SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 noiembrie 2022pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 11 noiembrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.453 din 4 noiembrie 2022, publicat în monitorul Oficial, Partea I, nr. 1090 din 11 noiembrie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023, denumită în continuare Schema.(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.(4) Prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(5) Ministerul Culturii este furnizorul și administratorul Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023.  +  Capitolul II Obiectivul Schemei  +  Articolul 2Obiectivul prezentei scheme îl reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.  +  Capitolul III Baza legală  +  Articolul 3Prezenta schemă se aplică cu luarea în considerare și respectarea dispozițiilor următoarelor reglementări:– Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;– Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. RG/10.901 din 3.08.2022;– Memorandumul cu tema „Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023“, aprobat în ședința Guvernului din data de 5 octombrie 2022.  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 4(1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României întreprinderilor din sectorul cultural care desfășoară activități conform codurilor CAEN menționate la art. 8 alin. (2).(2) Prezenta schemă nu se aplică pentru:a) ajutoarele acordate întreprinderilor care au activitate în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari.d) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează și transport rutier de mărfuri în numele terților.  +  Articolul 5În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele enumerate mai sus, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele sau activitățile eligibile, cu condiția ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Schema.  +  Capitolul V Definiții  +  Articolul 6În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:a) activitate economică - furnizarea de bunuri și servicii pe o piață;b) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre, respectiv 200.000 euro per întreprindere unică, per trei ani fiscali consecutivi, cu excepția întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, pentru care se aplică un plafon de 100.000 euro. În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis este acordat sub formă de grant întreprinderilor din sectoarele culturale a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădită pe perioada stării de alertă;c) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condițiilor de acordare prevăzute în prezenta schemă;d) conflict de interese - situația în care o persoană implicată în procesul de selecție deține interese directe sau indirecte care sunt sau par a fi incompatibile cu exercitarea imparțială și/sau obiectivă a funcțiilor legate de procesul de selecție. Aceste interese pot fi legate de interese economice, afinități politice sau naționale, legături de familie sau personale, alte interese comune cu cele ale aplicantului sau ale partenerului său sau orice alte interese care pot influența activitatea imparțială și obiectivă a persoanei implicate în selecția proiectelor. De asemenea, vor fi avute în vedere și prevederile privind conflictul de interese din legislația națională incidentă;e) contract de finanțare - contractul încheiat între furnizor și beneficiarul de ajutor de minimis prin care se aprobă acordarea finanțării sub formă de grant în temeiul prezentei scheme;f) data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speță, data semnării contractului de finanțare între beneficiar și furnizor, în calitatea sa de furnizor/administrator al schemei de ajutor de minimis;g) dosar de finanțare - totalitatea documentelor depuse de potențialul beneficiar în cadrul prezentei scheme, conținând cererea de finanțare, documentele obligatorii și alte documente-suport;h) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Culturii;*) Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.i) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;j) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice. Conceptul de „întreprindere“, respectiv „întreprindere unică“ se poate aplica și în cazul persoanelor fizice sau al entităților deținute de aceleași persoane fizice. Cu toate acestea, simpla deținere a unor acțiuni nu înseamnă desfășurarea unei activități economice. Analiza se va face de la caz la caz.În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis este o întreprindere unică, plafonul maxim al ajutorului de minimis acordat și cumulul se calculează prin totalizarea valorilor aferente întreprinderilor aflate în cel puțin una dintre relațiile menționate la pct. (i)-(iv).  +  Capitolul VI Modalitatea de acordare  +  Articolul 7(1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali (anul fiscal în curs și doi ani fiscali anteriori). Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea cuantumului ajutorului acordat în baza prezentei scheme este cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.(2) Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.(3) Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4791 și codul CAEN 7990, limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice, reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020.(4) Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4690 și codul CAEN 4761, limitată exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferența dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 și cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020.(5) Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2)-(4), este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/ remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.  +  Capitolul VII Beneficiari eligibili  +  Articolul 8(1) Beneficiarii Schemei sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; și desfășoară activități conform următoarelor coduri CAEN:
  18. TIPĂRIRE ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1820Reproducerea înregistrărilor
  46. COMERȚ CU RIDICATA, CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE
  4690Comerț cu ridicata nespecializat** Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg.
  47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate** Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg.
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet** Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice.
  58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811Activități de editare a cărților
  59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7420Activități fotografice
  79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică** Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice.
  85. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  (3) Beneficiarii nu fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente.(4) Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească și următoarele condiții pentru a fi eligibile:a) nu se află în insolvență, în temeiul legislației naționale, la momentul înscrierii în cadrul Schemei;b) au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aferente anului 2019;c) nu sunt rezidenți în scopuri fiscale sau înmatriculați în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;d) nu sunt controlate, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definit în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;e) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;f) nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
   +  Capitolul VIII Bugetul Schemei  +  Articolul 9(1) Bugetul Schemei este 140.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare. Sursa bugetară este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, în cadrul titlului 55 „Alte transferuri“, cu încadrare în bugetul alocat.(2) Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea bugetului aprobat al Schemei, plata către fiecare beneficiar se va face proporțional, prin aplicarea la valoarea grantului eligibil a procentului rezultat din raportarea bugetului Schemei la valoarea totală a cererilor aprobate.
