ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 150 din 9 noiembrie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1084 din 10 noiembrie 2022  În considerarea faptului că statul are obligația de a institui un complex de măsuri de protecție a pacientului, astfel încât acestuia să îi fie respectate drepturile și să poată beneficia de serviciile necesare tratării afecțiunilor în condițiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop,având în vedere faptul că România și-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană obligații în materia garantării vieții, sănătății și siguranței pacientului,întrucât soluțiile legislative preconizate prin Legea nr. 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății nu acoperă integral problematica privind modul de acordare a serviciilor conexe destinate persoanelor cu tulburări din spectrul autist, în sensul că acest act normativ a introdus o nouă categorie de furnizori care pot intra în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, care nu era prevăzută și în Legea nr. 95/2006, fără a reglementa în totalitate condițiile acordării acestor servicii,având în vedere că acest fapt conduce la imposibilitatea aplicării dispozițiilor astfel introduse prin Legea nr. 58/2022, tratând în mod discriminatoriu categoriile de furnizori de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, ținând cont de faptul că dispozițiile Legii nr. 58/2022 utilizează o terminologie neunitară referitoare la persoanele cu tulburări din spectrul autist, ceea ce determină imposibilitatea identificării clare a beneficiarilor acestor servicii conexe actului medical,întrucât se impune de urgență luarea de măsuri pentru asigurarea accesului imediat al pacienților la tratament în cadrul programelor naționale de sănătate curative, prin care sunt tratate afecțiunile cu impact major asupra sănătății și crearea cadrului legal adecvat implementării unui subprogram în cadrul programelor naționale de sănătate curative, asigurându-se astfel acordarea de servicii conexe actului medical dedicate acestui tip de patologie, ceea ce va conduce la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții sociale, în primul rând, pentru copiii cu astfel de afecțiuni, iar părinții nu ar mai fi în situația de a fi obligați la plata contravalorii serviciilor conexe actului medical de care au beneficiat copiii acestora,ținând cont de faptul că neluarea măsurii de implementare a unui subprogram în cadrul programelor naționale de sănătate curative, ai cărui beneficiari sunt în mod special copiii, nu se vor putea acorda serviciile conexe acestor pacienți într-un ritm definit, având drept consecință lipsa unei terapii specifice eficiente, cu impact negativ asupra evoluției bolii și a integrării acestora în societate, context în care asigurații ar avea un acces limitat la aceste servicii, cu generarea riscului de a le suporta din fonduri proprii,având în vedere că elaborarea și derularea unui subprogram în cadrul programelor naționale de sănătate curative se pot realiza prin punerea în concordanță a dispozițiilor referitoare la serviciile conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist cu sau fără tulburări de sănătate mintală asociate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și din Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea faptului că se impune asigurarea accesului imediat și nediscriminatoriu la servicii conexe actului medical al pacienților cu tulburări din spectrul autist, indiferent dacă au sau nu afecțiuni psihice, deoarece crearea unui subprogram în cadrul Programului național de sănătate mintală, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate a vizat acordarea acestor servicii conexe actului medical pentru toți pacienții eligibili cu diagnosticul de tulburări din spectrul autist,ținând cont de faptul că prevederea prin care s-a reglementat asigurarea finanțării serviciilor de sănătate pentru pacienții cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate nu conferă cadrul legal, astfel încât să se creeze un subprogram la nivel național care să faciliteze un acces larg pentru tratarea acestei categorii de pacienți indiferent de comorbidități, cu finanțare necondiționată de alte afecțiuni secundare diagnosticului de tulburări din spectrul autist,întrucât, prin adăugarea de reglementări noi dispozițiilor legale prevăzute în actele normative, de rang primar, care legiferează furnizarea serviciilor conexe adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist, se realizează completarea cadrului legal actual, cu reglementări care vizează răspunderea civilă a psihologilor și a furnizorilor de servicii conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist cu sau fără tulburări de sănătate mintală asociate, în cadrul programelor naționale de sănătate curative,ținând cont de faptul că neimplementarea de urgență a prevederilor legale referitoare la acordarea serviciilor conexe actului medical pentru pacienții cu tulburări în spectrul autist ar conduce la imposibilitatea transpunerii în legislația subsecventă a reglementărilor care vizează crearea unui subprogram dedicat intervențiilor specializate acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, cu toate elementele care îl definesc, respectiv obiectiv, tipuri de