LEGE nr. 297 din 4 noiembrie 2022pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1072 din 7 noiembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 42, alineatul (3) litera a) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) școlarizarea se poate realiza începând cu învățământul primar;..................................................................................................(4) Pentru activitatea artistică de performanță, la propunerea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a Ministerului Culturii și/sau a instituțiilor publice de cultură, Ministerul Educației poate înființa unități de învățământ preuniversitar de stat/clase cu program de artă, integrat ori suplimentar.2. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru activitatea sportivă de performanță, la propunerea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a Ministerului Sportului, a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a Comitetului Național Paralimpic, a federațiilor sportive naționale, a cluburilor sportive școlare, a cluburilor sportive universitare, a cluburilor sportive, a asociațiilor sportive, Ministerul Educației poate înființa unități de învățământ preuniversitar de stat/clase cu program sportiv, integrat ori suplimentar.3. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ministerul Culturii și celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Comitetul Național Paralimpic, federațiile sportive naționale, autoritățile locale, precum și instituțiile de cultură pot sprijini financiar și material activitățile de performanță în domeniul artelor, respectiv al sportului.4. După articolul 254^1 se introduce un nou articol, art. 254^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 254^2Conform principiilor prevăzute la art. 3 lit. i) și s), pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate și avize suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere și de verificare a dosarelor/validare a fișelor de înscriere la aceste etape avizele/documentele justificative necesare, după cum urmează:a) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate la disciplina Religie, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate; b) avizul Inspectoratului General al Poliției Române/Autorității Rutiere Române, pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul «Transporturi/Conducerea autovehiculelor»;c) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educației, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminarelor/liceelor vocaționale teologice și a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;d) avizul Ministerului Apărării Naționale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justiției, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională și din unitățile de învățământ subordonate Ministerului Justiției, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;e) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul școlar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educator-puericultor, educatoare sau învățător, constituite din disciplinele care se regăsesc în Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 4 noiembrie 2022.Nr. 297.----