ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 iunie 2022privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 20 iunie 2022  Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici și mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut și angajează 60% din forța de muncă,ținând cont de faptul că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, s-au confruntat atât în pandemia de COVID-19, cât și în prezent, ca efect al consecințelor macroeconomice generate de aceasta, cu probleme determinate de lipsa consumatorilor, situație în care activitățile IMM-urilor au fost puternic afectate, precum și de lipsa măsurilor de sprijin destinate retehnologizării liniilor de producție, iar personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic ori a migrat către alte sectoare care nu s-au confruntat atât de acut cu efectele crizei economice,întrucât măsurile de restrângere a activității IMM-urilor au afectat capacitatea de producție și de prestare de servicii ale IMM-urilor, iar în acest context a fost afectată capacitatea de reziliență a acestora, motiv pentru care sunt necesare măsuri de urgență pentru a reface capacitatea de producție și de prestări servicii prin asigurarea de granturi destinate investițiilor care constau în dotări cu echipamente și utilaje necesare proceselor de producție și de prestări servicii,deoarece IMM-urile dețin o pondere importantă în activitatea economică la nivel național, numărul total al acestora fiind de 723.595 de companii, cu o pondere însemnată pentru microîntreprinderi de 666.356 de companii, respectiv o pondere relativ medie de 48.230 de întreprinderi mici, precum și 9.009 întreprinderi mijlocii care desfășoară activități în diferite domenii de activitate, iar pentru reluarea urgentă a activității curente au nevoie de investiții,având în vedere faptul că refacerea capacităților de producție și de prestări servicii și odată cu aceasta a capacității de reziliență a IMM-urilor poate fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare până la data de 31 decembrie 2022 ca urmare a aplicării formelor de sprijin prin scheme de ajutor de minimis și de ajutor de stat, iar procesul de alocare a fondurilor presupune parcurgerea etapelor de depunere a cererilor de finanțare, evaluare, contractare și implementare care necesită derularea acestor etape cu maximă celeritate pentru a putea încheia contractele de acordare a sprijinului sub formă de ajutor de stat până la sfârșitul anului 2022, în circumstanțele excepționale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate, care periclitează atingerea obiectivelor de creștere asumate la nivel guvernamental.Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității întreprinderilor mici și mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de COVID-19.Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situație excepțională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la finanțare în domenii prioritare pentru economia românească, în cadrul cărora se vor sprijini categoriile de beneficiari eligibili prin acordarea de granturi pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.Deoarece în absența actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanțare cu beneficiarii selectați, astfel încât pentru aceste proiecte să fie demarată implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaționale,întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru domeniul producție și servicii ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile externe nerambursabile alocate României,în considerarea faptului că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public, și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure redresarea economică a mediului de afaceri, un climat investițional atractiv pentru domeniile economice vizate, menite să ducă la creșterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgență conducând pe termen lung la contracția economiei românești.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență a IMM-urilor afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID-19, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2014)10.233 din data de 19 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare POC, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3).(2) Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de urgență cuprind granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și granturi pentru investiții destinate retehnologizării și se acordă pe baza criteriilor stabilite în prezenta ordonanță de urgență și detaliate în Ghidul solicitantului, care va fi emis prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.(3) Microîntreprinderile și IMM-urile sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis (apelurilor de proiecte) - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum și prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor; (la 14-07-2022, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) b) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat și de minimis - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuții în operarea, asigurarea suportului operațional pentru utilizatori și prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;c) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat și de minimis - Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, având atribuții în dezvoltarea sistemului informatic și asigurarea mentenanței acestuia;d) ajutor de minimis - ajutor acordat în conformitate cu regulile de ajutor de stat prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro și valoarea maximă nu depășește 200.000 de euro, în ultimii trei ani fiscali;e) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 112I din 4 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro și valoare maximă nu depășește 500.000 de euro, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, în conformitate cu regulile de ajutor de stat regionale;e) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu comunicarea Comisiei Europene - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 112I din 4 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro și valoare maximă nu depășește 500.000 de euro, pentru realizarea de investiții în retehnologizare, în conformitate cu regulile de ajutor de stat; (la 14-07-2022, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) f) beneficiari ai ajutorului de minimis - IMM și microîntreprinderi, care primesc ajutorul de minimis prin intermediul grantului pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, prin încheierea unui contract de finanțare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;g) beneficiari ai ajutorului de stat - IMM și microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare, prin încheierea unui contract de finanțare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;h) capacitate de reziliență - capacitatea IMM-urilor de a rezista la șocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamități naturale, războaie și altele asemenea constatate și stabilite în condițiile legii, respectiv de a-și adapta capacitățile de producție/servicii la cerințele specifice pieței în perioade de