servicii conexe, criterii de eligibilitate, criterii de excludere, indicatori fizici și de eficiență, natura cheltuielilor,având în vedere că se impun noi reglementări în completarea dispozițiilor legale prevăzute în actele normative, de rang primar în vigoare, referitoare la furnizarea serviciilor conexe adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist, astfel încât specialiștii atestați de către Colegiul Psihologilor din România să poată presta astfel de servicii dedicate acestui tip de patologie,în condițiile neadoptării măsurilor mai sus menționate, pacienții cu tulburări în spectrul autist fiind nevoiți să suporte din fonduri proprii o parte din serviciile conexe actului medical dedicate acestui tip de patologie,ținând cont de faptul că se impune ducerea la îndeplinire a Grantului de tranziție ROU-T-MoH 1762 „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România“, finanțat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, în perioada octombrie 2018-martie 2023,în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice și trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 48 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, lit. h) și i), cu următorul cuprins:h) servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist - acele servicii furnizate de către unitățile de specialitate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentului titlu;i) evaluarea furnizorilor de servicii conexe actului medical acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative - procesul extern care certifică faptul că aceștia pot furniza servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist.2. La articolul 52 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 151/2010, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Implementarea programelor naționale de sănătate curative se realizează în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate din sumele alocate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prin unitățile de specialitate, care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt autorizați și evaluați potrivit art. 253, pentru furnizorii exceptați de la obligativitatea acreditării sau care nu intră sub incidența prevederilor referitoare la acreditare, potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt autorizați și acreditați sau înscriși în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligați să se acrediteze și, respectiv, sunt autorizați și acreditați, pentru furnizorii care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;c) dispun de un sistem informațional și informatic a cărui utilizare permite evidența, raportarea, decontarea și controlul activității desfășurate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, după caz, conform cerințelor CNAS;d) utilizează pentru tratamentul afecțiunilor numai medicamente din Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman;e) utilizează materiale sanitare și dispozitive medicale autorizate.4. După articolul 53 se introduc două noi articole, art. 53^1 și 53^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 53^1Prevederile art. 253 se aplică în mod corespunzător furnizorilor de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist.  +  Articolul 53^2Furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist sunt obligați să prezinte, la încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate, asigurări de răspundere civilă în domeniul psihologiei în concordanță cu tipul de furnizor, atât pentru furnizor, cât și pentru psihologii care își desfășoară activitatea în formele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare. Nivelul limitelor de asigurare se stabilește prin ordin al președintelui CNAS cu avizul Colegiului Psihologilor din România. Societățile de asigurări care oferă asigurări de răspundere civilă pentru acest tip de furnizori sunt societățile din România autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile de asigurare care dețin autorizații emise într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz, precum și sucursalele autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară deschise de societățile de asigurare din state terțe.5. La articolul 169, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Structurile din cadrul spitalelor pot fi ierarhizate în funcție de dotarea materială, resursele umane și tipul serviciilor medicale asigurate. Metodologia, criteriile și nivelurile de ierarhizare ale structurilor din cadrul spitalelor se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. (7) Lista unităților sanitare care pot asigura managementul afecțiunilor complexe care necesită o abordare multidisciplinară se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.6. La articolul 253, alineatul (8) se abrogă.7. La articolul 263, alineatul (2) se abrogă.8. La articolul 267, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Pentru categoriile de persoane asigurate fără plata contribuției prevăzute la art. 224 alin. (1), calitatea de asigurat încetează în termen de 1 lună de la data la care persoanele nu se mai încadrează în aceste categorii de asigurați, cu excepția studenților, pentru care calitatea de asigurat încetează în termen de 3 luni de la data la care aceștia nu se mai încadrează în categoria de persoane