NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 93 din 18 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016.
   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene și a contribuției publice naționale  +  Articolul 1(1) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (5) din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor.(2) În bugetele Ministerului Transporturilor, al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice se cuprind și creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor respective.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute la alin. (1) și (2) se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat sau cu ocazia legilor de rectificare.(4) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(5) din Ordonanță au obligația să completeze Formularul nr. 1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene, prevăzut în anexa nr. 1.(5) Formularul nr. 1 - Fișa de fundamentare a proiectului este elaborată de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la finanțare/implementarea proiectului și va fi semnată de conducătorul acestuia/acesteia.(6) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanță, va cuprinde în buget sumele prevăzute la alin. (1) și (2) în baza Formularului nr. 1 - Fișa de fundamentare a proiectului avizat de autoritatea de management a programului operațional în cadrul căruia se propune la finanțare/se finanțează proiectul sau pe baza contractului/deciziei/ordinului de finanțare aferent/aferentă proiectului.(7) Ordonatorii principali de credite au obligația de a întocmi și solicita deschiderea creditelor bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități prevăzute la art. 6 alin. (1)-(5) din Ordonanță, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.  +  Articolul 2(1) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță au obligația să completeze Formularul nr. 1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene, fără a mai solicita avizul autorităților de management.(3) Beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță au obligația ca la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanțare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță, să prezinte o copie a formularului bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul în curs, anexă la bugetul ordonatorului de credite, întocmit în baza fișei de fundamentare prevăzute la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finanțare în cadrul programului operațional respectiv, semnat și ștampilat de ordonatorul principal de credite.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să asigure integral și cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor operaționale, cât și pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice locale finanțate integral/parțial din bugetul local.(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management pe baza solicitării de finanțare transmise de beneficiari.  +  Articolul 3Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene, din anexa nr. 1, este destinat fundamentării formularului bugetar privind proiectul finanțat/propus la finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar în curs.  +  Articolul 4(1) Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene și cofinanțarea publică pentru fiecare program operațional se cuprind la nivel de credite de angajament și credite bugetare în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanțarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.(2) Sumele prevăzute la art. 9 și 10 din Ordonanță se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare conform prevederilor art. 11 din Ordonanță.  +  Articolul 5(1) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanță se aprobă de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Verificarea de către fiecare autoritate de management a respectării prevederilor alin. (1) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/ deciziile/ordinele de finanțare încheiate, luându-se în considerare cursul InfoEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanță, autoritățile de management stabilesc valoarea fondurilor rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în vederea contractării ulterioare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităților, ce urmează a fi stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea plafonului stabilit.(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanțele bugetare, din rezilierea contractelor de finanțare și din economii, autoritățile de management stabilesc valoarea acestora și reconsideră corespunzător sumele angajate, conform procentelor de finanțare pe surse, așa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, în vederea încheierii unor noi contracte de finanțare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităților ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1). (la 14-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 )  +  Capitolul II Fluxuri financiare și evidență contabilă  +  Articolul 6(1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanță care au în implementare proiecte finanțate din fonduri europene:a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Ordonanță, precum și din bugetele ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor europene, cofinanțării publice, precum și altor cheltuieli decât cele eligibile;b) sumele aferente rambursării cotei-părți din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanțării din fonduri europene, se virează de către autoritățile de management, conform art. 22 alin. (1) din Ordonanță, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor, la unitățile Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea sau în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscală ale Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cazul proiectelor prevăzute la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță.(2) Autoritățile de management notifică în scris beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Ordonanță, precum și ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 7În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanță, care au în implementare proiecte finanțate din fonduri europene:a) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare cofinanțării de la bugetul de stat, se virează de către autoritatea de management din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituții publice deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unitățile Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea sau în conturile de disponibilități ale beneficiarilor, alții decât instituții publice;b) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare finanțării din fonduri europene, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management din conturile de disponibil prevăzute la art. 37 în conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituții publice deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea sau în conturile de disponibilități ale beneficiarilor, alții decât instituții publice, după caz.  +  Articolul 8(1) Rambursarea către beneficiari a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 7 se realizează în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare, precum și conform procedurilor interne ale autorităților de management.(2) Cheltuielile indirecte se pot rambursa pe bază de rată forfetară, stabilită în contractul/decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul UE nr. 1.303/2013, caz în care nu este necesar să fie însoțite de facturi ori de alte documente justificative. (la 10-08-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 )  +  Articolul 9(1) Transferul sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene, inclusiv cele aferente prefinanțării, din conturile Autorității de certificare în conturile autorităților de management se realizează la termenele și pe baza documentelor prevăzute în acordurile încheiate între Autoritatea de certificare și fiecare autoritate de management.(2) Modalitatea de efectuare de către Autoritatea de certificare a operațiunilor de schimb valutar a sumelor reprezentând prefinanțări și rambursări de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeană, în euro, în contul de disponibil deschis la Banca Națională a României, pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de certificare și plată, se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene.  +  Articolul 10Autoritățile de management au obligația stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare a termenilor și condițiilor privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:a) condițiilor de acordare și recuperare a prefinanțării;b) termenului maxim de efectuare de către autoritatea de management a plăților aferente prefinanțării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile;c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului, precum și obligativitatea actualizării acestuia în funcție de cererile de plată/rambursare decontate de autoritatea de management;d) documentelor justificative necesare plății prefinanțării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile;e) obligației ca fiecare cerere de rambursare transmisă de beneficiar să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;f) regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;g) sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării termenelor și condițiilor stabilite prin prezentele norme metodologice și prin Ordonanță, inclusiv condițiile în care se realizează rezilierea unilaterală a contractului/deciziei/ordinului de finanțare;h) condițiilor și termenului la care sunt dezangajate fondurile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanță.  +  Articolul 11Transferul sumelor aferente prefinanțării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile din conturile autorităților de management în conturile beneficiarilor se efectuează, după autorizarea cheltuielilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.  +  Articolul 12(1) Beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri europene au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.(2) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice, precum și ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță înregistrează în conturi în afara bilanțului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management conform art. 6 alin. (2).(3) Instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat raportează trimestrial Ministerului Finanțelor Publice înregistrările prevăzute la alin. (2).(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) se emit proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(5) Instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice înregistrează în conturi în afara bilanțului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene efectuate de către autoritățile de management potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanță.  +  Capitolul III Prefinanțarea  +  Articolul 13(1) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) și (3) din Ordonanță și cu respectarea prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se realizează după cum urmează:1. pentru beneficiarii care nu primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde: suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) și (1^1) din Ordonanță, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat și/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanțare; (la 14-06-2018, Litera a) din Punctul 1. , Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) b) existența conturilor, deschise pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul/decizia/ordinul de finanțare;2. pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, respectiv ajutor direct, cu condiția îndeplinirii cumulativ a cerințelor prevăzute la pct. 1 și cu constituirea unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, de o instituție financiară nebancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea cumulată a tranșelor de prefinanțare nu poate depăși 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operațiune. (la 14-06-2018, Punctul 2. din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (la 10-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (1^1) Abrogat. (la 14-06-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 23, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (2) Prefinanțarea se acordă din fonduri europene, conform prevederilor din contractul/decizia/ordinul de finanțare. (la 14-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3) Abrogat. (la 14-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 23, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (4) În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) și (6) din Ordonanță, tranșa de prefinanțare acordată partenerului nu poate depăși 10% din valoarea bugetului aferent activităților derulate de acesta în cadrul proiectului. (la 10-08-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 )  +  Articolul 14(1) Prefinanțarea se acordă în tranșe, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Abrogat. (la 14-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 24, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (la 10-08-2017, Articolul 14 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 )  +  Articolul 15(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (1^1) din Ordonanță, are obligația depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare, de către unitatea de plată din cadrul autorității de management, în contul său și/sau al partenerilor, a unei/unor cereri de rambursare în care valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene și cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanță. (la 05-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 ) (2) Autoritățile de management au obligația:a) verificării modului de utilizare a prefinanțării de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri;b) autorizării, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale, cheltuielilor pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (1);c) notificării beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor privind autorizarea prevăzută la lit. b), evidențiind distinct sumele aferente fondurilor europene și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat, după caz. (la 14-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (2^1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii instituții publice notificați potrivit alin. (2) lit. c) au obligația de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autoritățile de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute la alin. (1), la subdiviziunile de venituri specifice cofinanțării publice asigurată din bugetul de stat și la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea de venituri «Prefinanțare». Regularizarea se efectuează de către beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii instituții publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare «Prefinanțare» în conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanțării publice asigurată din bugetul de stat și subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (2^2) În cazul în care termenul și cuantumul prevăzute la alin. (1) sunt respectate, beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanțare numai după ce autoritatea de management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene și cofinanțării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puțin 50% din prefinanțarea acordată anterior și nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (2^3) Suma efectiv transferată de către unitățile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranșă de prefinanțare, cu excepția celei aferente primei tranșe, nu poate fi mai mare decât diferența dintre valoarea maximă a tranșei de prefinanțare reglementată la art. 15 alin. (1) din Ordonanță și prefinanțarea nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tranșa anterioară. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), autoritățile de management au obligația să se asigure că sumele acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor. (la 14-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3^1) Prin notificarea prevăzută la alin. (3), autoritatea de management poate acorda posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de rambursare aflate în curs de verificare/validare la nivelul acesteia. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3^2) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) nu sunt restituite, se aplică prevederile art. 16 din Ordonanță. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3^3) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de parteneriat poate solicita o nouă tranșă de prefinanțare. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3^4) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă valoarea cererilor de rambursare depuse nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligația notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranșei acordate, cu aplicarea prevederilor alin. (3^1)-(3^3), după validarea cererii/ cererilor de rambursare depuse. (la 05-05-2020, Alineatul (3^4) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 ) (3^5) Autoritatea de management are obligația să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanțare până la cererea de rambursare finală inclusiv, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin. (3^1)-(3^3). (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3^6) Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar/liderul de parteneriat/partener, după caz, sting obligația de plată a acestuia și asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 131 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 în ordinea acordării tranșelor de prefinanțare. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3^7) Prefinanțarea acordată potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) și (1^1) din Ordonanță se deduce din cota-parte aferentă fondurilor europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea prefinanțării, diferența rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanțare prevăzute în contractul/decizia de finanțare, cu obligația reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3^8) Reîntregirea contului de disponibil prevăzută la alin. (3^7) se efectuează prin virarea sumei deduse din cofinanțare, din contul de cheltuieli bugetare aferent cofinanțării asigurate de la bugetul de stat în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3^9) În scopul întocmirii reconcilierii contabile aferente declarațiilor de cheltuieli transmise către Autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat se vor evidenția corespunzător în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea. (la 14-06-2018, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (4) Pentru a putea beneficia de prefinanțare, beneficiarii/liderii de parteneriat pentru activitățile proprii/partenerii, alții decât instituții publice, au obligația să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta.(5) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanțare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului. (la 14-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (6) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (5), corespunzătoare sumelor de prefinanțare rămase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorității de management și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare. (la 10-08-2017, Alineatul (6) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (7) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (6) și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligația de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene și cofinanțării publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală.(8) Prefinanțarea acordată beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 15^1(1) În cazul operatorilor regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare se transferă de către autoritatea de management, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:a) depunerea de către beneficiar a unei solicitări, conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare;b) existența a cel puțin un contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuție lucrări, din planul de achiziție al proiectului, încheiat între beneficiar și un operator economic;c) respectarea calendarului/graficului pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului.(2) Prefinanțarea se acordă în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului și se recuperează din cererile de rambursare transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, respectiv cu sumele aferente cheltuielilor autorizate de către autoritatea de management conform legislației Uniunii Europene și celei naționale. (la 14-06-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 )  +  Articolul 16Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operațiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) și (7) se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional, iar sumele aferente cofinanțării publice rezultate din operațiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) sunt virate lunar de autoritatea de management în contul de venit al bugetului de stat.  +  Capitolul III^1 Mecanismul de acordare și de justificare/recuperare a ratei forfetare (la 05-05-2020, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^1(1) Sumele reprezentând finanțarea ratei forfetare se acordă beneficiarilor operatori de apă și apă uzată, de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, denumită în continuare AM POIM, după depunerea următoarelor documente:a) documentele care atestă respingerea dosarului de credit pentru asigurarea cuantumului ratei forfetare de către trei instituții bancare sau a organizării a cel puțin unei proceduri pentru achiziționarea de servicii financiare și în care nu s-a prezentat niciun ofertant;b) strategia tarifară aprobată prin proiectul finanțat din fonduri europene, actualizată.(2) Acordarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează la atingerea unui nivel în implementare a proiectului de 75%, ținând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor beneficiarilor. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^2(1) Acordarea sumelor reprezentând rata forfetară se realizează în tranșe, conform graficului parte a acordului de finanțare a ratei forfetare, în baza cererii de acordare. (2) Cererea de acordare a sumelor reprezentând rata forfetară depusă de beneficiar nu poate depăși valoarea maximă a ratei forfetare astfel cum este stabilită prin contractul de finanțare. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^3(1) Pentru ca beneficiarul să justifice sumele solicitate prin cererea de acordare a tranșei din rata forfetară, acestuia îi revine obligația transmiterii lunar de cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» aferente valorii tranșei acordate din rata forfetară. (2) Justificarea sumele acordate conform alin. (1) se face cu cheltuieli de tipul celor considerate eligibile în cererea de finanțare. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^4Neîncadrarea în termenele stabilite în graficul de rambursare aferent cererilor de rambursare cu valoare solicitată «0» atrage suportarea acelor cheltuieli aferente ratei forfetare din resursele proprii ale beneficiarilor, precum și recuperarea de către AM POIM a sumelor acordate și nejustificate. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^5(1) Cererile de rambursare cu valoare solicitată «0» au același circuit și răspund acelorași cerințe precum cererile de rambursare, conform prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice.(2) La întocmirea acestora, beneficiarul va utiliza formularul cererii de rambursare cu valoare solicitată «0». În coloana «Valoarea eligibilă solicitată la rambursare» se va înscrie «0», inclusiv în coloana TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cerere. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^6Cheltuielile efectuate până la finalul perioadei de eligibilitate, cuprinse în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0», nu mai fac obiectul altor cereri de rambursare, decât în situația în care la finalizarea proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale, contribuția beneficiarului acceptată de către AM POIM depășește valoarea privind contribuția la proiect, stabilită prin contractul de finanțare. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^7(1) AM POIM nu acceptă cheltuielile incluse în cererile de rambursare prevăzute la art. 16^3 alin. (1), în cazul în care se constată diferențe cantitative/calitative între bunurile/serviciile/lucrările plătite și cele livrate/recepționate/ puse în funcțiune sau în cazul în care aceste cheltuieli sunt efectuate cu încălcarea prevederilor legale. (2) În situația prevăzută la alin. (1) beneficiarul are obligația depunerii unei noi cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» prin care să se justifice cheltuieli cel puțin egale cu valoarea cheltuielilor neacceptate, astfel încât contribuția aferentă ratei forfetare la proiect să fie conformă cu prevederile contractului de finanțare. (3) Dacă beneficiarul nu respectă obligația prevăzută la alin. (2), la finalizarea implementării proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale a proiectului, AM POIM procedează la recuperarea sumelor aferente cheltuielilor ce nu au fost justificate prin depunerea unei cereri de rambursare cu valoare solicitată «0». (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^8AM POIM notifică beneficiarul, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea verificărilor, cu privire la sumele acceptate/neacceptate în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0». (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^9(1) Pentru acordarea următoarei tranșe a ratei forfetare, beneficiarul are obligația de a justifica întreaga valoare acordată anterior, conform prevederilor art. 16^3.(2) Valoarea justificată de către beneficiar în condițiile alin. (1) trebuie acceptată de către AM POIM. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^10Beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM, cărora li se aplică mecanismul ratei forfetare, au obligația de a justifica sumele acordate ca venituri nete generate de proiect până la data de 30 iunie 2024. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^11Sumele aferente ratei forfetare neutilizate/ nejustificate de către beneficiari se restituie AM POIM, concomitent cu diminuarea valorii considerate eligibile, ținând cont de procentele stabilite în cererea de finanțare. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^12(1) În situația constatării de către AM POIM a nerespectării termenelor și condițiilor în care au fost acordate sumele reprezentând finanțarea ratei forfetare, AM POIM are obligația de a notifica beneficiarii cu privire la restituirea acestora.(2) Beneficiarii au obligația restituirii, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării de către AM POIM, a sumelor reprezentând finanțarea ratei forfetare acordate.(3) În cazul în care beneficiarii nu restituie AM POIM sumele notificate, reprezentând finanțarea ratei forfetare acordate, în termenul prevăzut la alin. (2), acestea urmează a fi considerate sume plătite necuvenit, AM POIM având obligația de a aplica dispozițiile privind constituirea și recuperarea creanțelor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 16^13Beneficiarii restituie sumele acordate și justificate reprezentând finanțarea ratei forfetare, într-o perioadă de maximum 15 ani, după o perioadă de grație de 5 ani, care curge începând cu 30 iunie 2024. (la 05-05-2020, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Capitolul IV Mecanismul decontării cererilor de plată  +  Articolul 17(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanță, au obligația de a plăti integral contribuția proprie aferentă salariilor, burselor, subvențiilor, premiilor, onorariilor și facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acestora. (la 14-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6) din Ordonanță.(3) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat.(4) În aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Ordonanță, în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, liderii de parteneriat, instituții publice prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanță, depun cereri de plată, doar în numele partenerilor lor, cu condiția ca acești parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanță.  +  Articolul 18(1) Beneficiarii pot depune cereri de plată care să conțină facturi acceptate la plată pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acceptate la plată în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor. (la 14-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de plată aferentă facturilor acceptate la plată pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, a facturilor de avans acceptate la plată în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, atât în nume propriu, cât și în numele partenerilor. (la 14-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (3) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 17 alin. (2) la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în situația în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții din cereri de rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situații beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.(4) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează liderului de parteneriat pentru activitățile proprii și/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtător de dobândă. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în situația în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții din cereri de rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situații, beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.(5) În ziua următoare efectuării virării, autoritatea de management/organismele intermediare va/vor transmite beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pe numele fiecăruia dintre aceștia.(6) Notificarea prevăzută la alin. (5) trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în Formularul nr. 3 - Notificare aferentă cererii de plată, prevăzut în anexa nr. 3:a) numărul și data facturilor și ale facturilor de avans;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;c) suma cheltuielilor eligibile aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din suma primită detaliată pe cheltuiala eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de beneficiar din contribuția acestuia, detaliată pe contribuția proprie eligibilă și alte cheltuieli decât cele eligibile;e) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situația în care nu au fost respectate prevederile legale.(6^1) Notificarea prevăzută la alin. (5) transmisă de autoritățile de management, aferentă statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în formularul nr. 14 - Notificare aferentă cererii de plată, prevăzut în anexa nr. 14:a) numărul și data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea beneficiarului sumei care se înscrie și în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management și, respectiv, din suma care se achită din contribuția proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituție de credit în parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management și din suma din contribuția proprie;e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, aferentă fiecărei contribuții de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management și din suma din contribuția proprie;f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situația în care nu au fost respectate prevederile legale. (la 14-06-2018, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (7) O copie a notificării transmise beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor se depune de aceștia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschise conturile.(8) În notificările transmise beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuți la art. 17 alin. (1), rubricile aferente sumelor care trebuie să se plătească de către beneficiari/liderii de parteneriat/parteneri din contribuția proprie a acestora se completează cu "zero".