste situații cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer în aceeași localitate, în localitatea în care își are domiciliul cadrul didactic sau pentru apropiere de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) În condițiile alin. (1), pentru pretransferul la cerere, în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu pentru apropiere de domiciliu, pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, personalul didactic de predare, prevăzut la art. 54 alin. (1), depune, în perioadele prevăzute în Calendar, o cerere-tip la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își are/au sediul unitatea/unitățile de învățământ la care se solicită pretransferul. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere trebuie să fie autentificate de conducerea unității de învățământ la care cadrul didactic este titular/angajat sau detașat. Cadrul didactic care solicită soluționarea cererii de pretransfer în unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială este titular/angajat, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență. Un cadru didactic titular/angajat în învățământul preuniversitar, care se încadrează în prevederile art. 54 alin. (1), se poate înscrie la etapa de pretransfer numai într-un singur județ sau numai în municipiul București.(3) În condițiile alin. (1):a) organizarea și desfășurarea activităților pentru soluționarea cererilor de pretransfer pentru cadrele didactice titulare se realizează cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12), art. 54 alin. (2)-(4), art. 55 alin. (2) și (3), art. 56, art. 57 alin. (1), (2), (6), (7) și (8) și art. 58 alin. (5)-(7);b) la ierarhizarea cadrelor didactice, comisia județeană/a municipiului București de mobilitate trebuie să țină seama dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de studii conform Centralizatorului, iar în situațiile în care este cazul dacă deține avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală, după caz, și, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în ordine, de criteriile prevăzute la art. 57 alin. (5);c) soluționarea cererilor de pretransfer se realizează în ședința de repartizare organizată de membri ai comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar;d) cadrul didactic care nu poate participa la ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele;e) în baza ierarhizării cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, conform lit. b), membrii comisiilor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar repartizează cadrele didactice, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante având cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educației;f) opțiunile cadrelor didactice din ședința de repartizare sau ale împuterniciților acestora în cadrul ședinței de repartizare se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul școlar;g) contestațiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar, adoptate în ședința de repartizare, se depun și se soluționează conform prevederilor art. 58 alin. (5);h) deciziile de pretransfer se emit conform prevederilor art. 58 alin. (6).i) pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre în baza consimțământului scris se realizează cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12) și art. 59.  +  Secţiunea a 4-a Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră  +  Articolul 61(1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare completă la nivelul unităților de învățământ, conform deciziei de repartizare pe post /catedră, care au obținut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial "Foarte bine" în anul școlar în curs și nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs, pot solicita, la cerere, modificarea repartizării pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel județean/nivelul municipiului București, cu acordul de principiu al consiliilor de administrație ale unităților de învățământ în care cadrele didactice solicită noua repartizare. La această etapă nu pot participa cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care și-au completat norma didactică de predare, precum și cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora li se reduce în întregime postul didactic/catedra la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate.(2) Un cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei poate solicita modificarea repartizării la nivel județean/nivelul municipiului București pe un post didactic/o catedră vacantă publicată pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei, constituit(ă) din ore la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare, cu condiția de a-și păstra în încadrare fracțiunea de post didactic/normă didactică de predare în unitatea/unitățile de învățământ în care este deja angajat.(3) În vederea modificării repartizării pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel județean/nivelul municipiului București, în condițiile alin. (1) și (2), cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun cereri atât la unitatea/unitățile de învățământ în care solicită modificarea repartizării, cât și la inspectoratul școlar, conform art. 4 alin. (19). Cadrele didactice care solicită modificarea repartizării pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare depun cereri, conform art. 4 alin. (19), la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și la inspectoratul școlar.(4) La cererile care se depun la unitățile de învățământ se anexează, în copie, documente conform prevederilor art. 4 alin. (19).(5) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic verifică dosarele depuse și afișează la sediul inspectoratului școlar și obligatoriu pe pagina web a inspectoratului școlar, pentru fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care a solicitat modificarea repartizării, următoarele informații: studiile, postul didactic/catedra pe care este angajat, localitatea de domiciliu, rezultatele obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obținută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice, avizele și atestatele dobândite de cadrul didactic, calificativele obținute în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial obținut în anul școlar în curs, precum și sancțiunile disciplinare aplicate cadrului didactic în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs. Comisiile de mobilitate ale unităților de învățământ preiau informațiile privind situația cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării.(6) Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ, constituită din cadre didactice titulare, prin decizie a directorului unității de învățământ, la propunerea consiliului profesoral, conform prevederilor art. 31 alin. (9), verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate și îndeplinirea condițiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, conform prezentei Metodologii, inclusiv îndeplinirea tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de inspectoratul școlar.(7) În situația în care două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc toate condițiile specifice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea cadrelor didactice luând în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) cadre didactice cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), conform art. 1 alin. (2), ierarhizate, în ordine, astfel:(i) cadre didactice care au dobândit gradul didactic I, în ordinea descrescătoare a notei/mediei de repartizare obținute la ultimul concurs național de titularizare la care au participat în ultimii 6 (șase) ani;(ii) cadre didactice care au dobândit gradul didactic II, în ordinea descrescătoare a notei/mediei de repartizare obținute la ultimul concurs național de titularizare la care au participat în ultimii 6 (șase) ani;(iii) cadre didactice care au dobândit definitivarea în învățământ, în ordinea descrescătoare a notei/mediei de repartizare obținute la ultimul concurs național de titularizare la care au participat în ultimii 6 (șase) ani;b) cadre didactice cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), conform art. 1 alin. (2), ierarhizate în ordinea criteriilor prevăzute la lit. a), punctele (i)-(iii).(8) În situații de egalitate a notelor/mediilor de repartizare obținute la ultimul concurs național de titularizare din ultimii 6 (șase) ani, precum și în situația în care cadrele didactice nu au participat la concursuri naționale de titularizare în ultimii 6 (șase) ani se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:a) nota/media cea mai mare obținută la examenele pentru dobândirea gradelor didactice sau a definitivării în învățământ;b) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;c) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(9) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE sunt analizate în consiliul de administrație al unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, care selectează și validează cadrele didactice pentru care se acordă modificarea repartizării. La validarea unui cadru didactic pentru care se emite acordul de principiu pentru modificarea repartizării se ține seama dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta metodologie. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(10) Cadrele didactice pentru care se respinge modificarea repartizării rămân angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în unitățile de învățământ în care au fost repartizate, în situația în care li se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedră, în condițiile în care, în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare, până la data începerii cursurilor, își completează norma didactică de predare, conform prezentei Metodologii.(11) În baza validării făcute de consiliul de administrație, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite acordurile de principiu privind modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în unitatea de învățământ respectivă. Directorii unităților de învățământ care au emis acorduri de principiu privind modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înștiințează în scris inspectoratul școlar.(12) În perioada prevăzută de Calendar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la inspectoratele școlare acordurile de principiu pentru modificarea repartizării obținute de la unitățile de învățământ.(13) Soluționarea cererilor privind modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizează, pe discipline, în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, în baza acordurilor de principiu emise de conducerile unităților de învățământ, după soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu respectarea prevederilor legale și a prezentei Metodologii.(14) Contestațiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului școlar, adoptate în ședința de repartizare, se depun la inspectoratul școlar în termenul prevăzut de Calendar și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(15) După soluționarea cererilor privind modificarea repartizării a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în ședința de repartizare și a constestațiilor, inspectorul școlar general emite deciziile de repartizare, cu precizarea unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învățământ, indiferent de nivelul de învățământ din care provine solicitantul, precum și a regimului de mediu. In baza deciziei privind modificarea repartizării, emise de inspectorul școlar general, directorul unității de învățământ cu personalitate juridică în care a fost repartizat cadrul didactic încheie cu cadrul didactic respectiv, începând cu data de 1 septembrie, contract individual de muncă pe durată determinată de un an școlar, urmând ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, să încheie câte un act adițional la contractul individual de muncă pe durată determinată de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mențiunea "Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei".(16) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, se aplică prevederile art. 30 alin. (5). În aceste condiții:a) cererile-tip la unitatea/unitățile de învățământ/CJRAE/CMBRAE la care cadrele didactice solicită repartizarea se transmit prin poștă electronică, unde se înregistrează, iar numărul de înregistrare se comunică cadrului didactic prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul și la avizierul unităților de învățământ;b) la cererile-tip care se transmit prin poștă electronică la unitățile de învățământ/CJRAE/CMBRAE se anexează, în copie, buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie, documente doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul;c) conducerile unităților de învățământ comunică inspectoratelor școlare adresa de poștă electronică la care cadrele didactice transmit documentele;d) adresele de poștă electronică se fac publice prin afișarea pe site-ul și la avizierul inspectoratului școlar, precum și pe site-ul și la avizierul unităților de învățământ;e) comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ verifică, pe baza informațiilor afișate pe pagina web a inspectoratului școlar, îndeplinirea condițiilor necesare pentru modificarea repartizării de către cadrele didactice care au transmis cereri și realizează departajarea candidaților care solicită același post didactic/aceeași catedră vacantă, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 5-a Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris  +  Articolul 62(1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial "Foarte bine" în anul școlar în curs și nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs pot solicita, la cerere, modificarea repartizării pe alte posturi didactice/catedre pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel județean/nivelul municipiului București, prin schimb de posturi/catedre, în baza consimțământului scris al cadrelor didactice, cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE în care cadrele didactice solicită repartizarea(2) Pentru modificarea repartizării pe alte posturi didactice/catedre pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel județean/nivelul municipiului București, prin schimb de posturi/catedre, se aplică prevederi similare celor prevăzute la art. 59 alin. (2)-(7).  +  Capitolul VII Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, care au obținut nota sau media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2022, 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 și/sau 2019 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar  +  Articolul 63(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2023-2024, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale, sesiunile 2022 și/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 și/sau 2019 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, iar ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respectă cumulativ și celelalte condiții prevăzute la art. 4 alin. (16) și (18), respectiv la art. 4 alin. (17) și (18) pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar, cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE, după caz.(2) În această etapă consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE emit și acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2023-2024, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, care respectă cumulativ celelalte condiții prevăzute la alin. (1). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CMBRAE/CJRAE privind contestația este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.(3) Dacă în această etapă un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 4 alin. (17).  +  Capitolul VIII Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 64(1) Coordonarea metodologică a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat și particular este asigurată de Ministerul Educației, prin Comisia națională de monitorizare a concursului, numită prin ordin al ministrului educației. Atribuțiile Comisiei naționale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educației. Concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil în liceele militare, în unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională, respectiv din unitățile de învățământ preuniversitar subordonate Ministerului Justiției, este coordonat metodologic de Ministerul Educației în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției.(2) Concursul național se organizează de inspectoratele școlare. Inspectoratul școlar organizează concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Inspectoratul școlar, prin inspectorul general, și conducerile unităților de învățământ răspund integral de buna desfășurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii.(3) Concursul național constă în probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul postului didactic solicitat și probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Inspecția specială la clasă în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs și se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probei. Proba se înregistrează audio.(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de proba practică, se desfășoară conform anexelor nr. 4 și 6-12 și se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probelor. Nota obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.(6) Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă în profilul postului sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (șapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puțin de 7 (șapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului școlar 2022-2023, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului național, sesiunea 2023, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului școlar 2022-2023, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului național, sesiunea 2023, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului național, sesiunea 2023, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obținută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului școlar 2022-2023, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitățile de învățământ din județul/municipiul București în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.(7) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, în concordanță cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație în colaborare cu Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul asigură, la cererea candidaților, traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale. Inspectoratele școlare transmit, în scris, Centrului Național de Evaluare și Examinare și Direcției Generale Management Resurse Umane și Rețea Școlară, conform Calendarului, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea și limba maternă pentru care candidații au optat, de exemplu: matematică, limba maghiară. Candidații care susțin probele în limbile minorităților naționale primesc simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât și în limba română. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului școlar 2022-2023, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului școlar 2022-2023, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.(10) Pentru proba scrisă, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație stabilește 3 (trei) variante de subiecte și baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere și preluare a subiectelor se stabilește de către Ministerul Educației și se comunică inspectoratelor școlare.(11) Concursul național, sesiunea 2023, se organizează și se desfășoară în perioada prevăzută de Calendar. În aceeași perioadă pot organiza concurs și unitățile de învățământ particular, în condițiile prezentei Metodologii.(12) Cadrul didactic titular în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care se prezintă la concursul național pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învățământ preuniversitar și nu ocupă post/catedră sau obține o notă mai mică de 5 (cinci), își păstrează calitatea de titular în unitatea/unitățile de învățământ din care provine.(13) Cadrul didactic cu statut de angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anterior înscrierii la concurs, care participă la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 și obține media de repartizare minimum 7 (șapte), calculată conform prevederilor alin. (8), poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condițiile în care consiliul de administrație/consiliile de administrație al/ale unităților de învățământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari și poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul național de către candidat. In situația în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține media de repartizare minimum 7 (șapte), calculată conform prevederilor alin. (8), dar obține cel puțin media de repartizare minimum 5 (cinci), calculată conform prevederilor alin. (9), rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră. In situația în care, la nivelul unității de învățământ, la o anumită specialitate, numărul posturilor didactice/catedrelor cu o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani, care pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2023, este mai mic decât numărul cadrelor didactice cu statut de angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate, departajarea acestora se realizează în baza notei/mediei de repartizare obținute la ultimul concurs național la care acestea au participat. În cazul notelor/mediilor egale, se aplică, în ordine, criteriile de departajare prevăzute la art. 65 alin. (1).(14) Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pierde această calitate în situația în care obține o notă mai mică de 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul concursului național, sesiunea 2023, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare.(15) Posturile didactice/catedrele eliberate în condițiile alin. (14), inclusiv posturile didactice/catedrele vacante propuse pentru a fi ocupate pe perioadă nedeterminată, se includ în listă și se ocupă în ședințele de repartizare ulterioare organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  +  Articolul 65(1) În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:a) candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;b) candidații cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);c) candidații care au dobândit gradul didactic I;d) candidații care au dobândit gradul didactic II;e) candidații care au dobândit definitivarea în învățământ;f) candidații cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;g) candidații cu media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(2) Candidații care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de criteriul de departajare prevăzut la alin. (1) lit. f). Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenții care au finalizat. studiile în alte țări și au obținut diplome echivalate de către Ministerul Educației din România, este prevăzut în anexa nr. 15 .  +  Articolul 66(1) Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete și incomplete reactualizate se aduc la cunoștință persoanelor interesate la data prevăzută de Calendar sau cel târziu cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării probei scrise, prin afișare la inspectoratele școlare și prin publicare pe site-urile acestor instituții. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conțin informațiile specificate în anexa nr. 1.(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică în concordanță cu Centralizatorul.(3) La unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clase pregătitoare-XII/XIII, clase V-XII/XIII, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic, în concordanță cu Centralizatorul.(4) Posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concurs, sunt posturi didactice/catedre vacante, complete, selectate dintre posturile/catedrele vacante care au o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani, constituite din discipline în concordanță cu Centralizatorul, de regulă, într-o singură unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) și art. 31 alin. (3).(5) În situația în care unitățile de învățământ sunt constituite în consorții școlare se pot constitui și catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unități de învățământ din cadrul consorțiului școlar. In mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, conform alin. (4), din ore existente la cel mult 3 (trei) unități de învățământ și catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată la două sau mai multe unități de învățământ.(6) În unitățile de învățământ de nivel gimnazial, în liceele și în seminariile teologice și în unitățile de învățământ din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din două discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-limbă străină, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în concordanță cu Centralizatorul, prima disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind și disciplina de concurs.(7) Pentru disciplinele din învățământul gimnazial, profesional și liceal pentru care este prevăzută o oră/săptămână în planurile-cadru de învățământ se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două sau mai multe unități de învățământ sau din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învățământ, în concordanță cu Centralizatorul, prima disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind și disciplina de concurs.(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline sau mai multe discipline, candidații trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului și susțin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.(9) În învățământul special gimnazial catedrele vacante de activități de pre-profesionalizare, propuse pentru a fi ocupate prin concurs, se publică doar pentru angajare pe perioadă determinată.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea candidaților la concursul național și disciplinele de concurs  +  Articolul 67(1) Cererile de înscriere la concursul național, potrivit anexei nr. 14, însoțite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, conform Calendarului. La solicitarea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot constitui și alte centre de înscriere la concurs, în afara celui din inspectoratul școlar. Membrii comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar au obligația de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs.(2) Candidații se pot înscrie la concursul național, în perioada prevăzută de Calendar, și în două sau mai multe județe ori în municipiul București și în alte județe. Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2023, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul, conform precizărilor inspectoratului școlar unde se depune/transmite cererea.(3) La concursul național au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condițiile de studii și de pregătire psihopedagogică prevăzute de prezenta Metodologie, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale, sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției didactice și nu îndeplinesc condițiile legale de pensionare pentru limită de vârstă. Nu au dreptul să participe la concursul național persoanele care se află într-una dintre următoarele situații:a) nu prezintă un document medical emis de un medic de medicină a muncii sau de un cabinet de medicină a muncii din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică;b) au fost condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării;c) au fost sancționate, pe parcursul anului școlar curent sau în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.(4) Datele din fișele de înscriere a candidaților sunt înregistrate în sistemul informatizat, în cazul utilizării unui astfel de sistem.(5) În condițiile alin. (4), în perioada de validare a fișelor de înscriere, candidatul primește fișa martor extrasă din sistemul informatizat pe care este obligat să o verifice și să o semneze, alături de reprezentantul inspectoratului școlar, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, iar celălalt rămâne la inspectoratul școlar/centrul în care are loc înscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs, cu excepția absolvenților din promoția curentă a studiilor sau a departamentelor pentru pregătirea personalului didactic. În mod excepțional, absolvenții din promoția curentă a studiilor sau a departamentelor pentru pregătirea personalului didactic pot să prezinte adeverința de absolvire și să valideze fișa de înscriere la data susținerii probei scrise. Absolvenții promoției curente pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor sau a programului de pregătire psihopedagogică.(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au înscrisă/e pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanță cu Centralizatorul și care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele și atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize și atestate, conform prezentei Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, proba scrisă se susține în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul special se pot înscrie la concurs absolvenții care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (6) și condițiile prevăzute la art. 9 alin. (17).(8) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevăzător) candidații susțin proba scrisă la disciplina de concurs în concordanță cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător), din învățământul special, se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susținut proba scrisă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitățile de învățământ special pentru deficienți de vedere se pot înscrie la concurs și candidați nevăzători care îndeplinesc și condițiile suplimentare prevăzute la art. 9 alin. (17), având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scrisă se susține la disciplina prevăzută în Centralizator, după programele specifice de concurs valabile pentru maiștri-instructori/profesori de instruire practică.(9) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanță cu Centralizatorul pentru pregătire și instruire practică. Candidații care solicită ocuparea unui post de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" susțin proba practică specifică domeniului "Transporturi/Transporturi rutiere" și proba scrisă din programa specifică de concurs pentru "Transporturi (profesori de instruire practică/maiștri - instructori)".(10) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preșcolar și primar din unitățile de învățământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale, proba scrisă se susține după cum urmează:a) în învățământul preșcolar, probă scrisă cu subiecte mixte de limba și literatura maternă în care urmează să se facă predarea și limba și literatura română și universală pentru copii, în pondere egală, subiecte mixte de metodica predării activităților în limba maternă în care urmează să se facă predarea și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar, în pondere egală, precum și subiecte de pedagogie preșcolară, traduse în limba maternă în care urmează să se facă predarea, elaborate pe baza programelor specifice de concurs pentru educatoare/institutori/profesori pentru învățământ preșcolar;b) în învățământul primar, probă scrisă cu subiecte mixte de limba și literatura maternă în care urmează să se facă predarea și limba și literatura română și universală pentru copii, în pondere egală, subiecte mixte de metodica predării limbii și literaturii materne/comunicării în limba maternă în care urmează să se facă predarea, metodica predării limbii și literaturii române/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar, în pondere egală, precum și subiecte de matematică și pedagogie școlară, traduse în limba maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, elaborate pe baza programelor specifice de concurs pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar.(11) Candidații care susțin probe scrise conform alin. (10) sunt repartizați, în baza rezultatelor obținute la concurs, pentru angajare pe perioadă determinată/nedeterminată, numai pe posturi didactice vacante/rezervate în învățământul preșcolar sau primar, după caz, în unități de învățământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale sau, pe perioadă determinată, pentru predarea orelor de limbă maternă pentru minoritățile naționale normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.(12) Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), clase/grupe de elevi cu deficiențe de auz, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, precum și ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informației și a comunicațiilor, de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi școlare sportive sau din palatele și cluburile copiilor, susțin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4 și 6-12. Aceste probe se înregistrează audio-video. Probele practice la care participă și elevi se înregistrează numai audio.(13) Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă orală de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba minorității în care urmează să se facă predarea, candidații care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea, precum și candidații care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea. Rezultatul probei orale de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea se consemnează prin "admis" sau "respins". Această probă se înregistrează audio-video. Proba se desfășoară conform anexei nr. 4.(14) Candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări și solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin o probă orală de cunoaștere a limbii române. Fac excepție candidații pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba și literatura română", candidații care au efectuat studiile în alte țări în limba română și candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba și literatura română. Rezultatul probei orale de cunoaștere a limbii române se consemnează prin calificative "Admis/Respins". Această probă se înregistrează audio-video. Proba se desfășoară conform anexei nr. 4 .(15) Concomitent cu afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, inspectoratele școlare publică și lista unităților de învățământ în care se organizează probele scrise.(16) Inspecțiile speciale la clasă se susțin în limba în care candidații și-au efectuat studiile. Inspecțiile speciale la clasă se pot susține și în limba în care urmează să se facă predarea, după promovarea probei orale de cunoaștere a limbii respective.(17) Inspecțiile speciale la clasă/probele practice/orale din cadrul concursului național se pot organiza și în sistem online. Procedura specifică de organizare și desfășurare a acestor probe se elaborează de comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului.(18) Inspecțiile speciale la clasă și probele practice/orale eliminatorii în profilul postului, promovate de candidați în cadrul concursului național, rămân valabile în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, precum și pentru concursurile care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2023-2024.  +  Secţiunea a 3-a Comisiile de concurs  +  Articolul 68(1) Pentru organizarea și desfășurarea concursului se numește comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) 4-20 secretari - inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspectori școlari/directori;c) 4-15 informaticieni/analiști programatori;d) consilierul/consilierii juridic(i) ai inspectoratului școlar;e) persoană responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratului școlar/centrului de comunicare la nivel județean/nivelul municipiului București.(2) În componența comisiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil în județele în care există unități de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională se desemnează membri potrivit precizărilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției.(3) Comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, numită prin decizia inspectorului școlar general, are următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) membri - câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori școlari cu specializarea în profilul postului/metodiști ai inspectoratului școlar cu specializarea în profilul postului, pentru fiecare disciplină de concurs la care s-au înscris candidați, pentru cel mult 40 de candidați;c) 1-7 secretari - inspectori școlari.(4) În mod excepțional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I, inspectorul școlar general poate numi membri în comisia pentru evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecției speciale la clasă și de soluționare a contestațiilor, profesori titulari din învățământul preuniversitar care au dobândit gradul didactic II sau definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar.(5) Evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecției speciale la clasă în profilul postului se realizează de către membrii comisiei prevăzuți la alin. (3) lit. b).(6) Contestațiile la probele practice/orale/inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se depun la inspectoratele școlare, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidați sau prin împuterniciți, aceștia din urmă prezentând procură notarială în original. Nu pot fi contestate probele susținute de alți candidați.(7) Contestațiile la probele practice/orale/inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se soluționează de către o comisie, constituită din alte persoane decât cele care au evaluat inițial aceste probe, numită prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar,b) membri - câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea în profilul postului/inspectori școlari cu specializarea în profilul postului/metodiști ai inspectoratului școlar cu specializarea în profilul postului, pentru fiecare disciplină de concurs la care s-au depus contestații, pentru cel mult 40 de candidați;c) 1-2 secretari - inspectori școlari.(8) Soluționarea contestației se realizează prin reevaluarea probei practice/orale în profilul postului sau a inspecției speciale la clasă în profilul postului de către membrii prevăzuți la alin. (7) lit. b), pe baza documentației de la evaluarea inițială a probelor respective și a înregistrărilor audio sau audio-video, după caz. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(9) Proba scrisă a concursului are loc în centre de concurs în care pot fi arondați cel mult 500 de candidați. Centrele de concurs cu mai mult de 500 de candidați se organizează cu avizul Ministerului Educației. Activitatea centrului de concurs este coordonată de o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar,b) 1-3 secretari - directori/directori adjuncți ai unităților de învățământ în care se desfășoară proba scrisă;c) 6-18 membri- inspectori școlari, directori/directori adjuncți;d) 4-6 informaticieni/analiști programatori/ajutori analiști programatori;e) câte o persoană responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video pentru fiecare locație a centrului de concurs. La fiecare centru de concurs se repartizează, prin decizia inspectorului școlar general, profesori asistenți.(10) Membrii comisiei din centrul de concurs, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot părăsi încăperea în care a fost asigurată multiplicarea numai după cel puțin o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toți membrii comisiei din centrul de concurs, înainte de începerea concursului, depun o declarație prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs, până la afișarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidențialității atrage după sine sancțiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.(11) La nivelul fiecărui centru de concurs se asigură securizarea lucrărilor scrise, în deplină siguranță, conform procedurilor aprobate.  +  Articolul 69(1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor și baremelor de evaluare sunt numiți prin ordin al ministrului educației.