asigurate fără plata contribuției.9. La articolul 289 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de evaluare și standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, precum și a furnizorilor de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist;10. După titlul XVI se introduce un nou titlu, titlul XVI^1, cu următorul cuprins:  +  Titlul XVI^1 Răspunderea civilă a psihologilor și a furnizorilor de servicii conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în cadrul programelor naționale de sănătate curative  +  Articolul 692^1(1) În sensul prezentului titlu, următorii termeni se definesc astfel:a) psihologul care acordă servicii conexe actului medical persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist este psihologul cu drept de liberă practică, atestat în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, care își desfășoară activitatea într-o formă legală în cadrul furnizorilor de servicii conexe actului medical potrivit dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare, sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001;b) răspunderea profesională reprezintă acoperirea daunelor efective suferite de beneficiar și rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 213/2004, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, precum și ale Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2018.(2) Psihologul care acordă servicii conexe actului medical persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist răspunde civil pentru prejudiciile produse prin acte individuale în cadrul intervenției specializate în tulburări din spectrul autist în exercitarea activității profesionale cu nerespectarea actelor normative prevăzute la alin. (1).(3) Psihologul care acordă servicii conexe actului medical persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist răspunde civil și pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor prezentului titlu privind confidențialitatea, consimțământul informat și obligativitatea acordării intervenției specializate, în tulburări din spectrul autist.(4) Psihologul care acordă servicii conexe actului medical persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei și atunci când își depășește limitele competenței.(5) Răspunderea civilă reglementată prin prezenta lege nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracțiune conform legii.(6) Toate persoanele implicate în serviciul conex actului medical acordat persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist vor răspunde proporțional cu gradul de vinovăție al fiecăreia.(7) Psihologul care acordă servicii conexe actului medical persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist nu este răspunzător pentru daunele și prejudiciile produse în exercitarea profesiunii când acestea se datorează condițiilor de lucru.  +  Articolul 692^2(1) Unitățile de specialitate, definite în titlul II - Programele naționale de sănătate, în calitate de furnizori de servicii conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist în cadrul programelor naționale de sănătate curative, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în domeniul intervenției specializate în tulburări din spectrul autist, în situația în care acestea sunt consecința condițiilor de lucru, precum și pentru prejudiciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacienților, în cazul nerespectării reglementărilor interne.(2) Unitățile prevăzute la alin. (1) răspund în condițiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul angajat, în solidar cu acesta.  +  Articolul 692^3(1) Pentru a fi supus intervenției specializate în cadrul serviciilor conexe actului medical adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist, după prezentarea de către psiholog a informațiilor privind intervenția specializată, conform prevederilor alin. (2) și (3), pacientului/reprezentantului legal al acestuia, după caz, i se solicită în scris acordul informat.(2) În vederea obținerii acordului scris al pacientului/ reprezentantului legal al acestuia, după caz, psihologul are obligația să prezinte pacientului/reprezentantului legal al acestuia informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.(3) Informațiile trebuie să conțină: metodele utilizate, riscuri, alternative, modul de desfășurare, frecvența, modul în care se poate retrage consimțământul dacă se dorește acest lucru, limitele confidențialității, inclusiv date privind posibilitatea înregistrării audio-video.(4) Exprimarea acordului informat este condiționată de existența capacității depline de exercițiu a persoanei cu tulburări din spectrul autist. (5) Psihologul răspunde civil atunci când efectuează intervenții specializate fără acordul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia.  +  Articolul 692^4(1) Psihologul care furnizează servicii conexe actului medical persoanelor cu tulburări din spectrul autist nu poate refuza acordarea acestora pe criterii etnice, religioase și orientare sexuală sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege.(2) Atunci când psihologul care furnizează servicii conexe actului medical persoanelor cu tulburări din spectrul autist a acceptat pacientul, relația poate să înceteze:a) la inițiativa pacientului;b) la inițiativa medicului psihiatru/psihiatru pediatru, după caz, care a recomandat acordarea serviciilor conexe actului medical pacientului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist;c) la inițiativa psihologului care acordă servicii conexe actului medical persoanelor cu tulburări din spectrul autist.(3) Situațiile în care relația poate să înceteze la inițiativa medicului psihiatru/psihiatru pediatru sau a psihologului sunt următoarele:a) atunci când pacientul îndeplinește criteriile de excludere pentru acordarea acestor servicii conexe actului medical prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin ordin al președintelui CNAS;b) pacientul manifestă o atitudine ostilă și/sau ireverențioasă față de medicul psihiatru/psihiatru pediatru/psiholog.(4) Medicul psihiatru/psihiatru pediatru/Psihologul va notifica pacientului/reprezentantului legal al acestuia, în situația prevăzută la alin. (3) lit. b), intenția încetării relației, cu respectarea unui termen de preaviz de 5 zile calendaristice de la exprimarea acestei intenții.  +  Articolul 692^5(1) Psihologul cu drept de liberă practică definit la art. 692^1 alin. (1) lit. a) care acordă servicii conexe actului medical persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist va încheia o asigurare de răspundere civilă pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei și pentru depășirea limitelor competenței profesionale.(2) O copie a asigurării de răspundere civilă pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei va fi prezentată înainte de încheierea contractului individual de muncă, fiind o condiție obligatorie pentru angajare sau, după caz, va fi prezentată înainte de încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate, în funcție de forma de organizare a furnizorului de servicii conexe actului medical.(3) Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asigurații răspund, în baza legii, față de terțe persoane, care au fost supuse unui act care atrage răspunderea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, aferent serviciilor conexe actului medical, precum și pentru cheltuielile de judecată ale persoanei prejudiciate prin serviciile conexe acordate.(4) Asigurarea obligatorie face parte din categoria de asigurări de răspundere civilă pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei și va cuprinde tipurile de servicii conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.(5) Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care psihologul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare și cheltuieli de judecată persoanei sau persoanelor păgubite prin acordarea unor servicii conexe actului medical neadecvate, în măsura în care se află în culpă procesuală potrivit Codului de procedură civilă.(6) În cazul în care pentru același psiholog există mai multe asigurări valabile, despăgubirea se suportă în mod proporțional cu suma asigurată de fiecare asigurător.(7) Psihologul are obligația de a informa asigurătorul despre încheierea unor astfel de asigurări cu alți asigurători, atât la încheierea poliței, cât și pe parcursul executării acesteia.(8) Nivelul limitelor de asigurare se stabilește prin ordin al președintelui CNAS, după consultarea asociațiilor profesionale din domeniul asigurărilor și Colegiului Psihologilor din România, cu avizul Ministerului Sănătății.(9) Nivelul primelor, termenele de plată și celelalte elemente privind acest tip de asigurări se stabilesc prin negociere între psihologi și asigurători.(10) Despăgubirile se pot stabili și pe cale amiabilă.(11) În cazul în care părțile - psiholog, asigurător și persoana prejudiciată - nu cad de acord sau nu este certă culpa psihologului, despăgubirile se vor plăti numai în baza hotărârii definitive a instanței judecătorești competente.(12) Despăgubirile se plătesc de către asigurător nemijlocit persoanelor fizice, în măsura în care acestea nu au fost despăgubite de psiholog.(13) Psihologii sau reprezentanții acestora sunt obligați să înștiințeze în scris asigurătorul sau, dacă este cazul, asigurătorii despre existența unei acțiuni în despăgubire, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care au luat cunoștință despre această acțiune.  +  Articolul 692^6(1) La nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București se constituie Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, respectiv pentru cazurile care atrag răspunderea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, denumită în continuare Comisia.(2) Comisia are în componență reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică județene și, respectiv, ai municipiului București, ai casei județene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului București, ai Colegiului Psihologilor din România, un psiholog, înregistrat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România pentru una din specialitățile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, sub conducerea unui director adjunct al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei se elaborează de Ministerul Sănătății, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Modalitatea de remunerare a psihologilor înscriși în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, desemnați pentru a face parte din Comisie, precum și onorariile pentru serviciile prestate de către aceștia, care se stabilesc în raport cu complexitatea cazului expertizat, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății și vor fi suportate de partea interesată.  +  Articolul 692^7Comisia poate fi sesizată de persoana sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia sau de succesorii persoanei decedate, care se consideră victima unui act de natură a atrage răspunderea civilă profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, săvârșit în exercitarea unei activități profesionale aferente serviciilor conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.  +  Articolul 692^8(1) Comisia desemnează, prin tragere la sorți, din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, unul sau mai mulți psihologi în una sau mai multe dintre specialitățile profesionale: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, în funcție de complexitatea cazului, însărcinați cu efectuarea unui raport asupra cazului.(2) Psihologii prevăzuți la alin. (1) au acces la toate documentele medicale aferente cazului, precum și la toate actele profesionale rezultate în urma evaluării sau intervenției psihologice, a căror cercetare o consideră necesară, și au dreptul de a audia și înregistra depozițiile tuturor persoanelor implicate.(3) Psihologii întocmesc, în termen de 30 de zile de la data punerii la dispoziție a documentelor prevăzute la alin. (2), un raport asupra cazului, pe care îl înaintează Comisiei. Comisia adoptă o decizie asupra cazului în maximum 3 luni de la data sesizării. (4) Fiecare parte interesată are dreptul să primească o copie a raportului psihologilor și a documentelor care au stat la baza acestuia.  +  Articolul 692^9Comisia stabilește, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situație de malpraxis, respectiv o situație de natură a atrage răspunderea civilă profesională a psihologilor cu drept de liberă practică. Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice.  +  Articolul 692^10(1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părțile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei, la tribunalul - secția civilă în a cărui circumscripție teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.(2) Calea de atac împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță este apelul.(3) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis, respectiv a cazurilor de natură a atrage răspunderea civilă profesională a psihologilor cu drept de liberă practică nu împiedică liberul acces la justiție, potrivit dreptului comun.  +  Articolul 692^11(1) Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, până în momentul sesizării instanței, este confidențială.(2) Încălcarea confidențialității de către persoana care a făcut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.(3) Încălcarea confidențialității de către membrii Comisiei sau experții desemnați de aceasta atrage sancțiuni profesionale și administrative, conform regulamentelor aprobate.  +  Articolul 692^12Instanța competentă să soluționeze litigiile prevăzute de prezentul titlu este tribunalul - secția civilă în a cărui circumscripție teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat, respectiv actul de natură a atrage răspunderea psihologului cu drept de liberă practică.  +  Articolul 692^13Actele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică de natură a atrage răspunderea profesională a acestora se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepția faptelor ce reprezintă infracțiuni.11. La articolul 703, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1) , cu următorul cuprins:(2^1) Autoritatea Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România poate autoriza temporar distribuția unui medicament neautorizat, achiziționat de Ministerul Sănătății de la Global Drug Facility (GDF) cu finanțare de la Fondul Global, în vederea utilizării acestuia în cadrul programelor naționale de sănătate publică, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății emite ordinul prevăzut la art. 703 alin. (2^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății emite ordinele prevăzute la art. 169 alin. (6) și (7), precum și la art. 692^6 alin. (3) și (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIILegea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:LEGEprivind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul furnizorilor prevăzuți la alin. (4), serviciile conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist se acordă de către psihologii care își exercită profesia potrivit dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.3. La articolul 5, alineatul (2^1) se modifică după cum urmează:(2^1) Serviciile conexe actului medical adresate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, furnizate de psihologi cu drept de liberă practică atestați în specialitățile profesionale psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială reprezintă servicii specializate integrate de sănătate, care fac obiectul unui subprogram în cadrul Programului național de sănătate mintală, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul IVÎn tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate“ se înlocuiește cu sintagma „tulburări din spectrul autist“.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 9 noiembrie 2022.Nr. 150.-----