HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 28 octombrie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 1 noiembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 23 mai 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) credite de angajament în vederea emiterii angajamentelor legale aferente dispozițiilor de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, pentru perioada 2022-31 iulie 2023;b) credite bugetare în vederea plății ajutorului de stat acordat în baza dispozițiilor de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, pentru perioada 2022-31 iulie 2023.2. La articolul 5 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:d) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, conform declarației pe propria răspundere, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane în cazul operatorilor economici stabiliți în România;3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru alimentările efectuate în trimestrul IV, respectiv în perioada 1 octombrie-15 noiembrie 2022, cererea de compensare a creșterii prețului la combustibil se depune în intervalul 15-30 noiembrie 2022.4. La articolul 12 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:f) dacă în perioada pentru care operatorul economic solicită compensarea creșterii prețului la combustibil, fiecare vehicul pentru care se solicită compensarea creșterii prețului pentru combustibil este eligibil, prin confruntarea cu datele și informațiile pe care le deține în baza sa de date;5. La articolul 12 alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:a) informațiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), e) și g), care se transmit de către Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, către A.R.R. Protocolul va conține prevederi privind frecvența cu care se comunică informațiile către A.R.R. pentru operatorii economici care solicită compensarea creșterii prețului pentru combustibil;6. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul aprobării cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei și un exemplar se comunică solicitantului. Comunicarea deciziei se face pe suport hârtie și în sistemul informatizat de administrare a schemei, pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă.7. La articolul 14, partea introductivă a alineatului (9) va avea următorul cuprins:(9) Plata se efectuează în lei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării de către A.R.R. în aceeași zi a dispoziției de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, la Registratura generală a Ministerului Finanțelor și în aplicația dedicată administrată de Ministerul Finanțelor.8. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În cazul în care operatorul economic a primit o decizie de aprobare parțială sau de respingere, acesta poate depune la A.R.R., în sistemul informatizat de administrare a schemei, o cerere rectificativă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5, însoțită de documentele justificative aferente.(2) Termenul de depunere a cererii rectificative prevăzute la alin. (1) este de 10 zile de la data comunicării în sistemul informatizat de administrare a schemei a deciziei emise cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (5), cu excepția trimestrului IV, pentru care cererile rectificative se pot depune până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022.9. La articolul 20, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) Situația plăților efectuate potrivit dispozițiilor de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil va fi transmisă de către Ministerul Finanțelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării extraselor de cont de către direcția de specialitate, fără a depăși termenul prevăzut la alin. (6).
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 28 octombrie 2022.Nr. 1.334.----