ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 1 septembrie 2022  Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienții finali din piața de energie electrică și gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022,în scopul reconsiderării unor elemente ale schemei de sprijin în vederea asigurării aplicării la nivel unitar a acesteia de către toți operatorii din piața de energie cu consecința directă a unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel adecvat de protecție a consumatorilor,având în vedere obiectul propus reprezentat de importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de implementarea corelată a unor măsuri țintite de sprijin, în paralel cu optimizarea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajați a apela la practici incorecte,întrucât prin normele propuse se are în vedere asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de protecție a clienților finali, consumatori de energie electrică și gaze naturale,având în vedere că neadoptarea reglementărilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăți majore în obținerea rezultatelor scontate cu privire la aplicarea măsurilor de sprijin,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv;b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depășește 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d). Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) și e) care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.(2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici;b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică.(3) Prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru clienții casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.(4) Prețul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienților casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalație comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situația prevăzută la alin. (8), la 12, respectiv la numărul de luni de consum și la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.(6) Pentru calcul la fiecare spațiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărțirea consumului total anual al asociației de proprietari/ locatari la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.(7) În cazul cartierelor de tip rezidențial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociațiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienților casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte și împărțirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispozițiile alin. (5) și (6).(8) În cazul clienților casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) și b) în funcție de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), precum și în cazul clienților casnici și noncasnici racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, utilizând prețul final conform tranșei aferente de consum, și facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la prețul final corespunzător tranșei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.(9) Valorile și tranșele prevăzute la alin. (1) și (2) vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României.“2. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate prin toate contractele la termen și din piața de ziua următoare/piața intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantităților achiziționate în luna de analiză și destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienților finali;3. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, prin contracte la termen și din piața de ziua următoare/piața intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantităților achiziționate în luna de analiză și destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienților preluați în regim de ultimă instanță;4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Componenta de furnizare a energiei electrice, respectiv a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, pentru clienții casnici de energie electrică, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), pentru clienții noncasnici de energie electrică, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. c)-e) și pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6;b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.6. După articolul 7, se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) al cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI și art. 3 alin. (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare, al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, depuse și înregistrate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei și, în copie, către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, de către furnizori.8. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pe baza facturilor emise în fiecare lună din perioada de aplicare, furnizorii depun la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială la adresa de e-mail: plafonare.casnici@mmanpis.ro, respectiv Ministerul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@energie.gov.ro și, în copie, la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, prin încărcare pe platforma IT la adresa www.spv.anre.ro, cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensației, în mod diferențiat pentru clienții casnici și noncasnici prevăzuți la art. 1, separat pentru energie electrică și/sau gaze naturale, conform anexei nr. 1 sau anexei nr. 2.9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2023, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice pentru consumul destinat populației în calitate de clienți direcți ai producătorilor de gaze naturale, denumiți în continuare PET client direct, au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților săi finali/asigurarea consumului propriu și suportabilității prețului de către aceștia; cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliul propriu/consumului propriu.10. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantități de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale;11. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în perioada respectivă necesarul de consum al clienților casnici din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.(2) În perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 august 2023 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.(3) În categoria clienților casnici, denumiți în continuare CC, prevăzuți la alin. (1), intră și clienții casnici din condominii, asociații de proprietari, asociații de locatari și cartiere de tip rezidențial.(4) În funcție de evoluțiile ulterioare de pe piața gazelor naturale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2023, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5.