(9) În situația în care pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (3) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale, după caz, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevăzuți la art. 17 alin. (2) și (3) prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură, stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. c), respectiv alin. (6^1) lit. c)-e), pentru suma totală virată de către autoritatea de management și, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitată din contribuția proprie, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 17 alin. (1). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii, ale statelor privind plata salariilor, ale statelor/ centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor care se achită. (la 14-06-2018, Alineatul (10) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (11) Operațiunile prevăzute la alin. (9) și (10) se efectuează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (3) și (4).(12) Plățile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se efectuează numai pentru facturile, respectiv statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (5), cuprinzând cel puțin elementele prevăzute la alin. (6) și (6^1). (la 14-06-2018, Alineatul (12) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (13) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unitățile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (6), după caz, următoarele:a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;d) concordanța dintre numărul și data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica "Reprezentând" din ordinul de plată;e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (10) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (6), pentru fiecare factură în parte;f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5).(13^1) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unitățile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (6^1), după caz, următoarele:a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul; c) concordanța dintre numărul și data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;d) concordanța dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la autoritatea de management și, respectiv, din contribuția proprie în fiecare din conturile deschise la instituțiile de credit, precum și dintre sumele aferente impozitului pe venit și contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la autoritatea de management și, respectiv, din contribuția proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (6^1), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unitățile Trezoreriei Statului; e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (6^1). (la 14-06-2018, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (14) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (13) și (13^1), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autoritățile de management din contul deschis pe numele beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) și (4) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituțiilor publice beneficiare «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau în contul de disponibilități pe care beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din Ordonanță, au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrați fiscal. (la 14-06-2018, Alineatul (14) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (15) Operațiunile prevăzute la alin. (10) și (14) se efectuează la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul unic/liderul de parteneriat/partener.(16) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (10) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (11), sau documentele de plată nu respectă condițiile prevăzute la alin. (13) și (13^1), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităților de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz. (la 14-06-2018, Alineatul (16) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (17) Prin excepție de la prevederile alin. (5)-(16), în cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care primesc sume conform alin. (3) și (4) transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (3) și (4). Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiari/ partener/liderii de parteneriat din bugetul propriu.(18) În cazul plăților prevăzute la alin. (17), în notificarea prevăzută la alin. (5), la rubrica "Denumire furnizor" și "Cod de identificare fiscală al furnizorului" se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pentru care s-a întocmit notificarea.(19) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor. (la 14-06-2018, Alineatul (19) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (20) Autoritățile de management autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (19) și notifică beneficiarii, evidențiind distinct sumele aferente fondurilor europene și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată din bugetul de stat.(21) Beneficiarii prevăzuți la art. 17 alin. (2), care au fost notificați potrivit alin. (20), vor proceda în cel mult 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie, pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritățile de management în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea de venituri "Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată".  +  Articolul 19(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 18 alin. (19) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.(2) Sumele virate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.(4) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor.  +  Articolul 20(1) Pentru sumele virate și nejustificate prin cereri de rambursare, autoritățile de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în termen de 5 zile lucrătoare obligația restituirii acestora.(2) În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, autoritatea de management constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceștia.(3) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) și la art. 19 alin. (3) nu poate depăși 15 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (1) și (2). (la 05-05-2020, Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Articolul 21(1) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2), se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16 din Ordonanță. (la 14-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (2) Dobânda prevăzută la art. 16 alin. (13) din Ordonanță, aferentă fondurilor europene, se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional, iar dobânda aferentă cofinanțării publice de la bugetul de stat reprezintă venit la bugetul de stat și se virează în contul «Alte venituri din dobânzi».(3) În aplicarea prevederilor art. 29^3 alin. (2) din Ordonanță, sumele prevăzute la art. 29^2 alin. (1) din Ordonanță se restituie din conturile de venituri deschise pe numele beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, în conturile de disponibilități ale programelor europene respective prevăzute la art. 37 alin. (4), în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene. (la 05-05-2020, Articolul 21 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 ) (4) Operațiunile prevăzute la alin. (3) se realizează pe baza unui referat de restituire adresat unității Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare, al cărui format standard este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice. (la 05-05-2020, Articolul 21 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Capitolul V Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale  +  Articolul 22Organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autoritățile de management faza de angajare și/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 24 din Ordonanță, precum și autoritățile de management au obligația să respecte prevederile specifice prezentului capitol.  +  Articolul 23În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operațiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operațiuni:a) organismul intermediar întocmește lista proiectelor selectate, conform Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite autorității de management;b) autoritatea de management completează, pe baza listei transmise de organismul intermediar, Formularul nr. 5 - Propunere de angajare, prevăzut în anexa nr. 5, cu suma propusă a fi angajată, în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite împreună cu Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, vizat ca listă de proiecte aprobate, în vederea semnării angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare cu beneficiarii;d) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu și întocmește lista cu acestea, pe care o transmite autorității de management, conform Formularului nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, prevăzut în anexa nr. 6;e) autoritatea de management înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale;f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare semnate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate.  +  Articolul 24În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar întreaga fază de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operațiuni:a) autoritatea de management comunică organismului intermediar limita creditelor de angajament în cadrul căreia acesta poate semna angajamente legale, având în vedere limita creditelor de angajament reflectate în anexă la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 4 alin. (1);b) organismul intermediar întocmește Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate și completează Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate în limita la lit. a). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, aprobat de către conducătorul organismului intermediar împreună cu Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate;c) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate;d) organismul intermediar transmite autorității de management o copie a Formularului 5 - Propunere de angajare și a Formularului nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în vederea înregistrării în contabilitatea proprie a angajamentelor legale;e) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare semnate cu beneficiarii în limita creditelor de angajament prevăzute la lit. a).  +  Articolul 25În cazul în care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleagă unui organism intermediar, autoritatea de management efectuează următoarele operațiuni:a) întocmește lista cu proiectele selectate, respectiv Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate, și completează Formularul nr. 5 - Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevăzute în anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1). Formularul nr. 5 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, este aprobat de către ordonatorul principal de credite;b) semnează contractele/deciziile/ordinele de finanțare cu beneficiarii pe baza Formularului nr. 4 - Lista proiectelor selectate, contractele/deciziile/ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;c) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.  +  Articolul 26Formularul nr. 5 - Propunere de angajare poate fi completat și în cazul în care autoritatea de management/organismul intermediar realizează propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.  +  Articolul 27(1) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanțare și plată, autoritățile de management rezervă, în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute, conform prevederilor art. 4 alin. (1), în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completând Formularul nr. 7 - Angajament bugetar global, prevăzut în anexa nr. 7.(2) În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă.  +  Articolul 28În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operațiuni:a) organismul intermediar verifică existența cererilor de rambursare/prefinanțare, precum și a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanțare;b) în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:1. acordă viza "Bun de plată", dacă această operațiune a fost delegată prin acordul de delegare, și transmite autorității de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate și a parcurgerii fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor;2. transmite autorității de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuării fazei de lichidare prin acordarea vizei "Bun de plată" conform procedurilor interne, a înregistrării în contabilitate și a parcurgerii fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor.  +  Articolul 29În cazul în care nicio parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizării operațiunilor prevăzute la art. 28.  +  Articolul 30(1) Ordonanțarea cheltuielilor se face la nivelul autorității de management, folosind Formularul nr. 8 - Ordonanțare de plată, prevăzut în anexa nr. 8, în limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuției publice naționale și în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă fondurilor europene.(2) În cazul în care ordonanțarea se face pentru mai multe cereri de plată/rambursare/prefinanțare, Formularul nr. 8 - Ordonanțare de plată va fi însoțit de o anexă, conform Formularului nr. 9 - Anexă la ordonanțarea de plată, prevăzut în anexa nr. 9, care trebuie să cuprindă toate informațiile necesare completării ordinelor de plată.(3) Formularul nr. 8 - Ordonanțare de plată se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru cerere de plată/rambursare/prefinanțare plătite de beneficiari.  +  Articolul 31Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management are obligația preluării în situațiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilității, a operațiunilor înregistrate în sistemul contabil al autorității de management.  +  Articolul 32(1) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităților de management și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor operaționale, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 10, din care să rezulte sumele primite de la autoritățile de management și cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ ordinele de finanțare. (la 14-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 32 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (2) Autoritatea de management are obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile privind debitele și registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.(3) Autoritatea de management are obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile și înregistrările din SMIS 2014+ aferente operațiunilor derulate la nivelul acesteia.  +  Capitolul VI Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat  +  Articolul 33Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanță este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum și cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 34(1) Termenii, condițiile și responsabilitățile părților privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider și parteneri.(2) Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(3) Acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(4) Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu următoarele informații:a) datele de identificare ale liderului de parteneriat și partenerilor;b) descrierea activităților aflate în responsabilitatea fiecărui partener, respectiv a liderului de parteneriat;c) valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener, respectiv pentru liderul de parteneriat;d) conturile bancare deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activitățile proprii și conturile deschise pe numele partenerilor, în care se efectuează transferurile sumelor reprezentând prefinanțare/plată/rambursare, de către unitățile de plată;e) contribuția financiară proprie a fiecărui partener la implementarea proiectului;f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului.(5) Autoritățile de management au obligația stabilirii, prin ghidurile aferente operațiunilor finanțate din fonduri europene, informațiilor suplimentare necesare a fi cuprinse în acordurile de parteneriat, precum și tipurile de activități care nu pot fi implementate de parteneri.(6) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența autorității/instituției/organizației care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta inițiază stabilirea parteneriatului.(7) Autoritățile/instituțiile finanțate din fonduri publice au obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din fonduri europene, menționând totodată principalele activități ale proiectului, bugetul, precum și condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 29 alin. (1) din Ordonanță, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (7) prin intermediul paginii proprii de internet și demonstrează, prin elaborarea unui raport, că în selecția partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiții:a) a selectat una sau mai multe dintre entitățile private care au răspuns anunțului public în baza unor criterii transparente;b) organizația/organizațiile selectate are/au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului;c) în procesul de selecție a partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice. (la 10-08-2017, Alineatul (8) din Articolul 34 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (9) Autoritățile de management pot stabili, prin ghidurile aferente operațiunilor finanțate din fonduri europene, în aplicarea art. 29 din Ordonanță, metodologii/proceduri de evaluare și selecție a partenerilor din sectorul privat de către entitățile finanțate din fonduri publice.  +  Articolul 35(1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activitățile proprii și partenerii au obligația deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la autoritatea de management atât a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului, cât și a sumelor reprezentând prefinanțare sau cele aferente cererilor de plată, după caz.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanță, liderii de parteneriat, instituții publice prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanță, solicită acordarea de prefinanțare doar în numele partenerilor lor, cu condiția ca acești parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanță.(4) Sumele necesare desfășurării activităților proprii în cadrul proiectului, care se derulează prin unitățile Trezoreriei Statului, sunt gestionate de lider și parteneri prin conturile corespunzătoare prevăzute la art. 39.  +  Articolul 36Abrogat. (la 14-06-2018, Articolul 36 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 25, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 )  +  Capitolul VII Conturile aferente derulării fondurilor europene și a contribuției publice naționale totale  +  Articolul 37(1) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaționale, reglementate prin Ordonanță, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.(2) Pe numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, gestionate de Autoritatea de certificare, următoarele conturi de disponibilități:a) 57.07.01.60 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";b) 57.07.01.61 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Asistența tehnică» 2014-2020";c) 57.07.01.62 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Competitivitate» 2014-2020";d) 57.07.01.63 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Capital uman» 2014-2020";e) 57.07.01.64 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020";f) 57.07.01.65 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Regional» 2014-2020";g) 57.07.01.66 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Infrastructura mare» 2014-2020";h) 57.07.01.67 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020".(3) Pe numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operațiunilor financiare prevăzute la art. 5 și 10 din Ordonanță următoarele conturi de disponibilități gestionate de Autoritatea de certificare:a) 57.07.03.60 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";b) 57.07.03.61 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Asistența tehnică» 2014-2020";c) 57.07.03.62 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Competitivitate» 2014-2020";d) 57.07.03.63 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Capital uman» 2014-2020";e) 57.07.03.64 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020";f) 57.07.03.65 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Regional» 2014-2020";g) 57.07.03.66 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Infrastructura mare» 2014-2020";h) 57.07.03.67 "Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MFP - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020".(4) Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru derularea operațiunilor financiare determinate de finanțarea programelor operaționale din fonduri externe nerambursabile, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și din venituri din privatizare următoarele conturi de disponibilități:a) 57.07.06.61 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/ indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Asistență tehnică» 2014-2020";b) 57.07.06.62 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/ indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Competitivitate» 2014-2020";c) 57.07.06.63 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/ indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Capital uman» 2014-2020";d) 57.07.06.64 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/ indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020";e) 57.07.06.65 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/ indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Regional» 2014-2020";f) 57.07.06.66 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/ indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Infrastructură mare» 2014-2020";g) 57.07.06.67 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/ indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020".(5) Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București următoarele conturi de disponibilități pentru derularea operațiunilor financiare determinate de recuperarea unor sume aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, cu detaliere pe programe operaționale:a) 57.07.05.61 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Asistență tehnică» 2014-2020";b) 57.07.05.62 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Competitivitate» 2014-2020";c) 57.07.05.63 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Capital uman» 2014-2020";d) 57.07.05.64 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020";e) 57.07.05.65 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Regional» 2014-2020";f) 57.07.05.66 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Infrastructură mare» 2014-2020";g) 57.07.05.67 "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare - Programul operațional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» 2014-2020".(5^1) Pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschid, la solicitarea acestora, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, următoarele conturi de disponibilități pentru gestionarea sumelor restituite de unitățile Trezoreriei Statului în condițiile art. 18 alin. (6) lit. e), art. 18 alin. (6^1) lit. f) și alin. (16), cu detaliere pe programe operaționale:a) 57.07.07.61 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Asistență tehnică“ 2014-2020»;b) 57.07.07.62 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Competitivitate“ 2014-2020»;c) 57.07.07.63 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Capital uman“ 2014-2020»;d) 57.07.07.64 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Capacitate administrativă“ 2014-2020»;e) 57.07.07.65 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Regional“ 2014-2020»;f) 57.07.07.66 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Infrastructură mare“ 2014-2020»;g) 57.07.07.67 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare - Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“ 2014-2020. (la 14-06-2018, Articolul 37 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 18, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (6) Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 9 din Ordonanță, pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București contul 01 "Credite bugetare deschise și repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul de stat" și respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", cu detaliere potrivit clasificației bugetare. Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management efectuează în limita creditelor bugetare deschise și repartizate, plăți către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri din contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(7) Pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 10 din Ordonanță, se deschid credite bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, în limita cărora se dispun plăți din contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" în contul de disponibil prevăzut la alin. (3) lit. a).(8) În cadrul contului sintetic 57 "Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014-2020" pot fi deschise și alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (1)-(5), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 38(1) Sumele reprezentând prefinanțare și rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se gestionează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, care au calitatea de instituții publice, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care aceștia sunt finanțați, deschise la solicitarea acestora, la unitățile Trezoreriei Statului, pe codurile de identificare fiscală ale instituțiilor publice respective. În cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, care au calitatea de instituții publice finanțate integral din bugetele ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se încasează în conturile de venituri bugetare codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite ai bugetului local în care au fost aprobate sumele aferente finanțării valorii totale a proiectelor acestor entități publice.(2) În cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei prevăzuți la alin. (1), sumele reprezentând prefinanțare și/sau rambursare de cheltuieli eligibile efectuate în scopul implementării proiectelor se încasează în conturi de disponibilități deschise la solicitarea acestora.(3) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii prevăzuți la alin. (2) pot opta pentru deschiderea conturilor de disponibilități la unitățile Trezoreriei Statului sau la instituții de credit.  +  Articolul 39(1) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, în calitate de instituții publice, în funcție de bugetul prin care se finanțează proiectul, inclusiv pe numele ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță, sunt următoarele:a) conturile de venituri ale bugetului de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:1.1. 20.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.2. 20.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2. pentru Fondul social european:2.1. 20.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.2. 20.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3. pentru Fondul de coeziune:3.1. 20.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.2. 20.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";4. pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane:4.1. 20.A.48.06.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";4.2. 20.A.48.06.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";b) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:1.1. 22.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.2. 22.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2. pentru Fondul social european:2.1. 22.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.2. 22.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3. pentru Fondul de coeziune:3.1. 22.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.2. 22.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";c) conturile de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:1.1. 28.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.2. 28.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2. pentru Fondul social european:2.1. 28.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.2. 28.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3. pentru Fondul de coeziune:3.1. 28.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.2. 28.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";d) conturile de venituri ale bugetului fondului național de asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:1.1. 26.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.2. 26.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2. pentru Fondul social european:2.1. 26.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.2. 26.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3. pentru Fondul de coeziune:3.1. 26.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.2. 26.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";e) conturile de venituri ale bugetului local, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:1.1. 21.A.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.2. 21.A.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";1.3. 21.A.48.01.03 "Prefinanțare";2. pentru Fondul social european:2.1. 21.A.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.2. 21.A.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2.3. 21.A.48.02.03 "Prefinanțare";3. pentru Fondul de coeziune:3.1. 21.A.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.2. 21.A.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3.3. 21.A.48.03.03 "Prefinanțare";f) conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională1.1. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală1.1.1. 20.F.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.1.2. 20.F.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";1.1.3 20.F.48.01.03 "Prefinanțare";1.2. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală1.2.1. 21.F.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.2.2. 21.F.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";1.2.3. 21.F.48.01.03 "Prefinanțare";2. pentru Fondul social european2.1. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală2.1.1. 20.F.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.1.2. 20.F.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2.1.3. 20.F.48.02.03 "Prefinanțare";2.2. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală2.2.1. 21.F.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.2.2. 21.F.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2.2.3. 21.F.48.02.03 "Prefinanțare";3. pentru Fondul de coeziune3.1. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală3.1.1. 20.F.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.1.2. 20.F.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3.1.3. 20.F.48.03.03 "Prefinanțare";3.2. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală3.2.1. 21.F.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.2.2. 21.F.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3.2.3. 21.F.48.03.03 "Prefinanțare";g) conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională1.1. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală1.1.1. 20.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.1.2. 20.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";1.1.3. 20.G.48.01.03 "Prefinanțare";1.2. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală1.2.1. 21.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.2.2. 21.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";1.2.3. 21.G.48.01.03 "Prefinanțare";1.3. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj"1.3.1. 28.G.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.3.2. 28.G.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";1.3.3. 28.G.48.01.03 "Prefinanțare";2. pentru Fondul social european2.1. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală2.1.1. 20.G.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.1.2. 20.G.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2.1.3. 20.G.48.02.03 "Prefinanțare";2.2. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală2.2.1. 21.G.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.2.2. 21.G.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2.2.3. 21.G.48.02.03 "Prefinanțare";2.3. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj"2.3.1. 28.G.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.3.2. 28.G.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2.3.3. 28.G.48.02.03 "Prefinanțare";3. pentru Fondul de coeziune3.1. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală3.1.1. 20.G.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.1.2. 20.G.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3.1.3. 20.G.48.03.03 "Prefinanțare";3.2. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală3.2.1. 21.G.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.2.2. 21.G.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3.2.3. 21.G.48.03.03 "Prefinanțare";3.3. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj"3.3.1. 28.G.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.3.2. 28.G.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3.3.3. 28.G.48.03.03 "Prefinanțare";h) conturile de venituri ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală sau locală, în care se virează sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanțării din fonduri europene:1. pentru Fondul European de Dezvoltare Regională1.1. pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală1.1.1. 20.E.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.1.2. 20.E.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";1.1.3. 20.E.48.01.03 "Prefinanțare";1.2. pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală1.2.1. 21.E.48.01.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";1.2.2. 21.E.48.01.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";1.2.3 21.E.48.01.03 "Prefinanțare";2. pentru Fondul social european2.1. pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală2.1.1. 20.E.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.1.2. 20.E.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2.1.3. 20.E.48.02.03 "Prefinanțare";2.2. pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală2.2.1. 21.E.48.02.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";2.2.2. 21.E.48.02.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";2.2.3. 21.E.48.02.03 "Prefinanțare";3. pentru Fondul de coeziune3.1. pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală3.1.1. 20.E.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.1.2. 20.E.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3.1.3. 20.E.48.03.03 "Prefinanțare";3.2. pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală3.2.1. 21.E.48.03.01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent";3.2.2. 21.E.48.03.02 "Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori";3.2.3. 21.E.48.03.03 "Prefinanțare";i) contul de venituri al bugetului local, în care se virează sumele aferente cofinanțării de la bugetul de stat: 21.A.42.69.00 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";j) conturile de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv activitățile finanțate din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice în care se virează sumele aferente cofinanțării de la bugetul de stat1. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală1.1. 20.F.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";2. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală2.1. 20.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";3. pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică centrală3.1. 20.E.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";4. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală4.1. 21.F.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";5. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală5.1. 21.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";6. pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice din administrația publică locală6.1. 21.E.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020";7. pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "bugetul asigurărilor pentru șomaj"7.1. 28.G.42.70.00 "Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020".(2) Conturile de disponibilități care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât instituții publice, sunt următoarele:a) 50.99.01 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanțare aferentă proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";b) 50.99.02 "Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alții decât operatorii economici, reprezentând prefinanțare aferentă proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";c) 50.99.03 "Disponibil al operatorilor economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";d) 50.99.04 "Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alții decât operatorii economici, reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare".e) 50.99.25 «Disponibil al operatorilor economici reprezentând rata forfetară aferentă proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 39 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 ) (3) În cadrul contului sintetic 50.99 "Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituții publice, aferent proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020" pot fi deschise și alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (2), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.(4) Conturile de disponibilități care se deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plata prevăzut la capitolul IV sunt următoarele:a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în vederea încasării sumelor de la autoritățile de management.1. 50.41.01 "Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";2. 50.41.02 "Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";3. 50.41.06 "Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituții publice, aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare";b) contul care se deschide pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât instituții publice, în care se transferă sumele din contul prevăzut la lit. a) pct. 3 este contul 50.99.05 "Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituții publice, aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare".(5) În cadrul contului sintetic 50.41 "Disponibil aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare" pot fi deschise și alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (4), prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările ulterioare.(6) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, inclusiv ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanță, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cât și pentru sumele cuvenite entităților finanțate integral din bugetele acestora.(7) Pentru conturile de disponibilități prevăzute la alin. (2)-(5), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.(8) Sumele aferente fondurilor europene, virate eronat de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv de Autoritatea de certificare și plată, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unitățile Trezoreriei Statului, din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate, în conturile din care au fost dispuse plățile, la cererea scrisă a ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv de Autoritatea de certificare și plată, care au efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din Formularul nr. 11 - Cerere de restituire, prevăzut în anexa nr. 11, a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat de către respectivii ordonatori principali de credite. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv ordonatorilor principali de credite care solicită restituirea. (la 09-11-2022, Alineatul (8) din Articolul 39 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (9) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (8) sunt următoarele:a) sume virate la subdiviziunile corespunzătoare din cadrul capitolului de venituri ale bugetului de stat 48.01 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020", codificate eronat cu codul de identificare fiscală al altor beneficiari decât cei cărora li se cuvin sumele sau cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468;b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele decât cele prevăzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468.  +  Capitolul VIII Fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)  +  Articolul 40(1) În aplicarea art. 6 alin. (6) din Ordonanță, în bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind: (la 09-11-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibilă;c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare; (la 09-11-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) d) contravaloarea sumelor aferente contribuției UE, care în conformitate cu prevederile acordurilor/deciziilor de finanțare se rambursează după finalizarea proiectului;e) sumele neeligibile, altele decât cele prevăzute la lit. c), apărute în procesul de implementare și determinate de evenimente imprevizibile la data semnării acordurilor/deciziilor de finanțare, necesare pentru finalizarea proiectelor, cu avizul ministerului de resort. (la 09-11-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (1^1) În aplicarea art. 6 alin. (6) din Ordonanță, în bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (5) și art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță, se cuprind, la o poziție de cheltuieli distinct: (la 09-11-2022, Partea introductivă a alineatului (1^1) din Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibile;c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare; (la 09-11-2022, Litera c) din Alineatul (1^1) , Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) d) contravaloarea sumelor aferente contribuției Uniunii Europene, care în conformitate cu prevederile acordurilor/ deciziilor de finanțare se rambursează după finalizarea proiectului.e) sumele neeligibile, altele decât cele prevăzute la lit. c), apărute în procesul de implementare și determinate de evenimente imprevizibile la data semnării acordurilor/deciziilor de finanțare, necesare pentru finalizarea proiectelor, cu avizul ministerului de resort. (la 09-11-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 40 , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (1^2) În aplicarea art. 6 alin. (6^2) din Ordonanță, în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind:a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibilă;c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare;d) sumele aferente contribuției Uniunii Europene, altele decât cele transferate de Comisia Europeană, necesare pentru implementarea proiectului;e) sumele neeligibile, altele decât cele prevăzute la lit. c), necesare pentru implementarea și finalizarea proiectului, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;f) sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate în timpul implementării proiectelor. (la 09-11-2022, Articolul 40 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (la 10-08-2017, Articolul 40 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1) și (1^1), beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligația să transmită Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene Formularul nr. 12 - Fișă proiect CEF, prevăzut în anexa nr. 12, finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. (la 09-11-2022, Alineatul (2) din Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (2^1) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1^2) beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligația să transmită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Formularul nr. 12.1 - Fișă proiect CEF - transporturi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12.1, finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. (la 09-11-2022, Articolul 40 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (3) În scopul asigurării informațiilor necesare completării Formularului nr. 12 - Fișă proiect CEF și Formularului nr. 12.1 - Fișă proiect CEF - transporturi, beneficiarii, în calitate de autoritate contractantă, solicită la încheierea contractelor de lucrări/prestări servicii un calendar de implementare care să cuprindă inclusiv valoarea facturilor estimat a fi emise lunar/trimestrial de către contractori. (la 09-11-2022, Alineatul (3) din Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (4) Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei completează datele privind cofinanțarea publică națională din Formularul nr. 12 - Fișă proiect CEF și Formularul nr. 12.1 - Fișă proiect CEF - transporturi, având în vedere cota acesteia în totalul cheltuielilor eligibile, aplicată corespunzător valorilor estimate prevăzute la alin. (3). (la 09-11-2022, Alineatul (4) din Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (5) În cursul anului bugetar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pot solicita actualizarea datelor din Formularul nr. 12 - Fișă proiect CEF și din Formularul nr. 12.1 - Fișă proiect CEF - transporturi, corespunzător stadiului de implementare a proiectului. (la 09-11-2022, Alineatul (5) din Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (6) Sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate în timpul implementării proiectelor din domeniile prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanță, precum și cele pentru pregătirea participării la apelurile de proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, cu excepția cazului în care pentru această activitate a fost emisă o decizie de finanțare a unei asistențe tehnice în cadrul mecanismului, se suportă din bugetul propriu al beneficiarilor. (la 09-11-2022, Alineatul (6) din Articolul 40 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 )  +  Articolul 41(1) În scopul primirii de la INEA a sumelor aferente prefinanțării/rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii deschid conturi în valută, conform acordului/deciziei de finanțare.(2) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c) și e) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în conturile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a). (la 09-11-2022, Alineatul (2) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (2^1) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. a)-c) și e) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în conturile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. i) și j). (la 09-11-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (2^2) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^2) lit. a)-c) și e) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conturile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a). (la 09-11-2022, Articolul 41 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (3) La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c) și e) și alin. (1^1) lit. a)-c) și e) se transferă de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu titlu de prefinanțare, prima tranșă fiind egală cu valoarea prevăzută în Formularul nr. 12 - Fișă proiect CEF, corespunzător primului trimestru de implementare a proiectului. (la 09-11-2022, Alineatul (3) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (3^1) La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^2) lit. a)-c), e) și f) se transferă de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în baza facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate și/sau a facturilor de avans acordate contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate. (la 09-11-2022, Articolul 41 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (4) Cu excepția beneficiarilor pentru care se aplică prevederile alin. (3^1), următoarele tranșe de prefinanțare se transferă la solicitarea beneficiarului, cu condiția ca acesta să facă dovada utilizării a cel puțin 70% din prefinanțarea acordată anterior. (la 09-11-2022, Alineatul (4) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (5) Ultima tranșă de prefinanțare se transferă în limita cotei de cofinanțare publică națională stabilită prin decizia de finanțare. (la 09-11-2022, Alineatul (5) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (6) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d) se transferă de către Ministerul Fondurilor Europene în contul prevăzut la art. 45 alin. (1) lit. b) în baza solicitării beneficiarului, însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.