HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016  Având în vedere dispozițiile:- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;- Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;- Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;- Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, denumită în continuare Ordonanță, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Normele metodologice vizează implementarea următoarelor programe operaționale: Programul operațional Regional, Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Capacitatea administrativă, Programul operațional Infrastructură mare și Programul operațional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.  +  Articolul 2În scopul aplicării prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile de management pot încheia acte adiționale la contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii.  +  Articolul 3Autoritatea de management stabilește prin contract/decizie/ordin de finanțare încheiat cu beneficiarul valorile concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice, procentuale sau temporale stabilite în cuprinsul normelor metodologice prevăzute în anexă, cu respectarea condițiilor specifice de implementare ale programului operațional pe care îl gestionează.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Aura Răducu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul educației naționale și
  cercetării științifice,
  Adrian Curaj
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  București, 18 februarie 2016.Nr. 93.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionareafinanciară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020