ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 11 noiembrie 2022  Având în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale la nivel internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri, este necesară instituirea unor măsuri cu caracter temporar, astfel încât prețurile la energie electrică și gaze naturale plătite de către clienții finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică și să nu conducă la un blocaj al activităților economice la nivel național, ținând cont că este necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori.Ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, care stipulează în considerentul 48 din preambul că:(48) Intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice constituie, în principiu, o măsură care denaturează piața. Prin urmare, astfel de intervenții pot fi efectuate numai cu titlu de obligații de serviciu public și ar trebui să fie supuse unor condiții specifice. În prezent, în temeiul Directivei (UE) 2019/944, sunt permise prețuri reglementate pentru gospodării și microîntreprinderi și, de asemenea, sunt permise, inclusiv sub nivelul costurilor, pentru clienții vulnerabili și cei afectați de sărăcia energetică. Cu toate acestea, în contextul actualei creșteri excepționale a prețurilor energiei electrice, setul de măsuri de care dispun statele membre pentru a sprijini consumatorii ar trebui extins temporar, oferind posibilitatea de a include IMM-urile în domeniul de aplicare al prețurilor reglementate și permițând stabilirea de prețuri reglementate sub nivelul costurilor. O astfel de extindere ar putea fi finanțată din plafonul pe veniturile de pe piață.“, precum și de prevederile articolului 8 - „Măsuri naționale de criză“, care prevăd că:(1) Statele membre pot:(a) să mențină sau să introducă măsuri care limitează și mai mult veniturile de pe piață ale producătorilor care produc energie electrică din sursele enumerate la articolul 7 alineatul (1), inclusiv posibilitatea de a face diferența între tehnologii, precum și veniturile de pe piață ale altor participanți la piață, inclusiv ale celor care își desfășoară activitatea în domeniul tranzacționării energiei electrice [....](2) În conformitate cu prezentul regulament, măsurile menționate la alineatul (1):(a) sunt proporționale și nediscriminatorii;(b) nu pun în pericol semnalele de investiții;(c) asigură acoperirea costurilor de investiții și de exploatare;(d) nu denaturează funcționarea piețelor angro de energie electrică și, în special, nu afectează ordinea de merit, nici formarea prețurilor pe piața angro;(e) sunt compatibile cu dreptul Uniunii“,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatele (3) și (4) se abrogă.2. La articolul 16, după alineatul (7^4) se introduce un nou alineat, alineatul (7^5), cu următorul cuprins:(7^5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute în anexa nr. 11, după cum urmează:a) de către OPCOM - cele prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) și (3) și art. 16;b) de către producătorii de energie electrică - cele prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) teza finală și alin. (7), art. 6 și art. 10;c) de către operatorii economici - cele prevăzute la art. 7 alin. (1) și alin. (4) și art. 10, constituie contravenție, se constată și se sancționează de către ANRE cu amendă contravențională de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării.3. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (7^1), (7^2) și (7^5) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum și ale art. 29 din ordonanța anterior menționată.4. După articolul 23 se introduce un nou articol, art. 23^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 se instituie mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta ordonanță de urgență.(2) Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică prevăzut în anexa nr. 11 nu se aplică operatorilor economici, producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru tehnologiile și puterea instalată prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET.5. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.6. La anexa nr. 6, după articolul 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Contribuția la/de la Fondul de Tranziție Energetică pentru energia electrică vândută conform mecanismului prevăzut la anexa nr. 11 se plătește după cum urmează:unde:V_CO2 reprezintă valoarea lunară a certificatelor CO_2 aferente energiei electrice vândute conform mecanismului prevăzut la anexa nr. 11.7. După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având conținutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, articolele V și VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022, cu completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIIDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, producătorii de energie electrică cu o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW, cu excepția celor prevăzuți la art. I pct. 4 alin. (2), pot vinde energia electrică produsă doar în condițiile prevăzute de anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IVLista prevăzută la art. 4 alin. (1) din anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, se publică de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 noiembrie 2022.Nr. 153.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică
   +  Articolul 1Prezenta anexă stabilește mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, respectiv regulile de funcționare ale acestuia și obligațiile aplicabile operatorilor economici implicați.  +  Articolul 2(1) Pe durata utilizării mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică, societatea Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale „OPCOM“ - S.A., denumită în continuare OPCOM, are calitatea de achizitor unic pe piața de energie electrică.(2) OPCOM, în calitate de achizitor unic, cumpără energia electrică de la producătorii prevăzuți la art. 3 alin. (1) și vinde energia electrică achiziționată furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia.  +  Articolul 3(1) Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică se aplică producătorilor ale căror capacități de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW.(2) Pe perioada utilizării mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică, prețul plătit de achizitorul unic prevăzut la art. 2 alin. (1) producătorilor de energie electrică, pentru cantitățile de energie electrică vândute de aceștia prin intermediul acestui mecanism, este de 450 lei/MWh.(3) Achizitorul unic prevăzut la art. 2 alin. (1) vinde cantitățile de energie electrică cumpărate, prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, de către operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (2), cu prețul de 450 lei/MWh.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, publică și transmite OPCOM și Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica - S.A., denumită în continuare Transelectrica, lista producătorilor prevăzuți la art. 3 alin. (1), alții decât cei prevăzuți la art. 23^1 alin. (2) din ordonanța de urgență, și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), aferentă primului an pentru care se organizează procedura de achiziție anuală.(2) Producătorii de energie electrică au obligația de a transmite la Transelectrica și OPCOM, până la data de 24 noiembrie a anului anterior anului de aplicare, situația privind:a) prognoza cantității de energie electrică ce va fi livrată în sistem în anul de aplicare;b) în cazul producătorilor care contractează servicii de echilibrare, cantitatea de energie electrică prognozată necesară pentru asigurarea serviciilor de echilibrare contractate;c) cantitatea de energie electrică din producția anului de aplicare care a fost deja contractată la vânzare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;d) cantitatea de energie electrică disponibilă pentru anul de aplicare, defalcată pe luni, rezultată din diferența între prognoza cantității de energia electrică ce va fi livrată și cantitatea de energie electrică aferentă asigurării serviciilor de echilibrare, conform dispozițiilor lit. b), precum și cantitatea de energia electrică contractată deja la vânzare, conform dispozițiilor lit. c).  +  Articolul 5(1) Transelectrica centralizează și analizează cantitățile prognozate transmise de producătorii de energie electrică și le compară cu prognozele realizate de Transelectrica în baza datelor statistice pe care le deține, în termen de 7 zile de la primirea acestora.(2) În cazul în care din comparația prognozelor cantităților de energie electrică ce vor fi livrate în anul de aplicare și a cantităților de energie electrică necesare pentru asigurarea serviciilor de echilibrare contractate, transmise de producători cu prognozele determinate de Transelectrica rezultă diferențe mai mari de 3%, Transelectrica solicită clarificări producătorului. Producătorul este obligat să transmită în termen de 3 zile către Transelectrica documente justificative pentru diferențele prognozate sau valorile corectate ale prognozelor, după caz.(3) Transelectrica validează prognozele producătorilor aferente cantităților de energie electrică ce vor fi livrate în sistem în anul de aplicare și ale cantităților de energie electrică necesare pentru asigurarea serviciilor de echilibrare contractate, considerând valoarea cea mai mare dintre cea transmisă de producător și cea calculată de Transelectrica, calculează 80% din valorile prognozate validate și le comunică ANRE, împreună cu cantitățile de energie electrică din producția anului de aplicare care au fost deja contractate la vânzare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, transmise de producători la Transelectrica conform dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. c), până la data de 9 decembrie a anului anterior anului de aplicare.(4) ANRE verifică valorile de producție prognozate transmise de Transelectrica și transmite la OPCOM prognoza cantităților de energie electrică disponibile a fi contractate, prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, pentru anul de aplicare, defalcate pe luni, până la data de 16 decembrie a anului anterior anului de aplicare. ANRE poate solicita Transelectrica și/sau producătorilor refacerea prognozelor sau a calculelor, caz în care aceștia au obligația să le retransmită la ANRE în termen de 2 zile de la data solicitării.