(6^1) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. d) se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în conturile prevăzute la art. 45 alin. (1^1) în baza solicitării beneficiarului, însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate. (la 10-08-2017, Articolul 41 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (6^2) Sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^2) lit. d) se transferă de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în contul prevăzut la art. 45 alin. (1^3) lit. b) în baza solicitării beneficiarului, însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele stipulate în contractele aferente proiectelor implementate, precum și de documente care să demonstreze faptul că sumele primite de la Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), prefinanțare și rambursări, au fost utilizate în proporție de cel puțin 70%. (la 09-11-2022, Articolul 41 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății intermediare/finale rambursate de către Comisia Europeană, beneficiarii prevăzuți la art. 40 alin. (1) sunt obligați: (la 09-11-2022, Partea introductivă a alineatului (7) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană; (la 09-11-2022, Litera a) din Alienatul (7), Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificației funcționale și respective economice (alineat 85.01.03);2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b). (la 14-06-2018, Alineatul (7) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 19, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (7^1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene, beneficiarii prevăzuți la art. 40 alin. (1^1) sunt obligați: (la 09-11-2022, Partea introductivă a alineatului (7^1) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană; (la 09-11-2022, Litera a) din Alineatul (7^1) , Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificației funcționale și respective economice (alineat 85.01.03);2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b). (la 14-06-2018, Alineatul (7^1) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 20, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 ) (7^2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene și comunicarea contului de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, beneficiarii prevăzuți la art. 40 alin. (1^2) sunt obligați:a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4^1), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană;b) să transfere orice disponibil primit din categoriile de sume prevăzute la art. 40 alin. (1^2) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii/Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificației funcționale și, respectiv, economice (alineat 85.01.05);2. sumele primite de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii/Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în conturile de cheltuieli ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din care beneficiarul a încasat sumele respective;c) să notifice Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b). (la 09-11-2022, Articolul 41 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (8) În cazul nefinalizării proiectelor în termenul prevăzut în Acordul de finanțare sau, după caz, în termenul extins de finalizare aprobat de către Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu, în cazul proiectelor de transport, beneficiarii sunt obligați să transfere în conturile corespunzătoare prevăzute la alin. (7) lit. b), alin. (7^1) lit. b) și alin. (7^2) lit. b) sumele acordate conform prevederilor art. 40 alin. (1)-(1^2). (la 09-11-2022, Alineatul (8) din Articolul 41 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 18, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 )  +  Articolul 42Sumele aferente finanțării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se reflectă corespunzător în bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarilor prevăzuți la art. 40 alin. (1)-(1^2). (la 09-11-2022, Articolul 42 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 19, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 )  +  Articolul 43Sumele primite de către beneficiarii prevăzuți la art. 40 alin. (1)-(1^2) conform art. 41 alin. (2)-(2^2), reprezentând prefinanțare rămasă neutilizată la sfârșitul anului, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație. (la 09-11-2022, Articolul 43 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 20, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 )  +  Articolul 44(1) Corespunzător fiecărei cereri intermediare/ finale de plată, transmisă la Comisia Europeană conform prevederilor acordului de finanțare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii transmit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene o declarație financiară privind aceste cheltuieli, precum și cheltuielile neeligibile, altele decât TVA, conform Formularului nr. 13 - Fișă justificare cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), prevăzut în anexa nr. 13, însoțită de documentele justificative, cel târziu în ziua următoare celei de transmitere a cererii către Comisia Europeană.(2) Solicitarea beneficiarului prevăzută la art. 41 alin. (6) și (6^1) trebuie însoțită de o notă de justificare sau Formularul nr. 13 - Fișă justificare cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) completat corespunzător.(3) Cu 10 zile lucrătoare înainte de transmiterea cererilor intermediare/finale de plată către Comisia Europeană conform prevederilor acordului de finanțare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii proiectelor de transport transmit pentru validare aceste cereri la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii însoțite de documentele justificative, conform instrucțiunilor emise de acesta.(4) În termen de 15 zile lucrătoare de la transmiterea cererii către Comisia Europeană, beneficiarii proiectelor de transport transmit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii o declarație privind cheltuielile solicitate la Comisia Europeană, precum și cheltuielile neeligibile, altele decât TVA, conform Formularului nr. 13.1 - Fișă justificare cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) - transporturi, prevăzut în anexa nr. 13.1. (la 09-11-2022, Articolul 44 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 21, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 )  +  Articolul 45(1) Conturile deschise pe numele operatorilor economici, în calitate de beneficiari, la Trezoreria Statului, în care se virează de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt următoarele: (la 09-11-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 45 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 22, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) a) 50.99.06 «Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei - prefinanțare» - pentru sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a)-c) și e); (la 09-11-2022, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 45 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 22, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) b) 50.99.07 "Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei - rambursarea finală" - pentru sumele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d).(1^1) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (5), art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță, precum și pentru beneficiarii instituții publice autonome la Trezoreria Statului în care se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^1) lit. d) sunt următoarele:a) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală și pentru instituții publice autonome: 20.F.48.19.04. «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile»;b) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală: 20.G.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile»;c) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală: 21.F.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile»;d) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală: 21.G.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile»;e) pentru ordonatorii de credite ai bugetului local: 21.A.48.19.04 «Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile». (la 10-08-2017, Articolul 45 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (1^2) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (5) și art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanță, precum și pentru beneficiarii instituții publice autonome în care se virează sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană, după efectuarea schimbului valutar, sunt următoarele: (la 09-11-2022, Partea introductivă a alineatului (1^2) din Articolul 45 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 23, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) a) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică centrală și pentru instituții publice autonome: 20.F.48.19.03. «Prefinanțare»;b) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică centrală: 20.G.48.19.03 «Prefinanțare»;c) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii din administrația publică locală: 21.F.48.19.03 «Prefinanțare»;d) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din administrația publică locală: 21.G.48.19.03 «Prefinanțare»;e) pentru ordonatorii de credite ai bugetului local: 21.A.48.19.03 «Prefinanțare (la 10-08-2017, Articolul 45 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (1^3) Conturile deschise pe numele operatorilor economici, în calitate de beneficiari, la Trezoreria Statului, în care se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^2) sunt următoarele:a) 50.99.06 «Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei - prefinanțare» - pentru sumele prevăzute la art. 40 alin (1^2) lit. a)-c) și e);b) 50.99.07 «Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei - rambursarea finală» - pentru sumele prevăzute la art. 40 alin. (1^2) lit. d). (la 09-11-2022, Articolul 45 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 24, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (2) Plățile dispuse din conturile de disponibil prevăzute la alin. (1) se efectuează pe răspunderea titularilor acestor conturi.(3) Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 40 alin. (1), pe numele Ministerului Fondurilor Europene se deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București contul 01 "Credite bugetare deschise și repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul de stat" și respectiv contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", cu detaliere potrivit clasificației bugetare din care efectuează plăți către beneficiari, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate".(3^1) Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 40 alin. (1^2), pe numele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București contul 01 «Credite bugetare deschise și repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul de stat» și, respectiv, contul de cheltuieli bugetare 23 «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere potrivit clasificației bugetare din care efectuează plăți către beneficiari, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate. (la 09-11-2022, Articolul 45 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 25, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (4) Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în care se rambursează sumele prevăzute la art. 41 alin. (7) lit. a) și alin. (7^1) sunt următoarele: a) 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent»;b) 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (la 10-08-2017, Alineatul (4) din Articolul 45 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (4^1) Conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în care se rambursează sumele prevăzute la art. 41 alin. (7^2) lit. a) sunt următoarele:a) 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent»;b) 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (la 09-11-2022, Articolul 45 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 ) (5) Conturile deschise pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (8) din Ordonanță în care se virează sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA, după efectuarea schimbului valutar, sunt următoarele:a) în cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul de stat: 20.D.48.19.03 «Prefinanțare»;b) în cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat: 22.D.48.19.03 «Prefinanțare»;c) în cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate: 26.D.48.19.03 «Prefinanțare»;d) în cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul asigurărilor pentru șomaj: 28.D.48.19.03 «Prefinanțare». (la 10-08-2017, Articolul 45 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 570 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor rambursate de către Comisia Europeană/INEA, beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (7) din Ordonanță sunt obligați să vireze, în lei, sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile cheltuite inițial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, astfel:a) în contul 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral de la bugetul de stat;b) în contul 22.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 22.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat;c) în contul 28.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 28.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj;d) în contul 26.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent» sau contul 26.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanțați integral din bugetul fondului național de asigurări sociale de sănătate. (la 14-06-2018, Alineatul (6) din Articolul 45 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 21, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 )  +  Capitolul IX Dispoziții Finale  +  Articolul 46Valoarea subvenției acordate beneficiarilor finanțați parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii cofinanțării care trebuie asigurată de beneficiari, precum și contravaloarea cheltuielilor, altele decât cele eligibile.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 05-05-2020, Articolul 47 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene
  Ordonator de credite Departamentul (care propune/implementează proiectul): ....... Bugetul din care este finanțat: ................. I - Credite de angajament (CA) II - Credite bugetare (CB) Denumire proiect: .................... și/sau Nr. și dată contract/decizie/ordin de finanțare: .................... Program/Instrument/Facilitate: .................... Tipul fondului extern nerambursabil (FEN) FEDR/FSE/FC/FEAD .............. - mii lei -
  Perioada de implementare CA/CB Bugetul proiectului
  Total Cheltuieli eligibile Alte cheltuieli decât cele eligibile
  FEN Cofinanțare Activități proprii
  Activități proprii Alte activități *)
  0 1=2+3+ 4+5 2 3 4 5
  ...(anul 1 ) (realizat/estimat) I
  II
  ...(anul2) (realizat/estimat) I
  II
  ...(anul3) I
  II
  ...(anul n) I
  II
  TOTAL I
  II
  Descriere activități eligibile (inclusiv cele aflate în sarcina partenerului/ partenerilor pentru care se asigura cota de cofinanțare):
  Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:
  ┌────────┐ │ Avizat │ └────────┘
  Departament/Direcție ........................... (beneficiar) Director general/Director, ........................... Date de contact responsabil proiect: Nume: .................... Telefon: ................. Fax/E-mail: .............. Autoritatea de management ................... Director general/Director,...................