(5) În perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, redevența datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantitățile de gaze naturale vândute conform alin. (1) și (2) pentru acoperirea consumului CC și PET și pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport și distribuție a gazelor se va stabili în baza prețului prevăzut la alin. (1) și (2) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile.(6) În perioada 1 septembrie 2022 - 31 octombrie 2023, în cazul producătorilor de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de producere de energie electrică utilizând gazele naturale, prețul de transfer al gazelor naturale utilizate la producția de energie electrică este de maximum 100 lei/MWh.12. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creșterea prețurilor pe piața angro peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei modifică tarifele reglementate, cu aplicabilitate începând cu data de 1 aprilie 2022.(2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili tarife reglementate de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, precum și tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Producătorii de energie electrică aflați în portofoliul statului român, care se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele dedicate din piața organizată. Tranzacțiile încheiate în condițiile prezentului alineat se iau în considerare la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de tranzacționare.(4) Producătorii de energie electrică, alții decât cei prevăzuți alin. (3), pot oferta energie electrică în aceleași condiții.(5) Titularii de acorduri petroliere onshore și offshore, producători de gaze naturale, răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau totale solicitărilor de cumpărare de gaze naturale destinate consumului tehnologic adresate de operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele din piața centralizată.13. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexa nr. 6 și anexa nr. 6.1.(2) Capacităților de producție puse în funcțiune după data de 1 septembrie 2022, precum și companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).(3) Contractele bilaterale încheiate pe piața angro prin negociere directă se raportează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către părțile contractante în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii.(4) Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează, se declară și se plătește de către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.(5) Sumele reprezentând contravaloarea contribuției la Fondul de Tranziție Energetică se plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului(6) În primele 3 zile lucrătoare a fiecărei luni, sumele încasate în contul prevăzut la alin. (5) se virează de unitățile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei deschis pe numele Ministerului Finanțelor deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, denumit «Fondul pentru Tranziție Energetică».(7) La solicitarea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se autorizează Ministerul Finanțelor să majoreze, veniturile bugetului de stat, la o poziție distinctă, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (6), pentru plata compensărilor prevăzut de prezentul articol.(8) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin. (6) se virează de Ministerul Finanțelor din contul prevăzut la alin. (5) în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (6) codificate cu codul de identitate fiscală ale Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, după caz.(9) Se autorizează Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (7) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.(10) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (7) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (6).(11) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (6), inclusiv sumele virate potrivit alin. (10), se utilizează în anul următor în baza mecanismului prevăzut la alin. (7).(12) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt purtătoare de dobândă și nu sunt supuse executării silite.(13) Pentru orice tip de tranzacții de vânzare de energie electrica la export sau livrare intracomunitara de pe teritoriul României persoanele prevăzute la alin. (1) contribuția la Fondul de Tranziție Energetică (C) se determina astfel:C = (Pmt - Pa) x Qt x 100%,unde:Qt - cantitatea de energie tranzacționată la export sau livrată;Pmt- prețul mediu de tranzacționare a energiei pe PZU din ziua anterioară tranzacției;Pa - prețul de achiziție.14. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) de către producătorii de energie electrică se constată și se sancționează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.15. La articolul 16, după alineatul (7^3) se introduce un nou alineat, alin. (7^4), cu următorul cuprins:(7^4) Vânzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către traderi și/sau furnizori cu activități de trading, în scopul vădit de a creste prețul, se sancționează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri.16. Anexele nr. 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență.17. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6.1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență a Guvernului începând cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modelele pentru solicitare și pentru declarația pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e), care nu au depus solicitarea însoțită de o declarație pe propria răspundere în termenul prevăzut la alin. (1), precum și cei înființați după data de 1 septembrie 2022 beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.  +  Articolul III(1) Pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică și gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și, respectiv, consumului tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.(2) Costurile capitalizate prevăzute la alin. (1) se recunosc în tarifele reglementate cu respectarea criteriilor de recunoaștere a costurilor prevăzute în metodologiile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(3) Costurile capitalizate recunoscute conform alin. (2) se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă distinctă.(4) Activele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se recunosc în evidențele contabile și în situațiile financiare anuale ale operatorilor de distribuție, conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor.  +  Articolul IV(1) În vederea plății contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piață de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza prezentei ordonanțe de urgență. (la 09-09-2022, sintagma: contribuției de solidaritate, a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 09 septembrie 2022 ) (la 09-09-2022, sintagma: contribuția de solidaritate a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 09 septembrie 2022 ) (2) Persoanele nerezidente prevăzute la alin. (1) au obligația de a depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală o declarație pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. Modelul de declarație și termenul de depunere se stabilesc prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4). (la 09-09-2022, sintagma: contribuției de solidaritate. a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 09 septembrie 2022 ) (3) Reprezentantul trebuie să aibă domiciliu/sediu în România si răspunde în solidar cu nerezidentul, pentru declararea și plata contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. (la 09-09-2022, sintagma: contribuției de solidaritate. a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 119 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 09 septembrie 2022 ) (4) Procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului se aprobă prin Ordin al președintelui Agenția Națională de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să constituie garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară sau cash colateral, în cuantum de 1 milion Euro, echivalent în lei.(6) Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol atrage suspendarea dreptului de operare pe piețele din România.(7) Procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului, precum și îndeplinirea obligațiilor de plată și de executare a garanției se aprobă prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VAbrogat. (la 11-11-2022, Articolul V a fost abrogat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul VIValoarea maximă a prețului mediu ponderat al energiei electrice la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 1.300 lei/MWh.  +  Articolul VIIAbrogat. (la 11-11-2022, Articolul VII a fost abrogat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 153 din 11 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul VII^1Prin excepție de la prevederile art. VII, în situații excepționale cauzate de efectele războiului din Ucraina asupra siguranței în furnizarea cu energie electrică a Republicii Moldova, producătorii de energie electrică au obligația să încheie contracte bilaterale, în limita cantităților disponibile, prioritar cu traderi/furnizori de energie electrică desemnați de către Guvernul Republicii Moldova, în acest sens, la prețul de referință prevăzut în anexa nr. 2. Energia electrică vândută în aceste condiții acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova. (la 13-10-2022, Actul a fost completat de Articolul 15, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022 )  +  Articolul VIII(1) Aplicarea prevederilor art. 177 alin. (3^15)-(3^17) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la 31 decembrie 2024.(2) Pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cantitățile aferente îndeplinirii de către producătorii de gaze naturale a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (3^15) și (3^16) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se vor vinde potrivit dispozițiilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu anexa 5 la aceasta.  +  Articolul IXModelul și conținutul declarației privind contribuția la Fondul de Tranziție Energetică prevăzută la art. 15 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, realizată de producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de traiding și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică/gaze naturale pe piața angro se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
  Dumitru Chiriță
  Ministrul antreprenoriatului și turismului
  Constantin-Daniel Cadariu
  București,1 septembrie 2022.Nr. 119.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MOD DE CALCUL
  al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET
  1. Cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii au obligația de a le vinde furnizorilor CC și ai PET se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:a) 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2022, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET, precum și cantitățile necesare consumului lunar al CC;b) 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și PET.c) 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET, precum și cantitățile necesare consumului lunar al CC.2. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. a) și b), producătorii, furnizorii și PET care au optat pentru achiziția directă de la producător (PET client direct) au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea prezentei ordonanțe, următoarele categorii de informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună.2^1. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. c), producătorii, furnizorii și PET care au optat pentru achiziția directă de la producător (PET client direct) au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea OUG ......., următoarele categorii de informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a OUG ......, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2023 - 31 august 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior anterior intrării în vigoare a OUG......, destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a OUG ........., cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023- 31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună.3. În cazul participanților noi la piața de gaze naturale, datele prevăzute la pct. 2 se transmit de la data obținerii licenței de furnizare, respectiv de la data procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare în cazul clienților finali.4. Producătorii de gaze naturale, furnizorii CC și PET/PET client direct, după caz, sunt direct răspunzători de corectitudinea informațiilor transmise conform prevederilor pct. 2.5. Cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă rămase disponibile fiecărui producător după respectarea obligațiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada 1 aprilie 2022- 31 martie 2023, precum și cele încheiate anterior intrării în vigoare a OUG ..........., cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 august 2023 se stabilesc ca diferența dintre cantitățile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada respectivă, și cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada respectivă.6. În termen de trei zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete prevăzute la pct. 2, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:QDep(furnizor i /PETj) = Nconsum CC+PET(fumizor i/PET j ) - Qctr(furnizor i/PET j )) x 30%,unde:QDep(furnizor ¡/PET j) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2022 - 31 octombrie 2022;Nconsum CC+PET(fumizor i/PETj) - necesarul de consum al CC și PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023;Qctr(furnizor i/PETj) - cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim și a necesarului de consum CC:QPkdep(furnizor i/PETj) = [QDep(furnizor i/PETj) + N(consum CC furnizor