crize;i) cofinanțare - procent din valoarea proiectului depus la finanțare, asigurat de către IMM-uri, prin contribuția proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;j) grant pentru investiții productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în retehnologizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;k) IMM - microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane de euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane de euro;l) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat și integrat de către STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat și de minimis, acesta fiind găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MAT, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte de către MIPE;m) investiții în retehnologizare - investiții în active corporale și necorporale care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare, care sunt necesare pentru asigurarea capacității de producție și/sau a capacităților de prestări servicii pentru refacerea capacității de reziliență și numai în măsura în care fac parte dintr-o investiție pentru producția de bunuri sau prestarea de servicii. (la 14-07-2022, Litera m) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 3(1) Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă din fonduri externe nerambursabile, alocate României prin REACT-EU, în cadrul POC 2014-2020, pentru care MIPE îndeplinește funcția de Autoritate de management, denumită în continuare AM-POC.(2) Pentru schema de ajutor de minimis și schema de ajutor de stat, AM-POC îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de art. 2 lit. a), atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și funcția de furnizor de ajutor de minimis și ajutor de stat.  +  Capitolul II Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de producție/servicii pentru refacerea capacității de reziliență  +  Articolul 4(1) Prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează de către AM-POC după depunerea cererii de finanțare și până la încheierea contractelor de finanțare.  +  Articolul 5(1) Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitate în clasa P - Învățământ, clasa Q - Sănătate și asistența socială, clasa S - Alte activități de servicii potrivit anexei nr. 1. (la 14-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (2) Codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să fie autorizat la 31 decembrie 2019.(3) Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii prevăzute la alin. (1) se acordă pe întreg teritoriul național și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii. (4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 59.690.099 de euro, din care 50.000.000 de euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 de euro cofinanțare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acțiunea 4.1.1 - Investiții în activități productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (5) Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum și prin alte modalități prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate sau considerate neeligibile indiferent de natura acestora prin mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat. (la 14-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 6Domeniile de investiții necesare pentru capacitățile de producție și prestări servicii susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ clasa P - Învățământ, clasa Q - Sănătate și asistență socială, clasa S - Alte activități de servicii pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimis. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 7Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă IMM-urilor pe bază de contract de finanțare încheiat cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Granturile pentru investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de minimis; (la 14-07-2022, Litera g) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro, pe durata a trei exerciții financiare, și nu depășește de maxim cinci ori cifra de afaceri în anul 2019; (la 14-07-2022, Litera h) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.  +  Articolul 9(1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în anexa nr. 2 și includ:a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19; b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19; c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;d) apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României; e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.(2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de minimis și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (3) La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019. (4) Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale. (5) Solicitanții au obligația respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și ale Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088. (la 14-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (6) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, AM-POC va încheia contracte de finanțare cu beneficiarii selectați. (7) Acordarea finanțării se face pe criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 2 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte.(8) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanțare.  +  Articolul 10(1) Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia; b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente - cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau care nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare; 5. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - proiectare și inginerie - cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;d) cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;2. plata serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile;f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.(2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.(3) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. d);b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe, precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;c) cheltuieli privind achiziționarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/sedii de birouri, construcții-anexe, precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare, precum și cele destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară;d) cheltuieli privind achiziționarea, repararea, modernizarea, precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1).  +  Articolul 11Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de minimis.  +  Capitolul III Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență  +  Articolul 12(1) Prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează de către AM-POC după depunerea cererii de finanțare și până la încheierea contractelor de finanțare.  +  Articolul 13(1) Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 de euro și 500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii a căror activitate se încadrează în secțiunea C - Industria prelucrătoare, cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 - Fabricarea băuturilor, 12 - Fabricarea produselor din tutun și 254 - Fabricarea armamentului și muniției; secțiunea F - Construcții; secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; secțiunea H - Transport și depozitare; secțiunea I - Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 4.