  Notă
  *) Numai pentru proiectele implementate în parteneriat se evidențiază separat cofinanțarea care excede cotei-părți aferente activităților proprii, corespunzător contribuției la cofinanțarea națională angajată a fi asigurată conform acordului de parteneriat (anexa la contractul/decizia/ordinul de finanțare).
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate
  în conturile de venituri corespunzătoare rambursării
  cheltuielilor aferente fondurilor europene
  Nr. ....... din data de ............De la: Autoritatea de management .............................Către: ......(beneficiar).....Referitor:Proiect .........(numărul contractului de finanțare)....... - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile și rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. ................. din data de ..................., vă informăm că în data de ................... a fost virată suma de ..................... în contul de venituri ................., reprezentând rambursarea cotei-părți din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.Suma menționată anterior corespunde următoarei cereri de rambursare:
  Cererea de rambursareCheltuieli totale autorizate (lei)Suma FEDR/FC/FSE virată în contul de venituri (lei)
  Total FEDR/FC/FSE

  Director general/Director,
  .........................
  Autoritatea de management
  .........................
  (la 14-06-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 )
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice Autoritatea de management ...... / Cod de identificare fiscală ........... Simbol cont ........... Cod IBAN .............. Formularul nr. 3 - Notificare aferentă Cererii de plată nr. ........ Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acțiunile proprii/Partener .................................. Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acțiunile proprii/partener ......................... E-mail ....................................... Cod SMIS ..................................... Denumire proiect ............................. Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziționate/serviciilor prestate Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Denumire furnizor B - Codul de identificare fiscală al furnizorului C - Denumirea/Numărul/Data D - Valoarea fără TVA
  Nr. crt.Categorii decheltuieli eligibile*1)Descriere activitățiContract de achiziție nr.Factura/Alte documente justificative A B Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor/documenteloracceptate la plată*2) Valoarea cheltuielilorplătite de beneficiar din fonduri plătite de AM Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii
  C Valoare D TVA Fără TVA TVA Fără TVA TVA
  D TVA
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Total costuri eligibile X X X X X X X
  Notă
  *1) Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.
  *2) Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată în baza facturilor/documentelor acceptate la plată de către beneficiari.
  [semnătura][ștampila]
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice Ministerul (Instituția) ....................................... Autoritatea de management/Organismul intermediar .............. Aprobat listă proiecte selectate: Autoritatea de management/Organismul intermediar ............. Directorul general/Director, ........................... (semnătura și ștampila)
  Formularul nr. 4 - Lista proiectelor selectate
  Nr. ....... din data de .........
  Nr. crt.BeneficiarulDenumirea proiectuluiValoarea finanțării nerambursabile eligibile
  Finanțare UE (FEDR/FSE/FC) Finanțarea națională eligibilă
  TOTAL
  Autoritatea de management/Organismul intermediar .................... Director general/Director, ................................. (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice Ministerul/Instituția ................ Autoritatea de management/Organismul intermediar ................................................. Data emiterii .............................. Compartimentul de specialitate ............. Nr. .............. ┌──────────────────────────────────────────┐ │ Formularul nr. 5 - Propunere de angajare │ └──────────────────────────────────────────┘ (pentru acțiuni multianuale în limita creditelor de angajament reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management) Proiectul individual selectat (beneficiarul, denumirea, valoarea totală a finanțării nerambursabile) ...... sau Lista de proiecte selectate nr. ........ din data de .............. - lei -
  Anexa referitoare la finanțarea programeloraferente politicii de coeziune a UE Credite de angajament (cont 8071)Credite de angajament angajate (cont 8072)Disponibil de creditede angajament ce mai poate fi angajat Suma angajatăDisponibilde creditede angajamentrămas de angajat
  0 1 2 3 = 1 - 2 4 5 = 3 - 4
  Finanțare UE, din care:
  FEDR
  FES
  FC
  Cofinanțare publică
  TOTAL
  Compartiment de specialitateData .......................Semnătura ..................Compartiment de contabilitate*)Data ..................... Semnătura................. Control financiar preventivpropriu - CFFP Data .................... Viza Semnătura
  Ordonatorul principal de credite/Conducătorul organismului intermediar, ....................................................................... Data ................ Semnătură ........... Notă
  *) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 și 3.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice Ministerul (Instituția) ................... Autoritatea de management/Organismul intermediar ......... ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Formularul nr. 6 - Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. ....... din data de ..............
  Nr. crt.Nr./Data contractului/deciziei/ordinului BeneficiarulDenumirea proiectuluiValoarea finanțării nerambursabile eligibile - lei -
  Finanțare UE (FEDR/FSE/FC)Cofinanțare națională
  TOTAL
  Director general/Director, ........................... (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice Ministerul ........................... Autoritatea de management .................... Compartimentul de specialitate .................... Nr. ............. Data emiterii .................................. ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ Formularul nr. 7 - Angajament bugetar global │ └──────────────────────────────────────────────┘ (în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)
  Finanțare UE, din care: FEDR ....................... FSE ....................... FC ....................... Cofinanțare publică ....................... TOTAL .......................
  Compartiment de specialitate Data: Semnătura: ...........................
  Spațiu rezervat CFFP Data: - Viza Semnătura: ........... - Refuz viză - Înregistrare individuală Nr. ............ Data ...............
  Ordonator principal de credite, .................................. Data: ............... Semnătura: ............
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice Ministerul ............. Autoritatea de management ............ Data emiterii ......... Compartimentul de specialitate .............. Nr. ............ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ Formularul nr. 8 - Ordonanțare de plată │ └──────────────────────────────────────────────┘ Tipul plății: ┌────────────────────────────┐ PREFINANȚARE │ │ ├────────────────────────────┤ RAMBURSARE │ │ └────────────────────────────┘ Lista documentelor justificative, conform anexei nr. ............ Nr./Data contractului/deciziei/ordinului de finanțare sau "conform anexei" ...................................... Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:
  Disponibil înainteaefectuării plății*)(cont 8066-770/5xx-doc. în decontare) Suma de platăDisponibil după efectuareaplății
  0 1 2 3 = col. 1 - 2
  Finanțare UE, din care:
  - FEDR
  - FSE
  - FC
  Cofinanțare publică****)
  TOTAL Numele și adresa beneficiarului**) .................................. .................................. Numărul de cont**) ............. Trezoreria (Banca) .......... Cod ................
  Compartimentul de specialitate Data .......................Semnătura ..................Compartimentul de contabilitate***) Data ..................... Semnătura................. Control financiar preventivpropriu Data .................... Viza Semnătura
  Ordonator principal de credite, ................................ Data .......... Semnătura ........... Notă
  *) Disponibilul din prima ordonanțare emisă la începutul anului bugetar este compus din disponibilitățile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015) și creditele bugetare ale anului curent (plățile pot fi mai mari decât deschiderile de credite bugetare).
  **) Se va completa cu "conform anexei", în cazul ordonanțării globale la plată.
  ***) Răspunde de datele înscrise în coloana 1.
  ****) Se detaliază pe subdiviziunea clasificației bugetare (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, alineat).
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice Ministerul ............................... Autoritatea de management ................
  Formularul nr. 9 - Anexă la Ordonanțarea de plată nr. ..... din data de .........
  Nr. crt.Nr./Data contractului/deciziei/ordinului de finanțare BeneficiarulAdresa beneficiaruluiBanca beneficiaruluiNr. contului beneficiaruluiSuma (lei)
  Director general/Director, ........................... (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  Formularul nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă
  De la: ............................ (beneficiar) Către: Autoritatea de management ............... Referitor: Proiect .......................................... (numărul contractului de finanțare) Vă informăm că la data de .......... situația încasărilor/plăților a fost următoarea: - sume încasate de la autoritatea de management: ..........., conform: - O.P. nr./data ......, suma ......, reprezentând ......; - O.P. nr./data ......, suma ......, reprezentând ......; - ............................................. - sume plătite (restituite) către autoritatea de management: ......., conform: - O.P. nr./data ........., suma .........., reprezentând ............; - O.P. nr /data ........., suma .........., reprezentând ............; - ........................ Beneficiar, .................... (reprezentant legal)
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  Formularul nr. 11 - Cerere de restituire
  a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat
  de către ordonatorii principali de credite cu rol
  de autoritate de management/autoritate de certificare și plată
  Nr. .......... din data de .............Către ................................................................. ^1)Prin prezenta cerere, ............................... ^2), cu sediul în localitatea.................., str. .............. nr. ....., județul/sectorul .............., având CIF..............., în temeiul prevederilor ....................... ^3), solicităm restituirea sumei de ............... ^4), virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ...., codificat cu CIF .........., cod IBAN ................, reprezentând ..............., achitată cu OPT nr. ....... din data de ................... .Restituirea va fi efectuată în contul nr. ..................... ^5), CIF .............., cod IBAN ................................, deschis la Trezoreria ........................ .
  Numele și prenumele ordonatorului principal de credite,
  ......................................
  Semnătura
  ................
  L.S.
