ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 142 din 28 octombrie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 28 octombrie 2022  Având în vedere necesitatea intensificării eforturilor în vederea executării misiunilor din competență pe domeniul ordine și siguranță publică, precum și a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situațiilor de criză nou-apărute,ținând seama de necesitatea reală de gestionare eficientă a resurselor umane în contextul deficitului de personal existent la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne,luând în considerare faptul că toate acestea au condus la luarea unor măsuri urgente în ceea ce privește sistemul de formare inițială a ofițerilor de poliție, concretizate în crearea cadrului legal pentru organizarea de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne a programului de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, adresat tuturor candidaților care îndeplinesc condițiile legale, fără a discrimina în raport cu vreun criteriu al provenienței,ținând seama de faptul că interesul pentru parcurgerea programului de master profesional organizat în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne, pentru anul universitar 2022-2023, a aparținut cu precădere agenților de poliție, absolvenți ai programelor de studii universitare de licență,văzând faptul că situația descrisă reclamă responsabilități instituționale care nu pot fi amânate, devine imperios necesară adoptarea în regim de urgență a unor măsuri care să permită gestionarea raporturilor de serviciu ale agenților de poliție declarați „admis“ la concursul de admitere, aspect esențial pentru asigurarea eficienței și eficacității programului de master profesional, în contextul în care acesta se organizează în condiții similare programelor de studii universitare de licență, una dintre acestea fiind prezența obligatorie la cursurile organizate la forma de învățământ cu frecvență.Având în vedere situația generată de admiterea unui număr ridicat de agenți de poliție la programul de master profesional pentru formarea inițială a ofițerilor de poliție în sesiunea organizată pentru anul universitar 2022-2023, se impune stabilirea, cu celeritate, a unui cadru normativ care să creeze un nou regim juridic aplicabil acestora în vederea gestionării raporturilor de serviciu, a modului de acordare a drepturilor care li se cuvin pe perioada școlarizării, cu scoatere de la locul de muncă, precum și ulterior absolvirii.Întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, intervine obligația autorităților statului de a înlătura sau, cel puțin, de a diminua această vulnerabilitate, printr-o intervenție legislativă care să asigure funcționalitatea prevederilor statutare.În considerarea faptului că neadoptarea unor măsuri în regim de urgență ar genera un blocaj instituțional din perspectiva obligațiilor agenților de poliție în raport cu Ministerul Afacerilor Interne ce decurg din raporturile de serviciu existente ale acestora și a faptului că specificul programului de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție presupune participarea obligatorie la cursurile organizate cu frecvență în decursul unui an universitar, aspect care împiedică exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu impact asupra aportului acestora la desfășurarea activităților și misiunilor specifice din competența Ministerului Afacerilor Interne,pentru înlăturarea efectelor negative ce ar putea fi determinate de aplicarea neunitară la nivelul unităților Ministerului Afacerilor Interne a cadrului normativ în vigoare în privința agenților de poliție admiși la programul de master profesional și de lipsa de predictibilitate în ceea ce privește situația acestora în raportul cu angajatorul atât pe parcursul derulării programului de master profesional, cât și ulterior absolvirii, este necesară o intervenție normativă în sens.În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi care să vizeze modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, pentru crearea cadrului național pentru instituirea acestor măsuri, implică o procedură îndelungată imposibil de aplicat de la începerea acestui an universitar, soluție juridică care presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare să se creeze situații care afectează activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și raporturile juridice ale agenților de poliție admiși la programul de master profesional organizat în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne, pentru anul universitar 2022-2023.Totodată, pentru înlăturarea consecințelor descrise și pentru a asigura eficiența măsurii propuse, este necesară adoptarea actului normativ astfel încât acesta să se aplice începând cu anul universitar 2022-2023.Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative asupra modului de intervenție a structurilor implicate în asigurarea ordinii și siguranței publice, precum și asupra raporturilor de serviciu ale agenților de poliție admiși la programul de master profesional organizat în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne, pentru anul universitar 2022-2023, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință.În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, urgența și situația extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată sunt generate de inexistența unor soluții care să asigure gestionarea raporturilor de serviciu ale agenților de poliție aflați în situația menționată.Ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul (1^3) se introduce un nou alineat, alin. (1^4), cu următorul cuprins:(1^4) Agenții de poliție care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional, prevăzut la art. 9 alin. (1^1), destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție, frecventează cursurile acestuia cu scoatere de la locul de muncă, situație în care li se acordă drepturile prevăzute la art. 57 alin. (1) și (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la alin. (1^1), agentului de poliție care a absolvit programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție organizat în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se aplică în mod corespunzător dispozițiile alin. (5) și (7).3. La articolul 21, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Polițistului prevăzut la alin. (5^1) nu i se poate modifica raportul de serviciu timp de cel puțin 5 ani de la numirea în funcție la unitatea în care este repartizat după absolvire, după acordarea gradului profesional de ofițer. Prin excepție, modificarea raporturilor de serviciu se poate realiza în cadrul aceleiași unități sau în situația în care intervine reorganizarea unității.4. La articolul 70, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Elevul, studentul sau polițistul care refuză încheierea unui nou angajament în condițiile alin. (2) și (3) sau care nu respectă condițiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporțional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul școlarizării/desfășurării programelor/cursurilor, inclusiv cele aferente drepturilor salariale acordate pe perioada cursurilor cu scoatere de la locul de muncă, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare.5. La articolul 70, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:(6) Prevederile alin. (3) și (5) se aplică în mod corespunzător și agentului de poliție admis la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție organizat în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Aneta Matei,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2022.Nr. 142.-----