HOTĂRÂRE nr. 26 din 21 februarie 2022privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 2 martie 2022  Având în vedere că un efect al măsurilor instituite de autorități pentru combaterea pandemiei de COVID-19 a fost și creșterea numărului de cazuri de violență și abuz sexual, victimele fiind copii,luând în considerare că unele dintre acestea s-au produs în centrele serviciilor de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC),întrucât „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării“ și „În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului“,ținând cont că statul are obligația de a-și proteja cetățenii indiferent de vârstă,în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 81 coroborate cu cele ale art. 45, 46 și ale art. 79 alin. (2)-(6) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înființează Comisia de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC), denumită în continuare Comisie de anchetă.  +  Articolul 2Obiectivele Comisiei de anchetă sunt:1. identificarea viciilor sistemice care au contribuit la înfăptuirea abuzurilor sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial aflate în subordinea DGASPC;2. audierea persoanelor cu funcții de conducere în serviciile de tip rezidențial, precum și a directorilor executivi ai DGASPC pe raza cărora au fost raportate cazuri de abuzuri sexuale sau orice abuzuri fizice împotriva minorilor instituționalizați, precum și a celorlalți salariați;3. identificarea disfuncțiilor operaționale în comunicarea și cooperarea dintre autoritățile și instituțiile publice de specialitate privind asistența socială și protecția copilului;4. stabilirea măsurilor care ar trebui luate pentru remedierea problemelor investigate, respectiv pentru atragerea răspunderii persoanelor responsabile.  +  Articolul 3Componența Comisiei de anchetă:1. Comisia de anchetă este formată din 15 membri și are un birou compus din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși cu votul majorității membrilor, în prima ședință a comisiei.2. Componența nominală a Comisiei de anchetă și biroul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Convocarea ședințelor Comisiei de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte de către președintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.  +  Articolul 5Cvorumul ședințelor Comisiei de anchetă este asigurat prin prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.  +  Articolul 6Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu vot deschis al majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 7(1) În vederea audierii, Comisia de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul DGASPC sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice centrale sau locale și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la identificarea situației care formează obiectul activității prezentei comisii de anchetă.(2) În cazul refuzului nemotivat și repetat din partea celor citați pentru audieri de a răspunde solicitărilor Comisiei de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde își desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective.  +  Articolul 8(1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport final, elaborat de toți membrii acesteia, ce va fi depus la Biroul permanent al Senatului până la data de 15 martie 2023. (la 29-11-2022, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 163 din 28 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 29 noiembrie 2022 ) (2) După primirea raportului, Biroul permanent îl pune la dispoziția grupurilor parlamentare și îl înscriu pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului Senatului.  +  Articolul 9Comisia de anchetă își încetează activitatea după ce plenul Senatului s-a pronunțat asupra raportului supus dezbaterii.  +  Articolul 10Pentru realizarea obiectivelor pentru care se constituie Comisia de anchetă, Biroul permanent al Senatului va asigura personalul de specialitate și logistica necesară, cu aprobarea Biroului permanent.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 21 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 21 februarie 2022.Nr. 26.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)
  Nr. crt.Numele și prenumele Grupul parlamentar
  1.Anisie Monica-CristinaPNL
  2.Gorghiu Alina-ȘtefaniaPNL
  3.Muntean Lucica DinaPNL
  4.Niculescu-Țâgârlaș Cristian-AugustinPNL
  5.Crețu GabrielaPSD
  6.Fulgeanu-Moagher Laura-MihaelaPSD
  7.Georgescu LauraPSD
  8.Sbîrnea LilianaPSD
  9.Toanchină Marius-GheorghePSD
  10.Dragu Anca DanaUSR
  11.Poteraș Cosmin-MarianUSR
  12.Spătaru Elena-SimonaUSR
  13.Boancă RodicaAUR
  14.Cătană Gheorghe AdrianAUR
  15.László AttilaUDMR
  (la 23-05-2022, Tabelul privind Componența nominală a Comisiei de anchetă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 83 din 18 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 mai 2022 )
  BIROUL
  Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)
  Nr. crt.Numele și prenumele FuncțiaGrupul parlamentar
  1.Muntean Lucica DinaPreședintePNL
  2.Fulgeanu-Moagher Laura-MihaelaVicepreședintePSD
  3.Poteraș Cosmin-MarianSecretarUSR
  (la 13-09-2022, Tabelul privind componența Biroului Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 116 din 12 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 13 septembrie 2022 )