i)]/QPt x QPk,unde:Qpkdep(furnizor i/PETj) -cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct;Nconsum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;QPt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;QPk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023:QPkc(furnizor i/PETj) = [N consum CC + PET(funirzor i/PET j) - QDep(furnizor i/PET j) - 0,7 x Qctr(furnizor i/PET j)]/QPt x QPk,unde:QPkc (furnizor i/PET j) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023.6^1. În termen de trei zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete prevăzute la pct. 2^1, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:Q1Dep(furnizor i/PET j) = (N1consum CC + PET(furnizor i/PET j) -Q1ctr(furnizor i/PET j)) x 30%,unde:Q1Dep(furnizor i/PETj) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023;N1consum CC+PET(furnizor i/PETj) - necesarul de consum al CC și PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024;Q1ctr(furnizor i/PETj)- cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior intrării în vigoare OUG ......., cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim și a necesarului de consum CC:Q1Pkdep(furnizor i/PET j) = [Q1Dep(furnizor i/PET j) + N1consumCC furnizor i]/Q1Pt x Q1Pkunde:Q1 Pkdep(furnizor i/PETj) -cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 august 2023 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct;N1consum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2023-31 august 2023;Q1Pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 august 2023;Q1Pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 august 2023.7. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al CC și PET care au solicitat schimbarea se transferă noului furnizor.8. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor sau PET client direct se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a punerii în funcțiune a unor noi locuri de consum, operatorul de transport și sistem recalculează cantitatea de gaze naturale destinată furnizorului sau PET client direct.9. În cazul în care clienții CC și PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanță, cantitățile de gaze naturale aferente acestora și, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantități se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanță.10. Până la data de 10 a lunii anterioare celei de livrare, furnizorul sau PET client direct transmite la operatorul de transport o solicitare însoțită de următoarele informații:a) perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale;b) fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale.11. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la pct. 10, operatorul de transport și sistem recalculează cantitățile aferente. Aceasta se comunică părților implicate care, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz, pentru transferarea cantităților de gaze naturale.12. Livrarea cantităților de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător și furnizorii CC și ai PET/PET client direct. Cumpărătorul are obligația de a constitui în favoarea producătorului o garanție financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor.13. Livrarea cantităților de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în profil zilnic constant. La sfârșitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct completează o declarație pe propria răspundere referitoare la destinația gazelor naturale achiziționate în baza prezentei ordonanțe. Cumpărătorul are obligația de a respecta destinația gazelor naturale cumpărate.14. În situația în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 6 lit. b) și c) și 6^1 diferă de totalul producției disponibile a producătorilor, pentru perioada respectivă, obligația de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporțional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităților destinate fiecărui furnizor se determină aplicând cantităților calculate pentru aceștia ponderea obligației ajustate în totalul cantităților calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităților destinate înmagazinării pentru CC și PET se realizează proporțional cu ponderea consumului CC și PET în necesarul de consum.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MODUL DE CALCUL
  al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică datorate de producătorii de energie electrică
   +  Articolul 1Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență calculează contribuția la Fondul de Tranziție Energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menționate anterior.(2) Prezenta metodologie stabilește:a) categoriile de operatori economici cu obligație de supunere la plata contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, prevăzută la art. 15 din ordonanța de urgență;b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice pe piețele de electricitate de către operatorii economici prevăzuți la lit. a);c) definirea cheltuielilor lunare rezultate din tranzacțiile efectuate pe piețele de electricitate în vederea acoperirii contractelor încheiate/notificărilor de producție ale operatorilor economici prevăzuți la lit. a);d) modul de calcul al venitului net lunar;e) modul de calcul al prețului lunar de vânzare a energiei electrice;f) modul de calcul al venitului lunar suplimentar.  +  Articolul 2Prețul lunar de vânzare a energiei electrice și valoarea venitului lunar suplimentar sunt utilizate pentru calculul valorii la Fondul de Tranziție Energetică prevăzut la art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea producătorilor de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către toți producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență, în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023.  +  Secţiunea a 3-a Termeni utilizați  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:
  Piețe de electricitatePotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Preț de referință450 lei MWh
  Cantitatelunară vândută - Cl (MWh)Cantitatea livrată lunar pe piețele de electricitate de producătorul de energie electrică din producția proprie și/sau achiziționată sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare (cantitatea lunară vândută poate fi diferită de cantitatea produsă lunar de respectivul producător)
  Venituri lunare - Vl(lei)Veniturile obținute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie, din transferarea acesteia din portofoliul de producție în cel de furnizare și/sau achiziționată și din tranzacțiile financiare derulate în luna anterioară declarării impozitului
  Cheltuieli lunare - Chel (lei)Sunt incluse cheltuielile pentru achiziționarea energiei electrice pentru tranzacții cu livrare fizică, inclusiv cele de pe piața de echilibrare, și costul certificatelor de CO2.Nu se includ cheltuielile efective de producție, pentru obținerea unui MWh de energie electrică.
