HOTĂRÂRE nr. 1.346 din 2 noiembrie 2022privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 3 noiembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință“, poziția 148 se abrogă.2. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință“, după poziția 153 se introduce o nouă poziție, poziția 154, cu următorul cuprins:
  154.Galcanezumabum**^ΩN02CD02
  3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La punctul G1 „Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)“, după poziția 16 se introduc două noi poziții, pozițiile 17 și 18, cu următorul cuprins:
  17.Dapagliflozinum**A10BK01
  18.Empagliflozinum**A10BK03
  b) Titlul punctului G10 „Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice“ se modifică și va avea următorul cuprins:G10 Medicamente de suport pentru afecțiuni oncologice, hematologice și pentru terapia dureriic) Nota din subsolul punctului G10 „Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice“ se abrogă.d) La punctul G12 „Boala Parkinson și alte afecțiuni neurologice“, după poziția 18 se introduce o nouă poziție, poziția 19, cu următorul cuprins:
  19.Selumetinib**^1L01EE04
  e) Nota din subsolul punctului G12 „Boala Parkinson și alte afecțiuni neurologice“ se abrogă.f) La punctul G17 „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)“, după poziția 6 se introduce o nouă poziție, poziția 7, cu următorul cuprins:
  „7.Tocilizumabum (concentrația 162 mg)**^1L04AC07“
  g) La punctul G22 „Boli endocrine și metabolice“, după poziția 23 se introduce o nouă poziție, poziția 24, cu următorul cuprins:
  24.Lumasiranum**^1ΩA16AX18
  h) La punctul G31h „Afecțiuni pulmonare cronice“, după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:
  5.Omalizumabum**R03DX05
  i) După punctul G31h „Afecțiuni pulmonare cronice“ se introduce un nou punct, punctul G31i „Sindroame febrile periodice asociate cu criopirină“, cu următorul cuprins:
  G31i Sindroame febrile periodice asociate cu criopirină
  1.Canakinumabum**^1L04AC08
  j) Primul paragraf al notei din subsolul secțiunii C1 se modifică și va avea următorul cuprins:Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni, inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție făcând medicamentele din G1 «Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)» pozițiile 2-7 și 9 și medicamentele din G10 «Medicamente de suport pentru afecțiuni oncologice, hematologice și pentru terapia durerii» pozițiile 15-22, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie.k) La nota din subsolul secțiunii C1, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Medicamentele corespunzătoare pozițiilor 17 și 18 de la punctul G1 se adresează și pacienților adulți cu insuficiență cardiacă cronică, clasa II NYHA.
  4. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La punctul P1 „Programul național de boli transmisibile“, la litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 23 și 102 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  23.Dolutegravirum**J05AJ03
  ............................................................................................
  102.RaltegravirumJ05AJ01
  b) La punctul P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 25, 41, 51, 85, 86, 88, 90, 93, 95, 108, 119, 129, 138, 140, 145, 154, 159 și 161 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  25.Paclitaxelum ( concentrația 6 mg/ml)L01CD01
  41.Bevacizumabum**^1L01FG01
  51.TopotecanumL01CE01
  85.Nilotinibum**^1L01EA03
  86.Ruxolitinibum**^1L01EJ01
  88.Pazopanibum**^1ΩL01XE03
  90.Dabrafenibum**^1ΩL01EC02
  93.Lapatinibum**^1ΩL01EH01
  95.Pazopanibum**^1L01XE03
  108.Trametinibum**^1L01EE01
  119.Pembrolizumabum**^1ΩL01FF02
  129.Midostaurinum**^1L01EX10
  138.Ribociclibum**^1ΩL01EF02
  140.Alectinib**^1ΩL01ED03
  145.Abemaciclibum**^1L01EF03
  154.Apalutamidum**^1L02BB05
  159.Dabrafenibum**^1L01EC02
  161.Lorlatinibum **^1ΩL01ED05
  c) La punctul P3 „Programul național de oncologie“, poziția 83 se abrogă.d) La punctul P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 167 se introduc opt noi poziții, pozițiile 168-175, cu următorul cuprins:
  168.Fedratinibum**^1ΩL01EJ02
  169.Brigatinibum**^1ΩL01ED04
  170.Gemtuzumab Ozogamicin**^1ΩL01FX02
  171.Mogamulizumab**^1ΩL01FX09
  172.Vaccin BCG**^1L03AX03
  173.Acalabrutinibum**^1L01EL02
  174.Paclitaxelum (concentrația 5 mg/ml)**L01CD01
  175.Enzalutamidum**^1L02BB04
  e) La punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, după poziția 6 se introduce o nouă poziție, poziția 7, cu următorul cuprins:
  7.Treprostinilum**^ΩB06AC04
  f) La punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  4.Conestat Alfa**^1B06AC04
  g) La punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.24. „Amiotrofia spinală musculară“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  3.Onasemnogen Abeparvovec**^1M09AX09
  5. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C3 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință“, după poziția 148 se introduce o nouă poziție, poziția 149, cu următorul cuprins:
  149.Propranololum (soluție orală)**^ΩC07AA05
  6. La sublista D „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință“, după poziția 27 se introduce o nouă poziție, poziția 28, cu următorul cuprins:
  28.Combinații (Candesartanum Cilexetil + Amlodipinum)**C09DB07
   +  Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 decembrie 2022, cu excepția art. I pct. 1, pct. 3 lit. a), d), e), f), h), i) și k), pct. 4 lit. b) pozițiile 145 și 154, lit. d) pozițiile 172, 174 și 175 și lit. g), care intră în vigoare la data de 1 februarie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 2 noiembrie 2022.Nr. 1.346.----