ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 143 din 28 octombrie 2022pentru modificarea art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 28 octombrie 2022  Luând în considerare că în perioada pandemiei au fost adoptate de către Guvernul României o serie de măsuri administrative restrictive, efectele pandemiei manifestându-se în toate domeniile economice, accesul cetățenilor străini pe piața forței de muncă din România fiind supus anumitor limitări din perspectiva nevoilor de încadrare în muncă,întrucât, la acest moment, analiza pieței forței de muncă din România relevă un deficit major de resursă umană, aspect ce necesită adaptarea legislației incidente, în scopul simplificării accesului cetățenilor străini pe piața forței de muncă din România, cu consecințe pozitive pentru operatorii economici care, ca urmare a ridicării restricțiilor la nivelul României, încearcă să își redreseze activitatea,având în vedere că prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2022 a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România,în contextul creșterii constante a numărului de angajați proveniți din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, din cauza lipsei forței de muncă autohtone,luând în considerare că recrutarea și selecția lucrătorilor străini reprezintă un proces amplu din punctul de vedere al procedurilor legale,întrucât, după intrarea în țară, unii dintre străinii admiși pe baza vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă părăsesc locul de muncă de la angajatorul care a obținut avizul de angajare în special în vederea încadrării în muncă la un alt angajator, context în care se creează un prejudiciu pentru angajatorul inițial prin aceea că acesta suportă, de principiu, toate cheltuielile necesare încadrării străinului pe piața muncii din România,ținând cont de faptul că predictibilitatea și stabilitatea resurselor umane sunt esențiale pentru asigurarea unei bune funcționări și desfășurări a activităților specifice din domeniile de activitate ale operatorilor economici,întrucât o lipsă de reacție rapidă, în contextul actual, ar conduce chiar la întreruperea activităților economice derulate de întreprinderi cu efecte privind producția, serviciile și buna desfășurare a vieții economice și sociale,luând în considerare faptul că neadoptarea prezentului act normativ ar putea duce la creșterea practicilor incorecte ce pot să apară în situația angajării străinului de un alt angajator decât cel care a obținut avizul de angajare inițial sau anterior, după caz, fapt care ar crea un prejudiciu pentru angajatorul inițial sau anterior care s-a implicat în demersurile necesare încadrării străinului pe piața muncii din România și implicit va afecta activitatea acestui angajator,în considerarea acestor aspecte este necesară stabilirea unor reguli astfel încât ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator să se poată realiza doar în baza acordului scris exprimat de angajatorul anterior, aspect care permite crearea unui flux unitar de lucru la nivel național, întrucât piața forței de muncă a fost semnificativ afectată pe perioada pandemiei, impunânduse acordarea unor măsuri de sprijin pentru redresarea acesteia.Apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate în rândul mediului de afaceri,în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de inexistența la acest moment a unor soluții alternative care să stabilească și să asigure la nivel național măsurile necesare pentru instituirea unui sistem care să evite existența unor practici incorecte între angajatori.În egală măsură, promovarea și adoptarea unui act normativ în scopul creării cadrului național pentru instituirea acestor măsuri implică o procedură îndelungată, soluție juridică care presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare să se creeze anumite situații care pot afecta activitatea angajatorilor.Luând în considerare faptul că reglementarea operativă nu se poate realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, ceea ce impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolul 17 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu excepția celui pentru lucrători sezonieri, poate ocupa un nou loc de muncă, la același angajator sau la alt angajator, oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărții albastre a UE.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare obținut de angajator în condițiile prezentei ordonanțe.(3) Noul aviz de angajare se eliberează aceluiași angajator fără îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), e) și f) și, după caz, fără îndeplinirea condițiilor speciale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) sau la art. 9 alin. (2) lit. a).(4) Noul aviz de angajare se eliberează unui alt angajator cu îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art. 4 și, după caz, cu îndeplinirea condițiilor speciale prevăzute la art. 7 sau 9.(5) În situațiile prevăzute la alin. (1), cu condiția să nu fi trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul anterior, ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator se poate realiza doar în baza acordului scris al angajatorului anterior, document care este depus de noul angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări.(6) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului individual de muncă a intervenit din inițiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului părților ori prin demisia străinului dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru eliberarea noului aviz de angajare se depune și cazierul judiciar al străinului eliberat de autoritățile române.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Aneta Matei,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 28 octombrie 2022.Nr. 143.-----