(2) În situația în care se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greșit sau în afara programei de concurs, candidații primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greșit.  +  Articolul 70(1) Comisia națională de monitorizare a concursului:a) stabilește modelul tipizatului foii de concurs și îl comunică inspectoratelor școlare;b) stabilește modalitățile de organizare și de desfășurare a evaluării lucrărilor scrise, de soluționare a contestațiilor, componența comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor, precum și atribuțiile membrilor acestor comisii în cadrul concursului național;c) elaborează Procedura specifică privind desfășurarea activităților de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor și de transmitere a lucrărilor de la centrele de examen la comisiile de evaluare/soluționare a contestațiilor, precum și modalitățile de înregistrare și consemnare a rezultatelor obținute de candidați în documentele specifice concursului național și o comunică inspectoratelor școlare.(2) Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, de doi profesori evaluatori, conform baremului de evaluare și notare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum și nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. În borderoul de notare trebuie să se evidențieze atât punctajul acordat pentru fiecare subiect, cât și punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform baremului de evaluare.(3) Fiecare profesor evaluator stabilește, prin raportare la baremul de evaluare și notare, nota lucrării scrise, cu note de la 10 la 1, incluzând și punctul/punctele din oficiu. Nota finală acordată lucrării se stabilește ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note acordate de cei doi profesori evaluatori. Pentru validarea evaluărilor, diferența dintre notele acordate de fiecare profesor evaluator nu trebuie să fie mai mare de 1 punct.(4) În cazul în care apar lucrări pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea respectivă este reevaluată de un al treilea profesor evaluator, asigurându-se respectarea baremului de evaluare și notare, în conformitate cu Procedura specifică prevăzută la alin. (1) lit. c). Nota finală acordată lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei trei evaluatori.(5) Evaluarea lucrărilor de concurs și comunicarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar.(6) Contestațiile la proba scrisă se depun la inspectoratele școlare, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Contestația la proba scrisă poate fi transmisă și prin poștă electronică, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.(7) Situația pe discipline a lucrărilor scrise anulate și motivele anulării lucrărilor scrise se comunică, dacă este cazul, în scris, Comisiei naționale de monitorizare a concursului.  +  Articolul 71(1) Reevaluarea lucrărilor contestate este realizată de alte persoane decât cele care au evaluat inițial lucrările scrise, conform prevederilor art. 70 și Procedurii specifice prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. c), în termenul prevăzut de Calendar.(2) În cazul în care diferența - în plus sau în minus - dintre nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor și nota acordată de comisia de evaluare este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu 1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestații.(3) Dacă diferența între nota finală stabilită de comisia de evaluare a lucrărilor scrise și nota finală stabilită de comisia de soluționare a contestațiilor este mai mare de 1,5 puncte, diferență care poate fi în plus sau în minus, lucrarea scrisă este recorectată de alți doi sau trei profesori evaluatori, după caz, alții decât cei care au evaluat inițial/reevaluat lucrarea scrisă, conform prevederilor art. 70 și Procedurii specifice prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. c). Rezultatul acestei ultime recorectări este definitiv. Inspectorul școlar general dispune aplicarea măsurilor legale asupra persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile în cadrul concursului.(4) Rezultatele finale se comunică la data prevăzută de Calendar.(5) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(6) Situația pe discipline a lucrărilor scrise anulate și motivele anulării lucrărilor scrise în etapa de soluționare a contestațiilor se comunică, dacă este cazul, în scris, Comisiei naționale de monitorizare a concursului național.(7) Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educației poate desemna, după caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui număr de lucrări scrise, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor de evaluare. In cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educației propune conducerilor inspectoratelor școlare măsuri de sancționare a persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaților.  +  Articolul 72(1) După afișarea rezultatelor finale, candidații pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului să își vadă lucrarea, fără ca, în urma vizualizării, să obțină reevaluarea lucrării și/sau modificarea notelor acordate.(2) Graficul, termenii și condițiile în care se poate realiza vizualizarea lucrării de către un candidat sunt cuprinse în procedura specifică elaborată de către fiecare inspectorat școlar și comunicat candidaților, după afișarea rezultatelor finale.(3) Pentru a organiza vizualizarea lucrării unui candidat/unor candidați, președintele comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului în care candidatul a susținut proba scrisă solicită președintelui comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului la nivelul căruia și-a desfășurat activitatea centrul de evaluare o copie conform cu originalul a lucrări/lucrărilor, în format scanat, transmisă prin suport digital, cu informarea Direcției Generale Management Resurse Umane și Rețea Școlară din cadrul Ministerului Educației.(4) Pe durata vizualizării lucrărilor scrise, candidaților li se aduce la cunoștință că scopul procedurii este acela de a constata aspecte privind integritatea lucrării în formatul predat de aceștia și asumat prin semnătură în procesul-verbal și că, în timpul și după parcurgerea acestei proceduri, nu li se permite fotografierea/fotocopierea lucrării, nu li se eliberează copii ale lucrării și nu li se modifică nota obținută.  +  Secţiunea a 4-a Desfășurarea probei scrise în cadrul concursului  +  Articolul 73(1) Lucrarea scrisă se desfășoară la data prevăzută de Calendar, începând cu orele 9.00. Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poștă".(2) În vederea desfășurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către asistenți supraveghetori, care verifică identitatea candidaților, prin buletin/carte/carte de identitate provizorie sau pașaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.(3) Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poștă". Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.(4) Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menționate la alin. (3) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei din centrul de concurs, situație în care asistenții supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2023-2024.(5) Candidații sunt informați de către asistenții supraveghetori responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice și procedurale referitoare la desfășurarea probei scrise și semnează procese-verbale care să ateste informarea.(6) Asistenții supraveghetori care furnizează soluții ale subiectelor de examen, falsifică lucrări, tolerează acțiuni sau intenții de fraudă ale candidaților ori manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor răspund disciplinar, în conformitate cu prevederile art. 280-282 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, civil sau penal, după caz.(7) Procedura specifică de desfășurare a probei scrise și de sigilare și securizare a lucrărilor scrise se stabilește de Comisia națională de monitorizare a concursului și se comunică inspectoratelor școlare.(8) În scopul asigurării egalității de șanse, comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului poate decide cu privire la adoptarea unor măsuri specifice de aplicare a prevederilor metodologice pentru candidații cu deficiențe, care depun în acest sens cereri motivate, însoțite de documente-suport, conform procedurii specifice prevăzute la alin. (7). Comisia națională de monitorizare a concursului este informată cu privire la deciziile stabilite de comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului pentru asigurarea egalității de șanse și poate decide și alte măsuri speciale, adaptate situațiilor specifice.  +  Secţiunea a 5-a Repartizarea candidaților și a cadrelor didactice pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Articolul 74(1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează în ședință de repartizare organizată de comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului.(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obținute la concurs, conform art. 64 alin. (8) și (9), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs se aplică prevederile art. 65. În cadrul ședințelor de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opțiunii făcute, comisia de organizare și desfășurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.(3) Repartizarea candidaților se realizează conform prezentei Metodologii, în ordine, astfel:a) repartizarea candidaților care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2023, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii; situațiile excepționale se soluționează cu avizul Comisiei naționale de monitorizare a concursului;b) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6);c) repartizarea prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;d) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă;e) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, a candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular și a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, și au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2023, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situațiile excepționale se soluționează cu avizul Comisiei naționale de monitorizare a concursului;f) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2023, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).(4) Cadrele didactice titulare și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6) care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, în unități de învățământ preuniversitar particular autorizate să funcționeze provizoriu pot participa la etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. e) doar pentru repartizare pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora tot în unități de învățământ preuniversitar particular autorizate să funcționeze provizoriu.(5) În situația în care candidații care nu sunt titulari, repartizați pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunță la opțiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizați, se mai pot prezenta la o altă repartizare înainte de atribuirea orelor în regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situațiile excepționale se soluționează cu avizul Ministerului Educației.(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală, candidații trebuie să fi promovat această probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare, candidații trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de înscriere/validare a înscrierii, conform Calendarului. Excepție fac avizele eliberate de conducerile unităților de învățământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unități de învățământ, precum și documentele justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, care pot fi prezentate și în timpul ședințelor de repartizare.(7) În învățământul particular, validarea concursurilor și angajarea pe post se fac de către conducerea unității de învățământ particular și se comunică, în scris, inspectoratului școlar.(8) În condițiile art. 67 alin. (4), repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat.  +  Articolul 75(1) În baza situației privind repartizarea candidaților, transmisă inspectoratului școlar de către comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, conform anexei nr. 13, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare, începând cu data de 1 septembrie 2023.(2) În baza deciziei de repartizare emisă de inspectorul școlar general, directorul unității de învățământ încheie cu candidații repartizați contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu data de 1 septembrie 2023, după cum urmează:a) contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată care au dobândit definitivarea în învățământ sau care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pentru candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau cu statut de cadre didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anterior înscrierii la concurs, repartizați conform prevederilor art. 74 alin. (3) lit. a), e) sau f).b) contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate și care nu au dobândit definitivarea în învățământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizați;c) contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidații repartizați pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.