  Venit net lunar - Vnl (lei)Diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare
  Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - Plv (lei/MWh)Prețul rezultat din diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare raportată la totalul cantității de energie livrată fizic în luna respectivă
  Contribuția la Fondul de tranzitie Energetică - Cs(lei)Diferența dintre prețul lunar de vânzare și prețul de referință înmulțită cu cantitatea lunară livrată fizică
   +  Secţiunea a 4-a Calculul prețului lunar de vânzare a energiei electrice și al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică  +  Articolul 6Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv se calculează ca raport între venitul net lunar și cantitatea livrată fizic lunar pe piețele de electricitate:P_lv = Vnl/Cl,unde:Vnl = Vl - Chel.  +  Articolul 7Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică - C_s se determină în condițiile în care P_lv > 450 lei/MWh și se calculează ca produs între diferența dintre prețul lunar de vânzare și 450 de lei/MWh și cantitatea lunară livrată fizic - C_l.C_s = (P_lv - 450)*C_l  +  Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 și 7 se realizează lunar de către producătorii de energie electrica prevăzuți la art. 15 din prezenta ordonanța de urgență.  +  Articolul 9Producătorii de energie electrică pot depune declarații rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 6.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022)
  MODUL DE CALCUL
  a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică datorate de entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică
   +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență calculează contribuția la Fondul de tranziție energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menționate anterior.(2) Prezenta metodologie stabilește:a) definirea prețului mediu ponderat lunar de vânzareb) definirea prețului mediu ponderat lunar de achiziție;c) modul de calcul al contribuției la tranziția energetică.  +  Articolul 2Prețurile de vânzare și de achiziție a energiei electrice și gaze naturale sunt utilizate pentru calculul valorii contribuției la Fondul de tranziția energetică prevăzută la art. 15 alin (1) din ordonanță de urgență.  +  Secţiunea A 2-A Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul a contribuției la tranziția energetică și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea entităților producătoare de energie electrică și gaze naturale, entităților agregate de producere a energiei electrice, traderilor de energie electrica și gaze naturale, furnizorilor și agregatorilor care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii și agregatorii care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență, în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023.  +  Secţiunea a 3-a Termeni utilizați  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:
  Preț de referințăPrețul de achiziție a energiei electrice, gazelor naturale la care se adaugă o cotă de profit de 2%
  Piața angro de energie electricăPotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Q livrată lunarCantitatea livrată pe piața angro de energie electrică, gaze naturale, de către toți agenții economici care desfășoară activitate de trading. La calculul cantității livrate sunt luate în considerare toate cantitățile tranzacționate cu livrare în luna de referință, indiferent de data încheierii contractului.
  Preț mediu - vzPrețul mediu ponderat lunar de vânzare a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referință
  Preț mediu aczPrețul mediu ponderat lunar de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referință
   +  Secţiunea a 4-a Calculul contribuție la Fondul de Tranziție Energetică  +  Articolul 6Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică (C_TE) se determină astfel:C_TE = (Preț(mediu-vz) - Preț(mediu acz) x 1,02) x Q(livrata lunar)  +  Articolul 7Contribuția la Fondul de tranziție Energetică (C_TE) se determină în condițiile în care prețul de tranzacționare este mai mare decât prețul de referință.  +  Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 se realizează lunar de către entitățile producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică și gaze naturale, furnizorii de energie electrică și gaze naturale și agregatorii independenți de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență.
   +  Anexa nr. 4
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, ........................, în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................, cu sediul social în localitatea .........................., str. ........................... nr. ..........., județul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ......................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că instituția/operatorul economic pe care îl administrez/reprezint se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potențial beneficiar) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................Semnătura ..............................Data .........................
   +  Anexa nr. 5
  SOLICITARE
  Către: ..........................(Se va completa cu denumirea furnizorului de energie electrică)Subscrisa, ...................., cu sediul social în localitatea ................................, str. ........................ nr. ........, județul ............................/municipiul................................, sectorul ......................, J, CIF/CUI nr. (...), reprezentată de ......., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................................, solicit aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potențial beneficiar) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioareNumele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................Semnătura ..............................Data .........................
  ------