(2) Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.(3) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (1) se acordă în conformitate cu procentele prevăzute în anexa nr. 5 și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor. Beneficiarii au obligația de a acoperi diferența până la 100% din surse proprii, neafectate de ajutor de stat. (la 14-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 179.070.298 euro, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acțiunea 4.1.1. - Investiții în activități productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (5) Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum și prin alte modalități prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate prin mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.  +  Articolul 14Domeniile de investiții necesare pentru capacitățile de producție și prestări servicii susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ secțiunea C - Industria prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 - Fabricarea băuturilor, 12 - Fabricarea produselor din tutun și 254 - Fabricarea armamentului și muniției; secțiunea F - Construcții; secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; secțiunea H - Transport și depozitare; secțiunea I - Hoteluri și restaurante pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 15Granturile pentru investiții în retehnologizare se acordă IMM-urilor, pe baza unor contracte de finanțare în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și cu respectarea prevederilor legale privind Comunicarea Comisiei Europene - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 121I din 4 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea 3.13 din Cadrul Temporar COVID-19 - Sprijin pentru investiții în vederea unei redresări durabile.  +  Articolul 16Granturile pentru investiții prevăzute la art. 13 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 de euro și valoare maximă de 500.000 de euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019;e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 5; (la 14-07-2022, Litera e) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului;j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul, în condițiile art. 2 pct. II subpunctul 61^1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17(1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în anexa nr. 2 și includ:a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;d) apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.(2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019.(4) Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 3 zecimale.(5) Solicitanții au obligația respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și ale Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088. (la 14-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (6) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, AM-POC va încheia contracte de finanțare cu beneficiarii selectați.(7) Acordarea finanțării se va face pe criteriile de selecție prevăzute în anexa nr. 2 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte.(8) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanțare.  +  Articolul 18(1) Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile. (la 14-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.(3) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță; (la 14-07-2022, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 18 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe, precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;c) cheltuieli privind achiziționarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcții-anexe, precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare, precum și cele destinate clădirilor, construcțiilor-anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;d) cheltuieli privind achiziționarea, repararea, modernizarea, precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 19Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 20(1) Contractelor de finanțare pentru realizarea de investiții necesare capacităților de prestare de servicii prevăzute la art. 5 alin. (1), respectiv pentru realizarea de investiții în retehnologizare prevăzute la art. 13 alin. (1), le sunt aplicabile prevederile legale privind mecanismele cererilor de plată și/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanțare sau al cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) În ceea ce privește conformitatea cu principiile DNSH, la momentul implementării, beneficiarii vor trebui să ateste caracterul verde al investiției, conform analizei DNSH asumate la momentul depunerii proiectului. (la 14-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (3) În situația în care în cadrul unor verificări suplimentare pe tot parcursul de implementare a proiectului și în perioada de sustenabilitate se constată că documentele ce atestă caracterul verde în cadrul proiectului nu sunt în conformitate cu anexa nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, finanțarea proiectului va fi retrasă integral sau proporțional cu gradul de neîndeplinire a obligațiilor privind caracterul verde.  +  Articolul 21(1) Se autorizează AM-POC să utilizeze potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru contravaloarea cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile, disponibilul existent din FEN pentru a efectua plăți către beneficiari în limita valorii acestor categorii de cheltuieli.(2) Autoritatea de certificare și plăți din cadrul Ministerului Finanțelor virează către AM-POC, în conturile deschise de aceasta la Trezoreria Statului, pe bază de cerere de fonduri, sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1).(3) Cheltuielile aferente cofinanțării pentru implementarea categoriilor de cheltuieli cu investițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 13 alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita valorii prevăzute pentru creditele de angajament și pentru creditele bugetare cu această destinație.(4) În activitatea de evaluare a proiectelor, AM POC este sprijinită de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, instituție publică, denumită în continuare UEFISCDI. (la 17-11-2022, Articolul 21 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 17 noiembrie 2022 )  +  Articolul 22(1) Cheltuielile privind resursele umane, resursele materiale, precum și orice alte categorii de cheltuieli necesare administrării platformei informatice menționate la art. 2 lit. l) se suportă din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de finanțare încheiat în condițiile legii.