  Buget2022 - mii lei -2023 - mii lei -
  Credite de angajament140.0000
  Credite bugetare10.000130.000
  (3) Plata către beneficiar se va efectua în două tranșe. Prima tranșă nu va depăși 50% din valoarea grantului eligibil.(4) Intensitatea ajutorului care va fi acordat fiecărui beneficiar este de maximum 100%, aplicată la grantul calculat conform art. 7.
   +  Articolul 10Beneficiarii prevăzuți de prezenta schemă au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primei plăți. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.  +  Articolul 11(1) Modalitatea și data de lansare a apelului, procedura de înscriere, verificare, contractare, plată și monitorizare, modelele de declarații se detaliază în ghidul/procedura de implementare a Schemei, aprobat(ă) prin ordin al ministrului culturii.(2) În vederea acordării ajutorului de minimis, reprezentanții furnizorului au obligația să verifice următoarele:a) îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;b) existența raportului de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;c) corespondența dintre baza de calcul anuală obținută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile calculate, certificate și asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar;d) faptul că solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, furnizorul ajutorului de minimis va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscală, în mod automat, prin aplicația informatică PATRIMVEN. În cazul în care se înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul de minimis acordat, conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a).(3) Dacă se constată de către furnizor că la înscriere aplicantul a făcut declarații incomplete, nereale sau neconforme cu realitatea, furnizorul dispune recuperarea ajutorului de minimis, pentru motivul nerespectării condițiilor de acordare, în conformitate cu dispozițiile art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Ministerul Culturii va încheia un protocol de colaborare cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală având ca obiect verificarea valorii cifrei de afaceri realizate/încasărilor realizate din activitățile desfășurate conform codurilor CAEN eligibile.
   +  Capitolul IX Durata Schemei  +  Articolul 12(1) Perioada de valabilitate a Schemei în care vor fi acordate ajutoare de minimis este de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii de aprobare a prezentei scheme până la data de 30 iunie 2023.(2) Data până la care se vor efectua plățile ajutorului de minimis este cel târziu 31 decembrie 2023, în limita creditelor bugetare.  +  Capitolul X Cheltuieli eligible  +  Articolul 13(1) Sunt eligibile următoarele cheltuieli:a) obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate în cadrul perioadei de 6 luni de la data acordării ajutorului de minimis;b) din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligații fiscale și alte creanțe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis și până la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plăți;c) orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului într-o perioadă de maximum 6 luni de la data acordării ajutorului de minimis.(2) Nu sunt eligibile cheltuielile deja compensate prin intermediul altor ajutoare de stat/de minimis sau alte finanțări nerambursabile din surse publice acordate beneficiarului.(3) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă numai dacă aceasta nu se poate recupera. În cazul în care TVA poate fi dedusă doar parțial, numai partea care nu poate fi recuperată este eligibilă.(4) Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligația menținerii activității pentru care a obținut finanțare cel puțin 6 luni de la data primei plăți. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.  +  Capitolul XI Numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 14Prin prezenta schemă se acordă ajutoare de minimis unui număr estimat de 6.000 de beneficiari.  +  Capitolul XII Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis  +  Articolul 15(1) Pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Schemei, solicitantul va da o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în anul în curs, la momentul semnării contractului de finanțare, și în ultimii doi ani fiscali încheiați anteriori.(2) În etapa de contractare, furnizorul va acorda ajutorul de minimis sub forma grantului după ce va verifica, inclusiv prin introducerea informațiilor din declarația pe propria răspundere a beneficiarului în sistemul RegAS, dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de acesta pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali - 2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs - nu depășește pragul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează și în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei.(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi - valoarea pe doi ani anterior cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme în anul în curs - depășește pragul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează și în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei, beneficiarul nu poate beneficia de prevederile Schemei.(4) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menționat anterior, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește plafonul menționat la alin. (3).(5) Beneficiarul de ajutor de minimis poate prezenta și dovezi conform cărora a fost rambursat un ajutor de minimis primit anterior sau o parte din acesta, astfel încât prin noul ajutor solicitat să nu se depășească plafonul menționat la alin. (3).(6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare pentru capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului de stat stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau nu sunt legate de aceste costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.(7) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului de 500.000 euro.(8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro pe durata a trei ani fiscali - 2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs -, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează și în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost.(9) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanțare.(10) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme există cel puțin una dintre relațiile menționate la definiția întreprinderii unice de la art. 6 lit. j), respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“, iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent și 2 ani anteriori încheiați, împreună cu suma solicitată, nu va depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.(11) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.(12) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(13) Contractul de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din executarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor din contract de către beneficiarul ajutorului de minimis.  +  Capitolul XIII Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis  +  Articolul 16(1) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.(2) Ministerul Culturii are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al prezentei scheme.(3) Ministerul Culturii trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul Schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul Schemei.(4) Beneficiarii ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(5) Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția furnizorului Schemei, în formatul și în termenul solicitate de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.(6) Ministerul Culturii, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat/de minimis la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat/de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(7) Ministerul Culturii are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS a prezentei scheme, precum și a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.(8) Ministerul Culturii, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.(9) Ministerul Culturii, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.(10) Furnizorul ajutoarelor de minimis monitorizează respectarea condițiilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a Schemei, iar în situația în care constată nerespectarea acestora, întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor legislației în vigoare. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(11) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.(12) Ajutorul de minimis se recuperează în integralitate și în situațiile în care se constată că beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme, inclusiv faptul că:a) nu au respectat obligația menținerii activității pentru care au primit finanțare timp de 6 luni de la data primei plăți;b) au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis;c) nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare.----