(5) OPCOM transmite producătorilor valorile aprobate de ANRE ale prognozelor cantităților de energie electrică disponibile a fi contractate conform dispozițiilor alin. (4), prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, pentru anul de aplicare, defalcate pe luni, până la data de 20 decembrie a anului anterior anului de aplicare.(6) ANRE actualizează lista producătorilor prevăzuți la art. 3 alin. (1), alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2), și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2) până cel târziu în ziua a 15-a a lunii anterioare lunii de livrare.(7) Producătorii determină și transmit lunar la OPCOM pe propria răspundere prognozele cantităților suplimentare cantităților contractate prevăzute la art. 9 lit. e), până cel târziu în ziua a 15-a a lunii anterioare lunii de livrare.  +  Articolul 6Producătorii prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația de a vinde OPCOM, conform prezentului mecanism de achiziție centralizată, cantitățile de energie stabilite și comunicate potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) și alin. (7), după caz.  +  Articolul 7(1) Operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), au obligația de a transmite la OPCOM prognoze de consum anuale, precum și cantitățile de energie electrică care au fost deja contractate la cumpărare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, defalcate lunar, până la data de 10 decembrie a anului anterior anului de aplicare.(2) OPCOM centralizează prognozele de consum și cantitățile de energie electrică care au fost deja contractate la cumpărare conform dispozițiilor alin. (1) și le transmite ANRE în termen de 2 zile lucrătoare. ANRE verifică prognozele de consum pe baza datelor statistice disponibile din anul anterior. În cazul în care din comparația prognozelor de consum cu datele statistice rezultă diferențe mai mari de 3%, ANRE solicită clarificări operatorilor economici respectivi. Aceștia sunt obligați să transmită, în termen de 3 zile, documente justificative pentru diferența prognozată sau valoarea corectată a prognozei, după caz.(3) ANRE validează prognozele de consum și transmite către OPCOM, până la data de 20 decembrie a anului anterior anului de aplicare, următoarele date:a) în cazul operatorului de transport și de sistem energie electrică și al operatorilor de distribuție energie electrică, 75% din prognozele de consum validate, diminuate cu cantitățile din contractele de achiziție energie electrică deja încheiate;b) în cazul celorlalți operatori economici prevăzuți la art. 2 alin. (2), 80% din prognozele de consum validate, diminuate cu cantitățile din contractele de achiziție energie electrică deja încheiate.(4) Operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), determină și transmit la OPCOM prognozele lunare ale cantităților suplimentare cantităților contractate pentru consum prevăzute la art. 9 lit. e), până cel târziu în ziua a 15-a a lunii anterioare lunii în care va avea loc consumul.  +  Articolul 8OPCOM organizează o procedură de achiziție anuală, precum și câte o procedură de achiziție suplimentară, în fiecare lună, pentru cantitățile de energie electrică care se livrează în luna următoare. Calendarul este stabilit de OPCOM și publicat pe pagina proprie de internet.  +  Articolul 9Mecanismul anual de achiziție centralizată, anual, se desfășoară după cum urmează:a) OPCOM însumează cantitățile de energie electrică prevăzute la art. 7 alin. (3) pentru consum, respectiv la art. 5 alin. (4) pentru producție, din care ia în considerare, pentru procedura de achiziție anuală, un procent de 50% din cantitățile de energie electrică însumate;b) cantitățile de energie electrică obținute potrivit metodei de calcul prevăzute la lit. a) sunt comparate în vederea acoperirii consumului de energie electrică;c) în cazul în care cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mică decât cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, după cum urmează:i) pentru operatorul de transport și de sistem energie electrică și operatorii de distribuție energie electrică se va asigura întregul consum conform prognozelor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a);ii) pentru restul operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) se reduce proporțional, după scăderea cantității de energie electrică prevăzute la lit. i);d) în cazul în care cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mare decât cantitatea de energie electrică necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce proporțional cantitatea de energie electrică pe care producătorii au obligația să o vândă;e) cantitățile de energie electrică anuale și lunare rezultate în urma mecanismului anual de achiziție centralizată constituie obligații ferme ale producătorilor de energie electrică și ale operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și se repartizează uniform pe toate intervalele de decontare din fiecare lună.  +  Articolul 10(1) Orice notificare pe propria răspundere de modificare a prognozei lunare a cantităților suplimentare de energie electrică disponibile/solicitate a fi achiziționate pentru acoperirea consumului va fi transmisă OPCOM cu justificarea aferentă, cu cel puțin 3 zile înainte de data organizării procedurii de achiziție, pentru diferențe mai mari de 2% între cantitatea suplimentară de energie electrică disponibilă/solicitată de către producători/operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și prognozele prevăzute la art. 5 alin. (7) și art. 7 alin. (4).(2) Cantitățile de energie electrică transmise conform dispozițiilor art. 5 alin. (7), art. 7 alin. (4) și/sau prevederii alin. (1) sunt ferme.  +  Articolul 11Mecanismul lunar de achiziție centralizată se desfășoară după cum urmează:a) OPCOM însumează cantitățile de energie electrică suplimentare prevăzute la art. 5 alin. (7), pentru producție, și la art. 7 alin. (4) pentru consum, respectiv la art. 10, după caz;b) cantitățile de energie electrică suplimentare obținute potrivit metodei de calcul prevăzute la lit. a) sunt comparate în vederea acoperirii consumului de energie electrică;c) în cazul în care cantitatea de energie electrică suplimentară pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mică decât cantitatea de energie electrică suplimentară necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce cantitatea de energie electrică suplimentară necesară acoperirii consumului, după cum urmează:i) pentru operatorul de transport și de sistem energie electrică și operatorii de distribuție energie electrică se va asigura întregul consum suplimentar conform prognozelor prevăzute la art. 7 alin. (4);ii) pentru restul operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) se reduce proporțional, după scăderea cantității de energie electrică prevăzute la lit. i);d) în cazul în care cantitatea de energie electrică suplimentară pe care producătorii au obligația să o vândă este mai mare decât cantitatea de energie electrică suplimentară necesară acoperirii consumului, OPCOM va reduce proporțional cantitatea de energie electrică suplimentară pe care producătorii au obligația să o vândă;e) cantitățile de energie electrică lunare suplimentare rezultate în urma mecanismului lunar de achiziție centralizată constituie obligații ferme ale producătorilor de energie electrică și ale operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și se repartizează uniform pe toate intervalele de decontare din luna respectivă.  +  Articolul 12Prin excepție de la prevederile art. 9 și art. 11, pentru luna ianuarie 2023 se vor tranzacționa cantitățile de energie electrică prevăzute la art. 7 alin. (3). Acestea constituie obligații ferme ale producătorilor de energie electrică și ale operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și se repartizează uniform pe toate intervalele de decontare din luna respectivă.  +  Articolul 13Încheierea contractelor între OPCOM și producătorii care vând energie electrică prevăzuți la art. 3 alin. (1), respectiv între OPCOM și operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), în urma desfășurării mecanismului de achiziție centralizată, anual și lunar, se realizează prin semnarea, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, a contractului-cadru prevăzut la art. 16 și a actelor adiționale, după caz.  +  Articolul 14(1) Operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), trebuie să deschidă un cont în lei la o instituție bancară din România, să încheie un mandat SEPA Direct Debit cu instituția bancară respectivă, publicat pe pagina de internet a OPCOM, prin care acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM, pentru a emite instrucțiuni de debitare directă asupra contului său deschis la instituția bancară respectivă, precum și dreptul băncii pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucțiunile de debitare directă emise de OPCOM.(2) Operatorii economici care cumpără energie electrică, prevăzuți la art. 2 alin. (2), trebuie să solicite unei bănci comerciale emiterea unei scrisori de garanție bancară de plată - document prin care banca respectivă se angajează în mod irevocabil și necondiționat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM, suma solicitată.(3) Obligațiile de plată ale operatorilor economici care au cumpărat energie electrică, pentru fiecare zi de livrare, se achită prin instrucțiuni de debitare directă emise de către OPCOM în zilele bancare lucrătoare.  +  Articolul 15Drepturile de încasare ale producătorilor pentru cantitățile de energie electrică vândute, în fiecare zi de livrare, se plătesc de către OPCOM prin ordine de plată emise în zilele bancare lucrătoare.  +  Articolul 16OPCOM elaborează și publică pe pagina proprie de internet, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, contractul-cadru, procedurile și convențiile utilizate în vederea funcționării mecanismului descris în cadrul prezentei anexe.  +  Articolul 17Pentru activitățile și serviciile desfășurate, OPCOM are dreptul să perceapă participanților la piață tarife/comisioane la nivelul costurilor înregistrate prin organizarea mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică.
  ----