(2) Prin acord de parteneriat încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și UEFISCDI se stabilesc activitatea de evaluare, numărul de cereri de finanțare evaluate, numărul de puncte de vedere formulate în cadrul procedurii de contestații, derulate în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, depuse de solicitanții din cadrul apelului aferent acțiunii 4.1.1 Investiții în activități productive, derulate la nivelul AM POC, și calendarul de implementare a activităților. (la 17-11-2022, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 17 noiembrie 2022 ) (3) UEFISCDI este responsabilă cu selectarea experților evaluatori conform procedurilor proprii și competențelor stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-11-2022, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 17 noiembrie 2022 ) (4) Cheltuielile UEFISCDI, pentru activitatea de evaluare a cererilor de finanțare evaluate de câte doi experți, din baza de date privind experții, existentă în platforma BrainMap, conform prevederilor Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022, precum și pentru punctele de vedere în cadrul procedurii de contestații derulate la nivelul AM POC, se suportă din fonduri externe nerambursabile în condițiile legii. (la 17-11-2022, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 17 noiembrie 2022 ) (la 14-07-2022, Articolul 22 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 23(1) După întocmirea listei finale a beneficiarilor de fonduri, precum și după verificarea calității de IMM de către AM-POC, inclusiv soluționarea contestațiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile transmit toate informațiile necesare încheierii contractului de finanțare.(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.(3) Implementarea contractelor de finanțare se va realiza prin platforma MYSMIS. (la 14-07-2022, Articolul 23 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 24(1) Regulile de acordare a ajutorului de minimis vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de minimis - Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, care va fi supusă avizării Consiliului Concurenței și aprobată prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României. (2) Regulile de acordare a ajutorului de stat vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19, care va fi supusă aprobării Comisiei Europene și va fi aprobată prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 25(1) Prelucrarea datelor în sistemul informatic prevăzut la art. 2 lit. l) se efectuează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor cu caracter personal.(2) MIPE, MAT și STS, în calitate de operatori asociați, prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul IMM Recover, în conformitate cu responsabilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul IMM Recover sunt stocate pe toată perioada de implementare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Cererile referitoare la datele din IMM Recover, precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează și se soluționează de către MIPE. (5) Cerințele operaționale de dezvoltare și adaptare a IMM Recover, modul de implementare a funcționalităților, seturile de date, modul de asigurare a suportului pentru utilizatorii IMM Recover sunt stabilite, de comun acord, prin acord de colaborare, de către instituțiile menționate la alin. (2).(6) În vederea implementării măsurilor de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2), instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează pentru IMM Recover, în condițiile legii, date privind existența și activitatea economică a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. f) și g) răspund pentru actualitatea, realitatea și integralitatea datelor furnizate.  +  Articolul 26Cheltuielile eligibile și neeligibile se detaliază prin Ghidul solicitantului aprobat în condițiile legile prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Florin-Sergiu Dobrescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 82.  +  Anexa nr. 1
  DOMENII DE ACTIVITATE
  eligibile pentru granturile de investiții acordate sub formă de ajutor de minimis
   +  Anexa nr. 2
  CRITERIILE DE SELECȚIE
  la finanțare ale proiectelor de investiții
  a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a crizei COVID-19 - 15 puncteSe determină cu formula de calcul: unde:– ∆CA - reprezintă modificarea cifrei de afaceri la data de 31.12.2020 față de 31.12.2019;– CA_2019 - reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanțelor: – CA_2020 - reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanțelor;• ≥ 30% - 15 puncte;• (20% [ ] 30%) - 10 puncte• (10% [ ] 20%) - 5 puncte;• < 10% - 0 puncte;b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID-19 - 35 de puncteSe determină cu formula de calcul:unde:– ∆[ ]_op - reprezintă variația profitului operațional la data de 31.12.2020 față de 31.12.2019;– [ ]_op2019 - profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanțelor;– [ ]_op2020 - profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanțelor;• ≤ 30% - 35 de puncte;• (30% [ ] 40%) - 25 de puncte;• (40% [ ] 50%) - 15 puncte;• (50% [ ] 60%) - 10 puncte;• (60% [ ] 70%) - 5 puncte;• > 70% - 0 puncte;c) Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019 - 30 de puncteSe determină cu relația de calcul: unde:– R_op2019 - reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2019;– [ ]_op2019 - reprezintă profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanțelor;– CA_2019 - reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019;• > 30% - 30 de puncte;• (20% [ ] 30%) - 20 de puncte;• (10% [ ] 20%) - 10 puncte;• (5% [ ] 10%) - 5 puncte;• ≤ 5% - 0 puncte;d) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României - 5 puncte: • Sold negativ - 5 puncte;• Sold pozitiv - 0 puncte. e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului - cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (anul de referință este 2020, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2020) - 15 puncte: Se determină cu formula de calcul:unde:– ∆W - reprezintă variația productivității muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului și productivitatea din anul de referință al proiectului, respectiv anul 2020;– W_N+3 - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri realizată în anul 3 de implementare a proiectului și numărul de angajați prevăzut pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajați luat în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul de referință 2020;– W_2020 - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2020 și se determină ca raport între cifra de afaceri din anul 2020 și numărul mediu de angajați deținut de IMM-uri în anul 2020; • ≥15% - 15 puncte; • ≥10% < 15% - 7 puncte;• < 10% - 0 puncte;Criteriu suplimentarÎn situația în care s-a realizat tranzacționarea unor părți sociale înainte cu 90 de zile de la depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor fi penalizați prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.
   +  Anexa nr. 3 (la 14-07-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 13, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Anexa nr. 4
  DOMENII DE ACTIVITATE
  eligibile pentru granturile de investiții acordate sub formă de ajutor de stat
   +  Anexa nr. 5 (la 14-07-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 14, Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) -----