(3) Pentru candidații debutanți, repartizați pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care au fost repartizați modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru obținerea definitivării în învățământ, în situația în care acești candidați acumulează o vechime efectivă la catedră de cel mult 6 (șase) ani, de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) până la promovarea examenului pentru obținerea definitivării în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă și de rezervare a postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Candidații repartizați au obligația de a se prezenta la post/catedră până cel târziu la data de 30 august 2023, în vederea încheierii contractului individual de muncă. In cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare, de la data de 30 august 2023, pentru încheierea contractului individual de muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situațiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaților: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.  +  Articolul 76(1) Directorul unității de învățământ transmite inspectoratului școlar lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate și lista candidaților care s-au prezentat la post pentru încheierea contractului individual de muncă, conform anexei nr. 13.(2) Candidații rămași nerepartizați se repartizează, în ședințele de repartizare organizate ulterior, la nivel județean/al municipiului București, conform prevederilor prezentei Metodologii.(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după operațiunile prevăzute la art. 74, se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare, în condițiile prezentei Metodologii.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții finale privind organizarea și desfășurarea concursului  +  Articolul 77 Cheltuielile pentru lucrările concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, conform art. 111 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 78(1) Membrii comisiilor de organizare și desfășurare a concursului, ai comisiilor de organizare și desfășurare a probelor practice/orale sau a inspecției speciale la clasă, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor nu pot avea în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declarație pe proprie răspundere. Declarațiile sunt predate președintelui comisiei și se păstrează la inspectoratul școlar.(2) La organizarea și desfășurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv.(3) Președinții comisiilor județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și directorii unităților de învățământ sunt direct răspunzători de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfășurării concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar și de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de către candidații cu studii corespunzătoare postului/catedrei, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 79(1) Nerespectarea Procedurii specifice de desfășurare a probei scrise și de sigilare și securizare a lucrărilor scrise, înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.(2) Lucrările scrise și borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităților de învățământ în care s-au organizat centre de concurs/evaluare și soluționare a contestațiilor timp de minimum 6 (șase) ani, iar celelalte documente conform normativelor în vigoare.(3) Dosarele de înscriere ale candidaților se păstrează în arhiva inspectoratelor școlare timp de minimum 6 (șase) ani.  +  Secţiunea a 7-a Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 80(1) Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, concursul național constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației, conform art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) În condițiile alin. (1), candidații se pot înscrie la concurs doar într-un singur județ sau în municipiul București și se suspendă susținerea inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice, cu excepția celei evaluate în conformitate cu prevederile punctului A al anexei nr. 4 și a anexei nr. 12, precum și aplicarea prevederilor art. 64 alin. (4)-(6), art. 67 alin. (5), (12) și (16), art. 68 alin. (6)-(8) și a anexelor nr. 5-11 la prezenta Metodologie. în aceste condiții:a) pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci);b) pentru departajare, în cazul notelor egale obținute la proba scrisă, se aplică, în ordine, criteriile prevăzute la art. 65;c) datele din fișa de înscriere a fiecărui candidat sunt înregistrate într-un sistem informatizat și se afișează pe site-ul inspectoratelor școlare la data prevăzută în Calendar, cu respectarea prevederilor anexei nr. 3;d) candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei scrise;e) comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului elaborează proceduri specifice de validare a fișelor candidaților înregistrate în sistemul informatizat, de înregistrare a cererilor și de depunere a contestațiilor la proba scrisă în sistem online;f) candidații care depun/transmit cereri de înscriere, însoțite de fișe de înscriere, și cărora li se înregistrează datele de înscriere în sistemul informatizat într-un județ sau în municipiul București se prezintă la proba scrisă în județul/municipiul București în care li s-au înregistrat datele în sistemul informatizat;g) candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la unități de învățământ având clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă practică/orală de cunoaștere a limbii moderne/minorității în care urmează să se facă predarea, conform anexei nr. 4, cu excepția cadrelor didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, a candidaților care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba minorității în care urmează să se facă predarea, a candidaților care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea, precum și a candidaților care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea;h) candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări și solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin o probă orală de cunoaștere a limbii române, conform anexei nr. 4, cu excepția candidaților pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba și literatura română", a candidaților care au efectuat studiile în alte țări în limba română și candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba și literatura română;i) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele/unitățile de învățământ care școlarizează elevi/clase/grupe de elevi cu deficiențe de auz, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, candidații susțin o probă practică evaluată prin calificative, conform anexei nr. 12;j) arondarea candidaților la centrele de concurs se realizează luând în considerare distanța la care se dispun candidații în sălile de concurs, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Un candidat poate solicita, în scris, repartizarea și într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susține proba scrisă. Această opțiune se formulează în scris, la data depunerii/transmiterii cererii de înscriere la concurs, și se anexează la cererea de înscriere, candidatul precizând județul sau municipiul București în care se prezintă la repartizare, în afara celui în care s-a înscris pentru a susține proba scrisă.(4) Un candidat poate opta pentru repartizare, conform alin. (3), într-un singur județ sau numai în municipiul București, în afara celui în care s-a înscris pentru a susține proba scrisă. Această opțiune nu mai poate fi modificată după comunicarea rezultatelor la proba scrisă.(5) Probele practice/orale, prevăzute la alin. (2) lit. g) și h), se organizează conform prevederilor anexei nr. 4 și se evaluează prin calificative "Admis/Respins". La aceste probe nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor rămânând definitiv. Rezultatul "Admis" rămâne valabil și pentru etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic/concursul județean/etapele mobilității personalului didactic/concursurile care se desfășoară pe parcursul anului școlar2023-2024.(6) Comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a probelor orale se constituie, prin decizia inspectorului școlar general, conform prevederilor art. 68 alin. (3) și (4).(7) Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul național, sesiunea 2023, și obține minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă susținută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condițiile prevăzute la art. 64 alin. (13). In situația în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă, dar obține cel puțin minimum nota 5 (cinci) rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.(8) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează de comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, conform precizărilor Ministerului Educației.(9) Repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii, în ordinea prevăzută la art. (74). În cazul notelor egale la proba scrisă se aplică prevederile art. 65.  +  Articolul 81 Prevederile art. 80 se completează cu celelalte prevederi ale prezentei Metodologii care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național, în condițiile în care acestea nu contravin dispozițiilor privind organizarea și desfășurarea acestui concurs în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Capitolul IX Stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar și se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2023-2024, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării  +  Articolul 82(1) În baza prevederilor art. 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018, în anul școlar 2023-2024 pot fi reîncadrate în funcția de personal didactic, cu avizul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, conform prezentei Metodologii, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării:a) cadrele didactice pensionate, bărbați, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 68 de ani până la data de 1 septembrie 2023;b) cadrele didactice pensionate, femei, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2023.(2) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută în Calendar. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare adresează cerere CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică.(3) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) se discută, se analizează de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, care emit acordul de principiu/refuzul privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2023-2024, în funcție de datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ.(4) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic de predare pensionat, care se încadrează în prevederile alin. (1), se realizează în concordanță cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul pensionării, luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 25 alin. (3).(5) Pot primi aprobarea numai cadrele didactice pensionate care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2), pentru care se pot constitui norme didactice complete în concordanță cu documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul unităților de învățământ în care urmează să fie reîncadrate în funcția de personal didactic, luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 25 alin. (3).(6) Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice pensionate care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) acordul de principiu/refuzul privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2023-2024. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale care cuprind cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2).(7) Listele finale, întocmite potrivit alin. (6), se supun validării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar în perioada prevăzută de Calendar. La aprobarea listelor finale, întocmite potrivit alin. (6), consiliul de administrație al inspectoratului școlar ține seama de restrângerile de activitate nesoluționate, de prevederile alin. (4) și (5), de evoluția demografică, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ. Listele finale, validate de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul școlar se afișează și listele care cuprind cadrele didactice pensionate ale căror cereri de reîncadrare în funcția didactică, în anul școlar 2023-2024, au fost respinse la nivelul unităților de învățământ.(8) Contestațiile se depun, în scris, la inspectoratul școlar, în perioada prevăzută în Calendar, și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(9) Ca urmare a validării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a cererilor formulate de cadrele didactice pensionate care au solicitat reîncadrarea, inspectorul școlar general emite decizia privind personalul didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular și se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2023-2024, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.(10) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2023, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (5), inspectoratul școlar revocă decizia privind reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 20232024, a personalului didactic de predare pensionat care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar.(11) În baza deciziei privind reîncadrarea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular și care se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2023-2024, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, directorii unităților de învățământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul școlar 2023-2024.(12) În situația reorganizării unei unități de învățământ cu personalitate juridică, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice pensionate, care se încadrează în prevederile alin. (1) și care solicită reîncadrarea în funcția didactică, se analizează de comisia numită prin decizia inspectorului școlar general conform art. 19 alin. (1), după aplicarea procedurilor prevăzute la art. 19 alin. (2)-(4).  +  Articolul 83 Procedurile prevăzute la art. 29 alin. (6)-(10) pot fi reluate în etapa de stabilire a personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular și care se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2023-2024, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, la solicitarea cadrelor didactice care se încadrează în prevederile art. 29 alin. (4) și (5), după derularea etapei de pretransfer, în situația în care, după această etapă, la nivelul unităților de învățământ în care sunt încadrate cadrele didactice respective se eliberează posturi didactice/catedre în specialitate și se creează condițiile menținerii în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2023-2024, prevăzute la art. 29 alin. (7).  +  Capitolul X Detașarea personalului didactic de predare titular in învățământul preuniversitar  +  Articolul 84(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum și cele care devin rezervate în cadrul etapei de detașare în interesul învățământului se ocupă de cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), prin detașare în interesul învățământului.(2) Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învățământ primitoare, pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) existent(ă) sau care se poate vacanta ulterior la unitatea de învățământ primitoare până la data de 16 august 2023, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14, cu avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular. Personalul didactic de predare titular în învățământul preuniversitar solicitat pentru detașare depune un acord la unitatea de învățământ primitoare, însoțit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității de învățământ în care cadrul didactic solicitat pentru detașare și-a desfășurat activitatea, de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și de avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.(3) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, solicitate pentru detașare în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare, trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detașare în interesul învățământului la inspectoratul școlar și la unitatea de învățământ primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, solicitate pentru detașare în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală, trebuie să promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) și alin. (8).(4) Detașarea în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului școlar general, după aprobarea în consiliul de administrație al unității de învățământ primitoare/CJRAE/CMBRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular. Detașarea în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani școlari consecutivi. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(5) Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar de stat în unități de învățământ de pe lângă ambasade/consulate sau în alte unități de învățământ care nu sunt incluse în rețeaua școlară a unităților de învățământ se dispune prin decizie a inspectorului școlar general, la solicitarea conducerii unității de învățământ primitoare, cu avizul Ministerului Educației.(6) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată se detașează în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în ședință de repartizare organizată de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută în Calendar.  +  Articolul 85(1) În cazul funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, detașarea în interesul învățământului se realizează prin decizia inspectorului școlar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, cu respectarea prevederilor legale. In cazul unei funcții de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat temporar vacante, conducerea unității de învățământ este asigurată, până la revenirea persoanei numite prin concurs, de un cadru didactic titular, numit prin detașare sau prin delegare de atribuții, cu respectarea prevederilor legale.(2) În cazul funcțiilor de îndrumare și control din inspectoratele școlare, detașarea în interesul învățământului se face la propunerea inspectorului școlar general, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar și avizul Ministerului Educației, în baza acordului scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar. Funcțiile de îndrumare și control din inspectoratele școlare, temporar vacante, se ocupă, până la revenirea persoanelor numite prin concurs, de cadre didactice titulare, numite prin detașare sau prin delegare de atribuții, cu respectarea prevederilor legale.(3) Detașarea în interesul învățământului în funcțiile de îndrumare și control din Ministerul Educației, precum și în funcțiile de conducere din inspectoratele școlare și casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educației.(4) Asigurarea conducerii unei unități de învățământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, se realizează conform art. 254^1 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5) Obligația de predare pentru personalul didactic detașat în funcții de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv în funcții de îndrumare și control din inspectoratele școlare, se stabilește în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, cu respectarea strictă a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4865/2011, cu modificările și completările ulterioare și se precizează în decizia de detașare în interesul învățământului  +  Articolul 86(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare în interesul învățământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), prin continuitate pentru detașare la cerere sau prin detașare la cerere în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2023.(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detașare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuității pentru cadrele didactice titulare care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 4 alin. (13) și (18), respectiv la art. 4 alin. (14) și (18) pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar.(3) În această etapă, consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detașare la cerere pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (2). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(4) Dacă în etapa de continuitate pentru detașare la cerere un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 4 alin. (17).(5) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluționarea continuităților pentru detașare la cerere, precum și posturile didactice/catedrele care devin rezervate în cadrul etapei de detașare la cerere, se ocupă de cadrele didactice titulare, precum și de către cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2023, participante la concursul național, sesiunea 2023, care au obținut cel puțin media de repartizare sau nota 5,00 (cinci), după caz, prin detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor sau notelor.(6) Detașarea la cerere a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar prevăzut la alin. (5) se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul școlar, însoțită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 14 .(7) Concursul specific pentru detașare la cerere constă în evaluarea activității profesionale, didactice și științifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate și acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.(8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detașare la cerere, se realizează în ședința de repartizare, organizată la nivel județean/al municipiului București, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:a) cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la alin. (5) care au participat la concursul național, sesiunea 2023, și au obținut cel puțin media sau nota 5 (cinci), după caz, rămase nerepartizate și care solicită detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor sau notelor obținute la concurs, după caz, cu excepția cadrelor didactice repartizate în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3);b) cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2023, care solicită detașare la cerere, la propunerea medicului de medicină a muncii privind schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma aplicării criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 , după repartizarea candidaților prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. q;c) cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2023, care solicită detașare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma aplicării criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 , după repartizarea candidaților prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. q).(9) În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:a) persoana care are domiciliul sau reședința în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;b) persoana care are domiciliul sau reședința într-o localitate din apropierea localității în care solicită postul didactic/catedra;c) persoana al/a cărei soț/soție este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detașarea;d) persoana al/a cărei soț/soție este cadru didactic;e) persoana al/a cărei soț/soție este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplinește funcții de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Președinției, al Guvernului ori în Ministerul Educației, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum și persoana al/a cărei soț/soție îndeplinește funcția de prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliului județean sau o funcție de îndrumare și control în sistemul de învățământ, de cultură, de tineret și sport. De asemenea, au prioritate soțul/soția persoanei care îndeplinește funcții de conducere și de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum și soțul/soția cadrelor didactice numite în funcții de conducere sau de specialitate la comisiile și agențiile din subordinea Președinției, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învățământ, care au drept de rezervare de catedră, și ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Afacerilor Internelor, ale Serviciului Român de Informații și alte servicii speciale la nivel național, mutate, la ordin, în altă localitate.(10) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (9) se menține egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;c) dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrați efectiv în funcții didactice de predare sau în funcții de conducere în unități de învățământ ori în funcții de conducere sau de îndrumare și control în inspectoratele școlare calculat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani;d) media de departajare, calculată cu patru zecimale;e) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituții autorizate/acreditate, conform legii;f) media obținută la examenul de bacalaureat/absolvire/licență (stat);g) vechimea în învățământ.(11) Cadrul didactic care nu poate participa la ședința de repartizare prin detașare la cerere are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. Opțiunile cadrelor didactice din ședința de repartizare sau a împuterniciților acestora în cadrul ședinței de repartizare se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul școlar.(12) Detașarea la cerere a personalului didactic de predare se dispune anual, prin decizie a inspectorului școlar general. O persoană poate beneficia de detașare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani școlari consecutivi.(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2023, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate și pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detașare la cerere, în baza punctajelor obținute conform anexei nr. 2, precum și de detașare în interesul învățământului în primul an după concurs, pe parcursul anului școlar 2023-2024, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, cu avizul Ministerului Educației.(14) Detașarea cadrelor didactice titulare poate fi soluționată pe catedre în componența cărora intră și ore din propria normă.(15) Un cadru didactic titular poate beneficia de detașare în interesul învățământului și la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani școlari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) și art. 84 alin. (4).(16) Detașarea personalului didactic de predare titular se realizează ținând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 și art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de condițiile prevăzute în prezenta Metodologie și de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Detașarea personalului didactic de predare titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul.(17) Cadrul didactic titular într-o unitate de învățământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detașare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ.(18) Decizia de repartizare prin detașare în interesul învățământului sau la cerere se emite de către inspectorul școlar general al inspectoratului școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care cadrul didactic se detașează. In cazul detașării în interesul învățământului sau la cerere de pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) dintr-un județ în altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detașare se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic se detașează, iar un alt exemplar al deciziei se comunică inspectoratului școlar pe raza căruia își are sediul unitatea de învățământ la care cadrul didactic detașat este titular, care are obligația de a-l transmite unității de învățământ la care cadrul didactic detașat este titular. În cazul detașării la cerere de pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) în cadrul aceluiași județ/municipiului București, un exemplar al deciziei de repartizare prin detașare se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic se detașează. În baza deciziei de repartizare prin detașare în interesul învățământului sau la cerere, unitatea de învățământ la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de muncă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectând, în același timp, prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările ulterioare, iar unitatea de învățământ primitoare emite decizie de încadrare prin detașare la cerere, fără a se încheia un alt contract individual de muncă pentru cadrul didactic detașat.(19) În situații temeinic justificate, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ în care un cadru didactic este detașat, conducerea respectivei unități de învățământ poate solicita inspectoratului școlar încetarea detașării și revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de învățământ la care este titular.  +  Capitolul XI Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2023-2024, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată  +  Articolul 87(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare la cerere prin concurs specific se ocupă de cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2023-2024, în condițiile prevăzute la art 4 alin. (15) și (18), respectiv la art 4 alin. (16) și (18) pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, în baza acordurilor de principiu emise de consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE, după caz.(2) În această etapă consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2023-2024 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(3) Candidații care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar2023-2024 ocupă posturile didactice/catedrele vacante/rezervate în perioada prevăzută în Calendar.  +  Capitolul XII Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic de predare calificat și în regim de plata cu ora  +  Secţiunea 1 Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidați rămași nerepartizați după concursul național, sesiunea 2023 și de candidați în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017  +  Articolul 88 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată se reactualizează după etapele anterioare și se publică la data prevăzută în Calendar, prin afișare la avizierul inspectoratului și pe site-ul instituției. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din această listă sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată. Inspectoratul școlar întocmește lista candidaților din județ/municipiul București rămași nerepartizați după concurs.  +  Articolul 89(1) Candidații care au susținut proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2023, se ierarhizează pe listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare sau a notelor, după caz, până la minimum media/nota 5 (cinci), cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii.(2) Candidații care au susținut proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2023, depun, la inspectoratul școlar unde doresc să fie repartizați, în perioada prevăzută în Calendar, o cerere însoțită de copii ale actelor de studii și ale gradelor didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului. La inspectoratele școlare se înregistrează și cererile candidaților care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 5 (cinci) la concursurile naționale din sesiunile 2022, 2021, 2020 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), respectiv cel puțin media de repartizare 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), la concursurile naționale din sesiunile 2019, 2018, 2017 și care solicită repartizarea pe perioadă determinată în baza acestor rezultate. Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din perioada 2017-2022 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).(3) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur județ sau numai în municipiul București.(4) Candidații înscriși conform alin. (2) și (3) pot susține, în perioadele prevăzute de Calendar, probe practice/orale evaluate prin note de la 10 la 1, respectiv prin calificativele "Admis/Respins", conform prevederilor art. 67 alin. (12)-(14) și art 68 sau doar probe practice/orale, evaluate prin calificative "Admis/Respins", conform prevederilor art 80 alin. (2) lit. g), h) și i) și anexelor nr. 4 și 12.(5) Datele din fișa de înscriere a candidaților sunt introduse în sistemul informatizat, în cazul utilizării unui astfel de sistem.  +  Articolul 90(1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după etapa de detașare a personalului didactic de predare titular, se repartizează, în perioadele prevăzute de Calendar, la nivel județean/nivelul municipiului București în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017, în ședințe de repartizare organizate de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, conform anexei nr. 18. La note/medii egale departajarea cadrelor didactice/candidaților se realizează conform art 65.(2) În vederea evitării scindării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete, în ședințele de repartizare organizate conform alin. (1), candidații se repartizează, de regulă, pe catedrele vacante/rezervate complete existente în lista publicată sau prin constituirea unei norme didactice de predare complete din catedrele vacante/rezervate incomplete deja existente în lista afișată la începutul ședințelor.(3) În condițiile art. 89 alin. (5), repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat  +  Articolul 91 Candidații care nu participă la ședințele de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidații nu sunt prezenți personal sau prin1r-un împuternicit la ședințele de repartizare, aceștia nu sunt repartizați.  +  Articolul 92 În cadrul ședinței de repartizare, opțiunile candidaților sau ale împuterniciților acestora se înregistrează conform procedurii stabilite de inspectoratul școlar.  +  Articolul 93 După exprimarea opțiunii, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare. În baza deciziei de repartizare, directorul unității de învățământ încheie, după caz, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată cu candidatul repartizat. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se încheie, de regulă, pentru perioada 1 septembrie-31 august a fiecărui an școlar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de data de 31 august a fiecărui an școlar. Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. în cazul neprezentării la post, în perioada menționată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se vacantează. Sunt exceptate situațiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaților: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justficate cu documente.  +  Secţiunea a 2-a Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora  +  Articolul 94(1) Cadrele didactice de predare și de instruire practică, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, pot fi salarizate și prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice de predare, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora doar după efectuarea normei didactice de predare complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) și e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, precum și personalul de îndrumare și control poate fi salarizat prin plata cu ora în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare și a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4827/2018, cu modificările și completările ulterioare. Salarizarea în regim de plată cu ora pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control se realizează numai pentru orele care depășesc limita maximă de ore pentru obligația de predare, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4865/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) Personalul de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, precum și personalul de îndrumare și control poate fi încadrat, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate, conform hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar.(4) După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unității de învățământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate, cu excepția posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate propuse pentru ocuparea de către candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învățământ, la solicitarea, în scris, a acestuia și comunică situația la inspectoratul școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Personalul didactic titular căruia i s-a atribuit ore în sistem de plata cu ora încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora au cadrele didactice titulare în specialitatea postului didactic/catedrei vacante conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.(5) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învățământ, directorii unităților de învățământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae și susținerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic de predare titular în altă unitate de învățământ, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condițiilor de studii, avizelor și atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.(6) Pe baza avizului obținut pentru încadrarea în regim de plata cu ora, conform alin. (5), inspectoratul școlar emite decizia de repartizare, în baza căreia personalul didactic de predare titular în altă unitate de învățământ, personalul angajat în alte domenii de activitate și personalul didactic pensionat încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ.(7) în perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul școlar repartizează, în ședință de repartizare, în ordine:a) cadre didactice și candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați sau cu norma didactică de predare incompletă, precum și candidați care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizați în etapele anterioare, conform anexei nr. 18;b) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);c) personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămași neîncadrați, selectați în baza criteriilor stabilite la alin. (8);d) personalul didactic de predare calificat pensionat din învățământul preuniversitar rămas neîncadrat, care nu depășește cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);e) personalul didactic de predare calificat pensionat din învățământul preuniversitar, care depășește cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);f) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. b)-g) se aplică, în ordine, următoarele criterii:a) calificativul obținut la ultima evaluare anuală în calitate de personal didactic de predare;b) domiciliul în localitatea în care solicită postul;c) continuarea activității didactice în aceeași unitate de învățământ în care a funcționat și în anul școlar anterior;d) gradul didactic;e) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;f) media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.  +  Articolul 95(1) Angajarea personalului didactic de predare calificat în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului școlar general, se realizează de către directorul unității de învățământ, după prezentarea curriculum-ului vitae și susținerea interviului.(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului școlar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a condițiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(8) sau a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), a prevederilor prezentei Metodologii, a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare și a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4827/2018, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învățământ, cadrele didactice asociate angajate în alte domenii de activitate și cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), după prezentarea curriculum-ului vitae și susținerea interviului, încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) În mod excepțional, catedrele de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învățământul dual, pot fi ocupate, cu avizul operatorului economic, în regim de plata cu ora, cu statut de cadru didactic calificat și de specialiști în domeniu care nu îndeplinesc strict una dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(8).  +  Articolul 96(1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat în regim de plata cu ora se atribuie în regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unității de învățământ, în ordine, mai întâi personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învățământ și apoi se emit avize pentru încadrarea în regim de plata cu ora personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unități de învățământ, iar situația se comunică inspectoratului școlar.(2) Personalul didactic de predare titular și cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învățământ, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic de predare pensionat, care solicită, în scris, încadrarea în regim de plata cu ora, susțin interviul organizat conform hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, în fața unei comisii constituite la nivelul unității de învățământ. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 (cinci). Rezultatele interviului se comunică inspectoratului școlar.(3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:a) candidaților rămași nerepartizați sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18 sau candidaților angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învățământul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4);b) candidaților care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform anexei nr. 18;c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învățământ pe baza avizului obținut pentru încadrarea în regim de plata cu ora.(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidații repartizați conform alin. (3) se emit începând cu data de la care au fost repartizați.  +  Secţiunea a 3-a Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  +  Articolul 97(1) Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională, conform art. 42 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) În condițiile alin. (1) se suspendă aplicarea prevederilor art. 94 alin. (8) lit. c) și art. 96 alin. (2).  +  Capitolul XIII Organizarea și desfășurarea concursului/testării la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Articolul 98(1) În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (19) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat, angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora, în condițiile prezentei Metodologii, inspectoratele școlare organizează, la nivel județean/nivelul municipiului București, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat. În mod excepțional, până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.(2) Condițiile de înscriere și de participare la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleași ca și cele pentru concursul național.(3) Concursul/testarea organizat(ă) de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt coordonate de o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, în componența prevăzută la art. 68 alin. (1).  +  Articolul 99(1) Concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației.(2) Candidații care nu au susținut probe practice/orale în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023, pot susține aceste probe în cadrul concursului organizat la nivel județean/nivelul municipiului București, conform Calendarului. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de probă practică/orală se organizează, se desfășoară și se evaluează potrivit anexelor 4 și 6-12, de o comisie constituită la nivel județean, conform art. 68 alin. (3)-(5). La aceste probe nu se admit contestații în cadrul concursului organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, nota stabilită de comisia de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale rămânând definitivă.(3) Candidații care nu au participat la concursul național sau care nu au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă în cadrul concursului național, sesiunea 2023, ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului școlar 2022-2023, pot participa la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București și au obligația ca în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor să susțină inspecția specială la clasă organizată de o comisie constituită la nivelul unității de învățământ/unui grup de unități de învățământ. Inspecția specială la clasă în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs și se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probei, iar la această probă nu se admit contestații. După repartizarea acestor candidați pe post, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare în regim de plata cu ora pe o perioadă de 30 de zile de la data începerii cursurilor anului școlar. În situația în care candidatul promovează inspecția specială la clasă în profilul postului, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pe post/catedră în baza rezultatului obținut la concurs și candidatul încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată cu directorul unității de învățământ.(4) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia inspectorului școlar general, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților, și traducerea acestora în limbile minorităților naționale. Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor și a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte și baremele de evaluare aferente.(5) Candidații trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. Pentru candidații care au participat la concursul național, sesiunea 2023, și au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă/proba practică în cadrul acestui concurs ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului școlar 2022-2023, media de repartizare la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București se determină luând în calcul aceste rezultate. În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, departajarea candidaților se realizează conform art. 65.(6) Comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, numită prin decizia inspectorului școlar general, are următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte doi profesori de specialitate din învățământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învățământ/40 candidați;c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competențe în tehnoredactare.(7) Membrii comisiei județene/a municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor suportă consecințele legii.(8) Evaluarea și notarea lucrărilor scrise se desfășoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei doi membri ai comisiei și apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând și punctul/punctele din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum și nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare, nu se fac însemnări pe lucrare. Un evaluator nu are acces la borderoul celuilalt. Profesorii evaluatori au obligația de a întocmi borderouri de notare detaliate în care să se evidențieze atât punctajul acordat pentru fiecare subiect, cât și punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform baremului de evaluare.(9) Președintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile și semnalează diferențele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. în această situație, cei doi profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea și acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele inițiale. în caz de divergențe între cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia inspectorului școlar general, la propunerea președintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă și va fi semnată de cei trei profesori evaluatori.(10) În situația în care nu s-au semnalat diferențe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator își înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar președintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare și semnează.(11) După stabilirea mediei, președintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, în prezența secretarilor comisiei, consemnează notele finale într-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidaților, numărul lucrării și nota finală obținută.(12) Lucrările candidaților, împreună cu borderourile de corectare și procesele-verbale cu notele finale obținute, sunt predate președintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise.(13) Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar.  +  Articolul 100 Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Lucrările scrise, pentru care se depun contestații, conform Calendarului, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se și nota/notele acordate la prima evaluare.  +  Articolul 101(1) Comisia județeană/a municipiului București de soluționare a contestațiilor este formată, în întregime, din alte persoane decât cele din comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise. Comisia județeană/a municipiului București de soluționare a contestațiilor este numită prin decizia inspectorului școlar general, în componența prevăzută la art. 99 alin. (6).(2) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 99 alin. (8) - (11), în perioada prevăzută de Calendar.(3) Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Rezultatele stabilite de comisia de soluționare a contestațiilor sunt definitive și se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 102(1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante se pot prezenta și persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.(3) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului se organizează de comisiile prevăzute la art. 98 alin. (3) și art. 99 alin. (6).(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât și a interviului, este 5 (cinci).(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia județeană/a municipiului București de soluționare a contestațiilor prevăzută la art. 101 alin. (1). Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(7) Hotărârile comisiei județene/a municipiului București de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(8) în vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborate de Ministerul Educației. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar.(10) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administrație al inspectoratului școlar de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(11) În cazul în care există egalitate de medie între candidații fără studii corespunzătoare postului care au susținut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine:a) candidații care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educației, conform legii și care au obținut cel puțin calificativul "Bine";b) candidații cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată;c) candidații cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licență;d) candidații cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;e) candidații în curs de calificare în specialitatea postului;f) candidații care au participat sau participă la cursuri de perfecționare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educației, conform legii.  +  Articolul 103(1) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul școlar repartizează, în ședință de repartizare, în ordine:a) cadre didactice și candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați din etapele anterioare sau cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 94 alin. (7);b) cadre didactice și candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 96 alin. (3);c) candidați cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, conform art. 99 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;d) candidați cu studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, conform art. 99 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;e) candidați cu studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, conform art. 99 alin. (3), în ordinea descrescătoare a notelor;f) candidați cu studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București cu norma didactică de predare incompletă, în vederea constituirii normei conform prevederilor art. 8 alin. (4).(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:a) personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);d) candidaților fără studii corespunzătoare postului care au obținut cel puțin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București, conform art. 102 alin. (3) și (4), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 102 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.(3) În ședința de repartizare, absolvenții învățământului superior care au obținut la testare cel puțin media 7 (șapte) își pot constitui norma didactică de predare și cu alte ore, la discipline din aceeași arie curiculară, altele decât cea pentru care a susținut testarea, până la 1/3 de normă, în învățământul gimnazial din mediul urban, respectiv până la 1/2 de normă, în învățământul gimnazial din mediul rural.(4) Departajarea candidaților prevăzuți la alin. (2) lit. b), având domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra vacant(ă)/rezervat(ă) solicitat(ă), se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;c) media de departajare cea mai m