  _____________^1) Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.^2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare și plată).^3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.^5) Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituția publică. (la 09-11-2022, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  Formularul nr. 12 - Fișa proiectului CEF finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei
  Ordonator de credite: ............................. Departament coordonare implementare: .................. Denumirea proiectului: ................................ Decizie de finanțare INEA: ............................ Perioada de implementare: ............................. Valoarea totală a proiectului: .......... mii euro, din care: UE/CEF ...... mii euro, din care ... mii euro la finalizarea proiectului RO/Cofinanțare ...... mii euro/x% din total valoare cheltuieli eligibile TVA neeligibil: ...... mii euro Alte cheltuieli neeligibile: ...... mii euro Valoarea prefinanțării UE/CEF inițială: ....... mii euro/ ... % din valoare UE/CEF - mii lei*1) -
  Perioada de implementare categorie total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
  (anul 1) (realizat/estimat) UE/CEF
  RO/Cofinanțare (x% din UE/CEF)
  TVA
  cheltuieli neeligibile
  (anul 2) (realizat/estimat) UE/CEF
  RO/Cofinanțare (x% din UE/CEF)
  TVA
  cheltuieli neeligibile
  ... (anul n) .....
  .....
  TOTAL
  Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:
  Elaborat Avizat
  Departament/Direcție ..................... (beneficiar) Director general/Director, ........................... (numele și prenumele) .................... (semnătura) Data .............. Responsabil proiect, ........................ (numele și prenumele) ....................... (semnătura) Date de contact responsabil proiect Telefon: ................ Fax/E-mail: ............. Fax/E-mail: ............. Ministerul Fondurilor Europene Departament/Direcție ........................ Director general/Director/Șef serviciu, ........................ (numele și prenumele) ........................ (semnătura) Data ................
  Notă
  *1) Estimat: la cursul valutar mediu din luna în care a fost emisă decizia de finanțare/Realizat: prețuri curente.
   +  Anexa nr. 12.1la normele metodologice
  Formularul nr. 12.1 - Fișa proiectului CEF - transporturi
  finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei
  Ordonator de credite: ...............................................Departament coordonare implementare: .................Denumirea proiectului: ...............................Decizie de finanțare Comisia Europeană: ...........................Perioada de implementare: .................................................Termen de transmitere a cererii finale de plată: ..................Data estimată de finalizare a proiectului (recepție finală): ............................
  Valoarea totală eligibilă a proiectului conform Acordului de finanțare: ................. mii euro,
  din care: UE/CEF RO/Cofinanțare
  - mii lei ^1) -
  CategorieCorespondență art. 40 din normele de aplicareTotal surse de finanțareRealizări cumulate până la finele anului anteriorNecesar an n(curent)Estimări an n + 1Estimări anii următori
  UE/CEF (sume primite de la Comisia Europeană)
  RO/Cofinanțare sprijin UE/CEFlit. d)
  RO/Cofinanțare (x% din UE/CEF)lit. a)
  TVAlit. b)
  Cheltuieli neeligibilelit. c), e), f)
  TOTAL
  ^1) Estimat la cursul valutar prevăzut în Scrisoarea-cadru elaborată de către Ministerul Finanțelor.Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:
  ElaboratAvizat
  Departament/Direcție...............................(beneficiar)Director general/Director,.............................(numele și prenumele)....................(semnătura)Data ..............Responsabil proiect,.............................(numele și prenumele).......................(semnătura)Date de contact responsabil proiectTelefon: ................Fax/E-mail: .............Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiDepartament/Direcție........................Director general/Director/Șef serviciu,.............................(numele și prenumele).........................(semnătura)Data ................
  (la 09-11-2022, Actul a fost completat de Punctul 28, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  Formularul nr. 13 - Fișă justificare cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)
  Beneficiar: ...... Denumirea proiectului: ....................... Decizie de finanțare INEA: ................... Perioada de implementare: ..................... Cerere intermediară/finală de plată transmisă către INEA în data de ........... - lei -
  Categoriade costuri Tipul contractuluide achiziție(servicii/ furnizare/ lucrări) Activitateaaferentă costului Data facturii/ documentuluijustificativNr. de identificareal contractuluide achizițieValoareatotală afacturii(fără TVA) Din care TVATotal
  Bugetde stat UE/CEF
  1 2 3 4 5 6 =7 + 87 8 9 10 = 6 + 9
  Coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 9 se completează similar cu secțiunea a 2-a ("Detailedcosts incurred") din declarația financiară anexată la Cererea intermediară/finală de platătransmisă către INEA conform acordului de finanțare. Cheltuieli neeligibile - lei -
  Tipul contractului de achiziție (servicii/ furnizare/lucrări)Activitateaaferentă costului Data facturii/documentului justificativ Nr. de identificare al contractuluide achiziție Valoarea totalăa facturii Din care TVA
  1 2 3 4 5 6
  Elaborat Avizat
  Departament/Direcție .............................. (beneficiar) Director general/Director, ........................... (numele și prenumele) ........................... (semnătura) Data ................. Responsabilul proiectului, ................................ (numele și prenumele) ................................ (semnătura) Date de contact responsabil proiect Telefon: ..................... Fax/E-mail: .................. Ministerul ........................... (coordonator domeniu CEF) Departament/Direcție ................................. Director general/Director/Șef serviciu, ................................. (numele și prenumele) ................................. (semnătura) Data ................ Ministerul Fondurilor Europene Departament/Direcție ............................ Director general/Director/Șef serviciu, ................................ (numele și prenumele) .................................... (semnătura) Data ...............................
   +  Anexa nr. 13.1la normele metodologice
  Formularul nr. 13.1 - Fișă justificare cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul
  Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) - transporturi
  Beneficiar: ...........................................................Denumirea proiectului: ........................................Acord/Decizie de finanțare Comisia Europeană: ....................................Perioada de implementare: .....................................................................Cerere intermediară/finală de plată transmisă către Comisia Europeană în data de ...............Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. de identificare al contractului de achizițieB - Valoarea totală a facturii (fără TVA)
  - lei -
  Categoria de costuri Tipul contractului de achiziție (servicii/ furnizare/ lucrări)Activitatea aferentă costuluiData facturii/ documentului justificativNr. de identificare al contractului de achizițieValoarea totală a facturii (fără TVA)Din careTVATotal
  Buget de statUE/CEF
  123456 = 7 + 878910 = 6 + 9
  Coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 9 se completează similar cu secțiunea a 2-a („Detailed costs incurred“) din declarația financiară anexată la Cererea intermediară/finală de plată transmisă către Comisia Europeană conform acordului de finanțare.
  Cheltuieli neeligibile
  - lei -
  Tipul contractului de achiziție (servicii/furnizare/ lucrări)Activitatea aferentă costului Data facturii/ documentului justificativNr. de identificare al contractului de achiziție Valoarea totală a facturiiDin care TVA
  123456
  ElaboratAvizat
  Departament/Direcție..............................(beneficiar)Director general/Director,...........................(numele și prenumele)...........................(semnătura)Data .................Responsabilul proiectului,................................(numele și prenumele)................................(semnătura)Date de contact responsabil proiectTelefon: .....................Fax/E-mail: .................Ministerul ...........................(coordonator domeniu CEF)Departament/Direcție.................................Director general/Director/Șef serviciu,.................................(numele și prenumele).................................(semnătura)Data ................
  (la 09-11-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.366 din 9 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 09 noiembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 14la normele metodologiceAutoritatea de management ....../Cod de identificare fiscală ...........Simbol cont ...........Cod IBAN ..............
  Formularul nr. 14 - Notificare aferentă Cererii de plată nr. ........
  Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acțiunile proprii/Partener (după caz) ..................................Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acțiunile proprii/partener .........................E-mail .......................................Cod SMIS .....................................Denumire proiect .............................
  Nr. crt.Natura cheltuielilorDocument justificativDate de identificare ale beneficiarului sumei*)Sume pe unități bancare *)Total de plătit
  Denumire beneficiar/ lider de parteneriat/ partenerCIF beneficiar/ lider de parteneriat/ partenerIBAN beneficiar/ lider de parteneriat/ partenerBanca beneficiarului/ lider de parteneriat/ partenerSume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar/ lider de parteneriat/ partener din fonduri virate AM (lei)Sume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar/ lider de parteneriat/ partener din fonduri proprii (lei)
  12345678910 = 8 + 9
  ISalarii nete aferente lunii ...Stat de plată aferent lunii ... nr. .... data .....1....
  Impozite privind salarii aferente lunii ....Buget de stat
  Contribuții privind salariile aferente lunii .....Bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale
  IIBurse aferente lunii.... Stat de plată/ centralizator burse aferent lunii .......1....
  IIISubvenții aferente lunii ....Stat de plată/ centralizator subvenții aferent lunii .......1....
  TOTALxxxxx0.000.000.00

  Semnătura și ștampila,
  ……………………..
  *) Informații care trebuie să corespundă cu cele din documentele de plată care se prezintă unității Trezoreriei Statului. (la 14-06-2018, Actul a fost completat de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 422 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018 )
   +  Anexa nr. 15la normele metodologice
  REFERAT DE RESTITUIRE
  a sumelor rambursate în baza art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
  nr. ........... din data de .................
  Către ...................................................^1)Prin prezenta, ............................ ^2), cu sediul în localitatea ........................., str. ................................ nr. .........., județul/sectorul ............................, având CIF ......................, în temeiul prevederilor art. 29^3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și al ................................................^3) solicităm restituirea sumei de ..................^4), rambursată în contul de venituri bugetare nr. .........................., codificat cu CIF ........................, cod IBAN ....................., reprezentând ........................, achitată cu Ordinul de plată nr. ................ din data de ..................... .Restituirea va fi efectuată în contul nr. .......................^5), CIF ................, cod IBAN ..........................., deschis la Trezoreria ............................................ .
  Conducătorul autorității cu competențe
  în gestionarea fondurilor structurale,
  ................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.^1) Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare în care au fost virate sumele rambursate.^2)) Denumirea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene.^3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare.^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.^5) Contul în care vor fi recuperate sumele pentru reîntregirea fondurilor europene, conform reglementărilor în vigoare pentru fiecare program. (la 05-05-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 349 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 05 mai 2020 )
  ------